Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Terra-Cortril 10 mg/30 mg salve

(oksytetracyklin/hydrokortison)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Terra-Cortril er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Terra-Cortril
 3. Hvordan du bruker Terra-Cortril
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Terra-Cortril
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Terra-Cortril er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Terra-Cortril salve inneholder en kombinasjon av legemidlene kortikosteroid (betennelsesdempende middel), og et bredspektret antibiotikum (bakteriedrepende middel).
Salven brukes ved betennelsesaktige, f.eks. allergiske og kløende lidelser, i hud og slimhinner når en samtidig har eller mistenker infeksjon, og lidelsen ikke kan behandles separat. Brukes også ved seboroisk eksem og ved sår, rød, væskende hud i hudfolder (intertrigo).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Terra-Cortril
Bruk ikke Terra-Cortril:
 • dersom du er allergisk overfor tetracyklin eller hydrokortison, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en hudinfeksjon forårsaket av ikke-følsomme bakterier, sopp eller virus.
 • i leggsår og sårdannelser for øvrig
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Terra-Cortril:
 • ved bruk i og omkring øyet (du kan utvikle grønn stær)
 • forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. risiko for økt lysømfintlighet.
 • du kan få en overvekst av bakterier eller sopp som er motstandsdyktige (resistente) mot preparatet. Legen din vil i så fall gi deg en passende behandling for dette.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • rådfør deg med lege før behandling av barn under 8 år, ettersom det ikke kan utelukkes at salven kan ha en påvirkning på tenner og skjelett hos barn.
 • rådfør deg med lege før behandling av store hudområder, spesielt hos små barn og spebarn.
Skulle hudirritasjon utvikles, bør behandlingen avsluttes. Dersom rask effekt ikke sees, vil legen din gi deg annen behandling.
Andre legemidler og Terra-Cortril
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom de er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er liten erfaring med bruk av Terra-Cortril under graviditet.
Det er ukjent om Terra-Cortril går over i morsmelk. Hvis legen har sagt at du kan bruke Terra-Cortril ved amming, må du unngå innsmøring på store hudområder over lengre tid, samt unngå innsmøring på brystene.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette preparatet har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Terra-Cortril
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Salven smøres på direkte eller ved hjelp av en bandasje på rengjort område 2-3 ganger daglig. Som vedlikeholdsbehandling er 1-2 daglige påsmøringer tilstrekkelig. Ved bedring bør en unngå å stoppe behandlingen brått.
Dersom du tar for mye av Terra-Cortril:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Terra-Cortril forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner (inklusive kontakteksem) kan forekomme, men er sjeldne. Ved langvarig behandling med bandasjer på store hudområder, spesielt hos barn, kan en få systemisk effekt, dvs effekt på hele kroppen.
Infeksjoner av motstandsdyktige mikroorganismer kan være vanskelig å oppdage når du behandles med Terra-Cortril salve, og infeksjoner kan spres. Kontakteksem kan være vanskelig å oppdage eller kan utvikles.
Følgende bivirkninger på hud er rapportert, spesielt ved behandling med bandasjer på store hudområder: Brennende følelse, kløe, irritasjon, tørrhet, verkdannelse i hårsekkene i huden (follikulitt), sterk hårvekst på områder der du vanligvis har lite hår, kviseliknende utbrudd, nedsatt nivå av pigment i huden, eksem rundt munnen, allergisk kontakteksem, oppbløting av hud, infeksjon med andre bakterietyper, tynn hud, strekkmerker, små blærer i huden ved svetting. Hvis du opplever slike bivirkninger som nevnt ovenfor, bør du avslutte behandlingen og kontakte lege.
Mulig bivirkning: Tåkesyn er mindre vanlig (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Terra-Cortril
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Terra-Cortril:
 • Virkestoffer er: hydrokortison 10 mg/g, oksytetracyklinhydroklorid tilsvarende oksytetracyklin 30 mg/g
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er: Flytende lett parafin, hvit vaselin
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker, Norge
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Farmasierra, Madrid, Spania
eller
FAMAR Orleans, Orleans, Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.