Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon

salmeterol/flutikasonpropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Salmeterol/Fluticasone Cipla er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla
 3. Hvordan du bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Salmeterol/Fluticasone Cipla
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Salmeterol/Fluticasone Cipla er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Salmeterol/Fluticasone Cipla tilhører en gruppe av legemidler mot astma. Salmeterol/Fluticasone Cipla inneholder to legemidler, salmeterol og flutikasonpropionat.
 • Salmeterol er en langtidsvirkende bronkodilatator. Bronkodilatorer hjelper til med å holde luftveiene i lungene åpne. Det gjør det lettere for luften å komme inn og ut. Denne virkningen varer i minst 12 timer.
 • Flutikasonpropionat er et kortikosteroid som reduserer hevelsen og irritasjonen i lungene.
Legen har forskrevet dette legemidlet for å forhindre astma.
Du må bruke Salmeterol/Fluticasone Cipla hver dag slik legen din har anvist. Dette er med på å sikre at det virker som det skal for å kontrollere astmaen din.
Salmeterol/Fluticasone Cipla er med på å hindre at du blir andpusten og får pipende pust. Det hjelper ikke når du først er blitt andpusten og har fått pipende pust. Hvis det skjer, må du bruke en hurtigvirkende "anfallsmedisin", for eksempel salbutamol.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla
Bruk ikke Salmeterol/Fluticasone Cipla
Hvis du er allergisk overfor salmeterol, flutikasonpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla. Legen din vil overvåke behandlingen din nøye hvis du har medisinske tilstander som:
 • hjertesykdom, inkludert uregelmessige eller hurtige hjerteslag
 • overaktiv skjoldbruskkjertel
 • høyt blodtrykk
 • diabetes mellitus (Salmeterol/Fluticasone Cipla kan øke blodsukkeret ditt)
 • lite kalium i blodet
 • tuberkulose (TB), nå eller tidligere
Hvis du har eller har hatt noen av disse tilstandene, skal du snakke med legen din før du begynner å bruke Salmeterol/Fluticasone Cipla.
Barn og ungdom
Ungdom under 16 år som inntar høye doser av flutikasonpropionat (typisk ≥ 1000 mikrogram/dag) kan være spesielt utsatt for systemiske bivirkninger. Systemiske bivirkninger kan oppstå, spesielt ved høye doser forskrevet over lengre perioder. Mulige systemiske bivirkninger inkluderer Cushings syndrom, Cushing- lignende trekk, binyrebarksuppresjon, akutt adrenerg krise og veksthemming hos barn og ungdom og mer sjelden, ulike psykiatriske og atferdsrelaterte bivirkninger, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller aggresjon.
Det anbefales at høyden hos barn som behandles med kortikosteroider til inhalasjon overvåkes regelmessig. Dosen av kortikosteroider til inhalasjon bør reduseres til laveste dose som opprettholder en effektiv astmakontroll.
Andre legemidler og Salmeterol/Fluticasone Cipla
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også legemidler mot astma og reseptfrie legemidler. Grunnen til dette er at Salmeterol/Fluticasone Cipla ikke bør tas samtidig med visse andre legemidler.
Fortell legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler, før du begynner å bruke Salmeterol/Fluticasone Cipla:
 • Betablokkere (f.eks. atenolol, propranolol og sotalol). Betablokkere brukes hovedsakelig mot høyt blodtrykk og andre hjertesykdommer.
 • Legemidler mot virus og sopp (f.eks. ritonavir, ketokonazol og itrakonazol). Noen av disse legemidlene kan øke mengden av flutikasonpropionat eller salmeterol i kroppen din. Dette kan øke risikoen for at du kan oppleve bivirkninger med Salmeterol/Fluticasone Cipla, inkludert uregelmessige hjerteslag, eller de kan gjøre bivirkningene verre.
 • Kortikosteroider (gjennom munnen eller ved injeksjon). Hvis du nylig har tatt noen av disse legemidlene, kan det øke risikoen for påvirkning av binyrene dine.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil avgjøre om du kan bruke Salmeterol/Fluticasone Cipla mens du er gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Salmeterol/Fluticasone Cipla påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla
Bruk Salmeterol/Fluticasone Cipla hver dag inntil legen din sier at du skal slutte. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Ikke ta mer enn den anbefalte dosen. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk hos voksne og ungdom over 12 år
 • Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon
  • 2 sprayer to ganger daglig
 • Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon
  • 2 sprayer to ganger daglig
Symptomene dine kan holdes under kontroll hvis du bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla to ganger daglig. Hvis det skjer, kan det hende at legen din reduserer dosen din til én gang daglig. Dosen kan endres til:
 • én gang om kvelden – hvis du har symptomer om natten
 • én gang om morgenen– hvis du har symptomer om dagen
Det er svært viktig at du følger legens instruksjoner om hvor mange inhalasjoner du skal ta og hvor ofte du skal ta medisinen din.
Hvis du bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla mot astma, vil legen undersøke symptomene dine regelmessig.
Dersom astmaen eller pusten din forverres, skal du omgående kontakte legen din. Du kan kjenne mer piping i brystet, du kan oftere føle tetthet i brystet eller du merker at du har behov for flere doser av den hurtigvirkende anfallsmedisinen din. Dersom du opplever dette skal du fortsette behandlingen med Salmeterol/Fluticasone Cipla, men du må ikke øke antall doser. Det er mulig at lungesykdommen din er forverret, og du kan bli alvorlig syk. Rådfør deg med legen din, ettersom det kan være nødvendig å endre behandlingen din.
Bruksanvisning
 • Legen din, helsepersonell eller ansatte på apoteket bør vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren din. Med jevne mellomrom bør de også sjekke hvordan du bruker inhalatoren. Dersom du ikke bruker Salmeterol/Fluticasone Cipla som anvist eller som forskrevet, kan det føre til at legemidlet ikke virker som det skal mot astmaen din.
 • Legemidlet ligger inne i en trykkbeholder som er festet i en inhalator av plast med et munnstykke.
 • Beholderen har et telleverk for å vise deg hvor mange doser av legemidlet som er igjen. Etter hvert som du bruker inhalatoren vil dosetelleren rotere ved hvert femte til sjuende dose nedover mot neste tall. Dosetelleren vil vise det omtrentlige antallet doser som er igjen i inhalatoren.
 • Vær forsiktig så du ikke mister inhalatoren i bakken, fordi dette kan føre til at telleverket teller ned én dose.
Testing av inhalatoren
1. Når du skal bruke inhalatoren din for første gang, må du sjekke at den virker. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket ved å klemme forsiktig på sidene med tommel og pekefinger og trekk den av.
2. For å være sikker på at den virker, rist inhalatoren godt, hold munnstykket slik at det peker fra deg og trykk på beholderen for å slippe ut 4 doser i luften. Dosetelleren viser "120", som er en angivelse av hvor mange doser det er igjen i inhalatoren. Dersom du ikke har brukt inhalatoren på 1 uke, frigjør 2 doser i luften for å være sikker på at den virker.
Slik bruker du inhalatoren din
Det er viktig å puste inn så rolig som mulig rett før du bruker inhalatoren.
1. Stå eller sitt oppreist når du bruker inhalatoren.
2. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket. Sjekk innsiden og utsiden av munnstykket for å forsikre deg om at det er rent og fritt for fremmedlegemer (figur A).
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Ryst inhalatoren 4 eller 5 ganger for å være sikker på at alle løse gjenstander fjernes, og at innholdet i beholderen blandes godt (figur B).
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Hold inhalatoren loddrett med tommelen i bunnen, under munnstykket. Pust helt ut, så lenge du synes det er behagelig (figur C).
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Plasser munnstykket i munnen mellom tennene. Lukk leppene rundt det. Ikke bit (figur D).
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Pust inn gjennom munnen. Rett etter at du begynner å puste inn, trykker du på toppen av
beholderen for å frigjøre 1 dose legemiddel. Gjør dette mens du samtidig puster dypt og rolig inn (figur D).
7. Hold pusten, ta inhalatoren vekk fra munnen og fjern fingeren fra toppen av
inhalatoren. Fortsett med å holde pusten i noen få sekunder, eller så lenge det er behagelig (figur E).
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Vent i omtrent 30 sekunder mellom hver inhalasjon. Gjenta trinnene 3 til 7.
9. Etterpå bør munnen skylles med vann, som skal spyttes ut etterpå. Dette kan bidra til at du unngår å få soppinfeksjon i munnen (trøske) og bli hes.
10. Etter bruk må du alltid sette beskyttelseshetten på munnstykket igjen for å beskytte mot støv. Når beskyttelseshetten sitter korrekt på plass, vil den "klikke" på plass. Hvis den ikke "klikker" på plass, snu beskyttelseshetten den andre veien og prøv igjen. Ikke bruk for stor kraft.
Dersom du synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen kan et inhalsjonskammer brukes, som f. eks. VolumaticTM eller AeroChamber PlusTM (avhengig nasjonale retningslinjer). Før du starter å bruke et inhalasjonskammer for første gang eller du må endre bruken av et inhalasjonskammer, bør du rådføre deg med legen din, helsepersonell eller ansatte på apoteket.
Du bør skaffe seg en ny inhalator når telleverket viser tallet "40" og fargen på dosetelleren forandrer seg fra grønn til rød. Inhalatoren skal ikke brukes når telleverket viser "0", da dosene som er igjen i inhalatoren ikke er tilstrekkelige til å gi en full dose. Pasienter må aldri prøve å endre tallet i telleverket eller fjerne telleverket fra metallbeholderen. Telleverket kan ikke nullstilles og er festet permanent til beholderen.
Slik rengjør du inhalatoren din
For å hindre at inhalatoren din blir tett er det viktig at den rengjøres minst én gang i uken. Slik rengjør du inhalatoren din:
 • Fjern beskyttelseshetten til munnstykket.
 • Metallbeholderen skal ikke fjernes fra selve inhalatoren, heller ikke under rengjøring.
 • Tørk av innsiden og utsiden av munnstykket, samt selve inhalatoren med en tørr klut eller et papirtørkle.
 • Sett beskyttelseshetten på munnstykket igjen. Den vil "klikke" på plass hvis den er plassert korrekt. Hvis den ikke "klikker" på plass, snu beskyttelseshetten den andre veien og prøv igjen. Ikke bruk for stor kraft.
Metallbeholderen må ikke legges i vann.
Dersom du tar for mye av Salmeterol/Fluticasone Cipla
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er viktig å bruke inhalatoren som anvist. Hvis du utilsiktet tar en større dose enn anbefalt, skal du oppsøke lege eller apotek. Du vil kanskje merke at hjertet slår hurtigere enn vanlig og at du føler deg skjelven. Du kan også få hodepine, muskelsvakhet og verkende ledd.
Hvis du har brukt høyere doser over lang tid, bør du rådføre deg med lege eller apotek. Grunnen til dette er at høyere doser av Salmeterol/Fluticasone Cipla kan redusere mengden av steroidhormoner som produseres i binyrene.
Dersom du har glemt å ta Salmeterol/Fluticasone Cipla
Dersom du glemmer å bruke inhalatoren din, ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Salmeterol/Fluticasone Cipla
Det er svært viktig at du tar Salmeterol/Fluticasone Cipla hver eneste dag som angitt. Fortsett å bruke det inntil legen din sier at du skal slutte. Ikke stopp eller reduser dosen med Salmeterol/Fluticasone Cipla brått. Dette kan forverre pusteproblemene dine, og svært sjeldent kan bivirkninger oppstå.
Disse omfatter:
 • Magesmerter
 • Tretthet og appetittløshet
 • Kvalme og diare
 • Vekttap
 • Hodepine og døsighet
 • Lave nivåer av kalium i blodet
 • Lavt blodtrykk og anfall
I svært sjeldne tilfeller, hvis du får en infeksjon eller opplever ekstremt stress (som etter en alvorlig ulykke eller hvis du gjennomgår en operasjon), kan du få lignende bivirkninger.
For å forhindre at disse symptomene oppstår, kan legen forskrive ekstra kortikosteroider (som prednisolon). Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. For å redusere mulighetene for bivirkninger, vil legen forskrive den lavest mulige dosen av Salmeterol/Fluticasone Cipla som kontrollerer astmaen din.
Allergiske reaksjoner: du kan oppleve at pustingen din plutselig blir verre etter bruk av Salmeterol/Fluticasone Cipla. Du kan få svært pipende pust og hoste. Du kan også oppleve kløe og hevelse (vanligvis i ansiktet, leppene, tungene og halsen). Hvis du opplever disse bivirkningene eller hvis de inntreffer plutselig etter at du har tatt Salmeterol/Fluticasone Cipla, skal du informere legen din umiddelbart. Allergiske reaksjoner på Salmeterol/Fluticasone Cipla er uvanlige (de inntreffer hos færre enn 1 av 100 personer).
Andre bivirkninger er listet opp nedenfor:
Svært vanlige (oppleves av flere enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine – den blir vanligvis bedre ettersom behandlingen fortsetter.
 • Økt antall forkjølelser er rapportert hos KOLS-pasienter.
Vanlige (oppleves av færre enn 1 av 10 personer)
 • Trøske (såre, kremgule, hevede flekker) i munnen og halsen, samt sår tunge og hes stemme. Skylling av munnen med vann som spyttes ut igjen etter hver dose kan hjelpe. Legen din kan forskrive et soppmiddel mot trøsken.
 • Verkende, hovne ledd og muskelsmerter.
 • Muskelkramper.
Følgende bivirkninger er også rapportert hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
 • Lungebetennelse og bronkitt (lungeinfeksjon). Fortell legen din hvis du opplever noen av følgende symptomer: økt slimproduksjon (slim som hostes opp fra luftveiene), endring av fargen på slimet, feber, frysninger, økt hoste, økte pusteproblemer.
 • Halsirritasjon. Skylling av munnen med vann som spyttes ut igjen etter hver dose kan hjelpe.
 • Blåmerker og brist/brudd.
 • Bihulebetennelse (en følelse av trykk eller tetthet i nesen, kinnene og bak øynene, noen ganger med en bankende verking).
 • Reduksjon av mengden kalium i blodet
 • (du kan få uregelmessige hjerteslag, muskelsvakhet, kramper).
Mindre vanlige (oppleves av færre enn 1 av 100 personer)
 • Økning av mengden sukker i blodet (hyperglykemi). Hvis du har diabetes kan det bli nødvendig med hyppigere overvåking av blodsukkeret, og det kan bli påkrevet med justering av den vanlige diabetesbehandlingen din.
 • Flekker i linsen i øyet
 • Svært hurtige hjerteslag (takykardi)
 • Skjelving og hurtige eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner) – disse er vanligvis ufarlige og reduseres etter hvert
 • Brystsmerter
 • Bekymring (denne bivirkningen forekommer hovedsakelig hos barn)
 • Søvnforstyrrelser
 • Utslett
 • Katarakt (grå stær)
Sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 1000 personer)
 • Pustevansker og pipende pust som blir verre rett etter at du har tatt Salmeterol/Fluticasone Cipla. Hvis dette skjer, skal du slutte å ta Salmeterol/Fluticasone Cipla. Bruk den hurtigvirkende anfallsmedisinen din og informer legen din umiddelbart.
 • Salmeterol/Fluticasone Cipla kan påvirke den normale produksjonen av steroidhormoner i kroppen din, særlig hvis du bruker høye doser over lang tid. Disse virkningene omfatter:
  • veksthemming hos barn og ungdom
  • redusert bentetthet
  • glaukom (grønn stær, øyesykdom som påvirker synet)
  • vektøkning
  • rundt (måneformet) ansikt (Cushings syndrom)
Legen din vil undersøke deg regelmessig med tanke på disse bivirkningene og passe på at du tar den lavest mulige dosen av Salmeterol/Fluticasone Cipla som kontrollerer astmaen din.
 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertet slår en ekstra gang (arytmier). Informer legen din om dette, men ikke slutt å ta Salmeterol/Fluticasone Cipla uten at legen din gir deg beskjed om å slutte.
 • Atferdsendringer, som ualminnelig aktivitet eller irritabilitet (disse bivirkningene forekommer hovedsakelig hos barn).
Ukjent frekvens, men kan også forekomme:
 • Depresjon eller aggresjon. Disse bivirkningene forekommer hovedsakelig hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Salmeterol/Fluticasone Cipla
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Rett etter bruk skal beskyttelseshetten settes på munnstykket igjen ved å klikke den på plass. Ikke bruk for stor kraft.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke utsettes for temperaturer over 50ºC.
 • Salmeterol/Fluticasone Cipla skal ikke oppbevares på et kaldt sted, da virkningen av legemidlet kan reduseres.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Metallbeholderen inneholder væske under trykk. Metallbeholderen skal ikke punkteres, ødelegges eller brennes, selv om du tror at den er tom.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Salmeterol/Fluticasone Cipla
 • Virkestoffer er 25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 125 eller 250 mikrogram flutikasonpropionat.
 • Andre innholdsstoffer er norfluran (HFA 134a).
Hvordan Salmeterol/Fluticasone Cipla ser ut og innholdet i pakningen
 • Salmeterol/Fluticasone Cipla som leveres til deg består av en aluminiumspose med en pose med silika gel (fuktighetsabsorberende middel), som inneholder en merket aluminiumsbeholder med en tilpasset doseringsventil og en plastpumpe med doseteller og en beskyttelseshette mot støv.
 • Hver inhalator er fylt for å avgi 120 tilmålte doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
Cipla Europe NV Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen Belgia
Tilvirkere
S&D Pharma CZ, spol. s r.o
Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility), Tsjekkia
Cipla (EU) Ltd
20 Balderton Street London W1K 6TL Storbritannia
Cipla Europe NV Uitbreidingstraat 80,
2600 Antwerp, Belgia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerrike

Zoreeda 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Dosis -Druckgasinhalation, Suspension
Zoreeda 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Dosis –Druckgasinhalation Suspension

Belgia

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 microgrammes /125 microgrammes par dose suspension pour inhalation en flacon pressurise
Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 microgrammes /250 microgrammes par dose suspension pour inhalation en flacon pressurise

Finland

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrog /125 mikrog/annos inhalaatiosumute, suspensio
Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrog /250 mikrog/annos inhalaatiosumute, suspensio

Ungarn

Fullhale 25 mikrogramm /125 mikrogramm per adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió
Fullhale 25 mikrogramm /250 mikrogramm per adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió

Kroatia

Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 125 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija
Salmeterol/flutikazon Cipla 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, stlačeni inhalat, suspenzija

Italia

Zoreeda 25 microgrammi /125 microgrammi per dose - sospensione pressurizzata per inalazione
Zoreeda 25 microgrammi /250 microgrammi per dose - sospensione pressurizzata per inalazione

Norge

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon
Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon

Romania

Serroflo 25 micrograme/125 micrograme/doză suspensie de inhalat presurizată Serroflo 25 micrograme/250 micrograme/doză suspensie de inhalat presurizată

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.07.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

Inhalasjonsaerosol

AeroChamber/AeroChamber Plus

AeroChamber Flow-Vu

AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

Volumatic