Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Triatec 2,5 mg tabletter

Triatec 5 mg tabletter

Triatec 10 mg tabletter

ramipril

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Triatec er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Triatec
 3. Hvordan du bruker Triatec
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Triatec
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Triatec er og hva det brukes mot
Triatec inneholder et legemiddel som heter ramipril. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles ACE-hemmere (angiotensinkonverterende enzymhemmere).
Triatec virker ved å:
 • Redusere kroppens produksjon av stoffer som kan øke blodtrykket ditt
 • Gjøre blodårene dine avslappet og utvidet
 • Gjøre det lettere for hjertet ditt å pumpe blod rundt i kroppen
Triatec kan brukes:
 • Til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Til å redusere risikoen for at du får hjerteinfarkt eller slag
 • For å redusere risikoen eller forsinke forverring av nyreproblemer (uavhengig av om du har diabetes)
 • Til behandling av hjertet når det ikke kan pumpe nok blod til resten av kroppen (hjertesvikt)
 • Som behandling etter hjerteinfarkt (myokard infarkt) komplisert med hjertesvikt.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Triatec
Bruk ikke Triatec
 • dersom du er allergisk overfor ramipril, andre legemidler i gruppen
 • ACE-hemmere, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Tegn på en allergisk reaksjon kan være utslett, svelge- eller pusteproblemer, hovne lepper, ansikt, svelg eller tunge.
 • dersom du noen gang har hatt en alvorlig allergisk reaksjon som kalles angioødem. Tegn på dette kan være kløe, elveblest (urtikaria), røde flekker på hender, føtter og hals, hevelse i svelg og tunge, hevelse rundt øyne og lepper, vansker med å puste og svelge.
 • dersom du er dialysepasient eller bruker andre former for blodfiltrering.
 • Det kan være at Triatec ikke passer for deg, avhengig av hvilken maskin som brukes.
 • dersom du har nyreproblemer hvor blodforsyningen til nyrene er redusert (nyrearteriestenose).
 • dersom du er i de 6 siste månedene av graviditeten (se avsnitt ”Graviditet og amming” under).
 • dersom blodtrykket ditt er unormalt lavt eller ustabilt. Legen din vil gjøre denne vurderingen.
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Bruk ikke Triatec hvis noe av dette gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med lege før du tar Triatec.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Triatec dersom:
 • du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer
 • du har mistet mye kroppssalter eller -væsker (etter å ha hatt oppkast, diaré, unormal svette, vært på en diett med lavt saltinnhold, tatt diuretika (vanndrivende legemidler) over lang tid eller har hatt dialyse)
 • du skal ha behandling for å redusere allergi for bie- eller vepsestikk
 • (desensibilisering)
 • du skal få bedøvelse (anestetikum). Dette kan gis ved en operasjon eller tannbehandling. Du kan kanskje bli nødt til å stoppe Triatec-behandling en dag på forhånd, spør legen din om råd.
 • du har høye nivåer av kalium i blodet (vises i blodprøveresultater).
 • du bruker legemidler eller har en sykdom som kan senke natriumnivået i blodet ditt. Legen kan ta regelmessige blodprøver for å kontrollere natriumnivået i blodet ditt, særlig hvis du er eldre.
 • du tar legemidler som kalles mTOR-hemmere (f.eks. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin eller racecadotril, fordi disse kan øke risikoen for angioødem som er en alvorlig allergisk reaksjon.
 • du har kollagen vaskulær lidelse som sklerodermi eller systemisk lupus erythematosus.
 • Du må informere legen dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Triatec er ikke anbefalt i de 3 første månedene av graviditeten, og kan forårsake alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter de 3 første månedene av graviditeten (se avsnittet ”Graviditet og amming” under).
 • du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Triatec».
Barn og ungdom
Triatec anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år fordi sikkerhet og effekt av Triatec hos barn ikke har blitt fastslått ennå.
Hvis noe av dette gjelder for deg (eller hvis du er usikker), snakk med legen din før du tar Triatec.
Andre legemidler og Triatec
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi Triatec kan påvirke virkningen av andre legemidler. Andre legemidler kan også påvirke virkningen av Triatec.
Rådfør deg med legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidler. De kan føre til at Triatec får en dårligere virkning:
 • Legemidler som brukes mot smerter og inflammasjon (f. eks. ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) som ibuprofen eller indometacin og acetylsalisylsyre)
 • Legemidler som brukes til behandling av lavt blodtrykk, sjokk, hjertesvikt, astma eller allergi som efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Legen din vil kontrollere blodtrykket ditt.
Rådfør deg med legen hvis du bruker noen av de følgende legemidler. De kan øke risikoen din for å få bivirkninger når de brukes sammen med Triatec:
 • legemidler som brukes mot smerter og betennelse (f. eks. ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), som ibuprofen eller indometacin og acetylsalisylsyre)
 • legemidler mot kreft (cellegift)
 • legemidler som forebygger avstøtning av organer etter transplantasjon, f.eks. ciklosporin
 • diuretika (vanndrivende), f.eks. furosemid
 • legemidler som kan øke mengden kalium i blodet, f.eks. spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalter, trimetoprim alene eller i kombinasjon med sulfametoksazol (mot infeksjoner) og heparin (blodfortynnende)
 • steroider mot inflammasjon, f.eks. prednisolon
 • allopurinol (brukes for å redusere mengden urinsyre i blodet)
 • prokainamid (brukes mot forstyrrelser i hjerterytmen)
 • temsirolimus (mot kreft)
 • sirolimus, everolimus (forbygger avstøtning av organ etter transplantasjon)
 • vildagliptin (brukt i behandling av diabetes type 2)
 • racecadotril (brukes mot diaré)
 • Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler: hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Triatec» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Rådfør deg med legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidler. De kan bli påvirket av Triatec:
 • Legemidler for diabetes som orale blodsukkersenkende legemidler og insulin. Triatec kan senke blodsukkeret. Kontroller blodsukkeret nøye når du bruker Triatec.
 • Litium (mot psykiske lidelser). Triatec kan øke mengden litium i blodet. Litiumnivået må kontrolleres av legen din.
Hvis noe av dette gjelder for deg (eller du er usikker), snakk med legen din før du tar Triatec.
Inntak av Triatec sammen med mat og alkohol
 • Inntak av alkohol sammen med Triatec kan gjøre deg svimmel eller ør. Hvis du lurer på hvor mye du kan drikke mens du bruker Triatec, diskuter dette med legen din da blodtrykkssenkende legemidler og alkohol kan gi additiv effekt.
 • Triatec kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Graviditet
Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Du bør ikke bruke Triatec i de første 12 ukene av graviditeten, og du må ikke bruke Triatec etter uke 13 fordi det kan være skadelig for barnet. Dersom du blir gravid mens du bruker Triatec må du informere legen din straks. Bytte til en annen passende behandling bør gjøres før en planlagt graviditet.
Amming
Du bør ikke bruke Triatec dersom du ammer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg svimmel under behandling med Triatec. Dette skjer spesielt i starten av behandlingen eller etter økt dose. Hvis dette skjer skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker TriatecKontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Behandling av høyt blodtrykk
 • Vanlig startdose er 1,25 mg eller 2,5 mg en gang daglig.
 • Legen din vil justere dosen inntil blodtrykket er under kontroll.
 • Høyeste dose er 10 mg en gang daglig.
 • Hvis du allerede tar vanndrivende (diuretika) kan legen din stoppe eller redusere mengden av det vanndrivende middelet du tar før du starter behandling med Triatec.
For å redusere risiko for hjerteinfarkt eller slag
 • Vanlig startdose er 2,5 mg en gang daglig.
 • Legen din kan deretter beslutte å øke dosen.
 • Vanlig dose er 10 mg en gang daglig.
Behandling for å redusere eller forsinke forverring av nyreproblemer
 • Startdose kan være 1,25 mg eller 2,5 mg en gang daglig.
 • Legen din vil justere dosen.
 • Vanlig dose er 5 mg eller 10 mg en gang daglig.
Behandling av hjertesvikt
 • Vanlig startdose er 1,25 mg en gang daglig.
 • Legen din vil justere dosen.
 • Høyeste dose er 10 mg daglig, helst fordelt på to doser daglig.
Behandling etter hjerteinfarkt
 • Vanlig startdose er fra 1,25 mg én gang daglig til 2,5 mg to ganger daglig.
 • Legen din vil justere dosen.
 • Vanlig dose er 10 mg daglig, helst fordelt på to doser.
Eldre
Legen din vil redusere startdosen og saktere justere behandlingen.
Inntak av dette legemidlet
 • Ta dette legemidlet gjennom munnen til samme tid hver dag
 • Svelg tablettene hele med væske
 • Tablettene skal ikke knuses eller tygges
Dersom du tar for mye av Triatec
Kontakt en lege eller dra til nærmeste sykehus/legevakt umiddelbart. Ikke kjør til sykehuset, få noen andre til å kjøre deg eller ring etter en ambulanse. Ta medisinpakningen med deg slik at legen kan vite hva du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Triatec
 • Hvis du glemmer en dose, ta vanlig dose neste gang
 • Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avbryt behandlingen med Triatec og ta kontakt med lege umiddelbart om du får noen av de følgende alvorlige bivirkningene – du kan ha behov for øyeblikkelig hjelp:
 • Hevelse i ansikt, lepper eller svelg som gjør det vanskelig å svelge eller puste, samt kløe og utslett. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon på Triatec.
 • Alvorlige hudreaksjoner, inkludert utslett, sår i munnhulen, forverring av en hudlidelse du allerede har, rødhet, dannelse av blemmer eller at huden løsner (som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller erythema multiforme).
Ta straks kontakt med lege dersom du opplever noe av det følgende:
 • Hjertet slår hurtigere, uregelmessig eller ekstra kraftig (hjertebank), brystsmerter, det snører seg sammen i brystet eller mer alvorlige problemer som hjerteinfarkt eller slag.
 • Åndenød eller hoste. Dette kan være tegn på lungeproblemer.
 • Du får lettere blåmerker, eller blødning som varer lengre enn vanlig, tegn på blødninger (f.eks. fra tannkjøttet), lilla flekker som bryter frem i huden eller om du får infeksjoner lettere enn normalt, vondt i halsen eller feber, du føler deg trøtt, ør, svimmel eller er blek. Dette kan være tegn på problemer med blod eller beinmarg.
 • Sterke magesmerter som kan spre seg til ryggen. Dette kan være tegn på pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).
 • Feber, frysninger, tretthet, dårlig appetitt, magesmerter, kvalme, gul hud eller øyne (gulsott). Dette kan være tegn på leverproblemer som hepatitt (betennelse i leveren) eller leverskade.
Andre bivirkninger inkluderer:
Vennligst kontakt legen din hvis noen av de følgende bivirkningene blir alvorlige eller varer mer enn noen dager:
Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer)
 • Hodepine eller tretthet
 • Svimmelhet. Dette er hyppigst ved oppstart eller doseøkning under TRIATEC-behandlingen
 • Besvimelse, hypotensjon (unormalt lavt blodtrykk), særlig når du reiser deg eller setter deg opp raskt
 • Tørr, kilende hoste, bihulebetennelse eller bronkitt, åndenød
 • Mage- eller buksmerter, diaré, dårlig fordøyelse eller kvalme
 • Hudutslett med eller uten hevelse
 • Brystsmerter
 • Muskelkramper eller muskelsmerter
 • Blodprøver som viser mer kalium i blodet enn normalt.
Mindre vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer)
 • Balanseproblemer
 • Kløe eller unormal følelse i huden som nummenhet, kiling, prikking, brenning eller iling i huden (parestesi)
 • Forandring eller bortfall av smakssansen
 • Søvnproblemer
 • Følelse av nedstemthet, engstelse, mer nervøsitet enn vanlig eller uro
 • Tett nese, pusteproblemer eller forverring av astma
 • Hevelse i tarmen, såkalt “intestinalt angioødem”, som gir symptomer som buksmerter, oppkast eller diaré
 • Halsbrann, forstoppelse eller tørr munn
 • Du tisser mer enn vanlig i løpet av en dag
 • Du svetter mer enn vanlig
 • Reduksjon eller tap av appetitt (anoreksi)
 • Hjertet slår raskt eller uregelmessig
 • Hevelse i armer og ben. Dette kan være et tegn på at kroppen din holder på mer vann enn vanlig
 • Rødme
 • Sløret syn
 • Leddsmerter
 • Feber
 • Ereksjonsproblemer, nedsatt sexlyst hos både menn og kvinner
 • Økt antall av en bestemt type hvite blodceller i blodprøver (eosinofili)
 • Blodprøver som viser endrede verdier fra lever, bukspyttkjertel eller nyrer
Sjeldne (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Du føler deg skjelven eller forvirret
 • Rød og oppsvulmet tunge
 • Alvorlig flassing eller avskalling av hud, kløende, ruglete utslett
 • Neglproblemer (f.eks. neglene løsner eller faller av)
 • Hudutslett eller blåmerker
 • Kviser i huden og kalde hender og føtter
 • Røde, kløende, hovne eller rennende øyne
 • Hørselsforstyrrelser eller ringing i ørene
 • Du føler deg svak
Blodprøver som viser redusert antall røde blodceller, hvite blodceller, blodplater eller lavt hemoglobin.
Svært sjeldne (kan inntreffe hos opptil 1 av 10000 personer)
 • Mer følsom overfor sollys enn vanlig.
Andre rapporterte bivirkninger
Vennligst kontakt legen din hvis noen av de følgende bivirkningene blir alvorlige eller varer lenger enn noen dager:
 • Konsentrasjonsvansker
 • Hevelse i munnen
 • Blodprøver som viser for lavt antall blodceller
 • Blodprøver som viser lavere natriumverdier enn vanlig
 • Konsentrert urin (mørk farge), føler deg dårlig eller er dårlig, har muskelkramper, forvirring og anfall som kan skyldes utilstrekkelig
 • ADH-sekresjon (anti-diuretisk hormon). Hvis du har disse symptomene, ta kontakt med lege så snart som mulig.
 • Fingre og tær forandrer farge når du er kald, for så å prikke og kjennes smertefulle når du blir varm igjen (Raynauds fenomen)
 • Brystene vokser hos menn
 • Forsinket eller svekket reaksjonsevne
 • Brennende følelse
 • Endring i hvordan ting lukter
 • Håravfall.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Triatec
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl. dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall.
Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Triatec
Virkestoff er ramipril.
2,5 mg: Hver tablett inneholder ramipril 2,5 mg
5 mg: Hver tablett inneholder ramipril 5 mg
10 mg: Hver tablett inneholder ramipril 10 mg
Andre innholdsstoffer er:
Tabletter 10 mg
 • Hypromellose
 • Pregelatinisert maisstivelse
 • Mikrokrystallinsk cellulose
 • Natriumstearylfumarat
Tabletter 2,5 mg
 • Hypromellose
 • Pregelatinisert maisstivelse
 • Mikrokrystallinsk cellulose
 • Natriumstearylfumarat
 • Gult jernoksid (E172)
Tabletter 5 mg
 • Hypromellose
 • Pregelatinisert maisstivelse
 • Mikrokrystallinsk cellulose
 • Natriumstearylfumarat
 • Rødt jernoksid (E172)
Hvordan Triatec ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter 2,5 mg
Gulaktige til gule 8 x 4 mm avlange tabletter med delestrek, preget med 2.5 og firmalogo på oversiden og HMR og 2.5 på undersiden.
Tabletten kan deles i to like deler.
Tabletter 5 mg
Lyserøde 8 x 4 mm avlange tabletter med delestrek, preget med 5 og firmalogo på oversiden og HMP og 5 på undersiden. Tabletten kan deles i to like deler.
Tabletter 10 mg
Hvite til nesten hvite 7 x 4,5 mm avlange tabletter med delestrek, preget med HMO/HMO på oversiden. Tabletten kan deles i to like deler.
Triatec 2,5 mg tabletter finnes i pakninger med 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletter i PVC/Alu-blister og i pakninger med 500 tabletter i brunt glass med kork.
Triatec 5 mg tabletter finnes i pakninger med 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletter i PVC/Alu-blister og i pakninger med 500 tabletter i brunt glass med kork.
Triatec 10 mg tabletter finnes i pakninger med 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletter i PVC/Alu-blister og i pakninger med 28, 56, 500 tabletter i brunt glass med kork.
Ikke alle pakningsstørrelser blir nødvendigvis markedsførte.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker
Sanofi S.p.A., Scoppito, Italien
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.10.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestetikum (bedøvelsesmiddel): Gis ved operasjoner eller smertefulle undersøkelser for å oppnå analgesi (bedøvelse).

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.