Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

STELARA 45 mg injeksjonsvæske, oppløsning

ustekinumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette pakningsvedlegget er skrevet for personen som tar legemidlet. Les denne informasjonen nøye dersom du er en forelder eller omsorgsperson som skal gi Stelara til et barn.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Stelara er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Stelara
 3. Hvordan du bruker Stelara
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Stelara
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Stelara er og hva det brukes motHva Stelara er
Stelara inneholder virkestoffet ustekinumab, et monoklonalt antistoff. Monoklonale antistoffer er proteiner som gjenkjenner og binder seg til andre spesifikke proteiner i kroppen.
Stelara tilhører en gruppe legemidler som kalles immunosuppresiver. Dette er legemidler som hemmer deler av immunsystemet.
Hva Stelara brukes mot
Stelara brukes til å behandle følgende betennelsessykdommer:
 • Plakkpsoriasis - hos voksne og barn som er 6 år eller eldre
 • Psoriasisartritt - hos voksne
 • Moderat til alvorlig Crohns sykdom - hos voksne
 • Moderat til alvorlig ulcerøs kolitt - hos voksne
Plakkpsoriasis
Plakkpsoriasis er en hudsykdom som forårsaker betennelse i hud og negler. Stelara demper betennelse og bedrer andre sykdomstegn.
Stelara brukes hos voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke kan bruke ciklosporin, metotreksat eller fototerapi, eller hvor disse behandlingene ikke har hatt effekt.
Stelara brukes hos barn og ungdom som er 6 år eller eldre med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke tåler fototerapi eller annen systemisk behandling, eller hvor disse behandlingene ikke har hatt effekt.
Psoriasisartritt
Psoriasisartritt er en betennelsessykdom i leddene som vanligvis ledsages av psoriasis. Hvis du har aktiv psoriasisartritt vil du ført bli gitt andre legemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse legemidlene, kan du bli gitt Stelara for å:
 • redusere symptomene til sykdommen din.
 • forbedre din fysiske funksjon.
 • bremse leddskadene dine.
Crohns sykdom
Crohns sykdom er en betennelsessykdom i tarmen. Dersom du har Crohns sykdom vil du først få andre legemidler. Dersom du ikke får god nok effekt eller ikke tåler disse legemidlene, kan du få Stelara for å redusere symptomene av sykdommen din.
Ulcerøs kolitt
Ulcerøs kolitt er en betennelsessykdom i tarmen. Dersom du har ulcerøs kolitt vil du først få andre legemidler. Dersom du ikke får god nok effekt eller ikke tåler disse legemidlene, kan du få Stelara for å redusere symptomene av sykdommen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Stelara
Bruk ikke Stelara
 • dersom du er allergisk overfor ustekinumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en aktiv infeksjon som legen din anser som viktig.
Hvis du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg, ta kontakt med lege eller apotek før du tar Stelara.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Stelara. Legen din vil undersøke helsen din før hver behandling. Forsikre deg om at du forteller legen om eventuelle sykdommer du har før hver behandling. Si også ifra til legen din hvis du nylig har vært nær noen som kan ha tuberkulose. Legen din vil undersøke deg og ta en prøve for tuberkulose før du får Stelara. Hvis legen din tror at du står i fare for å få tuberkulose, kan det hende du blir gitt medisin for å behandle den.
Vær oppmerksom på alvorlige bivirkninger
Stelara kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert allergiske reaksjoner og infeksjoner. Du må være oppmerksom på visse sykdomstegn når du tar Stelara. Se ’Alvorlige bivirkninger’ under pkt. 4 for en fullstendig liste over disse bivirkningene.
Fortell legen din før du bruker Stelara:
 • Dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon overfor Stelara. Snakk med legen hvis du er usikker.
 • Dersom du noen gang har hatt en eller annen form for kreft – dette er på grunn av at immunsuppressive legemidler som Stelara hemmer deler av immunforsvaret. Dette kan øke risikoen for kreft.
 • Hvis du har eller nylig har hatt en infeksjon.
 • Dersom du har noen nye sår eller sår i endring i psoriasisområder eller på normal hud.
 • Dersom du får en annen form for behandling av psoriasis og/eller psoriasisartritt – slik som andre immunsuppresive legemidler eller fototerapi (når kroppen din behandles med en type ultrafiolett (UV) lys). Disse behandlingene kan også hemme deler av immunsystemet. Bruk av disse behandlingene samtidig med Stelara har ikke blitt studert. Det er likevel mulig at sannsynligheten for sykdommer øker på grunn av et svakere immunforsvar.
 • Dersom du har eller har hatt injeksjoner for å behandle allergier – det er ikke kjent om Stelara kan påvirke dette.
 • Dersom du er 65 år eller eldre – det kan være mer sannsynlig at du får infeksjoner.
Hvis du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg ta kontakt med lege eller apotek før du tar Stelara.
Barn og ungdom
Stelara anbefales ikke til bruk hos barn under 6 år med psoriasis, eller til bruk hos barn under 18 år med psoriasisartritt, Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt siden det ikke har blitt undersøkt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler, vaksiner og Stelara
Snakk med lege eller apotek:
 • dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • dersom du nylig har fått eller skal ha en vaksinasjon. Noen vaksinetyper (levende vaksiner) bør ikke gis under behandling med Stelara.
Graviditet og amming
 • Det er å foretrekke å unngå bruk av Stelara under graviditet. Effekten av Stelara hos gravide kvinner er ikke kjent. Hvis du er kvinne i fertil alder anbefales du å ikke bli gravid, og du må bruke sikker prevensjon under behandling med Stelara og i minst 15 uker etter den siste behandlingen.
 • Snakk med lege dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Snakk med lege hvis du ammer eller planlegger å amme. Du og legen din må avgjøre om du bør amme eller bruke Stelara. Ikke gjør begge deler.
Kjøring og bruk av maskiner
Stelara har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Stelara
Stelara er tiltenkt for bruk under veiledning og tilsyn av en lege som har erfaring med behandling av tilstander hvor Stelara er indisert.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Spør legen din om når du skal ta injeksjoner og når du bør ha oppfølgingsavtaler.
Hvor mye Stelara skal gis
Legen din vil avgjøre hvor mye Stelara du trenger å bruke og hvor lenge du skal bruke det.
Voksne som er 18 år eller eldre
Psoriasis eller psoriasisartritt
 • Den anbefalte startdosen er 45 mg Stelara. Pasienter som veier mer enn 100 kilogram (kg) kan starte med en dose på 90 mg istedenfor 45 mg.
 • Etter startdosen vil du få neste dose 4 uker etterpå, deretter hver 12. uke. De etterfølgende dosene er som regel de samme som startdosen.
Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt
 • Ved behandling vil den første dosen med ca. 6 mg/kg Stelara bli gitt av legen din gjennom et drypp i blodåren i armen (intravenøs infusjon). Etter startdosen vil du få neste dose med 90 mg Stelara etter 8 uker, deretter hver 12. uke, som en injeksjon under huden (subkutant).
 • Hos noen pasienter kan 90 mg Stelara gis hver 8. uke etter den første injeksjonen under huden. Legen din bestemmer når du skal få neste dose.
Barn og ungdom som er 6 år eller eldre
Psoriasis
 • Legen finner den riktige dosen for deg, inkludert mengden (volumet) av Stelara som skal injiseres for å få riktig dose. Riktig dose for deg avhenger av din kroppsvekt på det tidspunktet den enkelte dosen gis.
 • Dersom du veier mindre enn 60 kg, er den anbefalte dosen 0,75 mg Stelara per kg kroppsvekt.
 • Dersom du veier 60 kg til 100 kg, er den anbefalte dosen 45 mg Stelara.
 • Dersom du veier mer enn 100 kg, er den anbefalte dosen 90 mg Stelara.
 • Etter startdosen vil du få neste dose 4 uker etterpå, deretter hver 12. uke.
Hvordan gis Stelara
Stelara gis som en injeksjon under huden (subkutant). I begynnelsen av behandlingen kan medisinsk personell eller pleiepersonale injisere Stelara for deg.
 • Du og legen din kan likevel bestemme at du injiserer Stelara selv. I så fall vil du få opplæring om hvordan du selv kan injisere Stelara.
 • Se punktet ’Instruksjoner for administrasjon’ for ytterligere informasjon om injeksjon av Stelara.
Snakk med legen din dersom du har spørsmål om hvordan du skal sette en injeksjon på deg selv.
Dersom du tar for mye av Stelara
Hvis du har fått i deg for mye Stelara kontakt lege eller apotek med en gang. Ta alltid ytteremballasjen til legemidlet med deg, selv om det er tomt.
Dersom du har glemt å ta Stelara
Hvis du glemmer en dose, kontakt lege eller apotek. Ta ikke en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Stelara
Det er ikke farlig å slutte å bruke Stelara. Hvis du stopper kan symptomene komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Noen pasienter kan likevel oppleve alvorlige bivirkninger som krever umiddelbar behandling.
Allergiske reaksjoner – disse kan kreve umiddelbar behandling. Informer legen din eller få akutt medisinsk hjelp umiddelbart dersom du merker noen av følgende symptomer.
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) oppstår sjeldent hos mennesker som tar Stelara (kan ramme opptil 1 av 1000 mennesker). Symptomer inkluderer:
  • Vanskelig for å puste eller svelge
  • Lavt blodtrykk, som kan forårsake svimmelhet
  • Hevelse i ansiktet, leppene, munnen eller halsen
 • Vanlige tegn på en allergisk reaksjon inkluderer hudutslett og elveblest (dette kan ramme opptil 1 av 100 mennesker).
I sjeldne tilfeller er allergiske lungereaksjoner og lungebetennelse rapportert hos pasienter som har fått ustekinumab. Informer legen din umiddelbart hvis du får symptomer som hoste, kortpustethet og feber.
Dersom du har en alvorlig allergisk reaksjon, kan legen din bestemme at du ikke bør bruke Stelara igjen.
Infeksjoner – disse kan kreve umiddelbar behandling. Informer legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer.
 • Infeksjoner i nesen eller halsen og forkjølelse er vanlig (kan ramme opptil 1 av 10 mennesker).
 • Infeksjoner i luftveiene er mindre vanlig (kan ramme opptil 1 av 100 mennesker).
 • Betennelse i underhudsvev (cellulitt) er mindre vanlig (kan ramme opptil 1 av 100 mennesker).
 • Helvetesild (herpes zoster, en type smertefullt utslett med blemmer) er mindre vanlig (kan ramme opptil 1 av 100 mennesker).
Stelara kan gjøre deg mindre i stand til å bekjempe infeksjoner, og noen infeksjoner kan bli alvorlige.
Vær oppmerksom på infeksjonstegn når du bruker Stelara. Dette inkluderer:
 • feber, influensalignende symptomer, nattesvette
 • følelse av å være trøtt eller kortpustet, hoste som ikke vil gå bort
 • varm, rød og smertefull hud, eller et smertefullt hudutslett med blemmer
 • brennende følelse ved vannlating
 • diaré
Informer legen din umiddelbart hvis du merker noen av disse symptomene på infeksjon. Dette kan være symptomer på infeksjoner som luftveisinfeksjoner, hudinfeksjoner eller helvetesild, som kan få alvorlige følger. Informer legen din hvis du har noen form for infeksjon som ikke går bort eller fortsetter å komme tilbake. Legen din kan bestemme at du ikke bør bruke Stelara før infeksjonen går bort. Fortell legen din også dersom du har noen åpne kutt eller sår da disse kan bli infiserte.
Hudavskalling – økt rødhet og hudavskalling på et større område av kroppen kan være symptomer på erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitt, som er alvorlige hudlidelser. Informer legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
Andre bivirkninger
Vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10 mennesker):
 • Diaré
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Kronisk trøtthet
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kløe (pruritus)
 • Rygg-, muskel- og leddsmerter
 • Sår hals
 • Rødhet og smerter ved injeksjonsstedet
 • Bihulebetennelse
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 100 mennesker):
 • Tanninfeksjoner
 • Soppinfeksjon i skjeden
 • Depresjon
 • Tett eller delvis tett nese
 • Blødninger, blåmerker, hardhet, hevelse og kløe ved injeksjonsstedet
 • Svakhetsfølelse
 • Hengende øyelokk og hengende muskler på den ene siden av ansiktet (facialisparese eller Bells parese), som vanligvis er midlertidig
 • En endring i psoriasis med rødhet og nye små gule eller hvite hudblemmer, noen ganger ledsaget av feber (pustuløs psoriasis)
 • Hudavskalling
 • Kviser (akne)
Sjeldne bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 1000 mennesker)
 • Rødhet og hudavskalling på et større område av kroppen, som kan gi kløe eller smerter (eksfoliativ dermatitt). Tilsvarende symptomer oppstår av og til som en naturlig endring i psoriasissymptomene (erytroderm psoriasis).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Stelara
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
 • Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Ikke rist hetteglassene med Stelara. Langvarig risting kan skade legemidlet.
Bruk ikke dette legemidlet:
 • Etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etter “EXP” angitt på hetteglasset. Utløpsdatoen/EXP er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Hvis væsken er misfarget, uklar eller du kan se fremmede partikler som flyter rundt i den (se pkt. 6 ’Hvordan Stelara ser ut og innhold i pakningen’).
 • Hvis du vet eller tror at legemidlet kan ha blitt utsatt for ekstreme temperaturer (at det utilsiktet har frosset eller blitt oppvarmet).
 • Hvis glasset er ristet kraftig.
 • Hvis forseglingen er brutt.
Stelara er til engangsbruk. Ubrukt legemiddel som er igjen i hetteglasset og sprøyten skal kastes. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdingsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Stelara
 • Virkestoff er ustekinumab. Hvert hetteglass inneholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml.
 • Andre innholdsstoffer er L-histidin, L-histidinmonohydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, sukrose og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Stelara ser ut og innholdet i pakningen
Stelara er en klar til litt ugjennomsiktig (har en perleaktig glans), fargeløs til lys gul injeksjonsvæske. Oppløsningen kan inneholde noen få små gjennomsiktige eller hvite proteinpartikler. Det leveres som en eske med en enkeltdose i et 2 ml hetteglass. Hvert glass inneholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia
Tilvirker
Janssen Biologics B.V.
Einsteinweg 101
2333 CB Leiden
Nederland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
Janssen‑Cilag AS
Tlf: +47 24 12 65 00
jacno@its.jnj.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.01.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
 
Instruksjoner for administrasjon
I oppstarten av behandlingen vil helsepersonell hjelpe deg med den første injeksjonen. Du og legen din kan imidlertid bestemme at du kan injisere Stelara selv. Hvis dette skjer vil du bli lært opp til å injisere Stelara. Snakk med legen din hvis du har spørsmål om hvordan du skal sette injeksjoner på deg selv.
 • Ikke bland Stelara med andre væsker til injeksjon.
 • Ikke rist på hetteglass med Stelara. Dette på grunn av at sterk risting kan skade legemidlet. Ikke bruk legemidlet hvis det er ristet kraftig.
1. Kontroller antall hetteglass og forbered utstyret:
Ta hetteglasset(ene) ut av kjøleskapet. La hetteglasset stå i ca. en halv time. Det vil gi væsken en temperatur som gjør injeksjonen mer behagelig (romtemperatur).
 • Sjekk hetteglasset(ene) og forsikre deg om at:
 • Antall hetteglass og styrken er korrekt.
  • Hvis dosen din er 45 mg eller mindre, vil du få ett hetteglass med 45 mg Stelara
  • Hvis dosen din er 90 mg vil du få to hetteglass med 45 mg Stelara, og du må gi deg selv to injeksjoner. Velg to ulike steder for injeksjonene (for eksempel en injeksjon på høyre lår og den andre på venstre lår) og gi injeksjonene rett etter hverandre. Bruk ny sprøyte og kanyle for hver injeksjon.
 • Det er riktig medisin
 • Utløpsdatoen ikke er passert
 • Hetteglasset ikke er ødelagt og at forseglingen ikke er brutt
 • Oppløsningen i hetteglasset er klar til litt ugjennomsiktig (perleaktig skinn) og fargeløs til svakt gulaktig
 • Oppløsningen ikke er misfarget eller uklar og ikke inneholder fremmede partikler
 • Oppløsningen ikke er frosset
Barn som veier mindre enn 60 kg, trenger en dose som er lavere enn 45 mg. Forsikre deg om at du vet riktig mengde (volum) som skal trekkes opp fra hetteglasset, og hvilken sprøytetype som trengs til dosering. Kontakt helsepersonell for ytterligere informasjon, dersom du ikke vet hvilken mengde eller sprøytetype som trengs.
Samle sammen alt du trenger og legg det fram på en ren flate. Dette inkluderer en sprøyte, nål, desinfeksjonsserviett, en bomullsdott eller gassbind og en kanylebøtte (se figur 1)
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Velg og forbered injeksjonsstedet:
Velg et injeksjonssted (se figur 2)
 • Stelara gis som injeksjon under huden (subkutant)
 • Gode steder for injeksjon er øvre lår og rundt mage (abdomen) minst 5 cm fra navlen
 • Hvis mulig, ikke bruk områder av huden som har tegn til psoriasis
 • Hvis noen vil hjelpe deg med å sette injeksjonen, kan han eller hun også velge overarm som injeksjonssted
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjør injeksjonssstedet
 • Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann
 • Tørk av huden på injeksjonsstedet med en desinfeksjonsserviett
 • Ikke rør dette området igjen før du gir injeksjonen
3. Forbered dosen:
 • Ta toppen av hetteglasset (se figur 3)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ikke fjern proppen
 • Rens proppen med en desinfeksjonsserviett
 • Sett hetteglasset på en plan overflate
 • Ta opp sprøyten og fjern nålebeskyttelsen
 • Ikke rør nålen eller la nålen komme borti noe
 • Stikk nålen gjennom gummiproppen
 • Snu hetteglasset og sprøyten opp ned
 • Dra sprøytestempelet ut for å fylle sprøyten med volumet av væsken fra hetteglasset forskrevet av legen
 • Det er viktig at nålen alltid er i væsken. Det forhindrer luftbobler i å dannes i sprøyten (se figur 4)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern nålen fra hetteglasset
 • Hold sprøyten med nålen oppover for å se om det er noen luftbobler inni
 • Hvis det er luftbobler, slå forsiktig på siden til luftboblene kommer til toppen (se figur 5)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trykk deretter sprøytestempelet ned til all luft (men ikke noe væske) er fjernet
 • Ikke legg sprøyten ned eller tillat at nålen rører noe
4. Injiser dosen:
 • Knip den vaskede huden mellom tommeltotten og langfingeren. Ikke klem hardt
 • Stikk nålen inn i huden som er knepet sammen
 • Dytt sprøytestempelet med tommeltotten så langt det går for å injisere all væsken. Dytt sakte og jevnt, mens du holder huden sammenknepet
 • Når sprøyten er dyttet så langt den går, ta ut nålen og slipp huden
5. Etter injeksjonen:
 • Trykk en antiseptisk bomullsdott over injeksjonsstedet i noen sekunder etter injeksjonen
 • Det kan være en liten mengde blod eller væske på injeksjonsstedet. Dette er normalt
 • Du kan presse en bomullsdott eller litt gassbind på injeksjonsstedet og holde i 10 sekunder
 • Ikke gni på huden på injeksjonsstedet. Du kan dekke injeksjonsstedet med et plaster hvis nødvendig
6. Avfallshåndtering
 • Brukte sprøyter og kanyler skal kastes i en punkturresistent beholder, f.eks en kanylebøtte. For din og andres helse og sikkerhet, bruk aldri sprøyter eller kanyler på nytt. Kast kanylebøtten i henhold til lokale retningslinjer
 • Tomme hetteglass, desinfeksjonsservietter og annet utstyr kan kastes som ordinært avfall

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.