Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

TRILEPTAL® 60 mg/ml mikstur, suspensjon

okskarbazepin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg eller barnet ditt. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trileptal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trileptal
 3. Hvordan du bruker Trileptal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trileptal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Trileptal er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Trileptal er
Trileptal inneholder virkestoffet okskarbazepin.
Trileptal tilhører en gruppe legemidler som kalles antikonvul- siva eller antiepileptika.
Hva Trileptal brukes mot
Legemidler som Trileptal er standardbehandling ved epilepsi. Epilepsi er en hjernesykdom som gir mennesker tilbakeven- dende anfall og kramper. Anfallet skyldes en midlertidig feilfunksjon i hjernens elektriske aktivitet. Normalt koordine- rer hjernecellene kroppens bevegelser ved å sende signaler via nervene til musklene på en organisert og strukturert måte.
Ved epilepsi sender hjernecellene for mange ustrukturerte signaler, som kan medføre ukoordinert muskelaktivitet, dvs. et epileptisk anfall.
Trileptal brukes til behandling av partielle anfall med eller uten sekundære generaliserte tonisk-kloniske anfall. Partielle anfall omfatter et begrenset område av hjernen, men kan spre seg til hele hjernen og forårsake generaliserte tonisk-kloniske anfall. Det er to typer partielle anfall: enkle og komplekse.
Ved enkle partielle anfall bevarer pasienten bevisstheten, mens ved komplekse partielle anfall endres pasientens bevis- sthet.
Trileptal virker ved å holde hjernens ”overaktive” nerveceller under kontroll og undertrykker eller reduserer dermed fre- kvensen av slike anfall.
Trileptal kan brukes alene eller i kombinasjon med andre lege- midler mot epilepsi.
Vanligvis vil legen din prøve å finne den medisinen som virker best for deg eller barnet ditt. Ved mer alvorlig epilepsi kan det imidlertid være nødvendig å kombinere to eller flere legemid- ler for å kontrollere anfallene. Trileptal kan brukes hos voksne og barn fra 6 år og oppover.
 
2. Hva du må vite før du bruker Trileptal
Følg alle legens instrukser nøye. De kan være forskjellige fra den generelle informasjonen i dette pakningsvedlegget.
Overvåkning under din behandling med Trileptal
Legen din kan ta blodprøver før og under din behandling med Trileptal for å bestemme dosen din. Legen din vil fortelle deg når du må ta prøvene.
Bruk ikke Trileptal
 • dersom du er allergisk overfor okskarbazepin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Fortell legen din hvis dette gjelder deg før du tar Trileptal. Rådfør deg med legen din hvis du tror du kan være allergisk.
Advarsler og forsiktighetsreglerHvis noen av punktene under gjelder deg, må du fortelle det til legen din før du tar Trileptal:
 • hvis du noen gang har vist uvanlig overfølsomhet (utslett eller andre tegn på allergi) overfor karbamazepin eller noen andre legemidler. Hvis du er allergisk overfor karbamazepin er risikoen ca. 1 til 4 (25%) for at du også får en allergisk reaksjon overfor okskarbazepin (Trileptal)
 • hvis du har nyresykdom
 • hvis du har alvorlig leversykdom
 • hvis du bruker vanndrivende legemidler (legemidler som hjelper nyrene å kvitte seg med salt og vann ved å øke produksjonen av urin)
 • hvis du har hjertesykdom, kortpustethet og/eller hvis føtter eller ben hovner opp på grunn av væske i kroppen
 • hvis det er vist ved blodprøver at natriuminnholdet i blodet ditt er for lavt (se avsnitt 4)
 • hvis du er kvinne og bruker hormonell prevensjon (f.eks.
  p-piller) kan Trileptal forårsake at disse prevensjonsmidlene ikke virker. Du bør derfor bruke et annet eller et supplerende ikke-hormonelt prevensjonsmiddel mens du bruker Trileptal. Dette bidrar til å forhindre uønsket graviditet.
  Informer legen din umiddelbart hvis du får uregelmessig vaginal blødning eller sporblødning (sparsom underlivsblødning utenom menstruasjonstidene). Hvis du har spørsmål om dette, spør legen eller helsepersonell.
Risikoen for alvorlige hudreaksjoner ved bruk av karbamazepin eller medisiner med liknende kjemisk struktur (f.eks. okskarbazepin som er det aktive stoffet i Trileptal) kan hos personer med han-kinesisk og thailandsk opphav forutsees ved å ta en blodprøve. Legen din vil vurdere om det er nødvendig at du tar en blodprøve før du starter behandling med Trileptal.
Hvis du får noen av symptomene nevnt under etter å ha startet med Trileptal, kontakt legen din umiddelbart eller oppsøk nærmeste legevakt:
 • hvis du opplever en allergisk reaksjon etter at du har startet med Trileptal. Symptomer kan være hovne lepper, øyelokk, ansikt, hals eller munn eller plutselige pustevansker, feber med hovne kjertler, utslett eller blemmedannelse
 • hvis du merker symptomer på leverbetennelse, f.eks. gulsott (gulfarging av hud og det hvite i øynene)
 • hvis du opplever en økning i hyppigheten av anfall. Dette er spesielt viktig for barn, men kan også forekomme hos voksne
 • hvis du opplever mulige symptomer på blodsykdommer, som tretthet, kortpustethet ved anstrengelser, ser blek ut, hodepine, frysninger, svimmelhet, hyppige infeksjoner som gir feber, sår hals, munnsår, får blødninger eller blåmerker lettere enn normalt, neseblødning, rødlige eller lilla-aktige lepper, eller uforklarlige flekker på huden
 • hvis du har raske eller uvanlig langsomme hjerteslag
Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som okskarbazepin, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
Andre legemidler og Trileptal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder spesielt:
 • hormonelle prevensjonsmidler som f.eks. p-piller (se avsnitt 2, Advarsler og forsiktighetsregler)
 • andre antiepileptika f.eks. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin eller lamotrigin
 • legemidler som reduserer natriumnivået i blodet, f.eks. diuretika (hjelper nyrene å kvitte seg med salt og vann ved å øke produksjonen av urin), desmopressin og ikke-steriode betennelsesdempende legemidler f.eks. indometasin
 • litium og monaminoksidasehemmere (legemidler som brukes ved behandling av svingninger i sinnsstemning og enkelte typer depresjoner)
 • legemidler som styrer kroppens immunforsvar som f.eks. ciklosporin og takrolimus
Inntak av Trileptal sammen med mat og drikke
Trileptal kan tas med eller uten mat.
Alkohol kan øke den sløvende virkningen av Trileptal. Unngå alkohol så mye som mulig og rådfør deg med legen.
Bruk av Trileptal hos barn og ungdom
Hos barn kan det hende legen din vil overvåke thyroidea- funksjonen (skjoldbruskkjertelen) før og under behandling med Trileptal.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er viktig å holde epilepsianfallene under kontroll under graviditeten. Bruk av antiepileptika under graviditeten kan føre til en risiko for barnet. Legen din kan fortelle deg mer om fordeler og mulig risiko og hjelpe deg med å avgjøre om Trileptal er riktig for deg. Stopp ikke behandlingen med Trileptal under graviditet uten først å ha snakket med legen din om dette.
Du skal ikke amme mens du tar Trileptal. Virkestoffet i Trileptal går over i morsmelk. Dette kan forårsake bivirkninger hos barnet som ammes.
Kjøring og bruk av maskiner
Trileptal kan gjøre at du føler deg trett eller svimmel eller kan gi tåkesyn, dobbeltsyn, manglende muskelkoordinasjon eller nedsatt bevissthet, spesielt i starten av behandlingen eller ved doseøkning.
Det er viktig at du snakker med legen din om hvorvidt du kan kjøre eller bruke maskiner mens du tar dette legemidlet.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Trileptal mikstur inneholder
 • Sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 • Etanol, inneholder mindre enn 100 mg pr. dose.
 • Parahydroksybenzoater (E216 propylhydroksybenzoat og E218 metylhydroksybenzoat) som kan fremkalle allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Trileptal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg, selv om det er forskjellig fra informasjonen i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen din gis i milliliter (ml)
Legen må forskrive dosen din i milliliter (ml) og ikke i milligram (mg). Dette er viktig siden doseringssprøyten er inndelt i ml. Hvis legen har forskrevet dosen din i mg, kontakt apoteket eller legen for råd.
Hvor mye du skal ta Dosering til voksne
 • Anbefalt startdose Trileptal til voksne (inkludert eldre pasienter) er 10 ml mikstur (600 mg okskarbazepin) daglig.
 • Ta 5 ml mikstur (300 mg okskarbazepin) to ganger daglig.
 • Legen kan øke denne dosen gradvis for å finne dosen som er best for deg. Dette oppnås normalt med mellom 10 ml mikstur (600 mg okskarbazepin) og 40 ml mikstur (2400 mg okskarbazepin) daglig.
 • Selv om du bruker andre legemidler mot epilepsi er dosen den samme.
 • Hvis du har en nyresykdom (med nedsatt nyrefunksjon) er startdosen halvparten av den normale startdosen.
 • Hvis du har alvorlig leversykdom kan legen justere dosen.
Dosering til barn
Trileptal kan brukes av barn fra 6 år og oppover.
Dosen til barn beregnes av legen og avhenger av barnets vekt.
 • Vanlig startdose er 8 til 10 mg/kg kroppsvekt pr. dag fordelt på to doser. F.eks. vil et barn på 30 kg starte behandlingen med én 150 mg dose (2,5 ml mikstur) to ganger daglig.
 • Legen kan øke denne dosen gradvis for å finne dosen som er best for barnet ditt. Normalt oppnås ønsket effekt hos barn ved doser på 30 mg/kg kroppsvekt daglig. Maksimal dose til barn er 46 mg/kg kroppsvekt daglig.
Hvordan du tar Trileptal
For instruksjoner om hvordan Trileptal skal tas, se “Bruksanvisning” bakerst i dette pakningsvedlegget.
Når og hvor lenge du skal ta Trileptal
Trileptal bør tas to ganger daglig, hver dag, på omtrent samme tidspunkt hver dag, hvis ikke legen har sagt noe annet. Dette vil ha best effekt for å kontrollere epilepsien. Det vil også gjøre det lettere å huske når miksturen skal tas.
Legen din forteller deg hvor lenge du eller barnet ditt skal behandles med Trileptal. Behandlingens varighet er avhengig av din eller ditt barns type anfall. Det kan være nødvendig med behandling over mange år for å kontrollere anfallene. Du må ikke endre dosen eller avslutte behandlingen uten å ha snakket med legen din.
Dersom du tar for mye av Trileptal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering med Trileptal kan være: Søvnighet, svimmelhet, kvalme, oppkast, ukontrollerte bevegelser, døsighet, forvirring, muskelrykninger eller betydelig forverring av kramper, koordineringsforstyrrelser og/eller ufrivillige øyebevegelser.
Dersom du har glemt å ta Trileptal
Dersom du har glemt å ta medisinen, skal du ta den så snart du kommer på det. Hvis det imidlertid er tid for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege hvis du er i tvil eller har glemt flere doser.
Dersom du avbryter behandling med Trileptal
Du må ikke avslutte behandlingen uten å ha snakket med legen din. For å forhindre akutt forverring av anfallene må du aldri avslutte behandlingen brått. Dersom behandlingen skal avsluttes må det gjøres gradvis etter instrukser fra legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Disse bivirkningene kan oppstå med en viss frekvens, med følgende definisjoner:
 • Svært vanlige: forekommer hos mer enn 1 av 10 pasienter
 • Vanlige: forekommer hos 1 til 10 av 100 pasienter
 • Mindre vanlige: forekommer hos 1 til 10 av 1000 pasienter
 • Svært sjeldne: forekommer hos færre enn 1 av 10.000 pasienter
 • Ikke kjent: frekvensen kan ikke bestemmes utifra tilgjengelige data
Noen bivirkninger kan være alvorlige: søk medisinsk hjelp umiddelbart
Symptomene nevnt under er veldig sjeldne, men potensielt alvorlige bivirkninger som kan kreve rask medisinsk behandling.
 • Hovne lepper, øyelokk, ansikt, hals eller munn, sammen med vanskeligheter med å puste, snakke eller svelge (tegn på en anafylaktisk reaksjon og angioødem), eller andre tegn på overfølsomhetsreaksjon som utslett, feber, muskel- og leddsmerter.
 • Alvorlig blemmedannelse i huden og/eller slimhinner på leppene, øynene, munn, neseganger eller kjønnsorganer (tegn på alvorlig allergisk reaksjon inkludert Lyells syndrom, Stevens-Johnsons syndrom og erytema multiforme).
 • Tretthet, kortpustethet ved anstrengelse, ser blek ut, hodepine, frysninger, svimmelhet, hyppige infeksjoner som gir feber, sår hals, munnsår, får blødninger eller blåmerker lettere enn normalt, neseblødning, rødlige eller lilla-aktige lepper, eller uforklarlige flekker på huden (tegn på for lavt antall blodplater eller nedsatt antall blodceller).
 • Røde flekker med utslett, hovedsakelig i ansiktet, sammen med tretthet, feber, kvalme eller appetittløshet (tegn på systemisk lupus erythematosus (kronisk bindevevssykdom)).
 • Døsighet, forvirring, muskelrykninger eller betydelig forverring av kramper (symptomer på lavt natriumnivå i blodet) (se
avsnitt 2, Advarsler og forsiktighetsregler).
 • Slapphet, kvalme, svimmelhet, brekninger, hodepine og forvirring. Dette kan være symptomer på en tilstand som kalles SIADH (uhensiktsmessig utskillelse av antidiuretisk hormon) hvor nyrene holder på for mye vann.
 • Influensalignende symptomer med gulsott (gulfarging av hud og det hvite i øynene) (tegn på hepatitt).
 • Alvorlige smerter i øvre del av magen, oppkast, appetittløshet (tegn på betennelse i bukspyttkjertelen).
 • Vektøkning, tretthet, hårtap, muskelsvakhet, kuldefølelse (tegn på underaktiv skjoldbruskkjertel).
Kontakt legen din umiddelbart eller oppsøk legevakt dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over. Legen vil også bestemme om Trileptal må avsluttes umiddelbart og hvordan videre medisinsk behandling skal være.
Andre bivirkninger: ta kontakt med legen din så raskt som mulig.
Vanlige:
 • Skjelving, koordinasjonsvansker, ufrivillige øyebevegelser, angst og nervøsitet, depresjon, humørsvingninger, utslett
Svært sjeldne:
 • Uregelmessig hjerterytme eller svært rask eller sen hjerterytme
Ukjent:
 • Talevansker
Kontakt legen din så raskt som mulig dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over. Medisinsk behandling kan være nødvendig.
Andre bivirkninger: kontakt legen din dersom disse bekymrer deg. Dette er vanligvis milde til moderate bivirkninger av Trileptal. De fleste er forbigående og avtar over tid.
Svært vanlige:
 • Tretthet, hodepine, svimmelhet, søvnighet, kvalme, oppkast, dobbeltsyn
Vanlige:
 • Kraftløshet, hukommelsesforstyrrelser, nedsatt konsentrasjonsevne, likegyldighet, rastløshet, forvirring, tåkesyn, synsforstyrrelser, forstoppelse, diaré, magesmerter, kviser (akne), hårtap, balanseproblemer
Mindre vanlige:
 • Elveblest. Du kan også få økte nivåer av leverenzymer med Trileptal
Ikke kjent:
 • Høyt blodtrykk, fall
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene nevnt over blir alvorlige.
Det er rapportert tilfeller av sykdom i benvevet inkludert osteopeni og osteoporose (benskjørhet) og frakturer. Snakk med legen eller apoteket dersom du har brukt epilepsimedisin over lang tid, har osteoporose i sykehistorien eller bruker steroider.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Trileptal
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”Utløpsdato” og på flasken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Trileptal må brukes innen 7 uker etter at flasken er åpnet første gang.
 • Etter 7 uker bør ubenyttet mikstur returneres til apoteket for sikker håndtering.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser synlige tegn på forringelse.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Trileptal
 • Virkestoff er okskarbazepin.
 • Andre innholdsstoffer er renset vann, sorbitol 70 % flytende (ikke-krystalliserende), propylenglykol, dispergerbar cellulose (inneholder mikrokrystallinsk cellulose og karmellose natrium), askorbinsyre (E300), sitron/gul plommesmak (inneholder etanol), metylparahydroksybenzoat (E218), makrogolstearat 400, sorbinsyre (E200), sakkarinnatrium, propylparahydroksybenzoat (E216).
Hvordan Trileptal ser ut og innholdet i pakningen:
Trileptal mikstur er en gråhvit til svak rødbrun suspensjon. Misfarging av miksturen til svak rødbrun suspensjon er normalt og påvirker ikke produktets kvalitet.
Trileptal mikstur kommer i brun glassflaske som inneholder 250 ml suspensjon. Flasken har barnesikret skrukork og er pakket i en eske sammen med en 10 ml doseringssprøyte, samt en plastpropp som skal presses ned i flasken. Hver eske inneholder en flaske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 21.10.2015
 
BRUKSANVISNINGLes bruksanvisningen nøye, slik at du vet hvordan du skal bruke dette legemidlet.
1. Plastproppen presses ned i flaskehalsen. Plastproppen skal bli sittende i flasken når den først er satt i.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Flasken inneholder 250 ml Trileptal mikstur med en barnesikret skrukork. Skrukorken må skrus på hver gang etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. En 10 ml doseringssprøyte. Denne passer inn i plastproppen for at du skal kunne trekke ut forskrevet mengde mikstur fra flasken.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Ryst flasken med Trileptal i minst 10 sekunder.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Skru av den barnesikrede korken ved å presse korken hardt ned og drei den mot uret (som vist på toppen av korken).
Merk: Ha skrukorken i nærheten slik at den kan settes på etter bruk.
3. Sett flasken på et bord. Press plastproppen så langt ned i flaskehalsen som mulig.
Merk: Du greier muligens ikke å presse plastproppen helt ned, men den vil bli tvunget ned i flasken når korken skrus på.
Mangler tekstalternativ for bilde
Følg videre veiledning for ”Tilberedning av en legemiddeldose”.

TILBEREDNING AV EN LEGEMIDDELDOSE

Trileptal mikstur kan svelges rett fra doseringssprøyten eller blandes med et lite glass vann.
1. Ryst flasken godt før dosen trekkes opp.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Press hardt ned og skru av den barnesikrede korken. (Skru korken på igjen etter bruk).
3. Kontroller at stempelet i doseringssprøyten står helt nede.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Hold flasken rett og sett sprøyten godt ned i plastproppen.
5. Hold sprøyten på plass. Snu flasken og hold den loddrett med bunnen i været.
6. Trekk stempelet i sprøyten langsomt ut slik at sprøyten fylles med mikstur. Press stempelet litt tilbake slik at eventuelle luftbobler fjernes.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Uttak av den forskrevne dose mikstur: Trekk stempelet langsomt ned. Trekk til den øverste kanten av den svarte ringen på stempelet er nøyaktig på samme nivå som markeringen av forskrevet dose.
Merk: Hvis forskrevet dose er mer enn 10 ml, trekk opp den forskrevne dosen i to trinn. Fyll først opp doseringssprøyten til 10 ml merket, og gi 10 ml. Fyll så opp doseringssprøyten igjen til riktig nivå for å få resten av dosen.
Spør på apoteket dersom du er usikker.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Snu flasken forsiktig tilbake og fjern doseringssprøyten ved å vri den av plastproppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Dosen kan svelges rett fra sprøyten: Pasienten må sitte oppreist og stempelet må presses langsomt inn slik at pasienten rekker å svelge innholdet. Dosen kan også blandes med et lite glass vann rett før dosen svelges. Rør rundt og drikk hele blandingen med det samme.
Mangler tekstalternativ for bilde
10. Skru på den barnesikrede korken etter bruk.
11. Rengjøring: Tørk utsiden av doseringssprøyten med en tørr, ren serviett etter bruk.
Doseringssprøyte, Baxa, CE 0086. Plastpropp, Baxa, CE.
Disse hjelpemidlene er i overensstemmelse med direktiv 93/42/ EEC

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.