Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sterile Water Fresenius Kabi oppløsningsvæske til parenteral bruk

vann til injeksjonsvæsker

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
  • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
  • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
  • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
  1. Hva Sterile Water Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
  2. Hva du må vite før du bruker Sterile Water Fresenius Kabi
  3. Hvordan du bruker Sterile Water Fresenius Kabi
  4. Mulige bivirkninger
  5. Hvordan du oppbevarer Sterile Water Fresenius Kabi
  6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Sterile Water Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
Sterile Water Fresenius Kabi inneholder sterilt vann. Det brukes til å løse opp eller fortynne legemidler før legemidlene gis som injeksjon.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Sterile Water Fresenius Kabi
Bruk ikke Sterile Water Fresenius Kabi
Sterile Water Fresenius Kabi må ikke injiseres alene og skal derfor kun brukes til oppløsning eller fortynning av legemidler.
Risiko avhenger av egenskapene til legemidlene som løses opp/fortynnes med Sterile Water Fresenius Kabi. Les pakningsvedlegget for legemidlet som skal fortynnes eller løses opp. Legen din kan gi deg nærmere informasjon om dette.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du får Sterile Water Fresenius Kabi.
Dersom Sterile Water Fresenius Kabi injiseres inn i blodårene alene kan dette føre til at de røde blodcellene tar opp vann og sprekker (hemolyse). Helsepersonell vil derfor alltid blande Sterile Water Fresenius Kabi med ett eller flere legemidler før du får det.
Generelle forsiktighetsregler ved bruk
Les pakningsvedlegget for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes for ytterligere informasjon om advarsler og forsiktighetsregler.
Andre legemidler og Sterile Water Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Forlikelighet mellom forbindelsen som skal administreres og vann til injeksjonsvæsker må kontrolleres før et legemiddel tilsettes. Helsepersonnelet vil kontrollere dette.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko ved bruk under graviditet og hos kvinner som ammer bestemmes av egenskapene til legemidlene som er tilsatt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Sterile Water Fresenius Kabi påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner avhenger av hvilke legemidler som er løst opp/fortynnet i Sterile Water Fresenius Kabi. Legen din kan gi deg nærmere informasjon om dette.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Sterile Water Fresenius Kabi
Sterile Water Fresenius Kabi vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier. Det vil bli gitt som en injeksjon. Legen vil bestemme riktig dose for deg eller barnet ditt, og når og hvordan den skal gis. Dette avhenger av hvilket legemiddel som er løst opp/fortynnet i Sterile Water Fresenius Kabi. Les pakningsvedlegget for legemidlet som skal fortynnes eller løses opp for ytterligere informasjon.
Dersom du tar for mye av Sterile Water Fresenius Kabi
Kontakt lege eller, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. +47 22591300) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg et legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Sterile Water Fresenius Kabi gis av helsepersonell, og det er derfor lite sannsynlig at du får mer enn du skal.
Dersom du utilsiktet får en overdose, vil behandlingen stoppes og du vil få behandling som avhenger av hva slags symptomer du har.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Når Sterile Water Fresenius Kabi brukes til å løse opp eller fortynne legemidler, vil egenskapene til legemidlet som er tilsatt avgjøre sannsynligheten for bivirkninger. Les pakningsvedlegget for legemidlet som skal fortynnes eller løses opp.
Intravenøse injeksjoner av vann til injeksjonsvæsker kan gi hemolyse (dette skjer når de røde blodcellene tar opp vann og sprekker) dersom vann til injeksjonsvæsker administreres alene. Helsepersonellet vil kontrollere dette.
Sterile Water Fresenius Kabi kan gi betennelse i blodåren der oppløsningen er injisert (tromboflebitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Sterile Water Fresenius Kabi
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet dersom du oppdager synlige partikler eller at beholderen er skadet.
Ved tilsetting av legemidler skal det benyttes aseptisk teknikk og oppløsningen skal blandes godt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sterile Water Fresenius Kabi
  • Virkestoff er vann til injeksjonsvæsker.
Sterile Water Fresenius Kabi inneholder ingen andre innholdsstoffer.
Hvordan Sterile Water Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Sterile Water Fresenius Kabi er en klar oppløsning, uten synlige partikler og er tilgjengelig i følgende
beholdere og pakningsstørrelser:
Plasthetteglass (Octavial, polypropylen), flerdosebeholder:
Pakningsstørrelser:
10 × 10 ml
10 × 20 ml
10 × 50 ml
10 × 100 ml
Plastampuller (Ovalia, polypropylen):
Pakningsstørrelser:
20 × 10 ml
20 × 20 ml
Plastampuller (polyetylen):
Pakningsstørrelser:
1 × 5 ml
20 × 5 ml
50 × 5 ml
1 × 10 ml
20 × 10 ml
50 × 10 ml
20 × 20 ml
Glassflasker (fargeløst type II glass med halobutyl gummipropp):
Pakningsstørrelser:
20 × 50 ml
20 × 100 ml
Polypropylen basert inf. poser (Excel):
Pakningsstørrelser:
30 × 50 ml
30 × 100 ml
Polypropylen basert inf. poser (Freeflex):
Pakningsstørrelser:
40 × 100 ml
50 × 100 ml
55 × 100 ml
60 × 100 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
P. O. Box 430
NO-1753 Halden
Norge
Tilvirker
Ampuller, hetteglass og poser (polypropylen):
Fresenius Kabi Norge AS
NO-1753 Halden
Norge
Ampuller (polyetylen):
Fresenius Kabi España S.A.U.
C/ Dr. Ferran, 12
E-08339 Vilassar de Dalt
Spania
Glassflasker (fargeløst type II glass med halobutyl gummipropp):
Fresenius Kabi Italy S.r.l.
Isola della Scala, Verona
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.03.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Sterile Water Fresenius Kabi er hypoton og skal derfor ikke injiseres uten at et legemiddel er tilsatt, da dette vil forårsake hemolyse ved at erytrocytter svulmer opp og sprekker. Oppløsningen skal gjøres isoton før parenteral administrering.
Uforlikeligheter
Helsepersonellet skal avgjøre eventuell uforlikelighet for legemidler som tilsettes ved å kontrollere mulige fargeforandringer og/eller utfellinger, dannelse av uløselige komplekser eller krystaller.
Dosering
Dosering og administreringshastighet avhenger av egenskapene til legemidlet som er tilsatt.
Administrasjonsmåte
Parenteral bruk.
Håndtering og destruksjon
Plasthetteglasset har en membran som lukker seg etter gjennomstikking. Dette gjør det mulig å trekke ut væske flere ganger.
Glassflaskene og infusjonsposene er til engangsbruk. Rester skal kastes.
Ampullene er til engangsbruk. Ubrukt innhold i en åpnet ampulle skal kastes og skal ikke lagres for senere bruk. Ampullene har en Luer åpning. Det betyr at en sprøyte uten kanyle passer til ampullen, og konstruksjonen gir et lukket system som verken lekker eller slipper inn luft.
[Følgende avsnitt, inkludert bildene, vil kun bli trykket i pakningsvedlegget til polyetylenampullene]
For å løsne en enkeltampulle, vri én av ampullene i motsatt retning enn resten av ampullene i pakningen uten å berøre ampullenes øvre del (bilde 1). Rist ampullen med én enkelt bevegelse som vist under, slik at væske som ligger i hetten fjernes (bilde 2). For å åpne ampullen, vri nedre del og øvre del på ampullen i motsatte retninger inntil øvre del brekkes av (bilde 3). Koble ampullen til luer-sprøyten eller luer-lock-sprøyten (bilde 4).
Mangler tekstalternativ for bilde
Ved tilsetting av legemidler skal det benyttes aseptiske teknikker og oppløsningen skal blandes godt.
Av mikrobiologiske årsaker skal legemidlet brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk, og dette bør vanligvis ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre rekonstituering/fortynning er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Ferdiglaget oppløsning skal oppbevares og brukes som beskrevet i preparatomtalen for legemidlet som er tilsatt.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

erytrocytt: Røde blodceller. Blodets vanligste blodcelle. Sørger for transport av oksygen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).