Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ultracortenol 5 mg/g øyesalve

Prednisolon pivalat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ultracortenol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ultracortenol
 3. Hvordan du bruker Ultracortenol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ultracortenol
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Ultracortenol er og hva det brukes mot
Ultracortenol inneholder prednisolon, som er et syntetisk binyrebarkhormon.
Slike stoffer kalles kortikosteroider og virker dempende på symptomer som kløe og irritasjon og hemmer betennelse.
Ultracortenol anvendes ved betennelsestilstander i øyet som ikke skyldes bakterier, virus og sopp, og ved vanskelige tilfeller av overfølsomhetssykdommer (allergier).
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ultracortenol
Bruk ikke Ultracortenol:
 • dersom du er overfølsom (allergisk) mot prednisolon pivalat ellermot noen av de andre innholdsstoffene i Ultracortenol.
 • ved virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner, da behandlingen kan gi anledning til enforverring av infeksjonen.
 • ved sår på hornhinnen, da behandlingen kan nedsette sårhelingsprosessen.
Vis forsiktighet ved bruk av Ultracortenol
 • Ultracortenol kan redusere motstandskraften mot infeksjoner i øyet. Dette er særligfarlig ved infeksjoner med herpesvirus og sopp.
 • Ved langtidsbehandling kan økt trykk i øyet forekomme. Det bør derfor foretasmåling av trykket i øyet ved bruk over lang tid.
 • Kontaktlinser kan ikke anvendes sammen med Ultracortenol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ultracortenol bør ikke brukes av gravide over lengre tid. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Ultracortenol under graviditet.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Ultracortenol under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Ultracortenol påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkeltekan imidlertid få forbigående sløret syn ved påføring spesielt i startenav behandlingen. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
 
3. Hvordan du bruker Ultracortenol
Bruk alltid Ultracortenol slik legen din har fortalt deg.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Normaldosering: 3-5 mm salvestreng legges i folden bak nedre øyelokk.
Brukerveiledning: Bøy hodet bakover (fig. 1). Trekk det nederste øyelokk ned meden finger. Hold med den andre hånden om tuben så spissen peker ned, og trykk på tuben så det kommer en salvestreng ned i øyet (fig. 2). La ikke tubens spiss komme i berøring med noen overflater, for å unngå forurensning.
Blink med øyet et par ganger. Dermed fordeler salven seg på øyets overflate.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Ultracortenol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ultracortenol
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.Hvis du skulle glemme en dose, så drypp øynene med det samme og forsett deretter med den anbefalte doseringshyppighet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ultracortenol forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (hos mer enn 1 av 100): Mild svie ved drypping i øyet med øyedråper og etter påføring av øyesalven kan det forekomme forbigående slørent syn.
Ved langtidsbehandling kan trykket i øyet økes.
Sjeldne bivirkninger (hos mindre enn 1 av 1000): Uklar linse. Hull på hornhinnen, somspesielt kan forekomme etter langtidsbehandling.
Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller dumerker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ultracortenol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter utløpsdato/EXP.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Brukes senest 4 uker etter åpning av tuben.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall.
Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke er nødvendig lenger skal kastes.
Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Ultracortenol
 • Virkestoff er prednisolon pivalat
 • Andre innholdsstoffer er cetostearylalkohol, ullfett, hvit vaselin, flytende parafin og sterilt vann.
Hvordan Ultracortenol ser ut og innholdet i pakningen
5 g tube
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Agepha Pharma s.r.o.
Dial´nicná cesta 5, SK-90301 Senec, Slovakia
Tilvirker:
Agepha Pharma s.r.o.
Dial´nicná cesta 5, SK-90301 Senec, Slovakia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 12.03.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.