Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sterilt vann B. Braun oppløsningsvæske til parenteral bruk

vann til injeksjonsvæsker

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sterilt vann B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sterilt vann B. Braun
 3. Hvordan du bruker Sterilt vann B. Braun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sterilt vann B. Braun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Sterilt vann B. Braun er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Sterilt vann B. Braun er sterilt vann til injeksjonsvæsker.
Det brukes som oppløsningsvæske og til fortynning av legemidler som skal injiseres inn i en blodåre (parenteral bruk).
 
2. Hva du må vite før du bruker Sterilt vann B. Braun
Bruk ikke Sterilt vann B. Braun
Det er ingen kjente situasjoner hvor Sterilt vann B. Braun ikke bør brukes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Sterilt vann B. Braun skal ikke brukes alene. Legen din vil løse opp eller fortynne et annet legemiddel i vann til injeksjonsvæsker før du får det ferdigblandede legemiddel.
Andre legemidler og Sterilt vann B. Braun
Sterilt vann B. Braun vil ikke påvirke effekten av andre legemidler som brukes samtidig.
Inntak av Sterilt vann B. Braun sammen med mat og drikke
Inntak av mat og drikke påvirker ikke effekten av Sterilt vann B. Braun.
Graviditet og amming
Sterilt vann B. Braun kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Sterilt vann B. Braun påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Sterilt vann B. Braun
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanligvis gis dette legemidlet av lege eller sykepleier.
Hvordan legemidlet skal gis avhenger av godkjente retningslinjer for det legemidlet som skal løses opp eller fortynnes. Legemidlet skal tilberedes eller fortynnes umiddelbart før bruk.
Doseringen av Sterilt vann B. Braun og hvor lenge du skal behandles bestemmes av retningslinjene for det legemidlet som løses opp eller fortynnes.
Dersom du tar for mye av Sterilt vann B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering er lite sannsynlig da dette legemidlet kun brukes til tilberedning eller fortynning av parenterale legemidler.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er ingen kjente bivirkninger dersom retningslinjene følges.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Sterilt vann B. Braun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Sterilt vann B. Braun etter utløpsdatoen som er angitt på beholder og ytterkartong. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Dette legemidlet skal ikke brukes dersom pakningen er skadet, oppløsningsvæsken er uklar eller farget.
Kun til engangsbruk. Ubrukt innhold skal kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sterilt vann B. Braun
 • Virkestoff er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Sterilt vann B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Sterilt vann B. Braun er en oppløsning til parenteral bruk: den brukes til å løse opp eller fortynne legemidler som skal gis inn i en blodåre.
Det er en klar, fargeløs væske.
Tilgjengelige pakninger:
Hetteglass av fargeløst glass (type II Ph.Eur), forseglet med gummipropper:
20 × 10 ml
20 × 20 ml
20 × 50 ml
20 × 100 ml
Glassflaske av fargeløst glass (type II Ph.Eur), forseglet med gummipropper (type I Ph. Eur.):
100 ml
Plastampuller (polyetylen):
20 × 5 ml
20 × 10 ml
20 × 20 ml
Plastampuller (polypropylen):
50 × 10 ml
100 × 10 ml
50 × 20 ml
100 × 20 ml
Polyetylenbeholder (Ecoflac plus):
20 × 50 ml
20 × 100 ml
Plastpose (laminatpose) (Ecobag) med gummipropper og en overpose:
20 × 50 ml
20 × 100 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være på markedet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Telefon: +49 5661 71 0
Fax: +49 5661 71 4567
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.10.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Etter blanding med tilsettinger
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet brukes umiddelbart med mindre fortynningen er gjort under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er lagringstiden under bruk og lagringsbetingelsene før bruk brukerens ansvar Se for øvrig retningslinjer for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes.
Ved istandgjøring av parenterale oppløsninger skal en følge vanlige hygieniske forhåndsregler for å bevare steriliteten.
Trykkinfusjon ved bruk av Ecoflac plus, polyetylenbeholder:
Dersom preparatet skal gis som en rask trykkinfusjon, må all luft fjernes fra både pakning og infusjonssettet før infusjonen startes. Dette utføres for å unngå risiko for eventuell luftemboli i forbindelse med infusjonen. Trykkinfusjon skal utføres ved hjelp av en trykkmansjett.

Bruksanvisning for Ecoflac plus-beholder

1. Gravitasjonsinfusjon
 • Montér infusjonssettet, fyll halve dråpekammeret med væske, fyll infusjonsslangen og unngå luftbobler.
 • Steng infusjonssettets lufteventil.
 • Koble infusjonssettet til kanyle/kateter.
 • Åpne rulleklemmen og start infusjonen med lufteventilen lukket.

Mangler tekstalternativ for bilde

2. Trykkinfusjon
 • Montér infusjonssettet.
 • Hold beholderen vendt opp.
 • La rulleklemmen være åpen, press luften ut av beholderen og fyll halve dråpekammeret med væske.
 • Snu beholderen og fjern luften fra infusjonssettet.
 • Steng rulleklemmen.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Plasser beholderen i trykkmansjetten.
 • Pump opp trykk.
 • Åpne rulleklemmen og start infusjonen.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Tilsettinger
Tilsetting via kanyle
 • Stikk kanylen inn vertikalt.

Mangler tekstalternativ for bilde

Tilsettinger ved bruk av overføringsadapter (Ecoflac Mix)
1.) Fest overføringsadapteren til beholderen.
2.) Fest hetteglasset med tilsetting til den andre enden (et klikk kan høres!).
3.) Overfør oppløsning til hetteglasset ved å presse Ecoflac plus-beholderen. Løs helt opp det som skal tilsettes. Snu Ecoflac plus-beholderen med påsatt hetteglass opp ned. Press luft inn i hetteglasset inntil all oppløsning er overført til Ecoflac plus-beholderen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Dokumentasjon av tilsetting og forsegling av injeksjonsporten med Ecopin
1.) Stikk Ecopin inn i injeksjonsporten i samme hull som der tilsetning ble gjort.
2.) Brekk av håndtaket.

Mangler tekstalternativ for bilde

Bruksanvisning for Ecobag-beholder

Klargjøring av beholderen
1. - Kontroller at beholderen og porter er intakte.
 • Kontroller at oppløsningen er klar og ikke misfarget.
 • Åpne beholderen ved å vri av beskyttelseshetten.
  Den åpnede porten er steril.
  (<symbol>Mangler tekstalternativ for bildeInfusjonsport)
  (<symbol>Mangler tekstalternativ for bildeTilsettingsport)

Mangler tekstalternativ for bilde

Gravitasjonsinfusjon
2. - Lukk lufteventilen og rulleklemmen på infusjonssettet.
 • Montér infusjonssettet.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. - Fyll halve dråpekammeret med væske.
 • Fyll infusjonsslangen og unngå luftbobler.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. - Koble infusjonssettet til kanyle/kateter.
 • Start infusjonen med utluftningsventilen lukket.

Mangler tekstalternativ for bilde

Trykkinfusjon
5. - Montér infusjonssettet.
 • Hold beholderen vendt opp.
 • La rulleklemmen være åpen, press luften ut av beholderen og fyll halve dråpekammeret med væske.
 • Snu beholderen og fjern luften fra infusjonssettet.
 • Steng rulleklemmen.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. - Plasser beholderen i trykkmansjetten.
 • Pump opp trykk.
 • Åpne rulleklemmen og start infusjonen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Tilsettinger med kanyle
7. - Fjern beskyttelseshetten på tilsettingsporten.
Den åpnede porten er steril.
 • Injiser ønsket tilsetting.
 • Tilsettingsporten forsegles med beskyttelseshetten som tidligere ble fjernet.

Mangler tekstalternativ for bilde

Tilsettinger med overføringsadapter
8. - Åpne hetteglasset og desinfiser injeksjonsstedet på hetteglasset.
 • Fest overføringsadapteren til hetteglasset og sørg for at den sitter riktig.
 • Dersom hetteglasset er lufttomt skal overføringsadapteren festes først til posen.

Mangler tekstalternativ for bilde

9. - Åpne tilsetningsporten ved å vri av beskyttelseshetten. Den åpnede porten er steril.
 • Fest overføringsadapteren med hetteglass til tilsetningsporten og sørg for at den sitter riktig.

Mangler tekstalternativ for bilde

10. - Overfør oppløsning til hetteglasset ved å presse gjentakende på posen.
 • Løs opp innholdet fullstendig.

Mangler tekstalternativ for bilde

11. - Snu posen med påsatt hetteglass opp ned.
 • Overfør oppløsningen fra hetteglasset til posen ved å presse luft inn i hetteglasset.
 • Etter fullført overføring fjernes hetteglasset og overføringsadapteren fra posen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Forsegling
12. - Tilsettingsporten forsegles med beskyttelseshetten som tidligere ble fjernet.

Mangler tekstalternativ for bilde


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).