Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Spiolto Respimat 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning

tiotropium/olodaterol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spiolto Respimat er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Spiolto Respimat
 3. Hvordan du bruker Spiolto Respimat
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Spiolto Respimat
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Spiolto Respimat er og hva det brukes motHva Spiolto Respimat er
Spiolto Respimat inneholder to virkestoffer som heter tiotropium og olodaterol. Disse tilhører en gruppe legemidler som kalles langtidsvirkende bronkodilatorer. Tiotropium tilhører undergruppen antikolinergika, og olodaterol tilhører undergruppen langtidsvirkende beta2-agonister.
Hva Spiolto Respimat brukes mot
Spiolto Respimat hjelper voksne pasienter som har kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) til å puste lettere. KOLS er en kronisk lungesykdom som forårsaker åndenød og hoste. Betegnelsen KOLS forbindes med tilstandene kronisk bronkitt og emfysem.
Spiolto Respimat hjelper til med å åpne luftveiene og gjøre det lettere å få luft inn og ut av lungene. Regelmessig bruk av Spiolto Respimat kan også hjelpe deg når du har pågående åndenød relatert til sykdommen din, og vil bidra til å minimere effektene av sykdommen på dagliglivet ditt. Siden KOLS er en kronisk sykdom skal du ta Spiolto Respimat hver dag og ikke bare når du har pusteproblemer eller andre symptomer på KOLS.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Spiolto Respimat
Bruk ikke Spiolto Respimat:
 • dersom du er allergisk overfor tiotropium eller olodaterol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor atropin eller lignende stoffer, f.eks. ipratropium eller oksitropium
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Spiolto Respimat
 • dersom du har astma (Spiolto Respimat skal ikke brukes til behandling av astma)
 • dersom du har hjertesykdommer
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du har et spesifikt problem med skjoldbruskkjertelen som kalles tyreotoksikose
 • dersom du har en unormal utvidelse av en blodåre (arterie) som kalles aneurisme
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har nyresykdom
 • dersom du skal ha en planlagt operasjon
 • dersom du har et øyeproblem som kalles trangvinkelglaukom
 • dersom du har prostataproblemer eller har problemer med å late vannet
Under behandling med Spiolto Respimat
 • Avbryt behandlingen med legemidlet og informer legen din umiddelbart dersom du får tetthet i brystet, hoste, piping eller åndenød umiddelbart etter at du har tatt legemidlet. Dette kan være tegn på en tilstand som kalles bronkospasme (se avsnitt 4).
 • Dersom pusten din har blitt verre, eller dersom du opplever utslett, hevelse eller kløe straks etter at du har brukt inhalatoren, skal du slutte å bruke den og informere legen din umiddelbart (se avsnitt 4).
 • Dersom du opplever bivirkninger som påvirker hjertet ditt (økt puls, økning i blodtrykk og/eller økning i symptomer som brystsmerter), informer legen din umiddelbart (se avsnitt 4).
 • Dersom du opplever muskelkramper, muskelsvakhet eller unormal hjerterytme, ta kontakt med legen din siden dette kan ha sammenheng med lave kaliumnivåer i blodet (se avsnitt 4).
Vær forsiktig når du tar Spiolto Respimat så du ikke får spray i øynene. Dette kan føre til smerte eller ubehag i øynene, tåkesyn, du ser stråleglans rundt lys eller fargede bilder i forbindelse med røde øyne (dvs. trangvinkelglaukom). Øyesymptomer kan være ledsaget av hodepine, kvalme eller oppkast. Vask øynene i varmt vann, slutt å bruke Spiolto Respimat og ta umiddelbart kontakt med legen din for ytterligere råd.
Spiolto Respimat er beregnet til vedlikeholdsbehandling av din kronisk obstruktive lungesykdom. Det skal ikke brukes til behandling av plutselige anfall av åndenød eller hvesende pust.
Bruk ikke Spiolto Respimat sammen med visse legemidler som inneholder langtidsvirkende adrenerge β-agonister, som salmeterol eller formoterol.
Dersom du regelmessig bruker visse legemidler kalt korttidsvirkende β-adrenerge stoffer, f.eks. salbutamol, fortsett å bruke disse kun til akutt symptomlindring som f.eks. åndenød.
Munntørrhet som har vært sett med antikolinerg behandling kan i det lange løp være forbundet med tannråte. Derfor må du huske å ta hensyn til munnhygiene.
Ta ikke Spiolto Respimat oftere enn én gang daglig.
Barn og ungdom
Spiolto Respimat skal ikke gis til barn og ungdom (under 18 år)
Andre legemidler og Spiolto Respimat
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du skal spesielt rådføre deg med lege dersom du bruker:
 • andre medisiner som kan ligne på Spiolto Respimat (inneholde lignende virkestoffer, som antikolinerge legemidler eller β-adrenerge midler). Det kan være mer sannsynlig at du får bivirkninger.
 • legemidler som kalles betablokkere som brukes mot høyt blodtrykk eller andre hjerteproblemer (som propranolol), eller mot øyeproblemet glaukom (som timolol). Dette kan føre til at virkningen av Spiolto Respimat forsvinner.
 • legemidler som senker mengden av kalium i blodet ditt. Disse inkluderer:
  • steroider (f.eks. prednisolon)
  • diuretika (vanndrivende tabletter)
  • legemidler mot pusteproblemer som teofyllin

  Dersom du bruker disse legemidlene sammen med Spiolto Respimat, kan du oppleve symptomer på muskelkramper, muskelsvakhet eller unormal hjerterytme.
 • legemidler som kalles trisykliske antidepressiva eller monoaminoksidase (MAO)-hemmere (som selegilin eller moklobemid), som brukes til å behandle nevrologiske eller psykiatriske lidelser som Parkinsons sykdom eller depresjon. Bruken av disse midlene vil øke sannsynligheten for at du får bivirkninger som påvirker hjertet ditt.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal ikke bruke dette legemidlet uten at det er spesielt anbefalt av legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dersom du føler deg svimmel eller hvis du får tåkesyn mens du tar Spiolto Respimat, skal du ikke kjøre bil eller bruke noen form for verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Spiolto Respimat inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,0011 mg benzalkoniumklorid i hver inhalasjon. Benzalkoniumklorid kan forårsake hvesing og pustevansker (bronkospasmer), spesielt om du har astma.
 
3. Hvordan du bruker Spiolto Respimat
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Spiolto Respimat skal kun brukes til inhalasjon.
Dosering
Den anbefalte dosen er:
Spiolto Respimat virker i 24 timer så du må bruke Spiolto Respimat kun ÉN GANG DAGLIG, helst til samme tidspunkt. Ta TO INHALASJONER hver gang du bruker den.
Siden KOLS er en kronisk sykdom skal du ta Spiolto Respimat hver dag og ikke bare når du opplever pusteproblemer. Ta ikke mer enn den anbefalte dosen.
Bruk av Spiolto Respimat hos barn og ungdom
Bruken av Spiolto Respimat er ikke undersøkt hos barn og ungdom under 18 år.
Sørg for at du vet hvordan du skal bruke Spiolto Respimat inhalatoren riktig. Bruksanvisning for Spiolto Respimat inhalator finner du på andre siden av dette vedlegget.
Dersom du tar for mye av Spiolto Respimat
Du kan ha høyere risiko for å oppleve en bivirkning, som munntørrhet, forstoppelse, vanskeligheter med å late vannet, tåkesyn, brystsmerter, høyt eller lavt blodtrykk, raskere eller uregelmessig puls eller følelse av hjerteslag, svimmelhet, nervøsitet, søvnproblemer, angst, hodepine, skjelving, muskelkramper, kvalme, matthet, uvelhet, lave blodverdier av kalium (som kan føre til symptomer som muskelkramper, muskelsvakhet eller unormal puls), høyt blodsukker eller for mye syre i blodet ditt (som kan føre til symptomer som kvalme, brekninger, svakhet, muskelkramper eller raskere pust).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Spiolto Respimat
Dersom du glemmer å inhalere en dose, inhaler bare én dose til vanlig tidspunkt neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Spiolto Respimat
Du skal rådføre deg med lege eller apotek før du slutter å ta Spiolto Respimat. Dersom du slutter å ta Spiolto Respimat, kan tegn og symptomer på KOLS forverres.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom noe av det følgende oppstår, skal du slutte å ta dette legemidlet og kontakte legen din umiddelbart.
 • Umiddelbare allergiske reaksjoner overfor Spiolto Respimat er sjeldne (de kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer). Disse reaksjonene kan oppstå enkeltvis eller som del av en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) etter administrering av Spiolto Respimat. Disse inkluderer utslett, elveblest (urtikaria), hevelse i munn og ansikt, plutselige pusteproblemer (angionevrotisk ødem) og andre overfølsomhetsreaksjoner (som plutselig blodtrykksfall eller ørhet).
 • Som for alle inhalasjonspreparater kan det oppstå tetthet i brystet, sammen med hoste, hvesende pust eller åndenød umiddelbart etter inhalasjon (paradoksal bronkospasme). Frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data.
 • du ser stråleglans rundt lys eller fargebilder i forbindelse med røde øyne (glaukom). Frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data.
 • blokkering i tarmen eller fravær av tarmbevegelser (tarmobstruksjon, inkludert paralytisk ileus). Frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data.
Andre mulige bivirkninger:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • hurtigere hjerterytme (takykardi)
 • svimmelhet
 • hodepine
 • hoste
 • heshet (dysfoni)
 • munntørrhet
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • hjerterytmeforstyrrelse (atriell fibrillering)
 • hurtig hjerterytme (supraventrikulær takykardi)
 • hjertebank (palpitasjoner)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • vannlatingsbesvær (urinretensjon)
 • urinveisinfeksjoner
 • smertefull vannlating
 • sår hals (faryngitt)
 • betennelse i strupen (laryngitt)
 • betennelse i tannkjøttet (gingivitt)
 • betennelse i munnen (stomatitt)
 • soppinfeksjoner i munnen og halsen (orofaryngeal candida)
 • neseblødning (epistakse)
 • søvnproblemer (insomni)
 • tåkesyn
 • tetthet i brystet, i forbindelse med hoste, hvesende pust eller åndenød umiddelbart etter inhalasjon (bronkospasme)
 • forstoppelse (konstipasjon)
 • kvalme
 • kløe (pruritus)
 • leddsmerter (artralgi)
 • hovne ledd
 • ryggsmerter
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • økning av det målte trykket i øyet
 • nasofaryngitt
 • betennelse i bihulene (sinusitt)
 • svelgeproblemer (dysfagi)
 • betennelse i tungen (glossitt)
 • halsbrann (gastroøsofageal reflukssykdom)
 • tannråte
 • infeksjoner eller sår i huden
 • tørrhet i huden
 • uttørring (dehydrering)
Du kan også oppleve bivirkninger som er kjent for å forekomme med visse legemidler for pusteproblemer som ligner på Spiolto Respimat (beta-adrenerge midler). Disse kan være uregelmessig hjerterytme, brystsmerter, lavt blodtrykk, risting, nervøsitet, muskelkramper, matthet, uvelhet, lave blodverdier av kalium (som kan symptomer som muskelkramper, muskelsvakhet eller unormal hjerterytme), høyt blodsukker, eller for mye syre i blodet (som kan forårsake symptomer som kvalme, brekninger, svakhet, muskelkramper og raskere pust).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Spiolto Respimat
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på inhalatoretiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke fryses.
Holdbarhet under bruk
Bytt patronen senest 3 måneder etter at den er tatt i bruk.
Respimat gjenbruksinhalator skal ikke brukes i mer enn ett år.
Anbefalt bruk: 6 patroner per inhalator.
Merk: Tester har vist at Respimat gjenbruksinhalator fungerer for 540 inhalasjoner (tilsvarende 9 patroner).
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Spiolto Respimat
Virkestoffene er tiotropium og olodaterol. Den leverte dosen er 2,5 mikrogram tiotropium (som bromidmonohydrat) og 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid) pr. inhalasjon.
En levert dose er den dosen som er tilgjengelig for pasienten etter at sprayen har passert munnstykket.
Andre innholdsstoffer er:
Benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vann, og saltsyre til pH-justering
Hvordan Spiolto Respimat ser ut og innholdet i pakningen
Spiolto Respimat består av en patron med inhalasjonsvæske og en Respimat inhalator. Patronen må settes inn i inhalatoren før den brukes første gang.
Enkelpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 1 patron som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Trippelpakning: 1 Respimat gjenbruksinhalator og 3 patroner som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser).
Enkel refillpakning: 1 patron, som gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Trippel refillpakning: 3 patroner, som hver gir 60 inhalasjoner (30 medisinske doser)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen for Spiolto Respimat er:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein Tyskland
Tilvirker av Spiolto Respimat er:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein Tyskland
Boehringer Ingelheim España, SA c/ Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Luxemburg: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/bouffée,
solution à inhaler
Bulgaria: Spiolto Respimat Стриверди Респимат
Danmark: Spiolto Respimat
Estland: Spiolto Respimat
Finland Inspiolto Respimat 2.5 mikrog/2.5 mikrog inhalaationeste, liuos
Frankrike: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/dose, solution à inhaler
Hellas, Kypros: Spiolto Respimat
Island: Spiolto Respimat
Ireland, Malta,
Storbritannia: Spiolto Respimat
Italy: Spiolto Respimat 2,5 microgrammi/2,5 microgrammi, soluzione per inalazione
Kroatia: Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/2,5 micrograma, otopina inhalata
Latvia: Spiolto Respimat 2,5 mikrogrami/2,5 mikrogrami inhalācijas šķīdums
Litauen: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramo/2,5 mikrogramo /išpurškime inhaliacinis tirpalas
Nederland: Spiolto Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram, inhalatieoplossing
Norge: Spiolto Respimat
Polen: Spiolto Respimat
Portugal: Spiolto Respimat
Romania: Spiolto Respimat 2,5 micrograme/2,5 micrograme soluţie de inhalat
Slovakia: Spiolto Respimat
Slovenia: Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma /vdih raztopina za inhaliranje
Spania: Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos solución para inhalación
Sverige: Spiolto Respimat
Tsjekkia: Spiolto Respimat
Tyskland: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub, Lösung
zur Inhalation
Ungarn: Spiolto Respimat 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram inhalációs oldat
Østerrike, Lichtenstein: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm - Lösung zur
Inhalation
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.04.2020
 
BruksanvisningSpiolto® Respimat®Innledning
Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke Spiolto Respimat gjenbruksinhalator.
Du behøver bare å bruke denne inhalatoren ÉN GANG DAGLIG. Du skal ta TO INHALASJONER hver gang du bruker den.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dersom Spiolto Respimat ikke har vært brukt på mer enn 7 dager, utløs først en spray mot bakken.
 • Dersom Spiolto Respimat ikke har vært brukt på mer enn 21 dager, skal du gjenta trinn 4 til 6 under «Klargjøring for bruk» til du ser en tåkesky. Gjenta så trinn 4 til 6 ytterligere tre ganger.
Hvordan du tar vare på Spiolto Respimat gjenbruksinhalator
Rengjør munnstykket inkludert metalldelen inne i munnstykket med en fuktig klut eller serviett minst én gang i uken.
En mindre misfarging av munnstykket har ingen betydning for funksjonen av Spiolto Respimat gjenbruksinhalator. Tørk utsiden av Spiolto Respimat gjenbruksinhalator med en fuktig klut ved behov.
Når er det nødvendig med en ny inhalator
Når du har brukt en inhalator sammen med 6 patroner, må du skaffe en ny pakning Spiolto Respimat som inneholder en gjenbruksinhalator.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring for bruk

1. Fjern det gjennomsiktige endestykket
 • La beskyttelseshetten være lukket.
 • Trykk på sikkerhetslåsen samtidig som du trekker det gjennomsiktige endestykket av med den andre hånden.
Mangler tekstalternativ for bilde

2. Sett inn patronen
 • Skyv patronen inn i inhalatoren.
 • Sett inhalatoren på et fast underlag og trykk bestemt ned til den klikker på plass.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde

3. Registrer patronen
 • Sett et merke i avkrysningsboksen på inhalatoretiketten for å registrere antall patroner.
 • Sett det gjennomsiktige endestykket tilbake på plass til det høres et klikk.
Mangler tekstalternativ for bilde

4. Vri
 • Hold beskyttelseshetten lukket.
 • Vri det gjennomsiktige endestykket i samme retning som pilene på etiketten til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Mangler tekstalternativ for bilde

5. Åpne
 • Åpne beskyttelseshetten helt.
Mangler tekstalternativ for bilde

6. Trykk
 • La inhalatoren peke ned mot bakken
 • Trykk på doseringsknappen.
 • Lukk beskyttelseshetten.
 • Gjenta trinn 4-6 til en tåkesky blir synlig.
 • Gjenta trinn 4-6 ytterligere tre ganger etter at en tåkesky er synlig.
Inhalatoren din er nå klar til bruk og vil levere 60 inhalasjoner (30 doser).
Mangler tekstalternativ for bilde

Daglig bruk

VRI
 • Hold beskyttelseshetten lukket.
 • VRI det gjennomsiktige endestykket i samme retning som pilene på etiketten til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Mangler tekstalternativ for bilde

ÅPNE
 • ÅPNE beskyttelseshetten helt.
Mangler tekstalternativ for bilde

TRYKK
 • Pust langsomt og fullstendig ut.
 • Lukk leppene rundt munnstykket uten å dekke til luftehullene. La inhalatoren din peke inn mot svelget.
 • TRYKK på doseringsknappen mens du trekker pusten langsomt og dypt inn gjennom munnen. Fortsett å puste langsomt inn så lenge det føles komfortabelt.
 • Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge det føles komfortabelt.
 • Gjenta VRI, ÅPNE og TRYKK. Ta totalt 2 inhalasjoner.
 • Lukk beskyttelseshetten til du skal bruke inhalatoren din igjen.
Mangler tekstalternativ for bilde

Når skal Spiolto Respimat patronen byttes ut
Doseindikatoren viser hvor mange inhalasjoner det er igjen i patronen.
Mangler tekstalternativ for bildeDet gjenstår 60 inhalasjoner
Mangler tekstalternativ for bildeDet gjenstår mindre enn 10 inhalasjoner. Skaff en ny patron.
Mangler tekstalternativ for bildePatronen din er brukt opp. Vri på det gjennomsiktige endestykket for å løsne den. Inhalatoren er nå i låst posisjon. Trekk patronen ut av inhalatoren. Sett inn en ny patron (fortsett med trinn 2).
Vanlige spørsmål og svarDet er vanskelig å få satt patronen langt nok inn.
Har du tilfeldigvis vridd på det gjennomsiktige endestykket før du satte inn patronen? Åpne beskyttelseshetten, trykk på doseringsknappen og sett så inn patronen.
Er du i ferd med å skifte patronen? Den nye patronen vil stikke lenger utenfor enn den aller første patronen. Trykk patronen inn til du hører et klikk, og sett deretter på det gjennomsiktige endestykket.
Jeg får ikke trykket inn doseringsknappen.
Har du vridd på det gjennomsiktige endestykket? Hvis ikke, vri det gjennomsiktige endestykket med en kontinuerlig bevegelse til det høres et klikk (1/2 omdreining).
Viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Det er vanskelig å fjerne patronen etter at den er brukt opp.
Trekk og vri patronen samtidig.
Jeg får ikke vridd på eller fjernet det gjennomsiktige endestykket.Har du allerede vridd på det gjennomsiktige endestykket?
Hvis det gjennomsiktige endestykket allerede er vridd, følg trinnene «ÅPNE» og «TRYKK» under
«Daglig bruk» for å ta medisinen.
Er det gjennomsiktige endestykket løst og viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Min Respimat gjenbruksinhalator er brukt opp for tidlig.Har du brukt Respimat gjenbruksinhalator som foreskrevet (to inhalasjoner én gang daglig)?
Respimat vil vare i 30 dager hvis det tas to inhalasjoner én gang daglig.
Har du sprayet ofte ut i luften for å sjekke om Respimat gjenbruksinhalator virker? Når du har klargjort Respimat gjenbruksinhalator, er testspraying ikke nødvendig hvis den brukes daglig.
Min Respimat gjenbruksinhalator gir ingen inhalasjoner.
Satte du inn en patron? Hvis ikke, sett inn en patron. Straks du har satt sammen Respimatgjenbruksinhalator, må du ikke fjerne det gjennomsiktige endestykket eller patronen før patronen er brukt opp.
Gjentok du VRI, ÅPNE og TRYKK mindre enn tre ganger etter at du satte inn patronen? Gjenta VRI, ÅPNE og TRYKK tre ganger etter at du setter inn patronen som vist i trinnene 4 til 6 under «Klargjøring for bruk».
Viser doseindikatoren på patronen en hvit pil på rød bakgrunn? Patronen er brukt opp. Sett inn en ny patron.
Min Respimat gjenbruksinhalator utløses automatisk
Var beskyttelseshetten åpen da du vred på det gjennomsiktige endestykket? Lukk beskyttelseshetten og vri så på det gjennomsiktige endestykket.
Trykket du på doseringsknappen da du vred på det gjennomsiktige endestykket? Lukk beskyttelseshetten slik at doseringsknappen er dekket til, og vri så på det gjennomsiktige endestykket.
Sluttet du å vri på det gjennomsiktige endestykket før det sa “klikk”? Vri det gjennomsiktige endestykket med en kontinuerlig bevegelse til det sier “klikk” (1/2 omdreining).
Var beskyttelseshetten åpen da du byttet patronen? Lukk beskyttelseshetten og bytt så patronen.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atriell fibrillering (atrieflimmer, atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gingivitt (tannkjøttbetennelse): Betennelse i kanten av tannkjøttet. Er en forløper til periodontitt, som er en alvorlig betennelse. Symptomer kan være blødende tannkjøtt ved tannpussing og at tannkjøttet er rødt og hovent.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

Respimat gjenbruksinhalator, klargjøring

Respimat gjenbruksinhalator, bruk