Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Toujeo 300 enheter/ml SoloStar injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn

insulin glargin

Hver SoloStar penn gir 1-80 enheter i trinn på 1 enhet
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Toujeo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Toujeo
 3. Hvordan du bruker Toujeo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Toujeo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Toujeo er og hva det brukes mot
Toujeo inneholder et insulin som heter «insulin glargin». Dette er et modifisert insulin, meget likt humaninsulin.
Toujeo inneholder 3 ganger mere insulin per ml enn standard insulin, som inneholder 100 enheter/ml.
Det brukes til å behandle diabetes mellitus (sukkersyke) hos voksne, ungdom og barn fra og med 6 år. Ved diabetes mellitus produserer ikke kroppen tilstrekkelig insulin til å kunne holde ditt blodsukker under kontroll.
Toujeo senker blodsukkeret ditt jevnt over en lang tidsperiode. Det doseres én gang daglig. Du kan endre tidspunktet for injeksjon dersom det er nødvendig. Det er fordi dette legemidlet senker blodsukkeret over en lang tidsperiode (for mere informasjon se avsnitt 3).
 
2. Hva du må vite før du bruker Toujeo
Bruk ikke Toujeo
 • dersom du er allergisk overfor insulin glargin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Toujeo.
Vær nøye med å følge instruksjonene for dosering, kontroll av blod og urin, kosthold og fysiske aktiviteter (fysisk arbeid og trening) og injeksjonsteknikk, som avtalt med din lege.
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 • For lavt blodsukker (hypoglykemi). Hvis blodsukkeret ditt er for lavt, følg rådene for hypoglykemi (se informasjonen i rammen sist i pakningsvedlegget).
 • Dersom du bytter fra en annen type, merke eller produsent av insulin så kan det være nødvendig å endre insulindosen.
 • Pioglitazon. Se avsnittet «Samtidig bruk av pioglitazon og insulin».
 • Vær sikker på at du bruker riktig insulin. Feilmedisinering som skyldes en forveksling av insuliner, særlig mellom langtidsvirkende og hurtigvirkende insuliner har blitt rapportert. Du må alltid kontrollere insulinetiketten før hver injeksjon, for å unngå forvekslinger mellom Toujeo og andre insuliner.
 • Aldri bruk en kanyle til å fjerne Toujeo fra din SoloStar ferdigfylte penn. Dette er for å unngå doseringsfeil og en potensiell overdose, noe som kan føre til lavt blodsukker. Se også avsnitt 3.
 • Dersom du er blind eller har dårlig syn skal du ikke bruke den ferdigfylte pennen uten hjelp. Dette er fordi du ikke kan lese doseringsvinduet på pennen. Få hjelp fra en person med godt syn og som er trent i å bruke pennen. Dersom du har dårlig syn, se avsnitt 3.
Sykdommer og skader
I følgende situasjoner krever håndteringen av din diabetes ekstra omtanke (for eksempel blod- og urinprøver):
 • Dersom du er syk eller har en større skade. Blodsukkernivået ditt kan øke (hyperglykemi).
 • Dersom du ikke spiser nok. Blodsukkernivået ditt kan bli for lavt (hypoglykemi).
I de fleste tilfeller vil du snakke med lege. Kontakt en lege med en gang du føler deg syk eller får en skade.
Dersom du har type 1-diabetes og du får en sykdom eller en skade:
 • Ikke slutt med insulinbehandlingen
 • Fortsett å spise nok karbohydrater.
Fortell alle som pleier eller behandler deg at du har diabetes.
Insulinbehandling kan føre til at kroppen danner antistoffer mot insulin (stoffer som reagerer mot insulin). Dette vil kun i sjeldne tilfeller gjøre det nødvendig å endre insulindosen.
Reiser
Rådfør deg med din lege før du skal ut og reise. Det kan være nødvendig å ta opp:
 • Tilgjengeligheten av din type insulin i det landet du besøker.
 • Forsyninger av insulin, sprøyter osv.
 • Riktig oppbevaring av insulinet under reisen.
 • Tidspunkt for inntak av måltider og insulintilførsel under reisen.
 • Eventuelle følger av å krysse tidssoner.
 • Eventuelle nye helsefarer i de land du besøker.
 • Hva du skal gjøre i nødsituasjoner hvis du føler deg uvel eller blir syk.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 6 år. Dette er fordi det ikke er erfaring med Toujeo i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Toujeo
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirke blodsukkernivået ditt. Dette kan bety at insulindosen din må endres.
Før du tar et legemiddel må du derfor spørre legen om det vil påvirke blodsukkernivået ditt og hva du eventuelt må gjøre. Du må også være oppmerksom dersom du slutter å ta et legemiddel.
Ditt blodsukkernivå kan falle (hypoglykemi) dersom du tar:
 • Alle andre medisiner for behandling av diabetes.
 • Disopyramid - brukt i behandling av visse hjertelidelser.
 • Fluoksetin - brukt i behandling av depresjon.
 • Antibiotika av typen sulfonamider.
 • Fibrater - brukt for å senke høye nivåer av blodlipider.
 • Legemidler som hemmer enzymet monoaminoksidase (MAO) - brukt i behandling av depresjon.
 • Legemidler som hemmer angiotensinkonverterende enzym (ACE) - brukt i behandling av visse hjertelidelser eller høyt blodtrykk.
 • Smertestillende og febernedsettende legemidler, for eksempel pentoksifyllin, propoksyfen og salisylater (for eksempel acetylsalisylsyre).
 • Pentamidin - brukes i behandlingen av visse parasittinfeksjoner. Kan forårsake hypoglykemi som enkelte ganger kan følges av hyperglykemi.
Ditt blodsukkernivå kan øke (hyperglykemi) dersom du tar:
 • Kortikosteroider, for eksempel ”kortison” - brukt i behandling av betennelsestilstander.
 • Danazol – mot endometriose.
 • Diazoksid – mot høyt blodtrykk.
 • Proteasehemmere - mot HIV.
 • Diuretika – mot høyt blodtrykk eller væskeretensjon.
 • Glukagon - mot alvorlig hypoglykemi.
 • Isoniazid - mot tuberkulose.
 • Somatropin – et veksthormon.
 • Thyreoideahormoner - mot sykdom i skjoldbruskkjertelen.
 • Østrogener og progesteroner - for eksempel i p-piller brukt som prevensjon.
 • Klozapin, olanzapin og fenotiazinderivater - brukt i behandling av psykiatriske lidelser.
 • Sympatomimetika, for eksempel adrenalin, salbutamol og terbutalin – mot astma.
Ditt blodsukkernivå kan enten synke eller øke hvis du tar:
 • Betablokkere eller klonidin - mot høyt blodtrykk.
 • Litiumsalter - mot psykiatriske lidelser.
Betablokkere
Betablokkere kan i likhet med andre sympatolytiske legemidler (for eksempel klonidin, guanetidin og reserpin – mot høyt blodtrykk) gjøre det vanskeligere å gjenkjenne varselsymptomene på at blodsukkeret er for lavt (hypoglykemi). Det kan også svekke eller totalt undertrykke de første varselsymptomene på at ditt blodsukker er for lavt.
Samtidig bruk av pioglitazon og insulin
Enkelte pasienter med langvarig type 2-diabetes mellitus og hjertesykdom eller som har hatt slag, som har blitt behandlet med pioglitazon og insulin, har utviklet hjertesvikt. Informer legen din så snart som mulig dersom du får tegn på hjertesvikt, som for eksempel uvanlig kortpustethet, rask vektøkning eller lokal hevelse (ødem).
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Toujeo, hvis du du tar noen av disse medisinene eller du er usikker.
Toujeo sammen med alkohol
Blodsukkernivået kan enten synke eller øke hvis du drikker alkohol. Du bør måle blodsukkernivået ditt oftere enn vanlig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det kan være nødvendig å justere insulindosen under svangerskapet eller etter fødselen. For barnets helse er det særdeles viktig at din diabetes holdes under kontroll og at hypoglykemi forebygges.
Rådfør deg med lege dersom du ammer, da det kan være nødvendig å endre kosthold og insulindosering.
Kjøring og bruk av maskiner
Å ha for høyt eller for lavt blodsukker eller synsproblemer kan påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner. Konsentrasjonsevnen din kan påvirkes. Dette kan være farlig for deg og andre.
Spør legen din om du kan kjøre dersom:
 • Du ofte har lavt blodsukker.
 • Du har problemer med å gjenkjenne for lavt blodsukker.
Viktig opplysning om noen av innholdsstoffene i Toujeo
Toujeo inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose. Dette betyr at legemidlet er praktisk talt «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Toujeo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Selv om Toujeo inneholder det samme virkestoffet som insulin glargin 100 enheter/ml er disse legemidlene ikke byttbare. Overgangen fra en insulinbehandling til en annen krever forskrivning og oppfølging fra lege og blodsukkerovervåkning. Rådfør deg med lege for mere informasjon.
Hvor mye skal du bruke
Toujeo SoloStar ferdigfylt penn kan gi en dose fra 1 til 80 enheter i én injeksjon, i trinn på 1 enhet. Doseringsvinduet til SoloStar pennen viser antall enheter med Toujeo som injiseres. Ikke gjør noen rekalkuleringer av dosen.
Med utgangspunkt i din livsstil, blodsukkermålingene dine og tidligere insulinbruk, kommer legen din til å fortelle deg:
 • Hvor mye Toujeo du trenger hver dag og til hvilket tidspunkt.
 • Når du skal kontrollere blodsukkernivået ditt og om du må ta urinprøver,
 • Når det kan være nødvendig å ta en større eller mindre dose.
Toujeo er et langtidsvirkende insulin. Legen din kan forskrive det med et hurtigvirkende insulin eller med andre legemidler for behandling av høyt blodsukker.
Dersom du bruker flere enn ett insulin må du alltid sikre at du bruker det korrekte insulinet ved å kontrollere insulinetiketten før hver injeksjon. Feilmedisinering som skyldes en forveksling av insuliner, særlig mellom langtidsvirkende og hurtigvirkende insuliner har blitt rapportert. Styrken "300" er fremhevet i honningfarget skrift på etiketten til din Toujeo SoloStar ferdigfylte penn. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Det er mange faktorer som kan påvirke blodsukkernivået. Disse faktorene må du kjenne til for å kunne handle korrekt dersom blodsukkernivået ditt endres og forhindre at det blir for høyt eller for lavt. Se rammen ved slutten av dette pakningsvedlegget for mer informasjon.
Fleksibilitet i injeksjonstidspunktet
 • Bruk Toujeo én gang daglig, fortrinnsvis ved samme tidspunkt hver dag.
 • Ved behov kan du injisere opptil 3 timer før eller etter det vanlige tidspunktet for bruk.
Bruk hos eldre pasienter (65 år og over)
Dersom du er 65 år eller eldre, rådfør deg med lege siden du kan behøve en lavere dose.
Dersom du har nyre- eller leverproblemer
Dersom du har nyre- eller leverproblemer, rådfør deg med lege siden du kan behøve en lavere dose.
Før du injiserer Toujeo
 • Les bruksanvisningen som følger med dette pakningsvedlegget.
 • Dersom du ikke følger hele bruksanvisningen kan du få for lite eller for mye insulin.
Hvordan skal Toujeo injiseres
 • Toujeo injiseres under huden (subkutan bruk (s.c.)).
 • Injiser foran på lårene, overarmene eller på magen (abdomen).
 • Bytt injeksjonssted ved hver injeksjon innenfor det valgte hudområdet. Dette reduserer risikoen for at huden krymper eller fortykkes (for mere informasjon se «Andre bivirkninger» i avsnitt 4).
For å unngå mulig sykdomssmitte må hver insulinpenn aldri brukes av flere enn én person, også om kanylen byttes.
Bruk alltid en ny steril kanyle til hver injeksjon. Aldri bruk samme kanyle flere ganger. Dersom du bruker en kanyle flere ganger øker risikoen for at den blokkeres og at du får for lite eller for mye insulin.
Kast brukte kanyler i en kanylebøtte eller som fortalt av ditt apotek eller lokale myndigheter.
Bruk ikke Toujeo
 • I en vene. Dette vil endre måten den virker og kan forsake at blodsukkeret blir for lavt.
 • I en insulininfusjonspumpe
 • Dersom det er partikler i insulinet. Løsningen skal være klar, fargeløs og ha vannlignende konsistens.
Bruk aldri en sprøyte for å trekke Toujeo fra din SoloStar penn, dette kan føre til alvorlig overdose. Se også avsnitt 2.
Dersom SoloStar-pennen er skadet, ikke har vært oppbevart korrekt, du ikke er sikker på om den fungerer riktig eller om du merker at blodsukkerkontrollen blir uventet verre:
 • Kast denne pennen og bruk en ny en.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du tror du har et problem med pennen din.
Dersom du tar for mye av Toujeo
Hvis du har injisert for mye av dette legemidlet, kan blodsukkernivået ditt bli for lavt. Kontroller blodsukkeret og spis mer mat for å forhindre at blodsukkeret ditt blir for lavt. Hvis blodsukkeret ditt blir for lavt, se rådene i rammen ved slutten av dette pakningsvedlegget.
Dersom du har glemt å ta Toujeo
Ved behov kan Toujeo injiseres inntil 3 timer før eller etter tiden som du vanligvis injiserer det.
Hvis du har glemt en dose med Toujeo eller injisert for lav dose, kan blodsukkernivået bli for høyt (hyperglykemi):
 • Du må ikke injisere en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 • Kontroller blodsukkeret og injiser neste dose til vanlig tid.
 • Du finner informasjon om behandling av hypoglykemi i rammen ved slutten av dette pakningsvedlegget.
Dersom du avbryter behandling med Toujeo
Ikke avbryt behandling med dette legemidlet uten å rådføre deg med lege. Dersom du gjør dette kan det forårsake veldig høyt blodsukker og opphoping av syre i blodet (ketoacidose).
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du oppdager tegn på at blodsukkernivået ditt er for lavt (hypoglykemi) må du gjøre noe for å øke blodsukkernivået umiddelbart (se rammen på slutten av dette pakningsvedlegget). Hypoglykemi kan være svært alvorlig og er svært vanlig ved insulinbehandling (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer). Lavt blodsukker betyr at det ikke er nok sukker i blodet ditt. Hvis ditt blodsukkernivå faller for lavt kan du besvime (miste bevisstheten). Alvorlig lavt blodsukker kan forårsake hjerneskade og være livstruende. For mer informasjon, se rammen på slutten av dette pakningsvedlegget.
Alvorlige allergiske reaksjoner (sjeldne, kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer). Tegn kan være utslett og kløe over hele kroppen, kraftig hevelse av huden eller munnen, kortpustethet, svimmelhetsfølelse/letthet i hodet (blodtrykksfall) med rask puls eller svetting. Alvorlige allergiske reaksjoner kan bli livstruende. Ta øyeblikkelig kontakt med lege dersom du merker tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Andre bivirkninger
Fortell det til din lege, apotek eller sykepleier dersom du merker noen av følgende bivirkninger:
 • Hudforandringer på injeksjonsstedet:
  Hvis du injiserer insulin for ofte på samme sted, kan huden på dette stedet enten svinne inn (lipoatrofi, kan oppstå hos 1 av 100 personer) eller bli tykkere (lipohypertrofi, kan oppstå hos 1 av 10 personer). Det kan dannes klumper under huden som følge av opphopning av et protein som heter amyloid (kutan amyloidoise; det er ikke kjent hvor ofte disse dannes). Insulinet kan ha dårligere virkning. Bytt injeksjonssted ved hver injeksjon for å hjelpe til å forhindre disse hudforandringene.
Vanlige: kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer
 • Hud og allergiske reaksjoner på injeksjonsstedet: Tegn kan være rødme, uvanlig intens smerte ved injeksjon, kløe, utslett, hevelse eller betennelse. Dette kan spre seg til området rundt injeksjonsstedet. De fleste milde insulinreaksjoner forsvinner vanligvis i løpet av et par dager til et par uker.
Sjeldne: kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer
 • Påvirkning av synet: En stor forandring i kontrollen av blodsukkeret ditt (blir bedre eller dårligere) kan forstyrre synet ditt. Hvis du har en øyesykdom relatert til diabetes som heter «proliferativ retinopati», kan alvorlige tilfeller av lavt blodsukker forårsake forbigående synstap.
 • Hevelse i legger og ankler, forårsaket av forbigående vannansamlinger i kroppen.
Svært sjeldne: kan oppstå hos inntil 1 av 10 000 personer
 • Smaksforandringer (dysgeusi).
 • Muskelsmerter (myalgi).
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du merker noen av bivirkningene nevnt over.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Toujeo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og etiketten etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Penner som ikke er tatt i bruk
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses eller plasseres ved fryseboksen eller fryseelementer.
Oppbevar pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Penner som er i bruk eller tatt med som reserve
Må ikke oppbevares i kjøleskap. Pennen kan oppbevares i inntil 6 uker under 30ºC, beskyttet fra direkte varme eller lys. Pennen kasseres etter denne tidsperioden. Ikke la insulinet ditt ligge i bilen på spesielt varme eller kalde dager. Behold alltid hetten på pennen når den ikke er i bruk, for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Toujeo
 • Virkestoff er insulin glargin. Hver ml av oppløsningen inneholder 300 enheter insulin glargin (tilsvarende 10,91 mg). Hver penn inneholder 1,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende 450 enheter.
 • Andre innholdsstoffer er sinkklorid, metakresol, glyserol, vann til injeksjonsvæsker og natriumhydroksid (se avsnitt 2 under «Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Toujeo») og saltsyre (til pH-justering).
Hvordan Toujeo ser ut og innholdet i pakningen
Toujeo er en klar og fargeløs oppløsning
Hver penn inneholder 1,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning (tilsvarende 450 enheter).
Pakninger med 1, 3, 5 og 10 ferdigfylte penner.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
sanofi-aventis Norge AS
Tlf: +47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.01.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
 
HYPERGLYKEMI OG HYPOGLYKEMI

Dersom du tar insulin skal du alltid ha med deg følgende:
 • Sukker (minst 20 gram).
 • Informasjon som viser andre at du har diabetes
Hyperglykemi (for høyt blodsukkernivå)
Hvis blodsukkeret ditt er for høyt (hyperglykemi) kan du ha injisert for lite insulin
Årsaker til at hyperglykemi oppstår:
For eksempel hvis:
 • Du ikke har injisert insulinet ditt eller ikke injisert nok.
 • Insulinet har blitt mindre effektivt, fordi det ikke har blitt oppbevart korrekt.
 • Insulinpennen din virker ikke som den skal.
 • Du får mindre mosjon enn vanlig.
 • Du er stresset (for eksempel bekymringer, opphisselse).
 • Du er skadet, har infeksjon eller feber, eller har hatt en operasjon.
 • Du tar eller har tatt enkelte andre legemidler (se avsnitt 2, «Andre legemidler og Toujeo»).
Tegn som varsler deg om hyperglykemi
Tørste, økt behov for å late vannet, tretthet, tørr hud, ansiktsrødme, dårlig appetitt, lavt blodtrykk, hjertebank, glukose og ketonlegemer i urinen. Magesmerter, rask og dyp innånding, følelse av søvnighet og besvimelse (mister bevisstheten) kan være tegn på en alvorlig tilstand (ketoacidose) som er en følge av mangel på insulin.
Hva du skal gjøre hvis du får hyperglykemi
 • Kontroller blodsukkernivået og ketoner i urinen så snart du merker tegnene som beskrevet over.
 • Kontakt legen umiddelbart dersom du får alvorlig hyperglykemi eller ketoacidose. Dette må alltid behandles av lege, vanligvis på sykehus.
Hypoglykemi (for lavt blodsukkernivå)
Hvis ditt blodsukkernivå faller for mye kan du besvime (miste bevisstheten). Alvorlig hypoglykemi kan forårsake hjerteinfarkt eller hjerneskade og kan være livstruende. Du bør lære deg til å kjenne igjen tegnene når blodsukkernivået ditt faller, slik at du kan iverksette tiltak for å hindre at det blir verre.
Årsaker til at hypoglykemi oppstår:
For eksempel hvis:
 • Du injiserer for mye insulin.
 • Du utelater eller utsetter måltider.
 • Du ikke spiser nok eller spiser mat med mindre sukker (karbohydrater) enn vanlig - kunstige søtstoffer er ikke karbohydrater.
 • Du drikker alkohol, særlig hvis du spiser lite.
 • Du mister karbohydrater på grunn av oppkast eller diaré,
 • Du får mer mosjon enn normalt eller utfører andre former for fysisk aktivitet enn vanlig.
 • Du er i ferd med å komme deg etter en skade, operasjon eller annen belastning.
 • Du er i ferd med å komme deg etter en sykdom eller feber.
 • Du tar eller har sluttet å ta enkelte andre medisiner (se avsnitt 2, «Andre legemidler og Toujeo»).
Det er også større risiko for å få hypoglykemi hvis:
 • Du nettopp har begynt med insulinbehandling eller har byttet til et annet insulin – dersom lavt blodsukker oppstår så er det mere sannsynlig at det skjer om morgenen.
 • Blodsukkernivået ditt er nesten normalt eller ustabilt.
 • Du bytter injeksjonsområde. For eksempel fra lår til overarm.
 • Du har alvorlig nyre- eller leversykdom eller enkelte andre sykdommer, som for eksempel hypotyreoidisme.
Tegn som varsler om hypoglykemi
De første tegn kan være generelt i kroppen din. Eksempler på tegn på at blodsukkeret faller for mye eller for raskt inkluderer: svette, klam hud, følelse av engstelse, rask eller uregelmessig puls, høyt blodtrykk og hjertebank. Slike symptomer forekommer ofte før symptomene på lavt sukkernivå i hjernen.
Tegn i hjernen din inkluderer: hodepine, føle seg svært sulten, føle seg uvel (kvalm), kaste opp, føle seg trett, søvnig, rastløs, søvnproblemer, aggressivitet, konsentrasjonsvansker, langsomme reaksjoner, depresjon, føle seg forvirret, taleproblemer (iblant fullstendig tap av taleevnen), endringer i synet, skjelvinger, ute av stand til å bevege seg (lammelser), prikking i hender eller armer (parestesi), føle nummenhet og prikking ofte i området rundt munnen, føle seg svimmel, manglende selvbeherskelse, hjelpeløshet, anfall og besvimelse.
Når tegn på hypoglykemi kan være mindre tydelige:
De første tegn som varsler deg om at hypoglykemi er i ferd med å oppstå kan forandres, bli svakere eller utebli helt hvis:
 • Du er eldre.
 • Du har hatt diabetes lenge.
 • Du har en spesiell type nervesykdom (kalt «diabetisk autonom nevropati»).
 • Du nylig har hatt for lavt blodsukker (for eksempel dagen før).
 • Ditt lave blodsukker kommer langsomt.
 • Ditt lave blodsukker er alltid rundt «normalt» eller ditt blodsukker har blitt betydelig forbedret.
 • Du har nylig byttet fra et animalsk insulin til et humaninsulin, som Toujeo.
 • Du tar eller har tatt visse andre legemidler (se avsnitt 2, ”Andre legemidler og Toujeo”).
I slike tilfeller risikerer du å utvikle alvorlig hypoglykemi (og t.o.m. besvime) før du vet hva som skjer. Vær oppmerksom på dine varselstegn. Dersom det er nødvendig kan det hende at du må teste ditt blodsukker oftere. Dette kan bidra til å oppdage milde hypoglykemiske episoder. Hvis du synes det er vanskelig å kjenne igjen varselstegnene dine, må du unngå situasjoner der du eller andre kan utsettes for risiko på grunn av hypoglykemi (for eksempel bilkjøring).
Hva du skal gjøre hvis du får hypoglykemi
1. Ikke injiser insulin. Spis 10 til 20 g sukker med en gang, for eksempel glukose, sukkerbiter eller drikk en sukkerholdig drikk. Ikke drikk eller spis mat som inneholder kunstige søtningsmidler (for eksempel lett-drikker). Disse hjelper ikke mot lavt blodsukker.
2. Deretter spiser du noe (for eksempel brød eller pasta) som vil øke blodsukkeret for en lengre tid. Rådfør deg med legen eller sykepleieren din om du ikke er sikker på hvilken mat du skal spise. Det kan det ta lengre tid å øke lavt blodsukker med Toujeo, fordi det er langtidsvirkende.
3. Dersom du får hypoglykemi igjen, spis ytterligere 10 til 20 gram sukker.
4. Kontakt lege med en gang hvis du ikke klarer å kontrollere hypoglykemien, eller hvis tilstanden oppstår på nytt.
Hva andre personer bør gjøre hvis du har hypoglykemi
Fortell dine slektninger, venner og nære kollegaer at de må hente lege med en gang dersom du ikke er i stand til å svelge eller hvis du besvimer (blir bevisstløs).
Du må du få en injeksjon med glukose eller glukagon (et legemiddel som hever blodsukkernivået). Disse injeksjonene skal gis også om det ikke er sikkert at du har hypoglykemi.
Du skal kontrollere blodsukkeret med en gang etter inntak av glukosen, for å kontrollere om du virkelig har hypoglykemi.

Toujeo 300 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn (SoloStar)
BRUKSANVISNING
Les dette først
Toujeo SoloStar inneholder 300 enheter/ml insulin glargin i en 1,5 ml ferdigfylt penn til engangsbruk
 • Bruk aldri kanyler flere ganger. Dersom du gjør dette risikerer du å få for liten dose (underdosering) eller du kan få for høy dose (overdosering), fordi kanylen kan være blokkert.
 • Trekk aldri insulin ut av pennen din med en sprøyte. Dersom du gjør dette kan du få for mye insulin. Skalaen for de fleste sprøyter er laget kun for insulin som ikke er konsentrert.
Viktig informasjon
Mangler tekstalternativ for bildeIkke lån pennen din til andre – den skal kun brukes av deg.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk aldri pennen dersom den er skadet eller dersom du ikke er sikker på om den virker som den skal.
Mangler tekstalternativ for bildeUtfør alltid en sikkerhetstest.
Mangler tekstalternativ for bildeHa alltid en penn og kanyler i reserve, i tilfelle din penn eller dine kanyler mistes eller skades.
Lær å injisere
 • Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier om hvordan du skal injisere, før du bruker pennen din.
 • Be om hjelp dersom du har problemer med å bruke pennen, for eksempel dersom du har problemer med synet.
 • Følg alle instruksjonene i denne bruksanvisningen før du bruker pennen din. Om ikke alle disse instruksjoner følges kan det føre til at du får for mye eller for lite insulin.
Trenger du hjelp?
Dersom du har spørsmål om din penn eller om diabetes, spør din lege, apotek eller sykepleier eller ring Sanofi-aventis på telefonnummeret på forsiden av dette pakningsvedlegget.
Ekstra utstyr du trenger:
 • En ny steril kanyle (se steg 2).
 • En kanylebøtte til brukte kanyler og penner.
Injeksjonssteder
Mangler tekstalternativ for bilde
Bli kjent med pennen din
Mangler tekstalternativ for bilde
* Stempelstangen er ikke synlig før du har injisert noen doser.
Steg 1: Kontroll av pennen
Mangler tekstalternativ for bildeEn ny penn tas ut av kjøleskapet minst en time før injeksjon. Det er mer smertefullt å injisere kald insulin.
A Kontroller navnet og utløpsdatoen på penneetiketten.
 • Kontroller at du har riktig insulin. Dette er spesielt viktig dersom du har andre injeksjonspenner.
 • Bruk aldri pennen etter utløpsdatoen.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Ta av beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
C Kontroller at insulinet er klart.
 • Bruk ikke pennen dersom insulinet er uklart, farget eller inneholder partikler.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Steg 2: Sett på en ny kanyle
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid en ny steril kanyle til hver injeksjon. Dette hjelper til å hindre blokkerte kanyler, forurensning og infeksjon.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk kun kanyler som er tilpasset bruk med Toujeo (for eksempel kanyler fra BD, Ypsomed, Artsana eller Owen Mumford).
A Ta en ny kanyle og fjern forseglingen.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Hold kanylen på linje med pennen og skru den rett på inntil den sitter fast. Ikke skru til for hardt.
Mangler tekstalternativ for bilde
C Ta av den ytre kanylehetten og behold den til senere.
Mangler tekstalternativ for bilde
D Ta av den indre kanylehetten og kast den.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeHåndtering av kanyler
 • Vær forsiktig når du håndterer kanyler – dette forhindrer kanyleskade og kryssinfeksjon.
Steg 3: Utfør en sikkerhetstest
Mangler tekstalternativ for bildeUtfør alltid en sikkerhetstest før hver injeksjon – dette er for å:
 • Kontrollere at pennen og kanylen fungerer ordentlig.
 • Sikre at du får korrekt insulindose.
A Velg en dose på 3 enheter ved å vri på dosevelgeren til dosepekeren er på merket mellom 2 og 4.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Trykk injeksjonsknappen helt inn.
 • Dersom det kommer insulin ut av kanylespissen så virker pennen som den skal.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom det ikke kommer insulin ut:
 • Det er mulig at du må gjenta dette steget inntil 3 ganger før du ser insulin.
 • Dersom det ikke kommer insulin ut etter det tredje forsøket kan kanylen være tett. Dersom dette skjer:
  • Bytt kanylen (se steg 6 og steg 2),
  • Gjenta sikkerhetstesten (steg 3).
 • Ikke bruk pennen dersom det fortsatt ikke kommer insulin ut av kanylespissen. Bruk en ny penn.
 • Trekk aldri insulin ut av pennen din med en sprøyte.
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du ser luftbobler
 • Det er mulig at du kan se luftbobler i insulinet. Dette er normalt, de vil ikke skade deg.
Steg 4: Velg dosen
Mangler tekstalternativ for bildeAldri still inn en dose eller trykk inn injeksjonsknappen uten at en kanyle er festet på. Dette kan skade pennen.
A Kontroller at en kanyle er festet på pennen og at dosen er stilt på «0».
Mangler tekstalternativ for bilde
B Vri dosevelgeren til dosepekeren er stilt på din dose.
 • Dersom du vrir for langt kan du vri tilbake igjen.
 • Dersom det ikke er nok insulin igjen i pennen til hele din dose så vil dosevelgeren stoppe ved gjenværende antall enheter i pennen.
 • Dersom du ikke kan velge hele den forskrevne dosen kan du enten dele dosen på to injeksjoner eller bruke en ny penn til hele injeksjonen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan dosevinduet avleses
Partall er vist på nivå med dosepekeren:
Mangler tekstalternativ for bilde
Oddetall er vist som en strek mellom partallene:
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeInsulinenheter i pennen
 • Pennen din inneholder totalt 450 enheter med insulin. Du kan stille inn doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder mere enn én dose.
 • Du kan se omtrent hvor mange enheter som er igjen i pennen ved å se hvor stempelstangen er på insulinskalaen.
Steg 5: Injisere dosen din
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du synes det er vanskelig å trykke inn injeksjonsknappen, ikke bruk makt siden dette kan ødelegge pennen. Se avsnittetMangler tekstalternativ for bilde nedenfor for hjelp.
A Velg injeksjonsstedet som vist på bildetB Stikk kanylen gjennom huden, som vist av legen, apoteket eller sykepleieren din.
 • Ikke trykk inn injeksjonsknappen ennå.
  Mangler tekstalternativ for bilde
C Sett tommelen din på injeksjonsknappen. Trykk helt inn og hold.
 • Ikke trykk på skrå – tommelen din kan hindre dosevelgeren i å vri seg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
D Hold injeksjonsknappen helt inn og tell langsomt til 5 når du ser «0» i dosevinduet.
 • Dette vil sikre at du får hele dosen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
E Slipp injeksjonsknappen etter at du har holdt og telt langsomt til 5. Så kan du trekke kanylen ut fra huden.Mangler tekstalternativ for bildeDersom du synes det er vanskelig å trykke inn knappen:
 • Bytt kanylen (se steg 6 og steg 2) og gjør en sikkerhetstest (se steg 3).
 • Dersom du fortsatt synes det er vanskelig, bruk en ny penn.
 • Trekk aldri insulin ut av pennen din med en sprøyte.
Steg 6: Fjern kanylen
Mangler tekstalternativ for bildeVær forsiktig når du håndterer kanyler – dette er for å hindre kanyleskade og kryssinfeksjon.
Mangler tekstalternativ for bildeSett aldri den indre kanylehetten tilbake på kanylen.
A Sett den ytre kanylehetten tilbake på kanylen og bruk den til å skru kanylen av pennen.
 • For å redusere risikoen for å stikke seg ved et uhell skal den indre kanylehetten aldri settes på igjen.
 • Dersom injeksjonen din gis av en annen person, eller du gir en injeksjon til en annen person, må denne personen utvise særlig aktsomhet ved fjerning og kassering av kanylen.
 • Følg anbefalte sikkerhetsregler for fjerning og kassering av kanyler (kontakt lege, apotek eller sykepleier) for å redusere risiko for å bli skadet av kanylen ved et uhell og overføring av infeksjonssykdommer.
B Kast den brukte kanylen i en kanylebøtte eller som anbefalt av apotek eller lokale myndigheter
Mangler tekstalternativ for bilde
C Sett beskyttelseshetten tilbake på pennen.
 • Ikke legg pennen i kjøleskap.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Brukes innen
 • Pennen brukes kun inntil 6 uker etter at den ble brukt første gang.
Hvordan pennen din oppbevaresFør første bruk
 • Nye penner oppbevares i kjøleskap, ved 2-8ºC.
 • Skal ikke fryses.
Etter første bruk
 • Oppbevar pennen din ved romtemperatur, under 30ºC.
 • Aldri legg pennen tilbake i kjøleskap.
 • Aldri lagre pennen med kanylen på.
 • Lagre pennen med beskyttelseshetten på.
Ta vare på pennen dinHåndter pennen din forsiktig
 • Ikke mist pennen eller slå den mot harde overflater.
 • Dersom du tror at pennen din kan være skadet, ikke prøv å reparere den, bruk en ny penn.
Beskytt pennen din fra støv og smuss
 • Du kan rengjøre utsiden av pennen ved å tørke den med en fuktig klut.
 • Pennen må ikke senkes i vann, vaskes eller smøres da dette kan skade den.
Kast pennen din
 • Ta av kanylen før du kaster pennen.
 • Kast din brukte penn som fortalt av apotek eller lokale myndigheter.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

Toujeo ferdigfylt penn, SoloStar