Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Serevent 25 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, suspensjon

salmeterol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Serevent er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Serevent
 3. Hvordan du bruker Serevent
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Serevent
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Serevent er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 • Serevent inneholder legemidlet salmeterol. Det er en langtidsvirkende bronkodilatator. Den hjelper til med å holde luftveiene i lungene åpne, og gjør det lettere for luften å komme inn og ut. Effekten inntrer vanligvis i løpet av 10-20 minutter, og varer i 12 timer eller mer.
 • Legen har foreskrevet dette legemidlet til deg for å hindre at du får pustebesvær, som kan skyldes astma. Regelmessig bruk av Serevent vil hjelpe til med å forebygge astmaanfall. Dette inkluderer også anstrengelsesutløst astma og nattlig astma.
 • Regelmessig bruk av Serevent vil også hjelpe til med å forebygge pustebesvær som er forårsaket av andre lungesykdommer, slik som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
 • Serevent hjelper til med å forebygge tetthet og piping i brystet. Men Serevent kontrollerer ikke plutselig tetthet eller piping i brystet. Da må du bruke din hurtigvirkende anfallsmedisin, slik som salbutamol.
 • Serevent leveres i en inhalator. Du puster legemidlet direkte inn til lungene dine.
 • Serevent inneholder norfluran. Den er mindre skadelig for miljøet enn de eldre typene av inhalasjonsaerosoler. De eldre inhalasjonsaerosolene kan smake annerledes enn Serevent. Dette har ingen betydning for hvordan legemidlet virker.
Dersom du behandles for astma skal du alltid ta Serevent inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonssteroid.
 
2. Hva du må vite før du bruker Serevent
Bruk ikke Serevent
 • Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor salmeterolxinafoat eller det andre innholdsstoffet norfluran (HFA 134a).
Vis forsiktighet ved bruk av Serevent
 • Dersom astmaen din eller pusten din forverres, skal du kontakte legen din umiddelbart. Du kan kjenne mer piping i brystet, du kan oftere føle tetthet i brystet eller du merker at du har behov for flere doser av den hurtigvirkende anfallsmedisinen din. Dersom du opplever dette, skal du ikke øke antall doser med Serevent. Det er mulig at lungesykdommen din er forverret, og du kan bli alvorlig syk. Rådfør deg med legen din, ettersom det kan være nødvendig å endre astmabehandlingen din.
 • Når astmaen din er godt kontrollert kan legen vurdere det hensiktsmessig å gradvis redusere dosen av Serevent.
 • Dersom du har fått forskrevet Serevent for astma, skal du fortsette å bruke de andre astmamedisinene som du allerede tar. Dette kan inkludere et inhalasjonssteroid eller kortisontabletter. Fortsett behandlingen med samme dosering som før, med mindre legen din har fortalt deg noe annet. Gjør dette selv om du føler deg mye bedre. Du må ikke stanse behandlingen med inhalasjonssteroidet (eller kortisontablettene) når du starter behandling med Serevent.
 • Legen din vil følge behandlingen din nøye dersom du har en overaktiv skjoldbruskkjertel, diabetes mellitus (Serevent kan øke blodsukkeret ditt) eller hjertesykdom, inkludert uregelmessige eller raske hjerteslag.
Andre legemidler og Serevent
 • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også legemidler for astma og reseptfrie legemidler. Grunnen til dette er at Serevent i noen tilfeller ikke bør brukes sammen med andre legemidler.
 • Vennligst informer legen din før du bruker Serevent dersom du på nåværende tidspunkt behandles for soppinfeksjoner med legemidler som inneholder ketokonazol eller itrakonazol, eller dersom du behandles for HIV med ritonavir. Disse legemidlene kan øke risikoen for at du opplever bivirkninger med Serevent, inkludert uregelmessige hjerteslag, eller det kan forverre bivirkninger.
 • Serevent bør ikke brukes samtidig med beta-blokkere, med mindre legen din har fortalt deg at du kan gjøre det. Beta-blokkere, som for eksempel atenolol, propranolol og sotalol, brukes vanligvis for å behandle høyt blodtrykk eller andre hjertesykdommer. Rådfør deg med lege dersom du bruker beta-blokkere eller nylig har fått forskrevet beta-blokkere ettersom de kan redusere eller oppheve effekten av salmeterol.
 • Serevent kan redusere kaliumnivået i blodet ditt. Hvis dette forekommer vil du kunne merke ujevne hjerteslag, muskelsvekkelse eller kramper. Sannsynligheten for dette er større dersom du tar Serevent samtidig med enkelte legemidler for behandling av høyt blodtrykk (diuretika) og andre legemidler som brukes for å behandle pustebesvær, slik som teofyllin eller steroider. Legen din kan foreslå at du skal ta blodprøver for å sjekke kaliumnivået i blodet ditt. Rådfør deg med legen din dersom du har noen spørsmål.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid Legen din vil vurdere om du kan bruke Serevent i denne perioden.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er lite sannsynlig at mulige bivirkninger forbundet med Serevent kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Serevent
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Dersom du behandles for astma skal du alltid ta Serevent inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonssteroid.
 • Bruk Serevent hver dag slik legen din har fortalt deg, og fortsett med behandlingen inntil legen din sier at du skal slutte.
 • Du vil merke effekt av legemidlet i løpet av den første dagen du bruker det.
Serevent skal kun brukes til inhalasjon gjennom munnen.
Voksne og ungdommer fra 12 år og oppover med astma
 • Vanlig startdose er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Til personer som har en mer alvorlig astma, kan legen øke doseringen til 4 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Barn med astma
 • Vanlig dosering til barn fra 4 til 12 år er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Serevent er ikke anbefalt til bruk hos barn under 4 år.
Voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS, inkludert bronkitt og emfysem)
 • Vanlig startdose er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Ikke relevant for barn og ungdommer.
Bruksanvisning
Legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket bør vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren din. Ved jevne mellomrom bør de også sjekke hvordan du bruker inhalatoren. Dersom du ikke bruker Serevent inhalasjonsaerosol som anvist eller som forskrevet, kan det føre til at legemidlet ikke virker som det skal mot astmaen din eller mot KOLS.
Legemidlet ligger inni en trykkbeholder som er festet i en inhalator (av plast med et munnstykke).
Testing av inhalatoren
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Når du skal bruke inhalatoren din for første gang, må du sjekke at den virker. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket ved å klemme forsiktig på sidene og trekk den av.
2. For å være sikker på at den virker, rist inhalatoren godt, hold munnstykket slik at det peker fra deg og trykk på beholderen for å frigjøre to doser i luften. Det samme bør gjøres dersom du ikke har brukt inhalatoren på 1 uke eller mer.
Slik bruker du inhalatoren din
Det er viktig at du starter å puste inn så rolig som mulig rett før du bruker inhalatoren.

1. Stå eller sitt oppreist når du bruker inhalatoren.

2. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket (som vist på det første bildet). Sjekk innsiden og utsiden av munnstykket for å forsikre deg om at det er rent, og fritt for fremmedlegemer.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Ryst inhalatoren 4 eller 5 ganger for å være sikker på at alle løse gjenstander fjernes, og at innholdet i beholderen blandes godt.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Hold inhalatoren loddrett med tommelen i bunnen, under munnstykket. Pust helt ut, så lenge du synes det er behagelig.

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Plasser munnstykket i munnen mellom tennene, og lukk leppene rundt. Ikke bit.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. Pust inn gjennom munnen. Rett etter at du starter å puste inn, trykker du på toppen av beholderen for å frigjøre 1 dose legemiddel. Gjør dette mens du samtidig puster dypt og rolig inn.

Mangler tekstalternativ for bilde

7. Hold pusten og ta inhalatoren vekk fra munnen. Fortsett å holde pusten i noen få sekunder, eller så lenge du synes det er behagelig.

8. Vent omtrent 30 sekunder mellom hver dose av legemidlet, og gjenta deretter trinnene 3 til 7.

9. Etter bruk må du alltid sette beskyttelseshetten på munnstykket igjen for å beskytte mot støv. Beskyttelseshetten settes på ved å trykke den på plass.

De første gangene bør du øve deg foran et speil. Dersom du ser at det kommer damp fra toppen av inhalatoren eller fra munnvikene dine, bør du begynne på nytt.
Dersom du eller barnet ditt synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen, kan et inhalasjonskammer gjøre behandlingen med Serevent enklere. Rådfør deg med legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket.
Hvordan du rengjør inhalatoren din
For å hindre at inhalatoren din blir tett, er det viktig at den rengjøres minst én gang i uken.
Slik rengjøres inhalatoren:
 • Fjern beskyttelseshetten til munnstykket.
 • Du må ikke fjerne metallbeholderen fra selve inhalatoren, heller ikke under rengjøring.
 • Tørk innsiden og utsiden av munnstykket, samt selve inhalatoren med en tørr klut eller et papirtørkle.
 • Sett beskyttelseshetten på munnstykket igjen.
Du må ikke legge metallbeholderen i vann.
Dersom du tar for mye av Serevent
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er viktig at du bruker inhalatoren nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Dersom du skulle komme til å ta en større dose enn anbefalt, bør du rådføre deg med lege eller apotek. Du kan oppleve at hjertet ditt slår raskere enn vanlig, og at du føler deg skjelven og/eller svimmel. Du kan også få hodepine, muskelsvekkelse og leddsmerter.
Dersom du har glemt å ta Serevent
Du må ikke ta en dobbell dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett å ta den neste dosen som vanlig til neste tidspunkt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. For å redusere sannsynligheten for bivirkninger, vil legen din forskrive den laveste dosen av Serevent som kontrollerer astmaen din eller KOLS. Dette er bivirkninger som er rapportert hos personer som bruker Serevent:
Allergiske reaksjoner: Du kan oppleve at pusten din plutselig forverres rett etter at du har brukt Serevent. Du kan merke forverret piping i brystet og hoste. Du kan også få kløe og hevelse (vanligvis i ansiktet, lepper, tunge eller hals). Dersom du får disse symptomene, eller du plutselig opplever dette rett etter at du har brukt Serevent må du umiddelbart kontakte legen din. Allergiske reaksjoner av Serevent er svært sjeldne (de kan oppleves av færre enn 1 av 10 000 personer).
Andre bivirkninger er listet opp nedenfor:
Vanlige (oppleves av færre enn 1 av 10 personer):
 • Muskelkramper
 • Føler seg skjelven; raske eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner), hodepine, skjelvende hender (tremor). Sannsynligheten for tremor er større dersom du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Disse bivirkningene er ikke langvarige, og forekomsten avtar ved fortsatt behandling med Serevent.
Mindre vanlige (oppleves av færre enn 1 av 100 personer):
 • Utslett
 • Svært rask puls (takykardi). Sannsynligheten for dette er større hvis du tar mer enn 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Nervøsitet
Sjelden (oppleves av færre enn 1 av 1000 personer):
 • Svimmelhet
 • Søvnvansker
 • Reduksjon i kaliumnivået i blodet (du kan få uregelmessige hjerteslag, muskelsvekkelse, kramper)
Svært sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 10 000 personer):
 • Pustevansker eller piping i brystet som forverres rett etter at du har tatt Serevent. Hvis dette forekommer skal du stanse behandlingen med Serevent. Bruk den hurtigvirkende anfallsmedisinen din for å hjelpe på pusten, og kontakt legen din omgående.
 • Uregelmessige hjerteslag eller at hjertet slår et ekstraslag (arytmi). Hvis dette forekommer skal du ikke stanse behandlingen med Serevent, men rådføre deg med legen din.
 • Økning i mengden sukker (glukose) i blodet (hyperglykemi). Hvis du har diabetes, kan det bli nødvendig med oftere måling av blodsukkeret og mulig endring av din diabetesbehandling.
 • Sår munn eller hals
 • Føler deg uvel (kvalm)
 • Verking, hovne ledd eller brystsmerter
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Serevent
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Etter bruk skal beskyttelseshetten settes på munnstykket igjen ved å trykke den på plass. Ikke bruk for mye kraft.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Metallbeholderen inneholder en væske under trykk. Den må ikke punkteres, ødelegges eller brennes selv om du tror den er tom.
 • Bruk ikke Serevent etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Serevent
 • Hver dose inneholder 25 mikrogram av virkestoffet salmeterol.
 • Hver metallbeholder inneholder 120 doser.
 • Hjelpestoff er norfluran (HFA 134a).
Hvordan Serevent ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonsaerosol, suspensjon. Trykkbeholderen inneholder en hvit til off-white suspensjon til inhalasjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Wellcome Production
Zone Industrielle No.2, 23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike Serevent Evohaler
Belgia Serevent Evohaler
Danmark Serevent
Estland Serevent
Ungarn Serevent Evohaler
Island Serevent
Irland Serevent Evohaler
Litauen Serevent
Luxemburg Serevent Evohaler
Malta Serevent Evohaler
Nederland Serevent 25 Inhalator CFK vrij, suspensie 25 microgram /dosis
Norge Serevent
Polen Serevent
Den slovakiske
republikk Serevent Inhaler N
Slovenia Serevent 25µg/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom
Sverige Serevent Evohaler
Storbritannia Serevent Evohaler
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.01.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

Inhalasjonsaerosol

AeroChamber/AeroChamber Plus

AeroChamber Flow-Vu

AeroChamber Flow-Vu med maske til barn

AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

Babyhaler

Optichamber Diamond uten maske

Optichamber Diamond med maske til voksne

Optichamber Diamond med maske til barn