Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sinemet® tabletter 25 mg/100 mg

karbidopa/levodopa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner
  dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sinemet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sinemet
 3. Hvordan du bruker Sinemet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sinemet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Sinemet er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sinemet inneholder virkestoffene levodopa og karbidopa. Karbidopa fremmer opptaket av levodopa til hjernen. Levodopa omdannes til dopamin i hjernecellene. Dopamin er et stoff som finnes i visse deler av hjernen hvor det hjelper til med overføring av impulser mellom nervecellene. For lite dopamin kan gi symptomer som er de samme som pasienter med Parkinsons sykdom har. Levodopa fører til økt nivå av dopamin og reduserer dermed disse symptomene.
Sinemet brukes mot Parkinsons sykdom og syndrom (parkinsonlignende sykdomstilstander).
 
2. Hva du må vite før du bruker Sinemet
Bruk ikke Sinemet
 • dersom du er allergisk overfor karbidopa, levodopa eller noen av de
  andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av trangvinkelglaukom (en spesiell type grønn
  stær).
 • hvis du er blitt behandlet med monoaminoksidase (MAO)-hemmere (en type legemidler som brukes ved depresjon, f. eks. Aurorix) de siste 2 uker. Legen må informeres.
 • hvis du tidligere har hatt ondartede hudsykdommer (føflekkreft), skal du ikke bruke preparatet, da levodopa kan gi økt risiko for denne type sykdommer.
 • hvis du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Sinemet.
Informer spesielt legen
 • hvis du har eller har hatt alvorlige allergier, depresjon eller mental forstyrrelse, hjerte/kar-sykdommer, lungeproblemer, astmatisk bronkitt, nyre-, lever eller kjertelsykdommer, eller hvis du har hatt kramper, hormonproblemer, glaukom (”grønn stær”) eller magesår.
 • dersom du oppdager føflekker som forandrer seg.
Informer legen din dersom du eller din familie/omsorgsperson legger merke til at du utvikler trang til å oppføre deg på måter som er uvanlig for deg, eller at du ikke klarer å motstå en impuls, drift eller fristelse til å utføre visse aktiviteter som kan skade deg selv eller andre. Slik adferd kalles impulskontrollforstyrrelser og kan omfatte spilleavhengighet, overspising eller overforbruk av penger, en unormal høy seksualdrift eller en økning av seksuelle tanker eller følelser. Det kan være nødvendig for legen din å vurdere behandlingen din på nytt.
Barn og ungdom
Skal ikke brukes av barn eller av ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Sinemet
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt
eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Sinemet må aldri brukes samtidig med monoaminoksidasehemmer (f.eks. Aurorix, kontakt legen din). Det må utvises forsiktighet når preparatet brukes samtidig med enkelte blodtrykkssenkende legemidler eller visse legemidler mot depresjon, jern eller jerntilskudd, et legemiddel for behandling av tuberkulose (isoniazid) samt legemidler mot muskelkramper eller mot andre sykdommer knyttet til ufrivillige bevegelser.
Inntak av Sinemet sammen med mat og drikke
Opptaket av legemidlet kan nedsettes av for høyt proteininntak i
kosten.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Hvis du tror du er gravid, kontakt lege med en gang.
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg med lege før bruk av Sinemet ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Noen av de rapporterte bivirkningene kan påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Svimmelhet kan forekomme ved behandling med Sinemet. Dette bør du tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller betjening av maskiner. Sinemet kan gi kraftig søvnighet og plutselig innsovning. Derfor må du ikke kjøre bil eller drive med aktiviteter hvor uoppmerksomhet kan føre til fare for alvorlig skade eller død for deg selv eller andre (f. eks. betjening av maskiner), før slik tilbakevendende innsovning og søvnighet ikke lenger forekommer.
 
3. Hvordan du bruker Sinemet
Bruk alltid Sinemet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Riktig dosejustering er viktig for å unngå bivirkninger og uheldige effekter.
Du må ikke endre dosen eller avbryte behandlingen uten å snakke med legen din først. Plutselig avbrudd kan gi bivirkninger.
Dersom du tar for mye av Sinemet
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Sinemet
Sinemet skal tas slik legen har sagt. Dersom du glemmer å ta en tablett, må du ta den så snart du husker på det. Dersom det nærmer seg tid for å ta en ny tablett, må du ikke ta den glemte tabletten, men fortsette å ta tablettene slik du pleier. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Sinemet
Du må ikke endre dosen eller avbryte behandlingen uten å snakke med legen din først. Plutselig avbrudd kan gi bivirkninger.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men
ikke alle får det.
De vanligste er unormale ufrivillige bevegelser, muskelrykninger og
kramper i øyelokket. Dette vil vanligvis forsvinne med redusert dose.
Følgende betegnelse brukes for å beskrive hvor ofte bivirkninger er rapportert:
 • Svært vanlige (forekommer hos 1 eller flere av 10 pasienter)
 • Vanlige (forekommer hos 1 eller flere av 100, men hos færre enn 1 av 10 pasienter)
 • Mindre vanlige (forekommer hos 1 eller flere av 1000 og mindre enn 1 av 100 pasienter)
 • Sjeldne (forekommer hos 1 eller flere av 10 000, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • Svært sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 10 000 pasienter
  inkludert isolerte rapporter).
Vanlige: Appetittløshet, svimmelhet, uregelmessig hjerterytme, hjerteklapp, lavt blodtrykk med svimmelhet spesielt ved endring fra liggende til stående stilling, kvalme, brekninger, bitter smak i munnen, av og til langsomme bevegelser, "on-off" effekt (veksling mellom perioder med dårlig og god bevegelighet), uro, sterk følelse av velvære (eufori), psykiske forstyrrelser, depresjoner, hukommelsesforstyrrelser, sansebedrag, forvirring, søvnløshet.
Mindre vanlige: Vektøkning eller vekttap, ”vann i kroppen” (ødem), svakhet, besvimelsesfølelse og besvimelse, tretthet, hodepine, høyt blodtrykk, munntørrhet, spyttflod, vanskeligheter med å svelge, ubehagsfølelse og magesmerter, forstoppelse, diaré, økt tarmgass, muskelkramper, rykninger, unormale drømmer, opphisselse, mørk urin, heshet, hetetokter, urytmiske åndedrag.
Sjeldne: Mørk svette, søvnighet inkludert kraftig søvnighet, perioder med plutselig innsovning, brystsmerter, endrede blodkomponenter, venebetennelse, epilepsi, malignt nevroleptikasyndrom (alvorlig tilstand som påvirker nervesystemet), lamhetsfølelse, nummenhet, prikkende følelse i kroppen, kjevesperre, mage-tarmsår, skjære tenner, hikke, brennende følelse på tungen, mørkfarget spytt, sure oppstøt, utslett, håravfall, rødflammet hud, aktivering av ondartet føflekk, åndenød, lite urin, ufrivillig vannlating, vedvarende ereksjon, dobbeltsyn, tåkesyn, utvidede pupiller og andre øyesymptomer, økt seksualdrift, og patologisk spilleavhengighet. Overfølsomhetsreaksjoner kan opptre, f. eks. blemmer, kløe, rødhet og opphovning av ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan forårsake vanskeligheteter med å puste eller svelge.
Manglende evne til å motstå en impuls om å utføre potensielt skadelige handlinger, slik som:
 • Sterk impuls til overdreven gambling til tross for alvorlige konsekvenser for deg personlig eller familien din.
 • Endret eller økt seksuell interesse og oppførsel som gjør deg eller andre svært bekymret, for eksempel økt seksualdrift
 • Ukontrollert og overdreven kjøpelyst eller forbruk av penger.
 • Overspising (spiser store mengder mat på kort tid) eller tvangsmessig spising (spiser mer mat enn normalt og mer enn det som er nødvendig for å bli mett).
Informer legen din dersom du opplever noe av dette; legen din vil diskutere måter å håndtere eller redusere symptomene på.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Sinemet
Oppbevares ved høyst 25 ºC. Opbevares i originalpakningen for å
beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Sinemet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sinemet
Virkestoffer er:
Sinemet 25 mg/100 mg: Karbidopa 25 mg og levodopa 100 mg. Hjelpestoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, Hydroksypropylcellulose , krysspovidon , pregelatinisert stivelse, maisstivelse, magnesiumstearat og kinolingult (E104).
Hvordan Sinemet 25 mg/100 mg ser ut og innholdet i pakningen
Oval gul tablett med delestrekk, merket med 650 på den ene siden og umerket på den andre.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palousky 1366, 253 01, Hostivice, CZ
Tilvirker
Merck Sharp & Dohme S.p.A, Pavia, Italia
eller
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nederland
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist endret 04.01.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.