Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Solaraze 3 %, gel

Diklofenaknatrium 3 % g/g

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solaraze er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solaraze
 3. Hvordan du bruker Solaraze
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solaraze
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Solaraze er og hva det brukes mot
Solaraze er en ikke-steroid antiinflammatorisk dermatologisk gel. Brukt på huden brukes Solaraze-gel til å behandle en hudlidelse kjent som aktinisk eller solar keratose som forårsakes av langvarig soling.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Solaraze
Bruk ikke Solaraze
 • Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor diklofenak eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har hatt en allergisk reaksjon slik som hudutslett (elveblest), pustevansker (pesing) eller rennende nese (høysnue) etter å ha tatt aspirin (acetylsalisysyre) eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler.
 • Dersom du er i de 3 siste månedene av svangerskapet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Muligheten for systemiske bivirkninger etter bruk av Solaraze kan ikke utelukkes hvis produktet brukes på større hudområder og i en lengre periode. Rådfør deg med legen din dersom:
 • du har, eller har hatt, magesår eller mageblødning,
 • du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer,
 • du har en form for blødningslidelse eller lett får blåmerker.
 • Unngå soling, også i solstudio, når du bruker Solaraze. Avbryt bruken dersom huden din reagerer.
 • Ikke bruk på hudsår, infisert hud eller hudutslett.
 • Ikke la Solaraze komme i kontakt med øynene eller innsiden av nese og munn og ikke svelg det. Hvis Solaraze ved et uhell har blitt svelget, må du rådføre deg med en lege omgående.
 • Avslutt Solaraze og rådfør deg med legen din hvis du utvikler utbredt hudutslett.
 • Etter å ha påført produkter som inneholder diklofenac på huden kan du bruke en permeabel (ikke-okklusiv) bandasje. Du må ikke bruke en lufttett okklusiv tildekning.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege dersom du er eller kan være gravid. Solaraze må brukes med forsiktighet de seks første svangerskapsmånedene, men må ikke brukes de tre siste månedene av svangerskapet.
Rådfør deg med legen din dersom du ammer. Solaraze kan brukes med forsiktighet under amming, men må ikke brukes på brystene.
Dersom du er gravid, prøver å bli gravid eller ammer og legen din bestemmer at behandling kan finne sted, må ikke Solaraze brukes på et område av huden som er større enn omkring en tredel av kroppsoverflaten, og må ikke brukes lenger enn tre uker.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
 
3. Hvordan du bruker Solaraze
 • Solaraze er uegnet for barn.
 • Bruk gelen etter anvisningen fra legen.
 • Stikk hull i aluminiumsmembranen over tubeåpningen med lokket før bruk.
 • Smør forsiktig litt gel på huden over området som skal behandles. Gelmengden som trengs vil variere avhengig av størrelsen på området som skal behandles. Vanligvis vil 0,5 gram gel (omlag størrelsen på en ert) rekke til ett område (5 cm x 5 cm), men mer enn 8 gram pr. dag bør ikke brukes.
 • Du kan bruke Solaraze to ganger daglig med mindre legen sier noe annet. Du kan merke en svak avkjølende effekt når du smører gelen på huden.
 • Den vanlige behandlingsperioden er 60–90 dager. Høyest effekt er sett med behandlingstider nærmere 90 dager. Fullstendig tilheling skjer ikke nødvendigvis før inntil en måned etter behandlingsslutt.
 • Vask hendene etter bruk av gelen, med mindre det er hendene som blir behandlet.
 • Dersom du tar for mye av Solaraze
Fjern den ekstra gelen ved å vaske den bort med vann.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Solaraze
Fortsett å bruke som anvist, men ikke bruk dobbelt så mye som erstatning for utelatt bruk.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stans bruken av Solaraze og ta kontakt med lege så raskt som mulig dersom du merker noen av følgende bivirkninger:
hudutslett (elveblest); pustevansker (pesing); hevelse i ansiktet; rennende nese (høysnue). Disse symptomene indikerer at du kan være allergisk mot Solaraze.
Dersom noen av følgende vanlige bivirkninger blir alvorlige eller varer i mer enn noen dager, bør du stanse bruken av Solaraze og ta kontakt med lege: kløe, utslett, rød hud, betennelse, kontakteksem, smerter og blemmer.
Andre vanlige bivirkninger: (opptrer hos mellom 1 og 10 av 100 pasienter)
Irritasjon eller kribling på behandlingsstedet, konjunktivitt (øyekatarr), allergi, smertefull følelse ved berøring av huden, nålestikk, muskelstivhet, dermatitt, eksem, tørr hud, hevelse, utslett (medregnet skjellethet eller blemmer), hudposing og hudsår.
Mindre vanlige bivirkninger: (opptrer hos mellom 1 og 10 av 1000 pasienter)
Øyesmerter, rennende/tørre øyne, buksmerter, diaré, kvalme, hårtap, ansiktshevelse, overdreven blødning eller oljet hud, meslingliknende utslett.
Sjeldne bivirkninger: (opptrer hos mellom 1 og 10 av 10 000 pasienter)
Dermatitt med store blemmer
Svært sjeldne bivirkninger: (opptrer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)
Blødning fra magen, nyreproblemer, pusteproblemer (astma), infisert hudutslett, hudfølsomhet overfor sollys.
Det har vært rapportert om midlertidig misfarging av håret på applikasjonsstedet. Dette går som regel tilbake til normalt etter at behandlingen avsluttes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Solaraze
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Holdbarhet etter at tuben er åpnet: 6 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Solaraze
 • Virkestoff er diklofenaknatrium. Hvert gram gel inneholder tilsvarende 30 mg diklofenaknatrium.
 • Andre innholdsstoffer er natriumhyaluronat, benzylalkohol, makrogolmonometyleter 350 og renset vann.
Hvordan Solaraze ser ut og innholdet i pakningen
Solaraze-gel er en klar, gjennomsiktig, fargeløs eller blekgul gel pakket i tuber inneholdende 25 gram, 50 gram, 60 gram, 90 gram eller 100 gram vare.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen er Almirall, S.A.; Ronda General Mitre, 151; 08022 Barcelona, Spania
Tilvirker er Almirall Hermal GmbH, Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Tyskland
Lokal representant er Almirall ApS, Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup, Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

solar keratose (aktinisk keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.