Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Samsca 15 mg tabletter

Samsca 30 mg tabletter

tolvaptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Samsca er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Samsca
 3. Hvordan du bruker Samsca
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Samsca
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Samsca er og hva det brukes mot
Samsca, som inneholder det aktive stoffet tolvaptan, tilhører en gruppe medisiner som kalles vasopressin-antagonister. Vasopressin er et hormon som bidrar til å hindre tap av vann fra kroppen ved å redusere urinproduksjonen. Antagonist betyr at det forhindrer at vasopressin virker på vannansamling i kroppen (vannretensjon). Dette fører til mindre vann i kroppen ved å øke urinproduksjonen, som resulterer i økt nivå eller konsentrasjon av natrium i blodet.
Samsca brukes til å behandle lave serum-natriumnivåer hos voksne. Du er blitt foreskrevet Samsca fordi du har redusert natriumnivå i blodet som en følge av en sykdom som er kalt ”syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion” (syndrom for uhensiktsmessig utskillelse av antidiuretisk hormon) (SIADH) hvor nyrene holder på for mye vann. Denne sykdommen fører til en uhensiktsmessig produksjon av hormonet vasopressin som har ført til at natriumnivået i blodet er for lavt (hyponatremi). Det kan føre til nedsatt konsentrasjon og hukommelse, eller problemer med å holde balansen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Samsca
Bruk ikke Samsca
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor tolvaptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom nyrene ikke fungerer (ingen produksjon av urin)
 • dersom du har en tilstand som øker saltinnholdet i blodet (”hypernatremi”)
 • dersom du har en tilstand som er forbundet med svært lavt blodvolum
 • dersom du ikke merker når du er tørst
 • dersom du er gravid
 • dersom du ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Samsca:
 • dersom du ikke kan få nok vann eller får innta begrenset med væske
 • dersom du har vanskeligheter med vannlating eller forstørret prostata
 • dersom du lider av leversykdom
 • dersom du har diabetes
Drikke nok vann
Samsca fører til vanntap fordi det øker urinproduksjonen. Dette vanntapet kan resultere i bivirkninger som munntørrhet og tørste eller enda alvorligere bivirkninger som nyreproblemer (se punkt 4). Derfor er det viktig at du har tilgang til vann og at du kan drikke nok når du er tørst.
Barn og ungdom
Samsca er ikke egnet for barn og ungdom (under 18 år).
Andre legemidler og Samsca
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Produkter som inneholder ketokonazol (mot soppinfeksjoner), makrolidantibiotika eller diltiazem (behandling mot høyt blodtrykk og brystsmerter) kan øke effekten av Samsca. Samsca kan øke effekten av digoxin (brukt i behandling av uregelmessigheter i pulsen og hjertesvikt). Barbiturater (brukt til å behandle epilepsi/slag og noen søvnforstyrrelser) eller rifampicin (mot tuberkulose) kan redusere effektene av Samsca.
Andre produkter som øker salt i blodet eller som inneholder store mengder salt kan øke effekten av Samsca. Legemidler som også øker urinproduksjonen (diuretika) kan ytterligere øke risikoen for bivirkninger som vanntap (se “Drikke nok vann” ovenfor). Derfor bør du fortelle legen din om alle legemidler du får eller nylig har fått, inkludert legemidler som ikke er reseptbelagt.
Samsca kan redusere effekten av desmopressin (brukes for å øke blodets koagulasjonsfaktorer)
Det kan likevel være greit for deg å ta disse legemidlene sammen med Samsca. Din lege vil kunne avgjøre hva som passer best for deg.
Inntak av Samsca sammen med mat og drikke
 • Samsca skal ikke tas med grapefruktjuice.
Graviditet og amming
Gravide kvinner må ikke ta dette legemidlet.
Ammende mødre må ikke ta dette legemidlet.
Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon ved bruk av dette legemidlet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Samsca har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det kan imidlertid av og til gjøre at du kjenner deg svimmel eller svak, eller du kan besvime i en kort periode.
Samsca inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Samsca
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Behandling med Samsca vil bli påbegynt på sykehus.
 • For behandling av lavt natriumnivå (hyponatremi), kan dosen være fra 15 mg til 60 mg én gang daglig. Legen din vil starte med en dose på 15 mg og kan deretter øke til maksimum 60 mg for å oppnå ønsket serumnatriumnivå. For å følge med effektene av Samsca, vil legen ta regelmessige blodprøver.
 • Svelg tabletten hel, med et glass vann.
 • Ta tablettene én gang daglig, helst om morgenen, med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av Samsca
Dersom du har tatt flere tabletter enn den foreskrevne dosen, drikk rikelig med vann og ta straks kontakt med lege eller sykehus. Husk å ta med deg medisinforpakningen så det er tydelig hva du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Samsca
Dersom du glemmer å ta medisinen, bør du ta dosen så snart du husker det, på samme dag. Dersom du ikke tar tabletten én dag, tar du normal dose neste dag. Du må IKKE ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Samsca
Hvis du slutter å ta Samsca, kan dette føre til lavt natrium igjen. Derfor bør du bare slutte å ta Samsca hvis du legger merke til bivirkninger som krever øyeblikkelig hjelp (se avsnitt 4) eller hvis legen sier du skal gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du merker noen av følgende bivirkninger, er det mulig du trenger akutt medisinsk hjelp. Slutt å ta Samsca og ta straks kontakt med lege eller nærmeste sykehus hvis du:
 • finner det vanskelig å urinere oppdager hevelse i ansiktet, leppene eller tungen, kløe, generalisert utslett eller sterk hvesing eller åndenød (symptomer på en allergisk reaksjon).
  Rådfør deg med lege dersom symptomer som tretthet, tap av matlyst, ubehag til høyre i øvre del av magen, mørk urin eller gulsott (gulfarging av hud eller øyne) forekommer.
Andre bivirkningerSvært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • tørste
 • kvalme
Vanlige (kan ramme opp til 1 av 10 personer)
 • økte nivåer av leverenzymer i blodet
 • munntørrhet
 • stort inntak av vann
 • økt trang til å late vannet, eller hyppigere vannlating
 • vanntap
 • tretthet, generell svakhet
 • redusert matlyst
 • forstoppelse
 • svimmelhet
 • lavt blodtrykk når du reiser deg
 • besvimelse
 • bloduttredelser i huden
 • kløe
 • feber
 • høyt nivå av natrium, kalium, kreatinin, urinsyre og blodsukker
 • rask stigning i natriumnivået
 • lavt blodsukker
 • hodepine
 • generell utilpasshet
 • diaré
 • blod i urinen
Mindre vanlige (kan ramme opp til 1 av 100 personer)
 • økning av bilirubin i blodet
 • nyreproblemer
 • endring i smakssansen
 • kløende utslett
Ikke kjent
Andre bivirkninger har forekommet hos et svært lite antall personer, men deres eksakte frekvens er ukjent.
 • allergiske reaksjoner (se ovenfor)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Samsca
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på esken etter Utl. dato og på blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Samsca
Virkestoffet er tolvaptan.
Hver Samsca 15 mg-tablett inneholder 15 mg tolvaptan.
Hver Samsca 30 mg-tablett inneholder 30 mg tolvaptan.
Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, indigokarmin (E 132) aluminiumlake.
Hvordan Samsca ser ut og innholdet i pakningen
Samsca 15 mg er en blå, trekantet, konveks tablett, med ”OTSUKA” og ”15” på den ene siden.
Samsca 30 mg er en blå, rund, konveks tablett, med ”OTSUKA” og ”30” på den ene siden.
Legemidlet leveres i perforert enkeltdose-blister med 10 × 1 tablett. En pakke med 10 Samscatabletter inneholder én blisterpakning med 10 tabletter, og en pakke med 30 Samsca-tabletter inneholder 3 blisterpakninger med 10 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
AndersonBrecon (UK) Ltd., Hereford, Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06/2014.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

vannretensjon (væskeretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.