Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sertraline Accord 50 mg filmdrasjerte tabletter

Sertraline Accord 100 mg filmdrasjerte tabletter

sertralin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sertraline Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sertraline Accord
 3. Hvordan du bruker Sertraline Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sertraline Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Sertraline Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sertraline Accord inneholder virkestoffet sertralin. Sertralin tilhører en gruppe legemidler som kalles selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Disse legemidlene brukes til å behandle depresjon og/eller angstlidelser.
Sertraline Accord kan brukes i behandlingen av:
 • depresjon og forebygging av tilbakefall av nye episoder med depresjon (hos voksne)
 • sosial angstlidelse (hos voksne)
 • post-traumatisk stresslidelse (PTSD) (hos voksne)
 • panikklidelse (hos voksne)
 • tvangslidelse (OCD) (hos voksne samt barn og ungdom i aldersgruppen 6 til 17 år).
Depresjon er en klinisk sykdom og symptomer på dette er at du kan føle deg trist, ikke være i stand til å sove ordentlig eller nyte livet slik du er vant til.
Tvangslidelse og panikklidelse er sykdommer som er knyttet til angst, og symptomer på dette kan være at du i lengre tid er plaget av tvangstanker som får deg til å utføre gjentatte tvangshandlinger.
Post-traumatisk stresslidelse er en tilstand som kan oppstå etter en svært traumatisk og følelsesladet opplevelse, og noen av symptomene likner de du kan oppleve ved depresjon og angst. Sosial angstlidelse (sosial fobi) er en sykdom knyttet til angst. Den kjennetegnes ved en følelse av intens angst eller bekymring i sosiale situasjoner (for eksempel når du snakker med fremmede eller foran grupper av mennesker, når du spiser eller drikker sammen med andre, eller du bekymrer deg for at du kan oppføre deg på en måte som gjør det pinlig for deg).
Legen din har vurdert at dette legemidlet er egnet til å behandle din sykdom.
Du bør rådføre deg med legen din dersom du er usikker på hvorfor du har fått Sertraline Accord.
 
2. Hva du må vite før du bruker Sertraline Accord
Bruk ikke Sertraline Accord:
 • dersom du er allergisk overfor sertralin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker eller har brukt såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere, f.eks. selegilin eller moklobemid) eller legemidler som likner på MAO-hemmere (f.eks. linezolid). Dersom du avslutter behandlingen med sertralin, må du vente i minst 1 uke før du starter behandling med en MAO-hemmer. Etter at du har avsluttet behandling med en MAO-hemmer, må du vente minst 2 uker før du kan starte behandling med Sertraline Accord.
 • dersom du tar et annet legemiddel kalt pimozid (et legemiddel for psykiske lidelser som psykose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Sertraline Accord.
Et legemiddel passer ikke alltid for alle. Rådfør deg med legen din før du tar Sertraline Accord dersom du har eller har hatt noen av de følgende tilstandene:
 • dersom du har epilepsi (anfall) eller tidligere krampeanfall. Dersom du får et anfall, må du umiddelbart ta kontakt med lege.
 • dersom du tidligere har hatt en manisk depressiv lidelse (bipolar lidelse) eller schizofreni. Dersom du opplever en manisk episode, må du umiddelbart ta kontakt med lege.
 • dersom du har, eller tidligere har hatt tanker om å skade deg selv eller begå selvmord (se "Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse").
 • dersom du har serotonergt syndrom. I sjeldne tilfeller kan dette syndromet oppstå når du tar visse medisiner samtidig med sertralin. (For symptomer, se avsnitt 4. "Mulige bivirkninger"). Legen din vil ha sagt fra til deg dersom du har hatt dette tidligere.
 • dersom du har lavt natriumnivå i blodet, siden dette kan opptre som et resultat av behandling med Sertraline Accord. Du bør også informere legen din dersom du tar legemidler mot høyt blodtrykk, siden noen av disse legemidlene kan endre natriumnivået i blodet ditt.
 • dersom du er litt opp i årene, da du har en høyere risiko for å få lavt natriumnivå i blodet (se ovenfor).
 • dersom du har leversykdom; legen kan beslutte at du skal ha en lavere dose Sertraline Accord.
 • dersom du har diabetes. Sertraline Accord kan endre dine blodsukkerverdier, og det er mulig at dosen av medisiner du tar for diabetes må justeres.
 • dersom du har hatt blødningsforstyrrelser eller har tatt legemidler som tynner ut blodet (for eksempel acetylsalisylsyre eller warfarin) eller som kan øke risikoen for blødninger.
 • dersom du er barn eller ungdom under 18 år. Sertraline Accord skal kun brukes til behandling av barn og ungdom mellom 6 og 17 år med en tvangslidelse (OCD). Dersom du får behandling for denne sykdommen vil legen ønske å følge deg nøye opp (se under "Bruk hos barn og ungdom").
 • dersom du får elektrosjokkbehandling (ECT).
 • dersom du har øyeproblemer, som visse typer av grønn stær (glaukom, økt trykk i øyet).
 • dersom du har blitt fortalt at du har et avvik i målingen etter et elektrokardiogram (EKG) av hjertet, kjent som forlenget QT-intervall.
Legemidler som Sertraline Accord (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Rastløshet/akatisi
Bruk av sertralin har vært forbundet med plagsom rastløshet og behov for å bevege seg, ofte i en slik grad at du blir ute av stand til å sitte eller stå stille (akatisi). Det er mest sannsynlig at dette skjer under de første ukene av behandlingen. Det kan være skadelig å øke dosen, så dersom du får slike symptomer, bør du rådføre deg med legen din.
Abstinenssymptomer
Bivirkninger i forbindelse med avslutning av behandling (abstinenssymptomer) er vanlig, spesielt hvis behandlingen avsluttes brått (se avsnitt 3 "Dersom du avbryter behandling med Sertraline Accord" og avsnitt 4 "Mulige bivirkninger"). Risikoen for abstinenssymptomer avhenger av behandlingsvarighet, dosering og hvor raskt dosen trappes ned. Slike symptomer er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad. Hos noen pasienter kan de imidlertid bli alvorlige. De forekommer vanligvis i løpet av de første dagene etter behandlingsstopp. Vanligvis vil slike symptomer forsvinne av seg selv og avta innen 2 uker. Hos noen pasienter kan de vare lenger (2–3 måneder eller mer). Ved avslutning av behandling med sertralin anbefales en gradvis dosereduksjon over en periode på flere uker eller måneder, og du bør alltid snakke med legen din om hvordan du kan avslutte behandlingen på best mulig måte.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan forsterkes når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år med psykisk sykdom og som ble behandlet med legemidler mot depresjon.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret over endringer i oppførselen din.
Barn og ungdom
Sertralin bør vanligvis ikke brukes til behandling av barn og ungdom under 18 år, med unntak av pasienter med tvangslidelse (OCD). Pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger, slik som selvmordsforsøk, tanker om å skade seg selv eller begå selvmord (selvmordstanker) og fiendtlighet (hovedsakelig aggressivitet, opposisjonell adferd og sinne) når de behandles med denne typen legemidler. Det er likevel mulig at legen velger å foreskrive Sertraline Accord til en pasient under 18 år dersom det er til pasientens eget beste. Dersom legen har foreskrevet Sertraline Accord til deg, og du er under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene nevnt ovenfor oppstår eller forverrer seg når du tar Sertraline Accord.
Langtids sikkerhet av sertralintabletter vedrørende vekst, modning, læringsevne (kognitiv utvikling) og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen har ennå ikke blitt fastslått.
Andre legemidler og Sertraline Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler kan påvirke virkningen av Sertraline Accord, og Sertraline Accord kan redusere effekten av andre legemidler som du tar samtidig.
Du kan få alvorlige bivirkninger dersom du tar Sertraline Accord sammen med følgende legemidler:
 • såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), som moklobemid (til behandling av depresjon) og selegilin (til behandling av Parkinsons sykdom), linezolid (et antibiotikum) og metylenblått (til behandling av høyt nivå av methemoglobin i blodet). Bruk ikke Sertraline Accord sammen med disse legemidlene.
 • legemidler til behandling av psykiske lidelser som psykose (pimozid). Bruk ikke Sertraline Accord sammen med pimozid.
Rådfør deg med legen din dersom du tar følgende legemidler:
 • legemidler som inneholder amfetaminer (brukes til å behandle ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), narkolepsi og fedme).
 • urtepreparater som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum). Virkningen av johannesurt kan vedvare i 1-2 uker.
 • preparater som inneholder aminosyren tryptofan.
 • legemidler til behandling av sterke smerter (f.eks. tramadol).
 • legemidler som brukes til narkose eller til behandling av kroniske smerter (fentanyl, mivakurium og suksametonium).
 • legemidler til behandling av migrene (f.eks. sumatriptan).
 • blodfortynnende legemidler (f.eks. warfarin).
 • legemidler til behandling av smerter/artritt (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen og acetylsalisylsyre).
 • beroligende legemidler (diazepam).
 • diuretika (også kalt vanndrivende legemidler).
 • legemidler til behandling av epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).
 • legemidler til behandling av diabetes (tolbutamid).
 • legemidler til behandling av for mye magesyre, magesår og halsbrann (cimetidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol).
 • legemidler til behandling av mani og depresjon (litium).
 • andre legemidler til behandling av depresjon (som f.eks. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin).
 • legemidler til behandling av schizofreni eller andre psykiske lidelser (som f.eks. perfenazin, levomepromazin og olanzapin).
 • legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk, brystsmerter eller for å regulere hjerteslagenes hastighet og rytme (som verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon).
 • legemidler som brukes til behandling av bakterielle infeksjoner (som rifampicin, klaritromycin, telitromycin, erytromycin).
 • legemidler som brukes til behandling av soppinfeksjoner (som ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol).
 • legemidler som brukes til behandling av HIV/AIDS og hepatitt C (proteasehemmere som ritonavir, telaprevir).
 • legemidler som brukes til behandling av kvalme og oppkast etter en operasjon eller cellegift (aprepitant).
 • legemidler som øker risikoen for endringer i hjertets elektriske aktivitet (f.eks. visse antipsykotika og antibiotika).
Inntak av Sertraline Accord sammen med mat, drikke og alkohol
Sertraline Accord kan tas med eller uten mat.
Alkohol bør unngås når du bruker Sertraline Accord.
Du bør ikke drikke grapefruktjuice mens du bruker sertralin, da dette kan øke mengden av sertralin i kroppen din.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Sikkerhet ved bruk av sertralin er ikke fullstendig klarlagt hos gravide kvinner. Hvis du er gravid, vil du bare få Sertraline Accord dersom legen din vurderer at nytteverdien for deg er større enn den mulige risikoen for barnet.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Sertraline Accord. Ved bruk under graviditet, spesielt i de siste 3 månedene av graviditeten, kan legemidler som Sertraline Accord øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn som kalles vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN). PPHN gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Dersom dette skjer med ditt barn, må du kontakte jordmor og/eller lege umiddelbart.
Det nyfødte barnet ditt kan også ha andre tilstander, som vanligvis starter i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Symptomene omfatter:
 • problemer med å puste
 • blålig hud eller at barnet er for varmt eller kaldt
 • blå lepper
 • oppkast eller spiser dårlig
 • barnet er svært trett, får ikke sove eller gråter mye
 • stive eller slappe muskler
 • skjelving, rykninger eller krampeanfall
 • økte refleksreaksjoner
 • irritabilitet
 • lavt blodsukker
Dersom barnet ditt har noen av disse symptomene ved fødselen, eller du er bekymret for barnets helse, kontakt legen eller jordmoren din som vil kunne gi deg råd.
Data indikerer at sertralin går over i morsmelk. Sertraline Accord skal kun brukes til kvinner som ammer dersom legen vurderer at nytteverdien overskrider den mulige risikoen for barnet.
Noen legemidler, som sertralin, kan redusere sædkvaliteten i dyrestudier. Teoretisk sett kan dette påvirke fertilitet, men påvirkning av fertilitet hos mennesker er hittil ikke observert.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Såkalte psykotrope legemidler som sertralin kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du skal derfor vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til du vet hvordan legemidlet påvirker din evne til å utføre disse aktivitetene.
 
3. Hvordan du bruker Sertraline Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:Voksne:
Depresjon og tvangslidelse:
For depresjon og tvangslidelse er den vanlige effektive dosen 50 mg daglig. Den daglige dosen kan økes trinnvis med 50 mg, med minst en ukes mellomrom, over en periode på flere uker. Maksimalt anbefalt dose er 200 mg daglig.
Panikklidelse, sosial angstlidelse og post-traumatisk stresslidelse:
For panikklidelse, sosial angstlidelse og post-traumatisk stresslidelse bør behandlingen startes med 25 mg daglig og økes til 50 mg daglig etter en uke.
Den daglige dosen kan så økes trinnvis med 50 mg over en periode på flere uker. Maksimalt anbefalt dose er 200 mg daglig.
Bruk av Sertraline Accord hos barn og ungdom:
Sertraline Accord skal kun brukes til behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 6-17 år som har en tvangslidelse.
Tvangslidelse:
Barn 6-12 år: Anbefalt startdose er 25 mg daglig.
Etter en uke kan legen øke dosen til 50 mg daglig. Maksimaldosen er 200 mg daglig.
Ungdom 13-17 år: Anbefalt startdose er 50 mg daglig. Maksimaldosen er 200 mg daglig.
Dersom du har lever- eller nyreproblemer må du fortelle dette til legen og følge legens instruksjoner.
Administrasjonsmåte:
Sertraline Accord kan tas med eller uten mat.
Ta medisinen din én gang daglig enten om morgenen eller om kvelden.
Legen din vil gi deg råd om hvor lenge du bør ta dette legemidlet. Behandlingsvarigheten vil avhenge av sykdomstypen og hvor god effekt du får av behandlingen. Det kan ta mange uker før du merker bedring av symptomene. Behandling av depresjon bør vanligvis fortsette i 6 måneder etter at du har merket en forbedring.
Dersom du tar for mye av Sertraline Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta alltid med deg emballasjen til legemidlet, uansett om det er mer legemiddel igjen eller ikke.
Symptomer på overdose kan omfatte døsighet, kvalme og oppkast, hjertebank, skjelving, uro, svimmelhet og i sjeldne tilfeller bevisstløshet.
Dersom du har glemt å ta Sertraline Accord
Dersom du glemmer å ta en dose skal du ikke ta den glemte dosen, men vente til neste dag og ta neste dose til riktig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Sertraline Accord
Du skal ikke slutte med Sertraline Accord med mindre legen ber deg om det. Legen vil gradvis redusere din dose av Sertraline Accord over flere uker, før du slutter helt med å ta medisinen. Dersom du brått slutter å ta medisinen, kan du få bivirkninger som svimmelhet, nummenhet, søvnforstyrrelser, uro eller angst, hodepine, kvalme, oppkast og skjelving. Dersom du opplever noen av dette eller får andre bivirkninger når du slutter med Sertraline Accord, bør du snakke med legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kvalme er den vanligste bivirkningen. Bivirkningene er doseavhengige og går ofte over eller blir mindre merkbare når du fortsetter behandlingen.
Si fra til legen din umiddelbart:
Dersom du får noen av de følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, kan det være alvorlig.
 • Dersom du får alvorlig hudutslett med blemmer (erythema multiforme), (dette kan oppstå i munnen og på tungen). Dette kan være tegn på en tilstand som kalles Stevens-Johnson syndrom, eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Legen din vil stoppe behandlingen dersom dette skulle oppstå.
 • Allergiske reaksjoner eller allergi, som kan inkludere symptomer som kløende hudutslett, pustevansker, hvesende pust, hovne øyelokk, hovent ansikt eller hovne lepper.
 • Dersom du føler deg urolig, forvirret, får diaré, feber eller høyt blodtrykk, begynner å svette unormalt mye og får hjertebank kan dette være symptomer på serotonergt syndrom. I sjeldne tilfeller kan dette syndromet oppstå når du tar visse legemidler samtidig med sertralin. Legen din kan velge å stoppe behandlingen.
 • Dersom huden og det hvite i øynene blir gulfarget, noe som kan bety leverskade.
 • Dersom du får symptomer på depresjon med tanker om å skade deg selv eller begå selvmord (selvmordstanker).
 • Dersom du begynner å bli rastløs og ikke klarer å sitte eller stå rolig etter at du har startet behandling med sertralin bør du fortelle dette til legen din.
 • Dersom du får et krampeanfall.
 • Dersom du opplever en manisk episode (se avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler").
Følgende bivirkninger er sett i kliniske studier hos voksne.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • søvnløshet, svimmelhet, søvnighet, hodepine, diaré, kvalme, munntørrhet, forsinket sædavgang
 • utmattelse
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • forkjølelse (i brystet), sår hals, rennende nese
 • nedsatt appetitt, økt appetitt
 • angst, depresjon, uro, redusert seksuell lyst, nervøsitet, føle seg underlig/fremmed, mareritt, gnissing av tenner
 • skjelvinger, problemer med muskelbevegelser (f.eks. for hyppige bevegelser, anspent muskulatur, problemer med å gå og stivhet, kramper og ufrivillige muskelbevegelser)*, nummenhet og kribling, anspente muskler, uoppmerksomhet, smaksforstyrrelser
 • synsforstyrrelser
 • øresus
 • hjertebank
 • hetetokter
 • gjesping
 • urolig mage, forstoppelse, magesmerter, brekninger, luft i magen
 • økt svetting, utslett
 • ryggsmerter, leddsmerter, muskelsmerter
 • uregelmessig menstruasjon, erektil dysfunksjon
 • illebefinnende, brystsmerter, svakhet, feber
 • vektøkning
 • skade
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • mage-tarmkatarr, øreinfeksjon
 • svulst
 • overfølsomhet, sesongallergi
 • for lite skjoldbruskkjertelhormoner
 • selvmordstanker, selvmordsrelaterte handlinger*, psykotisk lidelse, unormale tanker, likegyldighet, hallusinasjoner, aggresjon, uvanlig oppstemthet, paranoia
 • hukommelsestap, nedsatt følsomhet, ufrivillige muskelsammentrekninger, besvimelse, hyppige bevegelser, migrene, kramper, svimmelhet når du reiser deg, problemer med koordinasjon, taleforstyrrelser
 • forstørrede pupiller
 • smerter i øret
 • rask hjerterytme, hjerteproblemer
 • blødningsproblemer (f.eks. blødninger i magen)*, høyt blodtrykk, rødme, blod i urinen
 • kortpustethet, neseblødning, pustevansker, evt. pipende pust
 • tjæreaktig avføring, tannsykdom, betennelse i spiserøret, tungeproblemer, hemorroider, økt spyttsekresjon, svelgeproblemer, raping, tungeproblemer
 • hovne øyne, elveblest, håravfall, kløe, blåfiolette flekker i huden, hudutslett med blemmer, tørr hud, hovent ansikt, kaldsvette
 • slitasjegikt (artrose), muskelrykninger, muskelkramper*, muskelsvakhet
 • hyppig vannlating, problemer med vannlating, manglende urinavgang, urinlekkasje, økt urinmengde, vannlating om natten
 • problem med seksuell funksjon, kraftige blødninger fra skjeden, blødning fra skjeden, problem med seksuell funksjon hos kvinner.
 • hovne bein, frysninger, problemer med å gå, tørste
 • økte leververdier, vektreduksjon
 • Tilfeller av selvmordstanker eller selvmordsrelaterte handlinger er rapportert under behandling med sertralin, og i den første tiden etter behandlingsslutt (se avsnitt 2).
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • divertikulitt, hovne lymfekjertler, redusert antall koagulerende celler*, redusert antall hvite blodlegemer*,
 • alvorlig allergisk reaksjon
 • endokrint problem*
 • Høyt kolesterol, problemer med å kontrollere blodsukkeret (diabetes), lavt blodsukker, økning i blodsukkernivåer*, lave natriumverdier i blodet*
 • fysiske symptomer som skyldes stress eller følelser, skremmende, unormale drømmer*, legemiddelavhengighet, søvngjengeri, for tidlig sædavgang
 • koma, unormale bevegelser, problemer med bevegelser, økt følsomhet, plutselig alvorlig hodepine (noe som kan være et tegn på en alvorlig tilstand kjent som reversibelt cerebralt vasokonstriksjonssyndrom (RCVS))*, sanseforstyrrelser
 • flekker i synsfeltet, grønn stær (glaukom), dobbeltsyn, lysfølsomhet, blodansamlinger i øyet, ulik størrelse på pupillene*, unormalt syn*, problemer med tåreflod
 • hjerteattakk, svimmelhet/ørhet, besvimelse eller ubehag i brystet: dette kan være tegn på endringer i hjertets elektriske aktivitet (sett ved EKG), eller på en unormal hjerterytme*, langsom hjerterytme
 • dårlig sirkulasjon i armer og ben
 • rask pust, dannelse av arrvev i lungene (interstitiell lungesykdom)*, sammensnøring i halsen, talevansker, langsom pust, hikke
 • munnsår, betennelse i bukspyttkjertelen*, blod i avføringen, sår på tungen, sår munn
 • problemer med leverfunksjon, alvorlige problemer med leverfunksjon*, gulfarging av huden og øynene (gulsott)*,
 • hudreaksjon mot solen*, ødem i huden*, unormal hårstruktur, unormal kroppslukt, utslett i hodebunnen
 • nedbryting av muskelvev*, skjelettlidelser
 • problemer med urinering, redusert urinmengde
 • lekkasje fra brystene, tørrhet i skjeden, utflod, rød og smertefull penis og forhud, brystforstørrelse*, forlenget ereksjon
 • brokk, redusert toleranse overfor legemidler
 • økte kolesterolverdier, unormale laboratoriefunn*, unormal sæd, problemer med blodkoagulering*
 • operasjon for utblokking av blodkar
 • prikker for øynene, glaukom, dobbeltsyn, lysømfintlige øyne, blod i øyet, ujevn størrelse på pupillene, unormalt syn, problemer med tårene
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
 • låst kjeve*
 • sengevæting
 • delvis synstap
*Bivirkninger rapportert etter markedsføring
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
I kliniske studier med barn og ungdom var bivirkningene tilsvarende de hos voksne (se over). De vanligste bivirkningene hos barn og ungdom var hodepine, søvnløshet, diaré og kvalme.
Symptomer som kan oppstå når behandlingen avbrytes
Dersom du plutselig slutter å ta dette legemidlet kan du få bivirkninger som svimmelhet, nummenhet, søvnforstyrrelser, uro eller angst, hodepine, kvalme, oppkast og skjelving (se avsnitt 3 "Dersom du avbryter behandling med Sertraline Accord").
Det er sett en økt risiko for benbrudd hos pasienter som tar denne typen legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Sertraline Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sertraline Accord
Sertraline Accord 50 mg filmdrasjerte tabletter inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.
Sertraline Accord 100 mg filmdrasjerte tabletter inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 100 mg sertralin.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne:
Kalsiumhydrogenfosfatdihydrat (E 341)
Cellulose, mikrokrystallinsk (E 460)
Hydroksypropylcellulose (E 463)
Natriumstivelseglykolat (type A)
Magnesiumstearat (E 470b)
Filmdrasjering:
Opadry White som inneholder:
Hypromellose 2910 (5mPa.s) (E 464)
Makrogol 400 (E 1521)
Polysorbat-80 (E 433)
Titandioksid (E 171)
Hvordan Sertraline Accord ser ut og innholdet i pakningen
Sertraline Accord 50 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, bikonvekse, kapselformede, filmdrasjerte tabletter merket med en delestrek mellom "I" og "C" på én side og ingenting på den andre siden. Tabletten kan deles i to like halvdeler. En 50 mg tablett er ca. 10,5 mm lang og ca. 4,2 mm bred.
Sertraline Accord 100 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, bikonvekse, kapselformede, filmdrasjerte tabletter merket med "IJ" på én side og ingenting på den andre siden. En 100 mg tablett er ca. 13,3 mm lang og ca. 5,2 mm bred.
Sertraline Accord er tilgjengelig i hvit, ugjennomskinnelig PVC-aluminiumsblisterpakning og HDPE-flaskepakning.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakning: 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 84, 90 eller 100 tabletter.
HDPE-flaskepakning: 50 mg - 250 tabletter, 100 mg - 250 og 500 tabletter (kun til sykehusbruk).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker:
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Storbritannia
Wessling Hungary Kft.
Fóti út 56
1047 Budapest
Ungarn
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

illebefinnende (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mage-tarmkatarr (gastroenteritt, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkolepsi: Sykdom som kjennetegnes av anfall med ekstrem søvntrang.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ocd (tvangslidelse): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.