PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Stesolid® rektalvæske, oppløsning 5 mg/2,5 ml

Stesolid® rektalvæske, oppløsning 10 mg/2,5 ml

Diazepam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Stesolid rektalvæske, oppløsning er, og hva det brukes mot.
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Stesolid rektalvæske, oppløsning.
 3. Hvordan du bruker Stesolid rektalvæske, oppløsning.
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Stesolid rektalvæske, oppløsning.
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Stesolid rektalvæske, oppløsning er, og hva det brukes mot.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Stesolid rektalvæske, oppløsning virker beroligende, angstdempende og muskelavslappende.
Stesolid rektalvæske, oppløsning brukes når man ønsker rask effekt av diazepam, f.eks. ved feberkramper hos barn, epileptiske anfall eller andre krampetilstander, og ved akutte uro- og angsttilstander. Benyttes også som beroligende middel før ubehagelige undersøkelser, operative inngrep og lignende.
Stesolid rektalvæske, oppløsning brukes dessuten for å hindre feberkramper hos barn som er spesielt utsatt for kramper ved febertilstander.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Stesolid rektalvæske, oppløsning.
Bruk ikke Stesolid rektalvæske, oppløsning
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor diazepam eller et av de
  andre innholdsstoffene i Stesolid rektalvæske, oppløsning.
Vis forsiktighet ved bruk av Stesolid rektalvæske, oppløsning
 • hvis du har sykdom i lever eller nyre skal du rådføre deg med legen
  før bruk av Stesolid rektalvæske, oppløsning.
 • dersom du har en alvorlig leversykdom, lider av muskelsykdommen myastenia gravis, har kortvarige pustestopp i løpet av søvnperioden (søvnapné) eller andre problemer med pustefunksjonen.
 • over lengre tid, da det er risiko for at du utvikler fysisk avhengighet av medisinen. Stesolid rektalvæske, oppløsning bør derfor bare brukes ved akutte tilstander eller over korte tidsrom.
 • Du skal holdes under oppsyn på behandlingsdagen og ikke ferdes
  alene i trafikken.
 • Stesolid gir nedsatt toleranse for alkohol.
Bruk av andre legemidler sammen med Stesolid rektalvæske, oppløsning
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Stesolid rektalvæske, oppløsning tas sammen med visse andre legemidler.
Du bør ikke drikke alkohol når du behandles med Stesolid rektalvæske, oppløsning, da alkohol forsterker virkningen.
Dersom du behandles med cimetidin (mot for mye magesyre), disulfiram (alkoholavvenning), antipsykotika (mot psykose) eller kurare-lignende muskelavslappende midler skal du være oppmerksom på at effekten av behandlingen kan påvirkes.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg alltid med lege
før bruk av Stesolid rektalvæske, oppløsning under graviditet.
Stesolid rektalvæske, oppløsning går over i morsmelken. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Stesolid rektalvæske, oppløsning under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Stesolid rektalvæske, oppløsning kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør en tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
 
3. Hvordan du bruker Stesolid rektalvæske, oppløsning.
Bruk alltid Stesolid rektalvæske, oppløsning slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er:
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Stesolid rektalvæske, oppløsning skal føres inn i endetarmen.
Bruksanvisning:
Viktig informasjon Les før bruk!
1. Fjern toppen ved å dreie den 2-3 ganger uten å trekke.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Legg pasienten på magen eller siden med en pute under hoften. Et lite barn kan ligge over knærne.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Før spissen inn i endetarmen. På barn mellom 0-3 år føres spissen inn til første merke
Mangler tekstalternativ for bilde
4. La spissen på tuben peke nedover ved administrasjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Slik.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Når tuben er på plass, tømmes den ved å klemme med tommel og pekefinger.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Hold tuben sammenpresset mens den tas ut. Hold seteballene sammen et øyeblikk for å unngå utsiving.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Den lille mengden væske som er igjen i tuben, har ingen betydning for korrekt dosering.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Stesolid rektalvæske, oppløsning
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Stesolid rektalvæske, oppløsning kan ved overdosering gi svekket bevissthet, muskelsvakhet, moderat blodtrykksfall, problemer med å koordinere bevegelsene og i alvorlige tilfeller sviktende pustefunksjon.
Dersom du har glemt å ta Stesolid rektalvæske, oppløsning
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Stesolid rektalvæske, oppløsning
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Stesolid rektalvæske, oppløsning forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Tretthet, søvnighet, muskelsvakhet, vanskeligheter med å koordinere bevegelsene. Disse bivirkningene oppstår spesielt hos eldre og forsvinner gjerne ved fortsatt bruk eller redusert dose.
Mindre vanlige: Uventede reaksjoner i form av forvirring, oppstemthet, irritasjon og opphisselse (disse bivirkningene oppstår særlig hos barn og eldre). Åndedrettsbesvær. Sjeldne: Blodtrykksfall, hodepine, svimmelhet, problemer med å snakke, tåkesyn, munntørrhet, ufrivillig vannlating, forstoppelse.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Stesolid rektalvæske, oppløsning.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares tørt. Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Bruk ikke Stesolid rektalvæske, oppløsning etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Innhold (Deklarasjon)
Hver rektaltube (2,5 ml) inneholder:
Aktivt virkestoff: 5 mg eller 10 mg diazepam.
Hjelpestoffer: benzosyre (E210), etanol, propylenglykol, natriumbenzoat (E211), benzylalkohol og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, DK
Tilvirker
Actavis B.V., Baarn, Nederland eller Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur, Island.
Dato for siste revisjon av pakningsvedlegget 23.02.2016.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feberkramper: Krampeanfall ved feber. En vanlig tilstand som rammer 2-5% av alle barn i alderen 3 måneder til 5 år.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.