Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter

Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter

sertralin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sertralin Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sertralin Bluefish
 3. Hvordan du bruker Sertralin Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sertralin Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Sertralin Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sertralin Bluefish inneholder virkestoffet sertralin. Sertralin tilhører en gruppe legemidler som kalles selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Disse legemidlene brukes til å behandle depresjon og/eller angstlidelser.
Sertralin Bluefish kan brukes i behandlingen av:
 • depresjon og forebygging av tilbakefall av nye episoder med depresjon (hos voksne)
 • sosial angstlidelse (hos voksne)
 • post-traumatisk stresslidelse (PTSD) (hos voksne)
 • panikklidelse (hos voksne)
 • tvangslidelse (OCD) (hos voksne samt barn og ungdom i aldersgruppen 6-17 år)
Depresjon er en klinisk sykdom og symptomer på dette er at du kan føle deg trist, ikke være i stand til å sove ordentlig eller nyte livet slik du er vant til.
Tvangslidelse og panikklidelse er sykdommer som er knyttet til angst, og symptomer på dette kan være at du i lengre tid er plaget av tvangstanker som får deg til å utføre gjentatte tvangshandlinger.
Post-traumatisk stresslidelse er en tilstand som kan oppstå etter en svært traumatisk og følelsesladet opplevelse, og noen av symptomene likner de du kan oppleve ved depresjon og angst. Sosial angstlidelse (sosial fobi) er en sykdom knyttet til angst. Den kjennetegnes ved en følelse av intens angst eller bekymring i sosiale situasjoner (for eksempel når du snakker med fremmede eller foran grupper av mennesker, når du spiser eller drikker sammen med andre, eller du bekymrer deg for at du kan oppføre deg på en måte som gjør det pinlig for deg).
Legen din har vurdert at dette legemidlet er egnet til å behandle din sykdom.
Du bør rådføre deg med legen din dersom du er usikker på hvorfor du har fått Sertralin Bluefish.
 
2. Hva du må vite før du bruker Sertralin Bluefish
Bruk ikke Sertralin Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor sertralin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker eller har brukt såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere, f.eks. selegilin eller moklobemid) eller legemidler som likner på MAO-hemmere (f.eks. linezolid). Dersom du avslutter behandlingen med sertralin, må du vente i minst 1 uke før du starter behandling med en MAO-hemmer. Etter at du har avsluttet behandling med en MAO-hemmer, må du vente minst 2 uker før du kan starte behandling med Sertralin Bluefish.
 • dersom du tar et annet legemiddel kalt pimozid (et legemiddel mot sinnslidelser som psykose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Sertralin Bluefish.
Et legemiddel passer ikke alltid for alle. Rådfør deg med legen din før du tar Sertralin Bluefish dersom du har eller har hatt noen av de følgende tilstandene dersom:
 • du har epilepsi (anfall) eller tidligere krampeanfall. Dersom du får et anfall, må du umiddelbart ta kontakt med lege.
 • du tidligere har hatt en manisk depressiv lidelse (bipolar lidelse) eller schizofreni. Dersom du opplever en manisk episode, må du umiddelbart ta kontakt med lege.
 • du har, eller tidligere har hatt tanker om å skade deg selv eller begå selvmord (se ’Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse’).
 • du har serotonergt syndrom. I sjeldne tilfeller kan dette syndromet oppstå når du tar visse medisiner samtidig med sertralin. (For symptomer, se avsnitt 4. ’Mulige bivirkninger’). Legen din vil ha sagt fra til deg dersom du har hatt dette tidligere.
 • du har lavt natriumnivå i blodet, siden dette kan opptre som et resultat av behandling med Sertralin Bluefish. Du bør også informere legen din dersom du tar legemidler mot høyt blodtrykk, siden noen av disse legemidlene kan endre natriumnivået i blodet ditt.
 • du er litt opp i årene, da du har en høyere risiko for å få lavt natriumnivå i blodet (se ovenfor).
 • du har diabetes. Sertralin Bluefish kan endre dine blodsukkerverdier, og det er mulig at dosen av medisiner du tar for diabetes må justeres.
 • du har leversykdom; legen kan beslutte at du skal ha en lavere dose Sertralin Bluefish.
 • du får elektrosjokkbehandling (ECT).
 • du har hatt blødningsforstyrrelser eller har tatt legemidler som tynner ut blodet (for eksempel acetylsalisylsyre eller warfarin) eller som kan øke risikoen for blødninger.
 • du er barn eller ungdom under 18 år. Sertralin Bluefish skal kun brukes til behandling av barn og ungdom mellom 6 og 17 år med en tvangslidelse (OCD). Dersom du får behandling for denne sykdommen vil legen ønske å følge deg nøye opp (se under ’Bruk hos barn og ungdom’).
 • du har øyeproblemer, som visse typer av grønn stær (glaukom, økt trykk i øyet).
 • du har blitt fortalt at du har et avvik i målingen etter et elektrokardiogram (EKG) av hjertet, kjent som forlenget QT-tid.
Legemidler som Sertralin Bluefish (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Rastløshet/akatisi:
Bruk av sertralin har vært forbundet med plagsom rastløshet og behov for å bevege seg, ofte i en slik grad at du blir ute av stand til å sitte eller stå stille (akatisi). Det er mest sannsynlig at dette skjer under de første ukene av behandlingen. Det kan være skadelig å øke dosen, så dersom du får slike symptomer, bør du rådføre deg med legen din.
Abstinenssymptomer:
Bivirkninger i forbindelse med avslutning av behandling (abstinenssymptomer) er vanlig, spesielt hvis behandlingen avsluttes brått (se avsnitt 3 ’Dersom du avbryter behandling med Sertralin Bluefish’ og avsnitt 4 ’Mulige bivirkninger’). Risikoen for abstinenssymptomer avhenger av behandlingsvarighet, dosering og hvor raskt doseringen trappes ned. Slike symptomer er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad. Hos noen pasienter kan de imidlertid bli alvorlige. De forekommer vanligvis i løpet av de første dagene etter behandlingsstopp. Vanligvis vil slike symptomer forsvinne av seg selv og avta innen 2 uker. Hos noen pasienter kan de vare lenger (2-3 måneder eller mer). Ved avslutning av behandling med sertralin anbefales en gradvis dosereduksjon over en periode på flere uker eller måneder, og du bør alltid diskutere beste måte å avslutte behandlingen på med legen din.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse:
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan forsterkes når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret over endringer i oppførselen din.
Barn og ungdom
Sertralin bør vanligvis ikke brukes til behandling av barn og ungdom under 18 år, med unntak av pasienter med tvangslidelse (OCD). Det er en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, tanker om å skade seg selv eller begå selvmord (selvmordstanker) og fiendtlighet (hovedsakelig aggresivitet, opposisjonell adferd og sinne) når de behandles med denne typen legemidler. Det er likevel mulig at legen velger å foreskrive Sertralin Bluefish til en pasient under 18 år dersom det er til pasientens eget beste. Dersom legen har foreskrevet Sertralin Bluefish til deg og du er under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen.
Hvis noen av symptomene ovenfor oppstår eller forverres mens du tar Sertralin Bluefish, bør du også informere legen. Det er ennå ikke tilgjengelig langtids sikkerhetsdata for Sertralin Bluefish vedrørende vekst, modning, læring (kognitiv utvikling) og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Sertralin Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler kan påvirke virkningen av Sertralin Bluefish, og Sertralin Bluefish kan redusere effekten av andre legemidler som du tar samtidig.
Du kan få alvorlige bivirkninger dersom du tar Sertralin Bluefish sammen med følgende legemidler:
 • såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), som moklobemid (til behandling av depresjon) og selegilin (til behandling av Parkinsons sykdom) og antibiotikumet linezolid og metylenblått (til behandling av høyt nivå av methemoglobin i blodet). Bruk ikke Sertralin Bluefish sammen disse legemidlene.
 • legemidler til behandling av psykiske lidelser som psykose (pimozid). Bruk ikke Sertralin Bluefish sammen med pimozid.
Rådfør deg med legen din dersom du tar følgende legemidler:
 • urtepreparater som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum). Virkningen av johannesurt kan vedvare i 1-2 uker.
 • preparater som inneholder aminosyren tryptofan.
 • legemidler til behandling av sterke smerter (f.eks. tramadol).
 • legemidler som brukes til narkose eller til behandling av kroniske smerter (fentanyl, mivakurium og suksameton).
 • legemidler til behandling av migrene (f.eks. sumatriptan).
 • blodfortynnende legemidler (f.eks. warfarin).
 • legemidler til behandling av smerte/artritt (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen og acetylsalisylsyre).
 • beroligende legemidler (diazepam).
 • diuretika (også kalt vanndrivende legemidler).
 • legemidler til behandling av epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).
 • legemidler til behandling av diabetes (tolbutamid).
 • legemidler til behandling av for mye magesyre, magesår og halsbrann (cimetidin, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol).
 • legemidler til behandling av manier og depresjon (litium).
 • andre legemidler til behandling av depresjon (som f.eks. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin).
 • legemidler til behandling av schizofreni eller andre psykiske lidelser (som f.eks. perfenazin, levomepromazin og olanzapin).
 • legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk, brystsmerter eller for å regulere hjerteslagenes hastighet og rytme (som verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon).
 • legemidler som brukes til behandling av bakterieinfeksjoner (som rifampicin, klaritromycin, telitromycin, erytromycin).
 • legemidler som brukes til behandling av soppinfeksjoner (som ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol).
 • legemidler som brukes til behandling av HIV/AIDS og hepatitt C (proteasehemmere som ritonavir, telaprevir).
 • legemidler som brukes til behandling av kvalme og oppkast etter en operasjon eller cellegift (aprepitant).
 • legemidler som øker risikoen for endringer i hjertets elektriske aktivitet (f.eks. visse antipsykotika og antibiotika).
Inntak av Sertralin Bluefish sammen med mat og drikke og alkohol
Sertralin Bluefish kan tas med eller uten mat.
Du bør ikke drikke alkohol under behandlingen med Sertralin Bluefish.
Du bør ikke drikke grapefruktjuice mens du bruker sertralin, da dette kan øke nivået av sertralin i kroppen din.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Sikkerhet ved bruk av sertralin er ikke fullstendig klarlagt hos gravide kvinner. Hvis du er gravid, vil du bare få Sertralin Bluefish dersom legen din vurderer at nytteverdien for deg er større enn den mulige risikoen for barnet. Dersom det er en mulighet for at du kan bli gravid, bør du bruke en sikker prevensjonsmetode (for eksempel p-piller) når du bruker sertralin.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Sertralin Bluefish. Ved bruk under graviditet, spesielt i de siste 3 månedene av graviditeten, kan legemidler som Sertralin Bluefish øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn, må du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Det nyfødte barnet kan også ha andre tilstander, som vanligvis starter i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Symptomene omfatter:
 • pustevansker
 • blåaktig hud eller for varm eller kald
 • blå lepper
 • oppkast eller spiser dårlig
 • svært trett, får ikke sove eller gråter mye
 • stive eller slappe muskler
 • skjelving, rykninger eller krampeanfall
 • økte refleksreaksjoner
 • irritabilitet
 • lavt blodsukker
Dersom barnet ditt har noen av disse symptomene når det blir født, eller du er bekymret for barnets helse, kontakt legen eller jordmoren din som vil kunne gi deg råd.
Det er holdepunkter for at sertralin går over i morsmelk. Sertralin Bluefish skal brukes til kvinner som ammer kun dersom legen din vurderer at nytteverdien overskrider den mulige risikoen for barnet.
Noen legemidler som sertralin, kan redusere sædkvaliteten i dyrestudier. Teoretisk sett kan dette påvirke fertilitet, men påvirkning av fertilitet hos mennesker er hittil ikke observert.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Såkalte psykotrope legemidler som sertralin kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du skal derfor vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til du vet hvordan legemidlet påvirker din evne til å utføre disse aktivitetene.
 
3. Hvordan du bruker Sertralin Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:Voksne:Depresjon og tvangslidelse:
For depresjon og tvangslidelse er den vanlige effektive dosen 50 mg daglig. Den daglige dosen kan økes trinnvis med 50 mg, med minst en ukes mellomrom, over en periode på flere uker. Maksimalt anbefalt dose er 200 mg daglig.
Panikklidelse, sosial angstlidelse og post-traumatisk stresslidelse:
For panikklidelse, sosial angstlidelse og post-traumatisk stresslidelse bør behandlingen startes med 25 mg daglig og økes til 50 daglig etter en uke. Den daglige dosen kan så økes trinnvis med 50 mg over en periode på flere uker. Maksimalt anbefalt dose er 200 mg daglig.
Bruk av Sertralin Bluefish hos barn og ungdom:
Sertralin Bluefish skal kun brukes til behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 6-17 år som har en tvangslidelse.
Tvangslidelse:
Barn 6-12 år: Anbefalt startdose er 25 mg daglig. Etter en uke kan legen øke dosen til 50 mg daglig. Maksimaldosen er 200 mg daglig.
Ungdom 13-17 år: Anbefalt startdose er 50 mg daglig. Maksimaldosen er 200 mg daglig.
Dersom du har lever- eller nyreproblemer må du fortelle dette til legen og følge legens instruksjoner.
Bruksmåte:
Sertralin Bluefish tabletter kan tas med eller uten mat.
Ta medisinen din én gang daglig enten om morgenen eller om kvelden.
Legen din vil gi deg råd om hvor lenge du bør ta dette legemidlet. Behandlingsvarigheten vil avhenge av sykdomstypen og hvor god effekt du får av behandlingen. Det kan ta mange uker før du merker bedring av symptomene. Behandling av depresjon bør vanligvis fortsette i 6 måneder etter bedring.
Dersom du tar for mye av Sertralin Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta alltid med deg emballasjen til legemidlet, uansett om det er mer legemiddel igjen eller ikke.
Symptomer på overdose kan omfatte døsighet, kvalme og oppkast, økt puls, skjelving, uro, svimmelhet og i sjeldne tilfeller bevisstløshet.
Dersom du har glemt å ta Sertralin Bluefish
Dersom du glemmer å ta en dose skal du ikke ta den glemte dosen, men vente til neste dag og ta neste dose til riktig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Sertralin Bluefish
Du skal ikke slutte med Sertralin Bluefish med mindre legen ber deg om det. Legen vil gradvis redusere din dose av Sertralin Bluefish over flere uker, før du slutter helt med å ta medisinen. Dersom du brått slutter å ta medisinen, kan du få bivirkninger som svimmelhet, nummenhet, søvnforstyrrelser, uro eller angst, hodepine, kvalme, oppkast og skjelving. Dersom du opplever noen av dette eller får andre bivirkninger når du slutter med Sertralin Bluefish, bør du snakke med legen din.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kvalme er den vanligste bivirkningen. Bivirkningene er doseavhengige og går ofte over eller blir mindre merkbare når du fortsetter behandlingen.
Si fra til legen din umiddelbart:
Dersom du får noen av de følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, kan det være alvorlig.
 • Dersom du får alvorlig hudutslett med blemmer (erythema multiforme), (dette kan oppstå i munnen og på tungen). Dette kan være tegn på en tilstand som kalles Stevens-Johnson syndrom, eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Legen din vil stoppe behandlingen dersom dette skulle oppstå.
 • Allergiske reaksjoner eller allergi, som kan inkludere symptomer som kløende hudutslett, pustevansker, hvesende pust, hovne øyelokk, hovent ansikt eller hovne lepper.
 • Dersom du føler deg urolig, forvirret, får diaré, feber eller høyt blodtrykk, begynner å svette unormalt mye og får hjertebank kan dette være symptomer på serotonergt syndrom. I sjeldne tilfeller kan dette syndromet oppstå når du tar visse legemidler samtidig med sertralin. Legen din kan velge å stoppe behandlingen.
 • Dersom huden og det hvite i øynene blir gulfarget, noe som kan bety leverskade.
 • Dersom du får symptomer på depresjon med tanker om å skade deg selv eller begå selvmord (selvmordstanker).
 • Dersom du begynner å bli rastløs og ikke klarer å sitte eller stå rolig etter at du har startet behandling med sertralin bør du fortelle dette til legen din.
 • Dersom du får et krampeanfall.
 • Dersom du opplever en manisk episode (se avsnitt 2 ’Advarsler og forsiktighetsregler’).
Følgende bivirkninger er sett i kliniske studier hos voksne.
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
 • søvnløshet
 • diaré
 • munntørrhet
 • svimmelhet
 • søvnighet
 • svalme
 • hodepine
 • manglende utløsning (ejakulasjon)
 • tretthet
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • hetetokter
 • utslett
 • brystsmerter
 • hjerteklapp
 • forstoppelse
 • magesmerter
 • oppkast
 • øresus (tinnitus)
 • gjesping
 • uro
 • angst
 • synsforstyrrelser
 • sår hals
 • redusert appetitt
 • depresjon
 • føler seg underlig/fremmed
 • mareritt
 • nervøsitet
 • redusert seksuell lyst
 • gnissing av tenner
 • nummenhet og kribling
 • skjelving
 • anspent muskulatur
 • smaksforstyrrelser
 • uoppmerksomhet
 • urolig mage
 • luft i magen
 • muskelsmerter
 • impotens
 • økt svetting
 • leddsmerter
 • utilpasshet
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • vektreduksjon
 • vektøkning
 • feber
 • hårtap
 • forkjølelse (i brystet)
 • rennende nese
 • overfølsomhet
 • lavt nivå av skjoldbruskkjertelhormon
 • hallusinasjoner
 • uvanlig oppstemthet
 • likegyldighet
 • unormale tanker
 • aggresjon
 • kramper
 • ufrivillige muskelsammentrekninger
 • problemer med koordinasjon
 • hyppige bevegelser
 • hukommelsestap
 • nedsatt følsomhet
 • taleforstyrrelser
 • svimmelhet når du reiser deg
 • besvimelse
 • taleforstyrrelser
 • migrene
 • forstørrede pupiller
 • øresmerter
 • rask hjerterytme
 • høyt blodtrykk
 • rødming
 • pustevansker
 • mulig pipende pust
 • kortpustethet
 • neseblødning
 • betennelse i spiserøret
 • svelgeproblemer
 • hemoroider
 • økt spyttsekresjon
 • tungeproblemer
 • raping
 • hovne øyne
 • blåfiolette flekker i huden
 • hevelse i ansiktet
 • kaldsvette
 • tørr hud
 • elveblest
 • kløe
 • slitasjegikt (osteoartritt)
 • muskelsvakhet
 • ryggsmerter
 • muskelrykninger
 • vannlating om natten
 • manglende urinavgang
 • økt urinmengde
 • hyppig vannlating
 • problemer med vannlating
 • urinlekkasje
 • blødning fra skjeden
 • problemer med seksuell funksjon
 • problem med seksuell funksjon hos kvinner
 • uregelmessig menstruasjon
 • hovne bein
 • frysninger
 • svakhet
 • tørste
 • økte leverenzymer
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • tilstand med dyp bevisstløshet (koma)
 • tarmproblemer
 • øreinfeksjon
 • kreft
 • hovne kjertler
 • høyt kolesterol
 • lavt blodsukker
 • fysiske symptomer som skyldes stress eller følelser
 • legemiddelavhengighet
 • psykose
 • paranoia
 • selvmordstanker
 • søvngjengeri
 • for tidlig sædavgang
 • alvorlig allergisk reaksjon
 • unormale bevegelser
 • problemer med bevegelser
 • økt følsomhet
 • sanseforstyrrelser
 • grønn stær (glaukom)
 • problemer med tåreflod
 • flekker i synsfeltet
 • dobbeltsyn
 • lysfølsomhet
 • blodansamlinger i øyet
 • ujevn størrelse på pupillene
 • unormalt syn
 • problemer med å kontrollere blodsukkernivået (diabetes)
 • hjerteattakk
 • langsom hjerterytme
 • hjerteproblemer
 • dårlig sirkulasjon i armer og bein
 • sammensnøring i svelget
 • hurtig pust
 • langsom pust
 • talevansker
 • hikke
 • blod i avføringen
 • sår munn
 • sår på tungen
 • tannproblemer
 • tungeproblemer
 • munnsår
 • leverfunksjonsproblemer
 • hudproblemer med blemmedannelse
 • utslett i hodebunnen
 • unormal hårstruktur
 • unormal kroppslukt
 • skjelettlidelser
 • redusert urinmengde
 • problemer med urinering
 • blod i urinen
 • kraftige blødninger fra skjeden
 • tørrhet i skjeden
 • rød og smertefull penis og forhud
 • utflod
 • langvarig ereksjon
 • lekkasje fra brystene
 • brokk
 • redusert toleranse overfor legemidler
 • problemer med å gå
 • unormal sæd
 • økt kolesterolnivå i blodet
 • skade
 • operasjon for utblokking av blodkar
 • tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd er rapportert ved behandling med sertralin eller kort tid etter avsluttet behandling (se avsnitt 2).
Ikke kjent
 • delvis synstap
Etter markedsføring har det vært rapportert følgende bivirkninger av sertralin:
 • redusert antall hvite blodlegemer, redusert antall blodplater, problemer med hormonutskillelse, lite natrium i blodet, økt blodsukkernivå
 • skremmende, unormale drømmer, selvmordsrelatert adferd
 • problemer med muskelbevegelser (f.eks. for hyppige bevegelser, anspent muskulatur, problemer med å gå og stivhet, spasmer og ufrivillige bevegelser i muskler), plutselig kraftig hodepine (som kan være et tegn på en alvorlig tilstand kjent som RCVS (Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome))
 • unormalt syn, ulik pupillstørrelse, blødningsforstyrrelser (for eksempel blødning fra mage/tarm), progressiv arrdannelse i lungevev (interstitiell lungesykdom), betennelse i bukspyttkjertelen, alvorlige problemer med leverfunksjonen, gul hud og øyne (gulsott)
 • hevelser i huden, ekstra følsomhet for sol, muskelkramper, brystforstørrelse, problemer med blodkoagulasjonen, unormale laboratoriefunn, sengevæting.
 • ørhet, besvimelse eller ubehag i brystet som kan være tegn på endringer i hjertets elektriske aktivitet (ses på elektrokardiogram) eller unormal hjerterytme.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom:
I kliniske studier med barn og ungdom var bivirkningene omtrent som hos voksne (se over). De vanligste bivirkningene hos barn og ungdom var hodepine, søvnløshet, diaré og kvalme.
Symptomer som kan oppstå når behandlingen avbrytes
Dersom du plutselig slutter å ta dette legemidlet kan du få bivirkninger som svimmelhet, nummenhet, søvnforstyrrelser, uro eller angst, hodepine, kvalme, oppkast og skjelving (se avsnitt 3 ’Dersom du avbryter behandling med Sertralin Bluefish’).
Det er sett en økt risiko for benbrudd hos pasienter som tar denne typen legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Sertralin Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sertralin Bluefish
Virkestoffet er: sertralin.
Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 50 mg sertralin (som hydroklorid).
Sertralin Bluefish 100 mg tabletter, filmdrasjerte
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg sertralin (som hydroklorid)
Andre innholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat (Type A), hydroksypropylcellulose, kasiumhydrogenfosfatdihydrat, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 400, polysorbat 80 og titandioksid (E171).
Hvordan Sertralin Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, kapselformede, filmdrasjerte tabletter merket med 'A' på én side og med en delestrek mellom '8' og '1' på den andre siden. Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 84 og 100 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, kapselformede, filmdrasjerte tabletter merket med "A" på én side og "82" på den andre siden.
Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 84 og 100 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013
100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22,
113 30 Stockholm
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Nederland Sertraline Bluefish 50 mg, Sertraline Bluefish 100 mg
Tyskland Sertraline Bluefish 50 mg Filmtabletten, Sertraline Bluefish 100 mg Filmtabletten
Spania Sertralina Bluefish 50 mg, Sertralina Bluefish 100 mg
Norge Sertralin Bluefish 50 mg, Sertralin Bluefish 100 mg
Sverige Sertralin Bluefish 50 mg, Sertralin Bluefish 100 mg
Østerrike Sertralin Bluefish 50 mg/ 100 mg Filmtabletten
Irland Sertraline Bluefish 50 mg/100 mg film-coated tablets
Portugal Sertralina Bluefish
Island Sertraline Bluefish 50 mg/100 mg filmuhúðaðar töflur
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ocd (tvangslidelse): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

osteoartritt (artrose, osteoartrose, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.