Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du blir gitt dette legemidlet. Det inneholder informasjon som kan være viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sterilt vann Baxter Viaflo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du blir gitt Sterilt vann Baxter Viaflo
 3. Hvordan du vil bli gitt Sterilt vann Baxter Viaflo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sterilt vann Baxter Viaflo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Sterilt vann Baxter Viaflo er og hva det brukes mot
Sterilt vann Baxter Viaflo er rent, sterilt vann. Det brukes til fortynning av andre legemidler før bruk. For eksempel legemidler som gis som:
 • Injeksjon (gitt ved bruk av en kanyle, for eksempel inn i en vene).
 • Infusjon (langsom injeksjon) inn i en vene, også kalt ”drypp”.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du blir gitt Sterilt vann Baxter Viaflo
Du må IKKE få Sterilt vann Baxter Viaflo alene.
Hvis den alene injiseres inn i blodstrømmen din kan det føre til at dine røde blodceller tar inn vann og sprekker (hemolyse). Dette er fordi Sterilt vann Baxter Viaflo ikke har samme konsistens som blodet ditt.
Helsepersonell vil alltid blande Sterilt vann Baxter Viaflo med et eller flere legemidler før du får det.
Du bør lese pakningsvedlegget til legemiddelet du får eller legemidler som tilsettes Sterilt vann Baxter Viaflo. Disse vil fortelle deg om du kan få oppløsningen eller ikke.
Advarsler og forsiktighetsregler
Sterilt vann Baxter Viaflo skal ikke gis alene. Før du bruker Sterilt vann Baxter Viaflo:
 • Vil det alltid bli blandet med et eller flere legemidler.
 • Vil helsepersonell passe på at blandingen har tilnærmet samme konsistens som blodet ditt (isoton). Avhengig av hvilket legemiddel du får, vil dette bety at:
  • Legemiddelet må fortynnes med Sterilt vann Baxter Viaflo.
  • En annen substans må tilsettes din blanding av Sterilt vann Baxter Viaflo og legemiddel før bruk.
Hemolyse (ødeleggelse av røde blodceller) kan oppstå hvis du blir gitt vann til injeksjonsvæsker. Hemoglobinet som frigjøres ved skade på røde blodceller kan forårsake nyresvikt.
For å unngå dette vil legen din ta en blodprøve for å overvåke balansen av kjemiske substanser i blodet ditt (ionebalansen).
Før du får legemidler som er blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo vil legen din sjekke at:
 • Legemidlene er stabile i Sterilt vann Baxter Viaflo.
 • Legemidlene ikke vil påvirke hverandre.
Andre legemidler og Sterilt vann Baxter Viaflo
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er en mulighet for at legemidlene du bruker som er blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo, påvirker hverandre.
Inntak av Sterilt vann Baxter Viaflo sammen med mat, drikke og alkohol
Du bør spørre legen din om hva du kan spise eller drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Enhver risiko for ditt ufødte barn eller for din graviditet vil være avhengig av hvilke legemidler du bruker blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo.
Enhver risiko for barnet ditt under amming vil også være avhengig av hvilke legemidler du bruker blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo.
Legen din vil kunne gi deg råd om hvilke risikoer som er tilstede ved bruk av visse legemidler.
Legen din vil kun gi deg legemidler under graviditet eller amming dersom det er nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Sterilt vann Baxter Viaflo påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Enhver påvirkning av din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner vil avhenge av hvilke legemidler du bruker blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo. Legen din vil kunne gi deg råd om dette.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du vil bli gitt Sterilt vann Baxter Viaflo
Du vil bli gitt Sterilt vann Baxter Viaflo av en lege eller sykepleier.
Legen din vil bestemme hvor mye du trenger, når og hvordan du vil få det. Dette vil avhenge av hvilket legemiddel eller legemidler du må ta med Sterilt vann Baxter Viaflo.
Legen din vil ta hensyn til din alder, vekt, tilstand og hvilke andre behandlinger du får.
Du skal IKKE få Sterilt vann Baxter Viaflo dersom det finnes partikler i vannet, eller dersom pakningen er skadet på noen måte.
Dersom du får for mye av Sterilt vann Baxter Viaflo
Hvis du får for mye Sterilt vann Baxter Viaflo (overinfusjon) kan dette føre til hemolyse. Hemolyse er når de røde blodcellene dine tar inn vann og sprekker.
Legemidlene som er blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo kan også gi symptomer dersom de administreres i for store mengder (overinfusjon). Tegn og symptomer på overdose avhenger av hvilke legemidler du bruker blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo.
Hvis du blir gitt en overdose ved et uhell, vil behandlingen din bli stoppet og du vil få behandling avhengig av symptomene.
Du bør lese pakningsvedlegget til legemidlene som er blandet med Sterilt vann Baxter Viaflo for en oversikt over mulige symptomer.
Snakk med legen din dersom du har noen ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det kan være du opplever at de røde blodcellene dine sprekker (hemolyse) dersom:
 • du bruker Sterilt vann Baxter Viaflo alene
 • Sterilt vann Baxter Viaflo brukes for å lage oppløsninger til injeksjon eller infusjon som ikke har tilnærmet samme konsistens som blodet ditt (isoton).
Dersom et legemiddel har blitt tilsatt Sterilt vann Baxter Viaflo, kan det tilsatte legemidlet også forårsake bivirkninger. Disse bivirkningene vil avhenge av hvilket legemiddel som er blitt tilsatt. Du bør lese pakningsvedlegget til det tilsatte legemidlet for en oversikt over mulige symptomer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Sterilt vann Baxter Viaflo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ikke ta Sterilt vann Baxter Viaflo ut av ytterposen av plast før den skal brukes.
Sterilt vann Baxter Viaflo skal IKKE gis til deg etter utløpsdatoen som er angitt på posen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Når posen er åpnet skal Sterilt vann Baxter Viaflo brukes med en gang.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sterilt vann Baxter Viaflo
Det eneste virkestoffet er sterilt vann til injeksjonsvæsker.
Hver pose inneholder 100 % sterilt vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Sterilt vann Baxter Viaflo ser ut og innholdet i pakningen
Sterilt vann Baxter Viaflo er en klar og fargeløs oppløsning.. Den leveres i poser av polyolefin/polyamid plast (Viaflo). Hver pose er pakket i en forseglet, beskyttende ytterpose av plast.
Posestørrelsene er: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml.
Posene er pakket i kartonger. Hver kartong inneholder et av følgende antall:
 • 50 poser á 50 ml.
 • 50 poser á 100 ml.
 • 60 poser á 100 ml.
 • 30 poser á 250 ml.
 • 20 poser á 500 ml.
 • 10 poser á 1000 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkere
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Baxter AS
Gjerdrumsvei 11
0484 Oslo
Tlf.: 22 58 48 00
Faks: 22 58 48 01
E-post: postkasse@baxter.com
Tilvirkere:
Baxter Healthcare Ltd.
Caxton Way
Thetford, Norfolk IP24 3SE
Storbritannia
Baxter S.A.
Boulevard René Branquart, 80
7860 Lessines
Belgia
Bieffe Medital S.A.
Ctra de Biescas-Senegüé
22666 Sabiñanigo (Huesca)
Spania
Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar - County Mayo
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.10.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Håndtering og tilberedning
Må bare brukes dersom oppløsningen er klar, uten synlige partikler og dersom posen er uten skader. Anvendes umiddelbart etter at infusjonssettet er tilkoblet.
Ikke ta av ytterposen før posen er klar til bruk.
Den indre posen opprettholder produktets sterilitet.
Infusjonsposer av plast må ikke seriekobles. Slik bruk kan føre til luftemboli fordi residualluft kan bli trukket fra den første posen før infusjon av væske fra den andre posen er ferdig.
Sterilt vann Baxter Viaflo skal ikke infunderes alene.
Infusjonsoppløsningen skal gjøres isoton før parenteral administrasjon.
Tilsetninger kan gjøres før eller under administrasjon gjennom den forseglbare injeksjonsporten.
Grundig og nøye aseptisk blanding av enhver tilsetning er påkrevet. Oppløsninger som inneholder tilsetninger skal brukes umiddelbart og ikke lagres for senere bruk.
Infusjonen må gis med sterilt utstyr og ved bruk av aseptisk teknikk. Utstyret må fylles med væsken/tømmes for luft (primes) for å forhindre at luft kommer inn i systemet.
Kastes etter én gangs bruk.
Kast eventuelle ubrukte rester.
Ikke koble til delvis brukte poser.
Følgende fyllvolum bør tas i betraktning ved tilberedning av infusjoner:
59 ml for en 50 ml pose
111 ml for en 100 ml pose
271 ml for en 250 ml pose
530 ml for en 500 ml pose
1040 ml for en 1000 ml pose
1. Åpning
a. Ta Viaflo-posen ut av ytterposen umiddelbart før den skal brukes.
b. Kontroller om det finnes små lekkasjer ved å klemme godt på den indre posen. Dersom det oppdages lekkasjer, må oppløsningen kastes fordi produktet ikke lenger er sterilt.
c. Kontroller at oppløsningen er klar og uten partikler. Dersom oppløsningen ikke er klar eller dersom den inneholder partikler skal den kastes.
2. Tilberedning for administrasjon etter at oppløsningen er gjort isoton
a. Heng opp posen ved hjelp av opphengsanretningen.
b. Fjern plastbeskyttelsen fra infusjonsporten i bunnen av posen.
 • ta tak i den lille vingen ved halsen til infusjonsporten med en hånd,
 • ta tak i den store vingen på beskyttelseshetten med den andre hånden og vri,
 • beskyttelseshetten vil løsne.
c. Bruk en aseptisk metode for å klargjøre infusjonen.
d. Koble til administrasjonssettet. Det henvises til fullstendige bruksanvisninger som medfølger settet for tilkobling, priming av settet og bruk av oppløsningen.
3. Teknikker for injeksjon av legemidler som skal tilsettes
Advarsel: Tilsetninger kan være uforlikelige:
Å tilsette legemidler før administrasjon:
a. Desinfiser tilsetningsporten på posen.
b. Ved bruk av en sprøyte med kanyletykkelse mellom 19G og 22G, punkter den forseglbare tilsetningsporten og injiser.
c. Bland oppløsningen og legemidlet godt. For legemidler med stor tetthet som for eksempel kaliumklorid, knips lett på portene mens de peker oppover og bland.
Forsiktig: Ikke oppbevar poser som inneholder tilsatte legemidler.
Å tilsette legemidler under en pågående administrasjon:
a. Steng klemmen på settet.
b. Desinfiser tilsetningsporten.
c. Ved bruk av en sprøyte med kanyletykkelse mellom 19G og 22G, punkter den re-forseglbare tilsetningsporten og injiser.
d. Ta ned posen fra infusjonsstativet og/eller snu den opp-ned.
e. Tøm begge portene ved å knipse forsiktig på dem mens posen holdes opp-ned.
f. Bland oppløsningen og legemidlet godt.
g. Snu posen slik den skal henge under infusjon. Åpne klemmen og fortsett infusjonen.
4. Holdbarhet under bruk: Tilsetninger
Kjemisk og fysikalsk stabilitet til enhver tilsetning ved samme pH som Sterilt vann Baxter Viaflo (4,5 til 7,0) i Viafloposen, skal fastslås før bruk.
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal det fortynnede produktet brukes umiddelbart, med mindre tilberedning er foretatt under kontrollerte og validerte, aseptiske forhold. Om produktet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og betingelsene før bruk, brukerens ansvar.
5. Uforlikelighet for tilsatte legemidler
Som for alle parenterale oppløsninger må kompatibiliteten for legemidler som skal tilsettes oppløsningen i Viaflo posen vurderes før tilberedning. Preparatomtalen til legemidlet som skal tilsettes må følges.
Bekreft oppløselighet og stabilitet i vann ved samme pH som Sterilt vann Baxter Viaflo (4,5 til 7,0), før tilsetning av et legemiddel.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).