Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Seloken injeksjonsvæske 1 mg/ml

metoprololtartrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller annet sykehuspersonell.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Seloken er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Seloken
 3. Hvordan du bruker Seloken
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Seloken
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Seloken er og hva det brukes mot
Seloken tilhører legemiddelgruppen betablokkere. Legemidlet påvirker hjertet slik at det slår saktere og pumper mindre blod pr. minutt. Dette fører til mindre arbeid for hjertet og oksygenbehovet minker. Seloken virker også på blodårene slik at høyt blodtrykk senkes. Effekten av Seloken kan gi positiv virkning på flere forskjellige tilstander og sykdommer.
Seloken brukes
 • ved akutt hjerteinfarkt
 • ved forstyrrelser i hjerterytmen hos hjertepasienter, særlig i form av for raske hjerteslag.
 • ved symptomer bestående av raske eller uregelmessige hjerteslag hos pasienter uten hjertesykdom
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Seloken
Seloken skal ikke gis til deg
 • dersom du er allergisk for metoprolol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har ubehandlet hjertesvikt
 • ved lav puls eller uregelmessig hjerterytme (uten pacemaker)
 • ved unormalt lavt blodtrykk, sjokk
 • ved ubehandlet feokromocytom (en spesiell svulst)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får Seloken dersom
 • du har lavt blodsukker, og ved ukontrollert eller vanskelig innstillbar sukkersyke
 • du har astma og annen lungesykdom
 • ved metabolsk acidose (for mye syre i blodet på grunn av f.eks. dehydrering, diaré, oppkast, nyre- og leversykdom)
 • hvis du er allergisk
 • du har psoriasis, Myasthenia gravis eller sykdom i blodårene (arteriell insuffisiens)
 • du er et barn (manglende erfaring)
 • du bruker alkohol
Andre legemidler og Seloken
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Seloken tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Noen legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Seloken, f.eks.:
 • amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid, nifedipin og hydralazin, digitalis / digoksin, nitrater (brukes til behandling av hjerte- og karsykdom)
 • legemidler mot inflammasjon (f.eks. indometacin, ibuprofen, celecoxib og steroider)
 • adrenalin (et legemiddel som brukes akutt mot sjokk og alvorlig allergisk reaksjon)
 • fenylpropanolamin (brukes til behandling mot slimhinnehevelse i nesen)
 • rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose)
 • andre betablokkere (f.eks. som øyedråper) eller alfablokkere (legemidler mot høyt blodtrykk)
 • sympatisk ganglieblokkere (legemidler mot nervesykdom), MAO-hemmere og kolinesterasehemmere (legemidler mot depresjon, Alzheimers demens eller Parkinsons sykdom)
 • narkosemiddel (legemidler som brukes til anestesi)
 • legemidler for diabetes
 • antihistaminer (legemidler mot allergi)
 • H2 blokkere (legemidler mot for mye magesyre)
 • cimetidin (brukes til behandling av halsbrann og sure reflux)
 • ergotaminderivater (legemidler mot migrene)
 • legemidler mot depresjon (f.eks. fluoxetin, sertralin, paroxetin)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Seloken kan forårsake fosterdød og for tidlig fødsel. Betablokkere skal kun brukes på gravide dersom fordelen oppveier risikoen for fosteret.
Amming
Ved amming forventes effekten av metoprolol på barnet å være lav dersom du tar en dose som er innenfor normalt område av anbefalt behandling. Rådfør deg med lege før bruk av Seloken ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Du kan imidlertid få bivirkninger som svimmelhet og tretthet, særlig i starten av behandlingen. Dette kan nedsette reaksjonshastigheten.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Seloken
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Dersom du gis for mye av Seloken
Legen gir den dosen du trenger, en overdose er usannsynlig. Hvis du ved en feil får for mye Seloken kan du føle symptomer som kvalme og oppkast, kramper, svetting, tretthet, lav puls og blodtrykk, hjertesvikt og pustebesvær. Bevisstløshet kan inntreffe.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Seloken tolereres imidlertid godt og bivirkningene er vanligvis milde og forbigående.
Svært vanlige (påvirker flere enn 1 av 10 personer): Tretthet
Vanlige (påvirker 1-10 av 100 personer): Langsomme hjerteslag, kalde hender og føtter, hjertebank, svimmelhet i forbindelse med endring i kroppstilling (enkelte ganger med besvimelse), svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter, diaré, forstoppelse pustevansker ved anstrengelse.
Mindre vanlige (påvirker 1-10 av 1000 personer): Forbigående forverring av hjertesviktsymptomer, forstyrrelser i hjerterytmen eller i hjertets slagkraft, væskeansansamling/hevelse (ødem), brystsmerter (prekordial smerte), følelse av nummenhet og prikking (parestesi), muskelkramper, brekninger, vektøkning, depresjon, nedsatt konsentrasjon, søvnforstyrrelser, mareritt, sammentrekninger i luftveiene (bronkospasmer), utslett, økt svetting.
Sjeldne (påvirker 1-10 av 10 000 personer): Munntørrhet, avvik i leverfunksjonstester, nervøsitet, engstelse, impotens, tett nese (rhinitt), synsforstyrrelse, tørre og/eller irriterte øyne, betennelse på hornhinnen, hårtap, forstyrrelser i overføring av impulser i hjertet (vist på EKG).
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10 000 personer): Koldbrann hos pasienter med dårlig blodomløp i armer og ben, hepatitt, endringer i blodbildet (trombocytopeni), hukommelsestap/svik, forvirring, hallusinasjoner, øresus, smakforstyrrelser, hudreaksjoner ved eksponering for sollys, forverret psoriasis leddsmerter (artralgi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Seloken
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Holdbarhet: 5 år.
Bruksferdig løsning bør brukes innen 12 timer.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Seloken
Virkestoff er metoprololtartrat.
Andre innholdsstoffer er natriumklorid og vann til injeksjon.
Hvordan Seloken ser ut og innholdet i pakningen
5 ml ampuller, klart glass (brosilikat) iht. Ph. Eur. og USP type I
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Recordati Ireland Limited, Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Irland
Tilvirker: Cenexi, Fontenay sous Bois, Frankrike.
Norsk representant:
Recordati AB, Sverige
Tel: +46 8 545 80 230
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Uforlikeligheter:
Seloken injeksjonsvæske 1 mg/ml bør ikke gis sammen med Macrodex.
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering:
Metoprolol tartrat injeksjon 1 mg/ml tilsvarende opptil 40 mg metoprolol kan blandes med 1000 ml av følgende infusjonsoppløsninger: natriumklorid 9 mg/ml, mannitol 150 mg/ml, dekstrose 100 mg/ml, dekstrose 50 mg/ml, fruktose 200 mg/ml, invert sukker 100 mg/ml, Ringers acetat, Ringers dekstrose, Ringers injeksjon.
Holdbarhet:
5 år.
Ferdigblandet oppløsning bør brukes innen 12 timer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alzheimers demens (alzheimers sykdom): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dekstrose (glukose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.