Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Terbinafinhydroklorid Norfri 10 mg/g krem

terbinafinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Bruk alltid dette legemidlet som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt, likevel må Terbinafinhydroklorid Norfri brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Terbinafinhydroklorid Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Terbinafinhydroklorid Norfri
 3. Hvordan du bruker Terbinafinhydroklorid Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Terbinafinhydroklorid Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Terbinafinhydroklorid Norfri er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt på pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Terbinafinhydroklorid Norfri krem er et soppdrepende middel som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, slik at soppen dør og infeksjonen leges. Mindre enn 5 % av virkestoffet tas opp i kroppen gjennom huden.
Til voksne og barn over 12 år:
Behandling av fotsopp
Hva er tegnene på fotsopp mellom tærne?
Fotsoppen arter seg ved at det kommer et lite sår eller en sprekk med hvit og oppbløtt hud mellom tærne, særlig mellom lilletåen og nabotåen. Utslettet er ofte bare på den ene foten. I perioder, særlig når det blir varmt, kan utslettet bli mer rødt med økt flassing og eventuelt utvikling av sår og blemmer. Kløen kan da bli plagsom.
Ved mistanke om at soppinfeksjon kan ha spredd seg til andre områder av kroppen bør lege kontaktes.
 
2. Hva du må vite før du bruker Terbinafinhydroklorid Norfri
Bruk ikke Terbinafinhydroklorid Norfri:
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Terbinafinhydroklorid Norfri.
 • Terbinafinhydroklorid Norfri krem er kun beregnet til bruk på huden. Ikke bruk kremen i munnen eller svelge den.
 • Unngå at preparatet kommer i kontakt med ansiktet eller øynene da det kan virke irriterende. Hvis kremen ved et uhell skulle komme i kontakt med øynene, skylles øynene grundig med rennende vann. Kontakt lege dersom ubehaget vedvarer.
 • Ved mistanke om neglesopp (f.eks. misfarging eller fortykning av neglen) bør lege kontaktes. Ved denne type soppinfeksjon kan ikke Terbinafinhydroklorid Norfri krem brukes. Sopp i neglene kan føre til at fotsoppen kommer tilbake (smittereservoar). I tvilstilfeller ved førstegangsinfeksjon bør middelet bare brukes etter legens anvisning.
 • Kontakt lege før bruk av Terbinafinhydroklorid Norfri krem ved andre soppinfeksjoner enn fotsopp mellom tærne.
Barn
Gis ikke til barn under 12 år uten etter avtale med lege.
Andre legemidler og Terbinafinhydroklorid Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke appliser andre legemidler (heller ikke reseptfrie) på de behandlede områdene samtidig som Terbinafinhydroklorid Norfri.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid.
Terbinafinhydroklorid Norfri skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klart nødvendig.
Ikke bruk Terbinafinhydroklorid Norfri hvis du ammer. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkludert bryst.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Terbinafinhydroklorid Norfri påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Terbinafinhydroklorid Norfri
Terbinafinhydroklorid Norfri inneholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontaktdermatitt).
Terbinafinhydroklorid Norfri inneholder 15 mg benzylalkohol per g krem. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner og/eller mild lokal irritasjon.
 
3. Hvordan du bruker Terbinafinhydroklorid Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Til voksne og barn over 12 år:
Kremen smøres på i et tynt lag 1 gang daglig i 1 uke. Symptomene vil vanligvis bedres i løpet av få dager, men det er viktig å fortsette behandlingen ut hele uken for å oppnå et vellykket resultat.
Vanligvis er en ukes behandling tilstrekkelig. Hvis det ikke er tegn til forbedring eller hvis plagene er blitt verre 1 uke etter avsluttet behandlingsuke, bør lege kontaktes, siden det kan bety at plagene kan ha en annen årsak enn soppinfeksjon.
 • Før hver behandling vaskes og tørkes føttene godt, spesielt mellom tærne. Tørk forsiktig, unngå å skrubbe eller skrape på det angrepne området.
 • Ta litt krem på en finger og påfør i et tynt lag på og umiddelbart utenfor det angrepne området. Gni kremen lett inn i huden.
 • Vask hendene godt etter å ha tatt på det angrepne området for å unngå å spre infeksjonen på deg selv eller til andre.
 • Du kan dekke området med gas, særlig om natten. Hvis du gjør dette, bruk ny gas hver gang du påfører kremen.
I løpet av få dager etter behandlingsstart vil huden se bedre ut. Når behandlingen er avsluttet etter en uke, vil middelet fortsette å virke i huden ennå noen dager. Etter avsluttet behandling kan det gå opptil en måned før huden blir helt bra igjen. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall.
Gode råd under og etter behandling: Vask føttene og bytt sokker ofte. Bruk mest mulig luftig fottøy. Føttene tørkes godt etter vask.
Dersom du tar for mye av Terbinafinhydroklorid Norfri
Skulle Terbinafinhydroklorid Norfri krem ved et uhell bli inntatt i større mengder, kan symptomer tilsvarende de som er observert ved en overdose Terbinafinhydroklorid Norfri tabletter forventes (f.eks. hodepine, kvalme, magesmerter og svimmelhet).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis noen har fått i seg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta på Terbinafinhydroklorid Norfri
Hvis du glemmer en dose skal du påføre kremen så snart du husker det. Dersom det nærmer seg tiden for neste påføring skal du ikke påføre den uteglemte dosen, men vente og påføre den neste til normal tid. Du må ikke påføre en dobbel dose som erstatning for en glemt påføring.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Terbinafinhydroklorid Norfri forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stans bruk av Terbinafinhydroklorid Norfri og oppsøk lege umiddelbart hvis du får noen av følgende som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • Problemer med å puste eller å svelge
 • Opphovnet ansikt, lepper, tunge eller hals
 • Alvorlig kløe i huden, med rødt utslett eller opphøyde blemmer.
Noen bivirkninger er vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Avskalling av hud, kløe
Noen bivirkninger er mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Sår i huden, skorpe, hudproblemer, misfarging av huden, rødhet, brennende følelse, smerte, smerte eller irritasjon på behandlingsstedet.
Noen bivirkninger er sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Tørr hud, eksem, forverring av den underliggende hudlidelsen
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Overfølsomhet, Utslett.
Dersom Terbinafinhydroklorid Norfri krem ved et uhell kommer i kontakt med øynene kan irritasjon forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Terbinafinhydroklorid Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Terbinafinhydroklorid Norfri etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på tuben. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Terbinafinhydroklorid Norfri
Virkestoff er terbinafinhydroklorid. Hvert gram av krem inneholder 10 mg terbinafinhydroklorid.
Hjelpestoffer er natriumhydroksid, benzylalkohol, sorbitanstearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renset vann.
Hvordan Terbinafinhydroklorid Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Terbinafinhydroklorid Norfri krem er en hvit krem. Den blir fargeløs på huden. Den farger ikke klær og kan vaskes av med såpe og vann. Terbinafinhydroklorid Norfri krem finnes i tuber av 7,5 g og 15 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnhaver:
Evolan Pharma AB Box 120
182 12 Danderyd Sverige
Tilvirker
S.C. Laropharm S.R.L 145 A Alexandriei street Bragadiru, Ilfov, 077025 Romania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.