Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Tamiflu 45 mg kapsler, harde

oseltamivir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tamiflu er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tamiflu
 3. Hvordan du bruker Tamiflu
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tamiflu
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tamiflu er, og hva det brukes mot
 • Tamiflu brukes av voksne, ungdom, barn og spedbarn ((inkludert fullbårne nyfødte spedbarn) for behandling av influensa. Det kan brukes når du har influensasymptomer, og når det er kjent at det er influensasmitte i ditt nærmiljø.
 • Tamiflu kan også forskrives til voksne, ungdom, barn og spedbarn over 1 år for forebygging av influensa, dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle, f.eks. hvis du har vært i kontakt med noen som har influensa.
 • Tamiflu kan forskrives til voksne, ungdom, barn og spedbarn ((inkludert fullbårne nyfødte spedbarn) som forebyggende behandling under særlige forhold, f.eks. dersom det er en global influensaepidemi (influensapandemi) og influensavaksinen for sesongen kanskje ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.
Tamiflu inneholder oseltamivir, som tilhører en gruppe legemidler som kalles neuraminidasehemmere. Disse legemidlene forhindrer influensavirus fra å spre seg i kroppen. De bidrar til å lindre eller forebygge symptomene på influensavirusinfeksjon.
Influensa er en infeksjon som er forårsaket av et virus. Influensasymptomer omfatter ofte plutselig feber (over 37,8ºC), hoste, rennende eller tett nese, hodepine, muskelsmerter og sterk tretthet. Disse symptomene kan også skyldes andre infeksjoner. Ekte influensainfeksjon forekommer bare under de årlige utbruddene (epidemier) når influensavirus er i omløp i nærområdet. Utenfor epidemiperiodene vil slike influensalignende symptomer vanligvis være forårsaket av en annen sykdom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Tamiflu
Bruk ikke Tamiflu
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor oseltamivir eller noen av de andre innholdsstoffene i Tamiflu (listet opp i avsnitt 6).
Snakk med legen din dersom dette gjelder deg. Ikke ta Tamiflu.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før du tar Tamiflu, må du forsikre deg om at forskrivende lege vet
 • om du er allergisk mot andre legemidler
 • om du har problemer med nyrene. Hvis det er tilfelle, er det kanskje behov for dosejustering.
 • om du har en alvorlig medisinsk tilstand, som kan kreve øyeblikkelig sykehusinnleggelse
 • om immunsystemet ditt ikke fungerer
 • om du har kronisk hjertesykdom eller luftveissykdom.
Ved behandling med Tamiflu, informer legen øyeblikkelig:
 • dersom du opplever endringer i adferd eller humør (nevropsykiatriske hendelser), spesielt hos barn og ungdom. Dette kan være tegn på sjeldne, men alvorlige bivirkninger.
Tamiflu er ingen influensavaksine
Tamiflu er ikke en vaksine: Det behandler infeksjon, eller forebygger spredning av influensavirus. En vaksine gir deg antistoffer mot viruset. Tamiflu forandrer ikke virkningen av en influensavaksine, og legen din kan forskrive begge deler til deg.
Andre legemidler og Tamiflu
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Følgende legemidler er spesielt viktige:
 • klorpropamid (brukt til behandling av diabetes)
 • metotreksat (brukt til behandling av f.eks. leddgikt)
 • fenylbutazon (brukt til behandling av smerte og betennelse)
 • probenecid (brukt til behandling av gikt)
Graviditet og amming
Fortell det til legen din dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, slik at legen kan vurdere om det er riktig for deg å bruke Tamiflu.
Mulige virkninger av Tamiflu på diende barn er ikke kjent. Du må fortelle det til legen din om du ammer, slik at legen kan vurdere om det er riktig for deg å bruke Tamiflu.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Tamiflu har ingen effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Tamiflu
Bruk dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta Tamiflu så raskt som mulig, aller helst innen to dager etter at influensasymptomene har startet.
Anbefalte doser
For behandling av influensa skal det tas to doser daglig. Det er vanligvis passende å ta en dose om morgenen og en dose om kvelden. Det er viktig å gjennomføre hele 5-dagers kuren, selv om du raskt føler deg bedre.
For pasienter med et svekket immunsystem fortsetter behandlingen i 10 dager.
For forebygging av influensa eller etter å ha blitt utsatt for en smittet person, ta en dose daglig i 10 dager. Det er best å ta den om morgenen sammen med frokost.
I spesielle situasjoner, som utbredt influensa eller for pasienter med et svakt immunsystem, vil behandling fortsette i opptil 6 eller 12 uker.
Anbefalt dose er basert på pasientens kroppsvekt.
Du må bruke den mengden orale kapsler eller suspensjon som er forskrevet av legen.
Voksne og ungdom 13 år og eldre

Kroppsvekt

Behandling av influensa: dose i 5 dager

Behandling av influensa (Immunsupprimerte pasienter)
dose i 10 dager*

Forebygging av influensa:
dose i 10 dager

40 kg eller mer

75 mg** to ganger daglig

75 mg** to ganger daglig

75 mg** én gang daglig

*Pasienter med et svakt immunsystem behandles i 10 dager.
**75 mg kan også gis som en 30 mg kapsel pluss en 45 mg kapsel
Barn fra 1 til 12 år

Kroppsvekt

Behandling av influensa: dose i 5 dager

Behandling av influensa (Immunsupprimerte pasienter)
dose i 10 dager*

Forebygging av influensa:
dose i 10 dager

10 til 15 kg

30 mg to ganger daglig

30 mg to ganger daglig

30 mg én gang daglig

Mer enn 15 kg
og opptil 23 kg

45 mg to ganger daglig

45 mg to ganger daglig

45 mg én gang daglig

Mer enn 23 kg
og opptil 40 kg

60 mg to ganger daglig

60 mg to ganger daglig

60 mg én gang daglig

Mer enn 40 kg

75 mg** to ganger daglig

75 mg** to ganger daglig

75 mg** én gang daglig

*Barn med et svakt immunsystem behandles i 10 dager.
**75 mg kan også gis som en 30 mg kapsel pluss en 45 mg kapsel
Spedbarn yngre enn 1 år (0-12 måneder)
Dersom Tamiflu gis til spedbarn yngre enn 1 år for å forebygge influensa under en influensaepidemi (pandemi), skal det være basert på en vurdering av legen etter en overveielse av potensiell nytte av behandlingen versus potensiell risiko for spedbarnet.

Kroppsvekt

Behandling av influensa: dose i 5 dager

Behandling av influensa (Immunsupprimerte pasienter)
dose i 10 dager*

Forebygging av influensa:
dose i 10 dager

3 kg til 10+ kg

3 mg per kg kroppsvekt**
to ganger daglig

3 mg per kg kroppsvekt**
to ganger daglig

3 mg per kg kroppsvekt**
én gang daglig

*Spedbarn med et svakt immunsystem behandles i 10 dager.
**mg per kg = mg for hvert kilogram av spedbarnets kroppsvekt. For eksempel: Dersom en 6 måneder gammel baby veier 8 kg, så er dosen 8 kg x 3 mg per kg = 24 mg
Administrasjonsmåte
Svelg kapslene hele med vann. Ikke knus eller tygg kapslene.
Tamiflu kan tas med eller uten mat, men når det tas med mat kan det redusere risikoen for kvalme eller oppkast.
Personer som har vanskeligheter med å ta kapsler kan bruke flytende legemiddel,Tamiflu mikstur, suspensjon. Dersom du har behov for Tamiflu mikstur, suspensjon, men det ikke er å skaffe fra apoteket, kan du tilberede en flytende Tamiflu suspensjon fra disse kapslene. Se Tilberedning av flytende Tamiflu hjemme.
Dersom du tar for mye av Tamiflu
Slutt å ta Tamiflu og kontakt lege eller apotek med en gang.
I de fleste tilfeller av overdosering, er det ikke rapportert om noen bivirkninger. Når bivirkninger ble rapportert, var de liknende som ved normale doser, som listet opp i avsnitt 4.
Overdosering er rapportert mer hyppig når Tamiflu er gitt til barn enn til voksne og ungdom. Forsiktighet bør utvises ved tilberedning av flytende Tamiflu til barn og når Tamiflu kapsler eller flytende Tamiflu gis til barn.
Dersom du glemmer å ta Tamiflu
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel.
Dersom du avbryter behandling med Tamiflu
Det oppstår ingen bivirkninger dersom du slutter med Tamiflu. Men dersom du slutter med Tamiflu tidligere enn det legen har anbefalt, kan influensasymptomene komme tilbake. Du skal alltid fullføre den behandlingen legen har forskrevet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Mange av bivirkningene som er listet opp under kan også være forårsaket av influensa.
Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert i sjeldne tilfeller etter at oseltamivir kom på markedet:
 • Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner: Alvorlige allergiske reaksjoner, med hevelse i ansikt og hud, kløende utslett, lavt blodtrykk og pustevansker.
 • Leversykdom (fulminant hepatitt, leverfunksjonsforstyrrelser og gulsott): Gulfarging av huden og det hvite i øynene, endret farge på avføring, endret adferd.
 • Angionevrotisk ødem: Plutselig begynnende alvorlig opphovning av huden, hovedsakelig rundt hodet og nakkeområdet, inkludert øyne og tunge, med pustevansker.
 • Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse: Komplisert, mulig livstruende allergisk reaksjon, alvorlig betennelse i ytre og muligens indre hudlag, begynnende med feber, sår hals, og utmattelse, hudutslett som fører til blemmer, flassing, avflaking av større hudområder, mulige pustevansker og lavt blodtrykk.
 • Blødning i mage-tarmkanalen: Forlenget blødning fra tykktarmen eller blodig oppspytt.
 • Nevropsykiatriske forstyrrelser, som beskrevet under.
Hvis du merker noen av disse symptomene, så skaff medisinsk hjelp umiddelbart.
De hyppigst (svært vanlige og vanlige) rapporterte bivirkningene av Tamiflu er kvalme, oppkast, magesmerter, urolig mage, hodepine og smerte. Disse bivirkningene kommer som oftest bare etter første legemiddeldose og vil vanligvis gi seg når behandlingen fortsetter. Hyppigheten av disse bivirkningene avtar dersom legemidlet tas med mat.
Sjeldne, men alvorlige bivirkninger: Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart
(dette kan gjelde opptil 1 av 1000 personer)
Ved behandling med Tamiflu, er det rapportert om sjeldne bivirkninger som inkluderer:
 • Kramper og delirium, inkludert endret bevissthetsnivå.
 • Forvirring, unormal adferd.
 • Vrangforestillinger, hallusinasjoner, oppspilthet, angst, mareritt.
Disse bivirkningene ble hovedsakelig rapportert hos barn og ungdom, og ofte oppsto de plutselig og avtok raskt. I noen svært få tilfeller resulterte det i at pasienten skadet seg selv, noen ganger med dødelig utfall. Slike nevropsykiatriske bivirkninger er også rapportert hos pasienter med influensa som ikke har vært behandlet med Tamiflu.
 • Pasienter, spesielt barn og ungdom, bør følges nøye opp med hensyn på endret adferd som beskrevet ovenfor.
 • Dersom du merker noen av disse symptomene, spesielt hos yngre personer, så skaff medisinsk hjelp raskt.
Voksne og ungdom 13 år og eldre
Svært vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine
 • Kvalme
Vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Bronkitt
 • Forkjølelsessårvirus
 • Hoste
 • Svimmelhet
 • Feber
 • Smerte
 • Smerte i armer og ben
 • Rennende nese
 • Søvnvansker
 • Sår hals
 • Magesmerter
 • Tretthet
 • Oppblåsthet i øvre del av magen
 • Øvre luftveisinfeksjoner (betennelse i nese, hals og bihule)
 • Urolig mage
 • Oppkast
Mindre vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Allergiske reaksjoner
 • Forandret grad av bevissthet
 • Krampe
 • Unormal hjerterytme
 • Milde til alvorlige leverproblemer
 • Hudreaksjoner (hudbetennelse, rødt og kløende utslett, hudavskalling)
Sjeldne bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Trombocytopeni (nedsatt mengde blodplater i blodet)
 • Synsforstyrrelser
Barn i alderen 1 til 12 år
Svært vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer )
 • Hoste
 • Tett nese
 • Oppkast
Vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Øyekatarr (røde øyne og utflod eller smerte i øyet)
  • Ørebetennelse og andre øreproblemer
  • Hodepine
  • Kvalme
  • Rennende nese
  • Magesmerter
  • Oppblåsthet i øvre del av magen
  • Urolig mage
Mindre vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hudbetennelse
 • Trommehinneproblemer
Spedbarn yngre enn 1 år
Rapporterte bivirkninger hos spedbarn i alderen 0 til 12 måneder, tilsvarer for det meste bivirkningene som er rapportert for eldre barn (1 år eller eldre). I tillegg er diaré og bleieutslett rapportert.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir alvorlige, eller hvis du opplever mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 • Hvis du eller ditt barn blir syke på nytt, eller
hvis influensasymptomene blir verre eller feberen fortsetter bør du uansett informere legen din så snart som mulig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tamiflu
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og på blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25°C.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tamiflu
 • Hver harde kapsel inneholder oseltamivir tilsvarende 45 mg oseltamivir.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Kapselinnhold: Pregelatinisert stivelse, talkum, povidon, krysskarmellosenatrium og natriumstearylfumarat
  Kapselskall: gelatin, svart jernoksid (E172) og titandioksid (E171)
Trykkfarge: skjellakk (E904), titandioksid (E 171) og FD og C blå 2 (indigokarmin, E132).
Hvordan Tamiflu ser ut og innholdet i pakningen
Den 45 mg harde kapselen består av en grå ugjennomsiktig hoveddel merket med ”ROCHE” og en grå ugjennomsiktig toppdel merket med ”45 mg”. Merkingsteksten er blå.
Tamiflu 45 mg harde kapsler finnes i blisterpakninger á 10 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1,
D-79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
 
Informasjon til brukeren
For personer som har vanskeligheter med å ta kapsler, inkludert svært små barn, finnes det et flytende legemiddel, Tamiflu mikstur, suspensjon.
Dersom du trenger et flytende legemiddel, men dette ikke er tilgjengelig, kan apoteket tilberede en suspensjon fra Tamiflu kapsler (se Informasjon beregnet for helsepersonell). Denne apotektilberedningen er å foretrekke.
Hvis heller ikke tilberedning fra apotek er tilgjengelig, kan flytende Tamiflu tilberedes fra kapsler hjemme.
Dosen er den samme for å behandle eller forebygge influensa. Forskjellen er hvor ofte det blir gitt.
Tilberedning av flytende Tamiflu hjemme
 • Dersom du har den riktige kapselstyrken for dosen som er nødvendig (45 mg), åpne kapselen og bland innholdet med en teskje (eller mindre) passende matprodukt som smaker søtt. Dette er vanligvis egnet for barn som er eldre enn 1 år. Den første veiledningen viser deg hvordan.
 • Dersom du trenger mindre doser, inngår det flere trinn for å lage flytende Tamiflu. Dette er egnet for mindre barn og babyer: de trenger vanligvis en Tamifludose som er lavere enn 45 mg. Den andre veiledningen viser deg hvordan.
Barn 1 til 12 årFor å lage en 45 mg dose, trenger du:
 • En 45 mg Tamiflu kapsel
 • Skarp saks
 • En liten bolle
 • Teskje (5 ml skje)
 • Vann
 • Mat som smaker søtt for å maskere den bitre smaken av pulveret.
  Eksempler er: sjokolade- eller kirsebær-sirup og dessertsauser som karamell- eller sjokoladesaus.
  Eller du kan lage sukkerlake: bland en teskje med vann med 3/4-dels teskje med sukker.
Trinn 1: sjekk at dosen er korrekt
For å finne den riktige mengden legemiddel som skal brukes, finn pasientens vekt på den venstre siden i tabellen.
Se deretter i den høyre kolonnen for å se antallet kapsler du trenger for å gi pasienten en enkelt dose. Antallet er det samme for behandling eller forebygging av influensa.
Mangler tekstalternativ for bilde
Du skal bare bruke 45 mg kapsler for 45 mg doser. Ikke prøv å lage en 30 mg, 60 mg eller 75 mg dose ved å bruke innholdet i 45 mg kapsler. Bruk istedet den passende kapselstyrken.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 2: Tøm alt pulveret i en bolle
Hold en 45 mg kapsel rett opp over en bolle og klipp forsiktig av den avrundede toppdelen med en saks.
Tøm alt pulveret i bollen.
Vær forsiktig med pulveret, fordi det kan irritere huden og øynene dine.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 3: Gjør pulveret søtt og gi dosen
Tilsett en liten mengde - ikke mer enn en teskje - søt matvare i bollen med pulver. Dette gjøres for å maskere den bitre smaken på Tamiflu pulver.
Rør godt i blandingen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Gi straks hele innholdet i bollen til pasienten.
Hvis det er noe innhold igjen i bollen, skyll bollen med litt vann og la pasienten drikke resten av blandingen.
Gjenta denne framgangsmåten hver gang du skal gi legemidlet.
Spedbarn yngre enn 1 år:For å lage en mindre enkeltdose, trenger du:
 • En 45 mg Tamiflu kapsel
 • Skarp saks
 • To små boller (bruk forskjellige sett boller for hvert barn)
 • En stor oral målesprøyte for å måle vann – en 5 ml målesprøyte eller 10 ml målesprøyte
 • En liten oral målesprøyte som viser gradering på 0,1 ml, for å gi dosen
 • Teskje (5 ml skje)
 • Vann
 • Mat som smaker søtt for å maskere den bitre smaken av Tamiflu.
  Eksempler er: sjokolade- eller kirsebær-sirup og dessertsauser som karamell- eller sjokoladesaus.
  Eller du kan lage sukkerlake: bland en teskje med vann med 3/4-dels teskje med sukker.
Trinn 1: Tøm alt pulveret i en bolle
Hold en 45 mg kapsel rett opp over en av bollene og klipp forsiktig av den avrundede toppdelen med en saks. Vær forsiktig med pulveret, fordi det kan irritere huden og øynene dine. Tøm alt pulveret i bollen, uansett hvilken dose du lager. Dosen er det samme for behandling eller forebygging av influensa.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 2: Tilsett vann for å fortynne legemidlet
Bruk den største målesprøyten til å trekke opp 7,5 ml vann.
Tilsett vannet til pulveret i bollen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Rør i blandingen med teskjeen i ca. 2 minutter.
Mangler tekstalternativ for bilde
Ikke bekymre deg dersom ikke alt pulveret løses opp. Det uløste pulveret er kun hjelpestoffer.
Trinn 3: Finn den riktige dosen i følge barnets vekt
Finn barnets vekt på den venstre siden i tabellen.
Se deretter i kolonnen på høyre side i tabellen for å finne den nødvendige mengden av flytende mikstur som skal trekkes opp.
Spedbarn som er yngre enn 1 år (inkludert fullbårne nyfødte spedbarn)

Barnets vekt
(nærmest)

Hvor mye mikstur som skal trekkes opp

3 kg

1,5 ml

3,5 kg

1,8 ml

4 kg

2,0 ml

4,5 kg

2,3 ml

5 kg

2,5 ml

5,5 kg

2,8 ml

6 kg

3,0 ml

6,5 kg

3,3 ml

7 kg

3,5 ml

7,5 kg

3,8 ml

8 kg

4,0 ml

8,5 kg

4,3 ml

9 kg

4,5 ml

9,5 kg

4,8 ml

10 kg eller mer

5,0 ml

Trinn 4: Trekk opp den flytende miksturen
Vær sikker på at du har en passende størrelse på målesprøyten. Trekk opp riktig mengde mikstur fra den første bollen.
Trekk det forsiktig opp slik at det ikke kommer med luftbobler. Press forsiktig ut innholdet i sprøyten i den andre bollen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 5: Gjør miksturen søt og gi den til barnet
Tilsett en liten mengde - ikke mer enn en teskje - søt matvare i den andre bollen. Dette gjøres for å maskere den bitre smaken av Tamiflu pulver.
Bland den søte matvaren og flytende Tamiflu godt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Gi straks hele innholdet i den andre bollen (flytende Tamiflu mikstur tilsatt søt matvare) til barnet.
Hvis det er noe innhold igjen i den andre bollen, skyll bollen med litt vann og la barnet drikke resten av blandingen. For barn som ikke kan drikke fra en bolle, bruk en skje eller flaske for å gi barnet resten av miksturen.
Gi barnet noe å drikke.
Kast eventuell ubrukt Tamiflu mikstur som er igjen i den første bollen.
Gjenta denne framgangsmåten hver gang du skal gi legemidlet.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Pasienter som ikke kan svelge kapsler: Kommersielt tilberedt Tamiflu mikstur (6 mg/ml) er det foretrukne legemidlet for barn og voksne som har vanskeligheter med å svelge eller når det er behov for lavere doser. Hvis Tamiflu pulver til mikstur ikke er tilgjengelig, kan apoteket tilberede en mikstur (6 mg/ml) fra Tamiflu kapsler. Hvis apotekfremstilt mikstur ikke er tilgjengelig kan pasientene tilberede mikstur fra kapsler i hjemmet.
Målesprøyter til oralt bruk for egnet volum og med gradering bør følge med for administrering av tilberedt mikstur i apotek og også for prosedyrer som omfatter tilberedning hjemme. I begge tilfeller, bør korrekt volum fortrinnsvis være markert på målesprøytene. For tilberedning hjemme, bør det utleveres separate målesprøyter for oppmåling av riktig volum med vann og for oppmåling av blandingen av Tamiflu og vann. For oppmåling av 5,0 ml vann bør målesprøyte à 5 ml eller 10 ml brukes.
Se under for å finne passende størrelse på målesprøyten som brukes for oppmåling av riktig mengde Tamiflu mikstur (6 mg/ml).
Spedbarn yngre enn 1 år (inkludert fullbårne nyfødte spedbarn):

Dose Tamiflu

Mengde Tamiflu mikstur

Størrelse på målesprøyte som brukes
(gradering 0,1 ml)

9 mg

1.5 ml

2,0 ml (eller 3,0 ml)

10 mg

1,7 ml

2,0 ml (eller 3,0 ml)

11,25 mg

1,9 ml

2,0 ml (eller 3,0 ml)

12,5 mg

2,1 ml

3,0 ml

13,75 mg

2,3 ml

3,0 ml

15 mg

2,5 ml

3,0 ml

16,25 mg

2,7 ml

3,0 ml

18 mg

3,0 ml

3,0 ml (eller 5,0 ml)

19,5 mg

3,3 ml

5,0 ml

21 mg

3,5 ml

5,0 ml

22,5 mg

3,8 ml

5,0 ml

24 mg

4,0 ml

5,0 ml

25,5 mg

4,3 ml

5,0 ml

27 mg

4,5 ml

5,0 ml

28,5 mg

4,8 ml

5,0 ml

30 mg

5,0 ml

5,0 ml


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.