Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter

Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter

sumatriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sumatriptan Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sumatriptan Bluefish
 3. Hvordan du bruker Sumatriptan Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sumatriptan Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Sumatriptan Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sumatriptan Bluefish tilhører en gruppe legemidler som kalles triptaner, som brukes til å behandle migrene.
Migrenesymptomer kan forårsakes av midlertidig utvidelse av blodårer i hodet. Det antas at Sumatriptan Bluefish reduserer utvidelsen av disse blodårene. Dette bidrar til å fjerne hodepine og lindre andre symptomer på migrene, som kvalme og oppkast og følsomhet for lys og lyd.
Sumatriptan Bluefish fungerer kun når et migreneanfall har startet. Det vil ikke forhindre at du får anfall.
Du skal ikke bruke sumatriptan til å forebygge migreneanfall.
 
2. Hva du må vite før du bruker Sumatriptan Bluefish
Bruk ikke Sumatriptan Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor sumatriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt hjerteproblemer, inkludert hjerteinfarkt, angina (brystsmerter forårsaket av trening eller anstrengelse) eller Prinzmetals angina (brystsmerter som oppstår ved hvile), eller har hatt hjerterelaterte symptomer, som kortpustethet eller trykk i brystet, eller hvis du har dårlig blodsirkulasjon i hender og føtter (perifer karsykdom)
 • hvis du har hatt slag/hjerneslag, også kjent som infarkt eller hjerneblødning (CVA - cerebrovaskulær sykdom)
 • hvis du har hatt midlertidige forstyrrelser i blodtilførselen til hjernen som etterlot få eller ingen gjenværende symptomer (TIA - drypp)
 • hvis du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • hvis du har høyt blodtrykk
 • hvis du bruker legemidler som inneholder ergotamin eller ergotaminderivater (migrenemedisin som metysergid) eller andre triptaner (5-hydroksytryptamin (5HT1)-reseptoragonister, som almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan og zolmitriptan). Disse må ikke brukes samtidig med Sumatriptan Bluefish (se også "Bruk av andre legemidler sammen med Sumatriptan Bluefish").
 • hvis du bruker MAO-hemmere (f.eks. moklobemid mot depresjon og selegilin mot Parkinsons sykdom). Sumatriptan skal ikke brukes før to uker etter avsluttet behandling med MAO-hemmere. Se også "Bruk av andre legemidler sammen med Sumatriptan Bluefish" nedenfor.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du begynner å bruke Sumatriptan Bluefish hvis:
 • du er storrøyker eller bruker produkter som inneholder nikotin (plaster eller tyggegummi), spesielt hvis du er kvinne og har passert overgangsalderen eller mann over 40 år. Legen bør undersøke deg først.
 • du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Legen kan justere dosen.
 • du har hatt anfall/kramper eller har anlegg for anfall/kramper. Sumatriptan kan forårsake anfall/kramper. Sumatriptan Bluefish kan øke risikoen for anfall.
 • du er overfølsom for enkelte typer antibiotika (sulfonamider). Du kan få en allergisk reaksjon etter å ha tatt sumatriptan. Forsiktighet anbefales.
 • du bruker naturlegemidler inneholdende johannesurt (Hypericum perforatum). Bivirkninger kan oppstå oftere.
Sumatriptan Bluefish skal bare brukes når det foreligger en klar migrenediagnose og andre faktorer er utelukket. Enkelte migrenetyper kan ikke behandles med sumatriptan.
Etter inntak av Sumatriptan Bluefish kan du få forbigående smerter og trykk i brystet. Dette kan være ganske intenst og stråle opp mot svelget. I svært sjeldne tilfeller kan dette være forårsaket av hjertepåvirkning. Dersom symptomene ikke forsvinner, må du derfor ta kontakt med lege.
Overforbruk av Sumatriptan Bluefish kan føre til kronisk, daglig hodepine eller forverret hodepine. Spør legen dersom du tror dette kan være relevant for deg. Det kan hende at behandlingen med Sumatriptan Bluefish må stoppes for å løse problemet.
Andre legemidler og Sumatriptan Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Interaksjon innebærer at legemidler som brukes samtidig, kan påvirke hverandres effekt(er) og/eller bivirkning(er). Følgende kan også gjelde legemidler du har brukt tidligere eller skal bruke i nær fremtid.
 • legemidler som inneholder ergotamin (migrenemedisiner) eller andre triptaner. Disse må ikke brukes samtidig med Sumatriptan Bluefish (se også "Bruk ikke Sumatriptan Bluefish"). Det anbefales å vente minst 24 timer etter bruk av legemidler med ergotamin eller andre triptaner før inntak av Sumatriptan Bluefish. Etter bruk av Sumatriptan Bluefish anbefales det å vente minst 6 timer før et legemiddel med ergotamin tas og minst 24 timer før et legemiddel med andre triptaner tas.
 • MAO-hemmere (f.eks. moklobemid mot depresjon eller selegilin mot Parkinsons sykdom). Sumatriptan Bluefish må ikke tas før to uker etter at du har sluttet å bruke MAO-hemmere.
 • bruk av triptaner og antidepressiva som selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og noradrenalin- og serotoninreopptakshemmere (SNRI) kan medføre serotoninergt syndrom (en kombinasjon av symptomer som kan omfatte forvirring, hallusinasjon, rastløshet, svetting, muskelspasmer og skjelving). Informer legen hvis du får slike symptomer.
 • det er fare for at samtidig bruk av sumatriptan og litium (mot manisk/depressiv (bipolar) lidelse) kan medføre serotoninergt syndrom.
Legg merke til at de ovennevnte legemidlene kan ha andre navn, ofte merkenavn. I denne delen angis kun virkestoffet eller legemiddelgruppen, ikke merkenavnet. Du må alltid se nøye etter virkestoffet eller legemiddelgruppen på pakningen og pakningsvedlegget til legemidler du bruker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Ved graviditet må sumatriptan kun tas etter avtale med lege. Sumatriptan bør kun brukes dersom den forventede nytten for moren er større enn enhver mulig risiko for fosteret, og dersom ingen andre behandlingsmåter er tilgjengelige.
Amming
Sumatriptan utskilles i morsmelk. Det anbefales å unngå amming i 12 timer etter inntak av Sumatriptan Bluefish. Morsmelk fra denne perioden må ikke gis til barn.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Døsighet kan forekomme som følge av migrene eller behandling med sumatriptan, og dette kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Sumatriptan Bluefish inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 50 mg og 100 mg tablett, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Sumatriptan Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Voksne:
 • Den vanlige dosen for voksne er én Sumatriptan Bluefish 50 mg tablett som svelges hel med vann (ikke knus eller tygg den).
Enkelte pasienter kan trenge en 100 mg dose, du skal følge legens råd.
Bruk hos barn og ungdom
 • Sumatriptan Bluefish er ikke anbefalt til barn under 18 år.
Eldre (over 65 år)
Sumatriptan Bluefish er ikke anbefalt til denne aldersgruppen.
Bruksmåte
 • Det er best å ta Sumatriptan Bluefish så snart som mulig etter at migreneanfallet har startet, selv om du kan ta det når som helst under et anfall.
 • Bruk ikke Sumatriptan Bluefish til å prøve å forebygge et anfall.
Tabletten skal svelges hel med vann, helst så snart som mulig etter at migreneanfallet har startet.
Behandlingstid:
Dersom symptomene ikke reduseres etter første dose, skal du ikke ta en ny dose ved samme anfall. Sumatriptan Bluefish kan brukes ved påfølgende anfall.
Dersom symptomene reduseres etter første dose, men kommer tilbake, kan du ta en ny dose innen 24 timer, gitt at du lar det gå minst to timer mellom dosene.
Det må ikke tas mer enn 300 mg Sumatriptan Bluefish i løpet av 24 timer.
Den anbefalte dosen skal ikke overskrides.
Dersom du tar for mye av Sumatriptan Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) omgående hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Du kan få bivirkninger som nevnt under "Mulige bivirkninger".
Dersom du har glemt å ta Sumatriptan Bluefish
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene oppgis etter følgende frekvens.
Svært alvorlige bivirkninger: Søk legehjelp omgående.
Følgende bivirkninger har forekommet, men det er ikke kjent hvor hyppig de forekommer.
 • Allergiske/overfølsomhetsreaksjoner, fra hudreaksjoner til sjeldne tilfeller av anafylaksi (raskt blodtrykksfall, blekhet, uro, svak og rask puls, klam hud, svekket bevissthet).
 • Angina (brystsmerter, ofte forårsaket av anstrengelse), hjerteinfarkt eller spasmer i blodårene i hjertet, forbigående iskemiske EKG-forandinger. Brystsmerter eller kortpustethet etter at du har tatt Sumatriptan Bluefish.
 • Spasmer i blodårene i tarmene, som kan skade tarmene. Du kan merke magesmerter eller blodig diaré.
Dersom du får noen av disse symptomene kort tid etter at du har tatt Sumatriptan Bluefish, skal du ikke ta mer av legemidlet. Kontakt lege omgående.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • Svimmelhet, døsighet, varmefølelse, sanseforstyrrelser
 • Forbigående blodtrykksøkning rett etter behandling, rødming
 • Åndenød
 • Kvalme, oppkast
 • Følelse av tunghet, tetthet, smerter eller trykk i deler av kroppen, inkludert svelg og bryst, muskelsmerter
 • Smerter, varme- eller kuldefølelse
 • Svakhets- og tretthetsfølelse
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer)
 • Leverfunksjonsforstyrrelser
Er rapportert (forekommer hos et ukjent antall brukere):
 • Anfall/kramper
 • Skjelving
 • Dystoni (unormal muskelspenning)
 • Nedsatt syn, f.eks. dobbeltsyn, flimring og av og til synstap med varig nedsatt syn. Synsforstyrrelser kan også oppstå som følge av selve migreneanfallet.
 • Lav puls, høy puls, ujevn puls, hjertebank
 • Redusert blodtilførsel til armer og bein og påfølgende blekhet eller ujevn farge på fingre og tær
 • Diaré
 • Blodtrykksfall
 • Nakkestivhet
 • Leddsmerter
 • Angst
 • Økt svetting
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Sumatriptan Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Sumatriptan Bluefish hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sumatriptan Bluefish
 • Virkestoff er sumatriptan.
  Hver tablett inneholder 50 mg sumatriptan (som sumatriptansuksinat).
  Hver tablett inneholder 100 mg sumatriptan (som sumatriptansuksinat).
 • Andre innholdsstoffer er: krysskarmellosenatrium (E468), polysorbat 80 (E433), vannfri kalsiumhydrogenfosfat (E450), mikrokrystallinsk cellulose (E460), natriumhydrogenkarbonat (E500) og magnesiumstearat (E470b).
Hvordan Sumatriptan Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter.
Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter er hvite til offwhite kapselformede, bikonvekse, udrasjerte tabletter med "C" på den ene siden og "33" på den andre.
Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter er hvite til offwhite kapselformede, bikonvekse, udrasjerte tabletter med "C" på den ene siden og "34" på den andre.
Sumatriptan Bluefish 50 mg/Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter er tilgjengelige i pakninger med 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013, 100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:50 mg tablett

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

DK

Sumatriptan Bluefish

DE

Sumatriptan Bluefish 50 mg Tabletten

NO

Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter

ES

Sumatriptan Bluefish 50 mg comprimidos

SE

Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter

100 mg tablett

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

DK

Sumatriptan Bluefish

DE

Sumatriptan Bluefish 100 mg Tabletten

NO

Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter

SE

Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.