Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sinequan® 10 mg kapsler, harde

Sinequan® 25 mg kapsler, harde

(doksepin)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sinequan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sinequan
 3. Hvordan du bruker Sinequan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sinequan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Sinequan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Sinequan er et middel med antidepressiv (stemningshevende) effekt.
Brukes ved forskjellige typer depresjoner, spesielt med symptomer som angst og uro.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Sinequan
Bruk ikke Sinequan:
 • dersom du er allergisk overfor doksepin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har ubehandlet trangvinklet glaukom (en spesiell type grønn stær).
 • dersom du har vannlatingsproblemer.
 • ved akutte forgiftninger med alkohol eller sovemidler (barbiturater).
 • dersom du har hjertelidelse med tendens til rytmeforstyrrelser.
 • dersom du behandles med en såkalt monoaminoksidasehemmer (MAO-hemmer) som er en annen type legemiddel mot depresjoner.
Advarsler og forsiktighetsreglerVis forsiktighet ved bruk av Sinequan
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har epilepsi.
 • dersom du har tendenser til økt trykk i øyet.
Sinequan kan forverre eller frembringe psykotiske symptomer.
Personer med hjerte- og karsykdommer må følges nøye.
Personer som er dypt deprimert og selvbebreidende kan ha behov for overvåking i begynnelsen av behandlingen.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Økt trykk i øyet (vinkelblokkglaukom)
Personer med trange kammervinkler i øynene kan utvikle økt trykk (akutt grønn stær) i øyet ved bruk av visse typer legemidler mot depresjon. Ved plutselig tåkesyn, regnbuesyn og smerter i øyet skal du kontakte lege/øyelege omgående.
Barn og ungdom
Doksepin bør normalt ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at det er en økt risiko for bivirkninger som selvmordstanker, selvmordsforsøk og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) for andre grupper legemidler som benyttes i behandling av depresjon.
Det kan ikke utelukkes at dette også gjelder for doksepin. Legen kan likevel forskrive doksepin til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet doksepin til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen hvis noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg når en person under 18 år tar doksepin. I tillegg er doksepin forbundet med risiko for hjerte-karbivirkninger i alle aldersgrupper. Det er ennå ikke tilgjengelig langtids sikkerhetsdata for doksepin vedrørende vekst, modning, samt kognitiv utvikling og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Sinequan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Inntak av Sinequan sammen med mat, drikke og alkohol
Sinequan kan forsterke virkningen av alkohol. Forgiftningsfaren er stor og Sinequan bør derfor ikke tas sammen med alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Sinequan dersom du er gravid.
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Sinequan dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Sinequan kan nedsette reaksjonsevnen.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Sinequan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Normalt begynner man med lave doser som øker trinnvis opp til en vedlikeholdsdose.
Dersom du tar for mye av Sinequan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Sinequan
Ved brå avslutning av behandlingen, kan du oppleve kvalme, hodepine og uvelhet. Dette er ikke tegn på avhengighet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige: Munntørrhet.
Vanlige: Agitasjon (uro), søvnløshet, svimmelhet, skjelvinger, ataksi (muskelforstyrrelser), tåkesyn, takykardi (rask puls), lavt blodtrykk, forstoppelse, kvalme, økt svetting, fatigue (tretthet), vektøkning.
Mindre vanlige: Nedsatt appetitt, forvirringstilstand, parestesi (prikkinger), hodepine, øresus, rødming, diaré, fordøyelsesbesvær, brekninger, hudutslett, kløe, mangelfull tømming av urinblæren (urinretensjon), asteni (svakhet).
Sjeldne: Nedsatt seksualdrift, bevegelsesforstyrrelser, epileptiske anfall, brystforstørrelse, frysninger.
Ikke kjent: Påvirkning av blodverdier, purpura (utslett), utilstrekkelig utskillelse av et hormon (ADH) som regulerer urinproduksjonen, hallusinasjon, desorientert, selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd, økt seksualdrift, nedsatt følsomhet for berøring, smaksforstyrrelse, kramper, økt trykk i øyet (vinkelblokkglaukom), utvidet pupille, forverring av astma (enkelte tilfeller), forstyrrelser i hjerterytmen, uregelmessige hjerteslag, høyt blodtrykk, nedsatt syresekresjon, gulsott, lysømfintlighetsreaksjoner, tungeødem, håravfall, elveblest, hevelse i testikkel, brystvekst hos menn, utsondring av melk fra bryst, abstinenser, ansiktsødem, feber (i forbindelse med klorpromazin), økt eller senket blodsukkernivå.
En økt risiko for benbrudd er sett hos pasienter som bruker denne typen legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Sinequan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Sinequan etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sinequan
 • Virkestoff er doksepin.
 • Hjelpestoffer er maisstivelse, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat, jernoksid (E172).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Farmasierra Manufacturing, S.L., Madrid, Spania.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 08.03.2017.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abstinenser (abstinensreaksjoner): Ulike fysiske og psykiske plager/symptomer (svetting, angst, etc.), som kan oppstå ved brå avslutning i bruk av narkotika/legemidler.

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.