Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sporanox 100 mg kapsel, hard

itrakonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sporanox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sporanox
 3. Hvordan du bruker Sporanox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sporanox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Sporanox er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sporanox kapsler er et soppmiddel. Det aktive virkestoffet itrakonazol, ødelegger soppens cellevegg slik at den dør. Sporanox brukes ved soppinfeksjoner i skjeden når behandling med vagitorier eller vaginalkrem ikke har virket.
 
2. Hva du må vite før du bruker Sporanox
Bruk ikke Sporanox
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet itrakonazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hjertesvikt, da denne tilstanden kan forverres ved behandling med Sporanox. Hvis legen din foreskriver Sporanox til tross for din hjertesvikttilstand, skal du være spesielt oppmerksom på følgende symptomer og oppsøke legehjelp omgående hvis noen av dem oppstår: kortpustethet, uventet vektøkning, hevelser i bena, uvanlig tretthet eller gjentatte oppvåkninger om natten
 • dersom du er i fruktbar alder og kan bli gravid. Du skal ta forholdsregler med prevensjon for å sikre at du ikke blir gravid mens du tar dette legemidlet. Da Sporanox forblir i kroppen en viss tid etter at du slutter å ta det, skal du fortsette å bruke prevensjon til neste menstruasjon etter at din behandling med Sporanox kapsler ble avsluttet
 • dersom du er gravid (se avsnittet ”Graviditet og amming”)
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler:
  • levacetylmetadol (mot smerter)
  • metadon (substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet)
  • disopyramid, dofetilid, dronedaron og kinidin (mot uregelmessig hjerterytme)
  • telitromycin (et antibiotikum) dersom du har sterkt nedsatt nyre- eller leverfunksjon
  • tikagrelor, dabigatran (blodfortynnende, ved hjerteinfakt og ustabil angina eller for å forebygge blodpropp etter kirurgi)
  • halofantrin (mot malaria)
  • astemizol, mizolastin og terfenadin (mot allergier)
  • ergotalkaloider som dihydroergotamin og ergotamin (mot migrene)
  • ergotalkaloider som ergometrin (ergonovin) og metylergometrin (metylergonovin) (brukes etter fødsel)
  • irinotekan (mot kreft)
  • sertindol, pimozid og lurasidon (mot tilstander som påvirker tanker, følelser og/eller atferd)
  • midazolam og triazolam (sovetabletter som også brukes mot angst)
  • bepridil (til behandling av angina)
  • nisoldipin, ivabradin, ranolazin, eplerenon (mot høyt blodtrykk)
  • sildenafil (mot høyt blodtrykk i lungene)
  • cisaprid (mot fordøyelsesbesvær)
  • domperidon (mot kvalme og oppkast)
  • lovastatin og simvastatin (for å senke kolesterol)
  • fesoterodin og solifenacin (mot urininkontinens) hos pasienter med moderat til sterkt nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon
  • kolkisin, dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon (et legemiddel mot urinsyregikt)
Vent minst 2 uker etter at du har sluttet med Sporanox kapsler før du tar noen av disse legemidlene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Slutt å ta Sporanox kapsler og kontakt legen din umiddelbart dersom:
 • du får kraftig nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, tretthet, magesmerter, gul hud eller øyne, blek avføring eller svært mørk urin. Dette kan være symptomer på leversykdom.
 • du merker følelse av prikking, nedsatt følelse eller svakhet i hender eller føtter eller andre problemer med nervene i armer eller ben
 • du får symptomer på hørselstap. Pasienter som tar Sporanox har i svært sjeldne tilfeller rapportert midlertidig eller vedvarende hørselstap
 • du blir kortpustet, uventet går opp i vekt, får hevelse i bena, uvanlig tretthet eller begynner å våkne på natta på grunn av pustevansker
Informer legen din dersom du:
 • har eller har hatt hjerteproblemer.
 • har leverproblemer.
 • har nyreproblemer. Det kan være behov for å endre dosen av Sporanox kapsler.
 • tidligere har hatt allergiske reaksjoner på behandling med et annet soppdrepende legemiddel.
 • har cystisk fibrose, en arvelig sykdom med forstyrrelser i kjertelfunksjonen i flere organ, blant annet lunger, magetarmkanal og bukspyttkjertelen.
Barn og ungdom
Sporanox kapsler skal kun brukes til barn etter avtale med lege.
Andre legemidler og Sporanox
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er noen legemidler du aldri skal ta mens du bruker Sporanox kapsler. Disse er nevnt under overskriften ”Bruk ikke Sporanox”.
Informer legen dersom du bruker følgende legemidler da de kan hindre at Sporanox virker som det skal:
 • isoniazid, rifabutin og rifampicin (antibiotika mot tuberkulose)
 • karbamazepin, fenobarbital og fenytoin (mot epilepsi)
 • efavirenz og nevirapin (mot virusinfeksjoner)
Vent minst 2 uker etter at du har sluttet med Sporanox kapsler før du tar noen av disse legemidlene.
Informer legen dersom du bruker følgende legemidler da de ikke er anbefalt sammen med Sporanox kapsler, med mindre legen din synes det er nødvendig:
 • tamsulosin (mot urininkontinens hos menn)
 • fentanyl (et sterkt smertestillende)
 • apixaban, rivaroksaban (forsinker blodlevring, blodfortynnende)
 • kreftlegemidler som aksitinib, dabrafenib, dasatinib, ibrutinib, nilotinib, sunitinib, trabectedin
 • aliskiren, felodipin, lerkanidipin (mot høyt blodtrykk)
 • eletriptan(mot migrene)
 • everolimus, rapamycin (også kjent som sirolimus) (gis etter organtransplantasjon)
 • salmeterol (mot astma)
 • simeprevir (mot hepatitt C)
 • vardenafil (mot impotens)
 • darifenacin (mot urininkontinens)
 • kolkisin (mot urinsyregikt)
 • konivaptan, tolvaptan (mot lavt natriumnivå i blodet)
 • riociguat (et legemidler som virker på hjertet og blodårene)
Vent minst 2 uker etter at du har sluttet med Sporanox kapsler før du tar noen av disse legemidlene.
Informer legen før du tar noen av følgende legemidler da det kan være behov for å endre dosen av Sporanox eller det/de andre legemidlet/ene:
 • ciprofloksacin, klaritromycin og erytromycin (antibiotika mot infeksjoner)
 • alfentanil, buprenorfin tatt under tungen eller i blodårene, oksykodon, sufentanil (sterke smertestillende)
 • digoksin, nadolol og kalsiumantagonister som dihydropyridiner, verapamil (virker på hjertet og blodårene)
 • telitromycin (et antibiotikum)
 • kumariner, cilostazol (forsinker blodlevring eller fortynner blodet)
 • repaglinid og saxagliptin (mot diabetes)
 • prazikvantel (mot bendelorm)
 • bilastin, ebastin (mot allergi)
 • bortezomib, busulphan, docetaksel, erlotinib, gefitinib, imatinib, iksabepilon, lapatinib, ponatianib, trimetreksat, vinkaalkaloider (mot kreft)
 • alprazolam, aripiprazol, brotizolam, buspiron, haloperidol, midazolam gitt ved injeksjon i en vene, perospiron, quetiapin, ramelteon, risperidon (mot angst og for å få sove)
 • maraviroc, indinavir, ritonavir, sakinavir, darunavir i kombinasjon med ritonavir, fosamprenavir i kombinasjon med ritonavir (mot HIV-infeksjon)
 • telaprevir (mot hepatitt C-virus)
 • aprepitant (mot kvalme og oppkast)
 • budesonid, ciklesonid, deksametason, flutikason, metylprednisolon (inntas via munnen, ved injeksjon eller inhalasjon ved betennelser, astma og allergier)
 • ciklosporin, tacrolimus, temsirolimus (vanligvis etter en organtransplantasjon)
 • atorvastatin (for å senke kolesterol)
 • reboksetin (mot depresjon)
 • fesoterodin, oksybutynin, imidafenacin, solifenacin og tolterodin (mot irritert urinblære)
 • sildenafil og tadalafil (mot impotens)
 • alitretinoin (inntas via munnen) (ved eksem)
 • cinacalcet (mot overaktiv biskjoldbruskkjertel)
 • mozavaptan (mot lavt natriumnivå i blodet)
 • meloksikam (mot leddbetennelse og smerter)
Det må være tilstrekkelig syre i magesekken for å sikre at Sporanox tas opp i kroppen. Ikke bruk legemidler som nøytraliserer magesyre (som aluminiumhydroksid) samtidig med Sporanox. Ta magesyre nøytraliserende legemidler minst 1 time før Sporanox kapsler eller vent i minst 2 timer etter at du har tatt Sporanox. Av samme grunn bør du svelge Sporanox med et glass syrlig drikke (som cola-drikker, ikke light-varianter) dersom du bruker legemidler som hemmer produksjonen av magesyre. Spør legen din eller en farmasøyt på apoteket dersom du er i tvil.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Sporanox sammen med mat og drikke
Du skal ta Sporanox kapsler umiddelbart etter et måltid.
Kapslene skal svelges hele.
Rådfør deg med legen dersom du tar legemidler mot for lite magesyre eller dersom du har AIDS. Du kan ta Sporanox kapsler sammen med kullsyreholdig drikke (som cola-drikker, ikke light-varianter) (se “Andre legemidler og Sporanox”).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er mulig at fosteret kan påvirkes og Sporanox skal derfor bare brukes av gravide dersom legen finner det nødvendig.
Dersom du er i fruktbar alder og kan bli gravid, må tilfredsstillende prevensjon brukes under behandlingen og til og med den første menstruasjonssyklusen etter at du har avsluttet behandlingen. Se også ”Bruk ikke Sporanox”.
Amming
Svært små mengder Sporanox går over i morsmelk. Rådfør deg likevel med lege dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
Sporanox kan av og til medføre svimmelhet, tåke/dobbeltsyn eller hørselstap. Dersom du får slike symptomer skal du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Sporanox inneholder sakkarose
Sporanox inneholder sakkarose. Dersom du er overfølsom overfor sukker bør du kontakte legen din før inntak av Sporanox.
 
3. Hvordan du bruker Sporanox
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ved sopp i skjeden brukes Sporanox i kun én dag, vanlig dosering er 2 kapsler om morgenen og 2 kapsler om kvelden.
TA KAPSLENE UMIDDELBART ETTER ET MÅLTID. SVELG KAPSLENE HELE.
Bruk hos barn og ungdom
Sporanox kapsler skal kun brukes til barn etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Sporanox
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidler, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Sporanox
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Overfølsomhetsreaksjoner er svært sjeldne, men viser seg f. eks. som hevelser, hudutslett eller kløe, du kan bli kortpustet eller du kan hovne opp i ansiktet. Hvis dette skjer, må du slutte med Sporanox kapsler og kontakte lege.Kontakt lege umiddelbart hvis du blir kortpustet, uventet går opp i vekt, om bena eller magen hovner opp, om du blir uvanlig slapp, eller begynner å våkne hyppig på natta på grunn av pustevansker.Følgende symptomer, som kan relateres til leversykdom, kan forekomme, men de er svært sjeldne: dårlig appetitt, kvalme, oppkast, tretthet, magesmerter, gulsott, veldig mørk urin og blek avføring. Om dette skjer deg, skal du umiddelbart kontakte legen din.Kontakt legen dersom du får tåkesyn, ser dobbelt, opplever øresus, mister evnen til å kontrollere vannlatingen eller later vannet mye mer enn normalt. Hvis du får hørselstap, må du slutte å ta Sporanox og kontakte lege.I meget sjeldne tilfeller forekommer alvorlige hudreaksjoner. Dersom dette skulle inntreffe, må du ta kontakt med din lege.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): hodepine, magesmerter, kvalme
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere): bihulebetennelse, øvre luftveisinfeksjon, forkjølelse, overfølsomhet, diaré, oppkast, forstoppelse, halsbrann, luftplager, endret leverfunksjon og laboratorieprøveverdier, elveblest, utslett, kløe, menstruasjonsforstyrrelser.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere): redusert antall hvite blodceller, serumsyke (overfølsomhetsreaksjoner som sykdomsfølelse, feber, utslett og smerter), hevelse i huden (angionevrotisk ødem), alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner), økt mengde fettstoffer (triglyserider) i blodet, prikkende følelse, tap av smerte- eller berøringssans i huden (hypestesi), endret smakssans, synsforstyrrelser (inkludert dobbeltsyn og tåkesyn), skjelving, forbigående eller vedvarende hørselstap, øresus, hjertesvikt, åndenød, betennelse i bukspyttkjertelen, alvorlige leverforgiftning (i noen tilfeller dødelige), alvorlige hudlidelser (f.eks. toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitt, leukocytoklastisk vaskulitt, erythema multiforme, akutt generalisert eksantematøs pustulose), hårtap, overfølsomhet i huden mot kraftig lys, hyppigere vannlating, impotens, ødem, økt blodnivå av enzymet kreatinkinase.
I tillegg er følgende bivirkninger rapportert for Sporanox mikstur og Sporanox til intravenøs bruk:
Redusert antall hvite blodceller og blodplater, økt blodsukker, redusert eller økt kaliumnivå i blodet, redusert blodmagnesium, forvirring, nerveskader (perifer nevropati), svimmelhet, søvnighet, skjelving, økt puls, økt eller redusert blodtrykk, væske i lungene, endret stemme, hoste, mageproblemer, akutt leversvikt, leverbetennelse (hepatitt), gulsott, kraftig svetting, muskelsvakhet eller -smerter, leddsmerter, nedsatt nyrefunksjon, nedsatt evne til å kontrollere vannlating, hevelser generelt, hevelser i ansiktet, brystsmerter, feber, smerter, tretthet, frysninger, endringer i blod- og urinprøvesvar.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Sporanox
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sporanox kapsler
 • Virkestoff er itrakonazol.
 • Hjelpestoffer er maisstivelse, sakkarose, hypromellose, makrogol, titandioksid (E171), indigotin (E132), erytrosin (E127), gelatin.
Hvordan Sporanox ser ut og innholdet i pakningen
Sporanox leveres som sukkerkuler i kapsler med blå, ugjennomsiktig topp og rosa, gjennomsiktig bunn.
Hver pakning inneholder 4 kapsler i et plast/aluminium blisterkort.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
JANSSEN-CILAG AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo. Telefon 2412 6500, fax 2412 6510
Tilvirker
Janssen-Cilag SpA., Latina, Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.03.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bendelorm: Parasitt som gir infeksjon i tarmkanalen, den kan bli flere meter lang.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.