Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

RoActemra 162 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (ACTPen®)

tocilizumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I tillegg til dette pakningsvedlegget vil du få et pasientkort som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med RoActemra.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva RoActemra er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker RoActemra
 3. Hvordan du bruker RoActemra
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer RoActemra
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva RoActemra er og hva det brukes mot
RoActemra inneholder virkestoffet tocilizumab, som er et protein laget i spesifikke immunceller (monoklonalt antistoff) som blokkerer virkningen av et spesifikt protein (cytokin) som kalles interleukin-6. Dette proteinet er involvert i kroppens betennelsesprosesser, og ved å blokkere det kan betennelsen i kroppen reduseres. RoActemra brukes til behandling av:
 • voksne med moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA), en autoimmun sykdom, der tidligere behandling har vært ineffektiv.
 • voksne med alvorlig, aktiv og progressiv revmatoid artritt (RA), som ikke tidligere har vært behandlet med metotreksat.
RoActemra reduserer symptomer som smerte og hevelser i leddene, og kan også forbedre din evne til å utføre daglige gjøremål. Det er blitt vist at RoActemra kan utsette ødeleggelsen av brusk og knokler i leddene forårsaket av sykdommen, og forbedre din evne til å utføre vanlige, daglige aktiviteter.
RoActemra gis vanligvis sammen med et annet legemiddel mot RA som heter metotreksat. RoActemra kan også gis alene hvis legen mener at metotreksat ikke er egnet.
 • voksne med en sykdom i pulsårene som kalles kjempecellearteritt (GCA), forårsaket av betennelse i kroppens største pulsårer, særlig de som forsyner blod til hodet og nakken. Symptomene inkluderer hodepine, utmattelse og smerter i kjeven. Det kan resultere i slag og blindhet.
RoActemra kan redusere smerte og hevelse i pulsårer og vener i hodet, nakken og armer.
GCA blir ofte behandlet med legemidler som kalles steroider. De er vanligvis effektive, men kan ha bivirkninger dersom de brukes ved høye doser over lang tid. Reduksjon av dosen med steroider kan også føre til en oppblussing av GCA. Ved å legge RoActemra til behandlingen kan man bruke steroider i et kortere tidsrom, samtidig som GCA holdes under kontroll.
 • barn og ungdom, i alderen 12 år og oppover, med aktiv systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA), en inflammatorisk sykdom som fører til smerte og hevelse i ett eller flere ledd, samt feber og utslett.
RoActemra brukes for å bedre symptomene ved sJIA. Det kan gis sammen med metotreksat eller alene.
 • barn og ungdom, i alderen 12 år og oppover, med aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA). Dette er en inflammatorisk sykdom som fører til smerte og hevelse i ett eller flere ledd.
RoActemra brukes til å bedre symptomene ved pJIA. Det kan gis sammen med metotreksat eller alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker RoActemra
Bruk ikke RoActemra
 • hvis du eller en pasient (barn) du har omsorg for er allergisk overfor tocilizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du eller en pasient (barn) du har omsorg for har en aktiv, alvorlig infeksjon.
Snakk med lege hvis noe av dette gjelder for deg. Bruk ikke RoActemra.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker RoActemra.
 • Informer legen din umiddelbart dersom du får en allergisk reaksjon som tett bryst, pustevansker, alvorlig svimmelhet eller ørhet, opphovnede lepper, hevelse i tunge eller ansikt, hudkløe, elveblest eller utslett under eller etter injeksjonen.
 • Ta ikke neste dose før du har informert legen din OG legen din har fortalt deg at du kan ta neste dose, dersom du har opplevd symptomer på allergisk reaksjon etter injisering av RoActemra.
 • Dersom du har en infeksjon, kortvarig eller langvarig, eller dersom du ofte får infeksjoner. Informer legen din umiddelbart dersom du føler deg uvel. RoActemra kan redusere kroppens evne til å respondere på infeksjoner og kan forverre en eksisterende infeksjon eller øke risiko for å få nye infeksjoner.
 • Informer legen din dersom du har hatt tuberkulose. Legen din vil undersøke deg for tegn og symptomer på tuberkulose før du starter behandlingen med RoActemra. Ved symptomer på tuberkulose (vedvarende hoste, vekttap, slapphet, mild feber), eller annen infeksjon oppstår under eller etter behandlingen må du fortelle det til legen din umiddelbart.
 • Informer legen din dersom du har hatt magesår eller divertikulitt. Symptomer kan være magesmerter og uforklarlige endringer i avføringsmønster med feber.
 • Informer legen din dersom du har en leversykdom. Før du bruker RoActemra kan legen velge å ta en blodprøve for å måle leverfunksjonen din.
 • Informer legen din dersom du nylig har fått en vaksine eller planlegger vaksinering. Alle pasienter bør være ajour med all vaksinering før oppstart av behandling med RoActemra. Noen typer vaksiner bør ikke gis ved behandling med RoActemra.
 • Informer legen din hvis du har kreft. Legen vil avgjøre om du likevel kan få RoActemra.
 • Informer legen din hvis du har kardiovaskulære risikofaktorer som økt blodtrykk og økt kolesterol. Disse faktorene må overvåkes mens du får RoActemra.
 • Legen vil følge deg opp nøye hvis du har moderate til alvorlige problemer med nyrefunksjonen.
 • Hvis du har vedvarende hodepine.
Legen din vil ta blodprøver av deg før du får RoActemra for å undersøke om du har lavt antall hvite blodceller, lavt blodplatetall eller høye verdier av leverenzymer.
Barn og ungdom
Det er ikke anbefalt å bruke RoActemra ferdigfylt penn (ACTPen®) til barn under 12 år. RoActemra skal ikke gis til barn med sJIA som veier under 10 kg.
Snakk med barnets lege dersom barnet tidligere har hatt makrofagaktivering-syndrom (aktivering og ukontrollert deling av spesifikke blodceller). Legen vil avgjøre om barnet likevel kan gis RoActemra.
Andre legemidler og RoActemra
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. RoActemra kan påvirke hvordan noen legemidler virker, og det kan bli nødvendig å justere doseringen av disse. Du må informere legen din hvis du bruker legemidler som inneholder noen av følgende virkestoffer:
 • metylprednisolon, deksametason, brukes for å dempe betennelse (inflammasjon)
 • simvastatin eller atorvastatin, brukes for å redusere kolesterolnivået
 • kalsiumkanalblokkere (f.eks. amlodipin), brukes ved behandling av høyt blodtrykk
 • teofyllin, brukes ved behandling av astma
 • warfarin eller fenprokumon, brukes som blodfortynnende midler
 • fenytoin, brukes ved behandling av krampeanfall
 • ciklosporin, brukes for å undertrykke immunsystemet ved organtransplantasjoner
 • benzodiazepiner (f.eks. temazepam), brukes for å lindre angst
På grunn av mangel på klinisk erfaring, anbefales det ikke å bruke RoActemra sammen med andre biologiske legemidler til behandling av RA, sJIA, pJIA eller GCA.
Graviditet, amming og fertilitet
RoActemra skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Snakk med legen før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Fruktbare kvinner (fertile kvinner) må bruke sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandlingen.
Avbryt ammingen hvis du skal få RoActemra og snakk med lege. Før du starter å amme bør du ha fått siste dose av RoActemra for minst 3 måneder siden. Det er ukjent om RoActemra skilles ut i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet kan forårsake svimmelhet. Hvis du opplever å bli svimmel, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker RoActemra
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du er usikker.
Behandlingen blir forskrevet og startet opp av lege med erfaring i diagnostikk og behandling av RA, sJIA, pJIA eller GCA.
Den anbefalte dosen
Dosering for voksne med RA eller GCA er 162 mg (innholdet av 1 ferdigfylt penn) gitt én gang i uken.
Ungdom med sJIA (i alderen 12 år og oppover)
Den vanlige dosen med RoActemra avhenger av pasientens vekt.
 • Hvis pasienten veier mindre enn 30 kg: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang annenhver uke
 • Hvis pasienten veier 30 kg eller mer: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang hver uke
Den ferdigfylte pennen bør ikke brukes til å behandle barn under 12 år.
Ungdom med pJIA (i alderen 12 år og oppover)
Den vanlige dosen med RoActemra avhenger av pasientens vekt.
 • Hvis pasienten veier mindre enn 30 kg: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang hver tredje uke
 • Hvis pasienten veier 30 kg eller mer: dosen er 162 mg (innholdet i 1 ferdigfylt sprøyte) én gang annenhver uke.
Den ferdigfylte pennen bør ikke brukes til å behandle barn under 12 år.
RoActemra blir gitt som en injeksjon under huden (subkutant). Ved oppstart kan lege eller sykepleier injisere RoActemra (ACTPen®). Legen din kan imidlertid bestemme at du kan injisere RoActemra selv. I så fall vil du få opplæring i hvordan du injiserer RoActemra selv. Foreldre eller omsorgspersoner vil få opplæring i hvordan RoActemra injiseres hvis pasienten ikke kan sette injeksjoner selv.
Snakk med legen din dersom du har noen spørsmål om å sette injeksjoner på deg selv eller på en pasient (ungdom) som du har omsorg for. Du finner en detaljert "Bruksanvisning for administrering" på slutten av dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av RoActemra
Siden RoActemra gis i en ferdigfylt penn er det lite sannsynlig at du vil få for mye. Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du likevel er bekymret.
Dersom en voksen med RA eller GCA, eller en ungdom med sJIA, går glipp av eller glemmer en dose
Det er veldig viktig å bruke RoActemra nøyaktig som forskrevet av legen din. Hold oversikt over din neste dose.
 • Dersom en dose som tas ukentlig er uteblitt men det ikke er gått mer enn 7 dager, ta dosen på den neste planlagte datoen.
 • Dersom en dose som tas annenhver uke er uteblitt men det ikke er gått mer enn 7 dager, injiser en dose så snart du husker det. Ta neste dose til vanlig planlagt tid.
 • Snakk med lege eller apotek dersom en dose som tas ukentlig eller annenhver uke er uteblitt og det er gått mer enn 7 dager, eller du er usikker på når du skal injisere RoActemra.
Dersom en ungdom med pJIA går glipp av eller glemmer en dose.
Det er veldig viktig å bruke RoActemra nøyaktig som forskrevet av legen. Hold oversikt over neste dose.
 • Dersom en dose er uteblitt men det ikke er gått mer enn 7 dager, injiser en dose så snart du husker det. Ta neste dose til vanlig planlagt tid.
 • Snakk med lege eller apotek dersom en dose er uteblitt og det er gått mer enn 7 dager, eller du er usikker på når du skal injisere RoActemra.
Dersom du avbryter behandling med RoActemra
Du bør ikke avbryte behandling med RoActemra uten å diskutere dette med legen din først. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan RoActemra forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger kan oppstå 3 måneder eller mer etter siste dose av RoActemra.
Mulige alvorlige bivirkninger: informer legen din umiddelbart
Disse er vanlige: De kan forekomme hos opp til 1 av 10 brukere
Allergiske reaksjoner under eller etter injeksjonen:
 • vanskeligheter med å puste, tetthet i brystet eller ørhet.
 • utslett, kløe, elveblest, hevelse på lepper, tunge eller i ansikt.
Hvis du merker noen av disse bivirkningene, må du fortelle det til lege umiddelbart.
Tegn på alvorlige infeksjoner:
 • feber og frysninger
 • blemmer på huden eller i munnen
 • magesmerter
Tegn og symptomer på leverbivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere
 • trøtthet
 • magesmerter
 • gulsott (gulfarging av hud eller øyne)
Hvis du merker noen av disse må du underrette legen din snarest mulig.
Svært vanlige bivirkninger:
Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere
 • øvre luftveisinfeksjoner med typiske symptomer slik som hoste, tett nese, rennende nese, sår hals og hodepine
 • høye nivåer av fett (kolesterol) i blodet
 • reaksjoner på injeksjonsstedet
Vanlige bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere
 • lungebetennelse (pneumoni)
 • helvetesild (herpes zoster)
 • forkjølelsessår (oral herpes simplex), blemmer
 • hudinfeksjon (cellulitt), noen ganger med feber og frysninger
 • utslett og kløe, elveblest
 • allergiske (hypersensitivitets-) reaksjoner
 • øyeinfeksjon (konjunktivitt)
 • hodepine, svimmelhet, høyt blodtrykk
 • sår i munn, magesmerter
 • væskeretensjon (ødem) i leggene, vektøkning
 • hoste, kortpustethet
 • lavt antall hvite blodceller påvist ved blodprøve (nøytropeni, leukopeni)
 • unormale leverfunksjonsprøver (økte transaminaser)
 • påvist økt bilirubin i blodprøver
 • lave nivåer av fibrinogen i blodet (et protein som er involvert i blodlevring)
Mindre vanlige bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere
 • divertikulitt (feber, kvalme, diaré, forstoppelse, magesmerter)
 • røde opphovnede områder i munnen
 • høye blodfettnivåer (triglyserider)
 • magesår
 • nyrestein
 • underaktiv skjoldbruskkjertel
Sjeldne bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere
 • Stevens-Johnson syndrom (hudutslett som kan føre til alvorlige blæredannelser og avskalling av huden)
 • dødelige allergiske reaksjoner (anafylaksi [dødelig])
 • leverbetennelse (hepatitt), gulsott
Svært sjeldne bivirkninger:
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere
 • lave blodverdier av hvite blodceller, røde blodceller og blodplater i blodprøver
 • leversvikt
Bivirkninger hos barn og ungdom med sJIA eller pJIA
Bivirkninger hos barn og ungdom med sJIA eller pJIA er generelt tilsvarende som hos voksne. Noen bivirkninger er sett oftere hos barn og ungdom: betennelse i nese og hals, hodepine, kvalme og lavere antall hvite blodceller.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer RoActemra
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på den ferdigfylte pennens etikett og esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevar de ferdigfylte pennene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Så snart RoActemra er tatt ut av kjøleskapet må det administreres innen 8 timer og bør oppbevares ved høyst 30ºC.
Ikke bruk legemidlet dersom det er uklart eller inneholder partikler, har en annen farge enn fargeløs til gulaktig, eller noen av delene av den ferdigfylte pennen ser ut til å være skadet.
Den ferdigfylte pennen skal ikke ristes. Etter å ha tatt av hetten må injeksjonen startes innen
3 minutter, for å forhindre at medisinen tørker ut og blokkerer kanylen. Dersom den ferdigfylte pennen ikke brukes innen 3 minutter etter at hetten er fjernet, må den kastes i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander, og en ny ferdigfylt penn skal brukes.
Hvis den lilla indikatoren ikke rører seg etter trykking på aktiveringsknappen, skal pennen kastes i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander. Det skal ikke gjøres et forsøk på å bruke den ferdigfylte pennen på nytt. Injeksjonen skal ikke gjentas med en annen ferdigfylt penn. Kontakt helsepersonell for assistanse.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av RoActemra
 • Virkestoffet er tocilizumab.
  Hver ferdigfylte penn inneholder 162 mg tocilizumab i 0,9 ml.
 • Andre innholdsstoffer er L-histidin, L-histidinmonohydrokloridmonohydrat, L-argininhydroklorid, L-metionin, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan RoActemra ser ut og innholdet i pakningen
RoActemra er en injeksjonsvæske, oppløsning. Oppløsningen er fargeløs til svakt gulaktig.
RoActemra leveres som en 0,9 ml ferdigfylt penn som inneholder 162 mg tocilizumab injeksjonsvæske, oppløsning.
Hver pakning inneholder 4 ferdigfylte penner, og multipakning inneholder 12 (3 pakninger à 4) ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Tilvirker
Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
 
Hva du må vite for å bruke RoActemra ferdigfylt penn (ACTPen) på en sikker måte.
Les og følg bruksanvisningen som følger med din RoActemra ferdigfylte penn før du begynner å bruke den og hver gang du henter ut en ny pakke på resept. Før du begynner å bruke RoActemra ferdigfylt penn for første gang må du passe på at helsepersonell har vist deg riktig måte å bruke den.
Viktig: Oppbevar dine ubrukte ferdigfylte penner i ytteremballasjen og oppbevar den i kjøleskap ved 2ºC til 8ºC. Skal ikke fryses.
 • Ikke fjern hetten fra den ferdigfylte pennen før du er klar til å injisere RoActemra.
  • Forsøk aldri å åpne eller demontere den ferdigfylte pennen.
  • Ikke bruk den samme ferdigfylte pennen om igjen.
  • Ikke bruk den ferdigfylte pennen gjennom klær.
  • Ikke legg den ferdigfylte pennen fra deg uten tilsyn.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
Deler av din RoActemra ferdigfylte penn (Se figur A)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur ANødvendig utstyr for en injeksjon med RoActemra ferdigfylt penn (Se figur B):
 • 1 RoActemra ferdigfylt penn
 • 1 spritserviett
 • 1 steril bommullsdott eller gasbind
 • 1 beholder for skarpe gjenstander for sikker avfallshåndtering av hetten til den ferdigfylte pennen og den brukte ferdigfylte pennen (se Steg 4 «Kast den ferdigfylte pennen»)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur BSteg 1. Forberedelse av injeksjon med RoActemra
Finn et komfortabelt sted med en ren, flat arbeidsflate.
 • Ta esken med den ferdigfylte pennen ut av kjøleskapet.
 • Dersom du åpner esken for første gang, kontroller at den er forseglet. Ikke bruk den ferdigfylte pennen hvis det ser ut som at esken allerede har vært åpnet.
 • Kontroller at den ferdigfylte pennen ikke er skadet. Ikke bruk RoActemra ferdigfylt penn hvis esken ser skadet ut.
 • Kontroller utløpsdatoen på esken til den ferdigfylte pennen. Ikke bruk den ferdigfylte pennen hvis utløpsdatoen har passert, fordi det kan hende at det ikke er trygt å bruke pennen.
 • Åpne esken og ta 1 RoActemra ferdigfylt penn til engangsbruk ut av esken.
 • Sett eventuelle resterende ferdigfylte penner i esken tilbake i kjøleskapet.
  • Kontroller utløpsdatoen på den ferdigfylte RoActemra-pennen (se figur A). Ikke bruk den hvis utløpsdatoen har passert, fordi det kan hende at det ikke er trygt å bruke den. Dersom utløpsdatoen har passert må du kaste den ferdigfylte pennen på en sikker måte i en beholder for skarpe gjenstander og ta en ny penn.
  • Kontroller den ferdigfylte pennen for å være sikker på at den ikke er skadet. Ikke bruk den ferdigfylte pennen hvis den ser skadet ut eller hvis du ved et uhell har mistet pennen.
  • Plasser den ferdigfylte pennen på en ren, flat overflate og la den ferdigfylte pennen varmes opp i 45 minutter, slik at den får romtemperatur. Dersom den ferdigfylte pennen ikke har romtemperatur kan det føre til at injeksjonen kjennes ubehagelig og det kan ta lengre tid å injisere.
   • Ikke fremskynd oppvarmingsprosessen på noen som helst måte, slik som å bruke mikrobølgeovn eller plassere den ferdigfylte pennen i varmt vann.
   • Ikke la den ferdigfylte pennen varmes opp i direkte sollys.
Ikke fjern den grønne hetten mens den ferdigfylte RoActemra-pennen varmes opp til romtemperatur.
 • Hold den ferdigfylte RoActemra-pennen med den grønne hetten vendt nedover (se figur C).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur C
 • Se gjennom det gjennomsiktige vinduet. Kontroller væsken i den ferdigfylte RoActemra- pennen (se figur C). Den skal være klar og fargeløs til gulaktig. Ikke injiser RoActemra hvis væsken er uklar, misfarget eller har klumper eller partikler i seg, fordi det kan hende det ikke er trygt å bruke den. Kast den ferdigfylte pennen på en sikker måte i en beholder for skarpe gjenstander og ta en ny penn.
 • Vask hendene grundig med såpe og vann.
Steg 2. Velg og klargjør et injeksjonssted
Velg et injeksjonssted
 • Anbefalte injeksjonssteder er foran på låret eller magen, unntatt et område på 5 cm rundt navlen (se figur D).
 • Dersom en omsorgsperson skal gi injeksjonen kan også yttersiden av overarmene brukes. Ikke prøv å injisere i overarmen selv (se figur D).
Bytt injeksjonssted hver gang
 • Velg et nytt injeksjonssted for hver nye injeksjon, minst 2,5 cm fra forrige injeksjonssted.
  • Ikke injiser i føflekker, arr, blåmerker eller områder hvor huden er øm, rød, hard eller ikke er intakt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur DKlargjør injeksjonsstedet
 • Vask det valgte injeksjonsstedet med en spritserviett med en sirkelbevegelse og la det lufttørke, for å redusere sjansen for å få en infeksjon Ikke rør injeksjonsstedet igjen før du utfører injeksjonen.
 • Ikke vift eller blås på det rene området.
Steg 3. Injiser RoActemra
 • Hold den ferdigfylte RoActemra-pennen fast med én hånd. Vri og dra av den grønne hetten med den andre hånden (se figur E). Den grønne hetten inneholder en løstsittende metalltube.
 • Dersom du ikke får til å fjerne den grønne hetten må du spørre en omsorgsperson om hjelp eller rådføre deg med helsepersonell.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur EViktig: Ikke rør nålebeskyttelsen som er på tuppen av den ferdigfylte pennen, under vinduet (se figur A), for å unngå uhell med nålestikk-skade.
 • Kast den grønne hetten i en beholder for skarpe gjenstander.
 • Etter at du har fjernet den grønne hetten er den ferdigfylte pennen klar til bruk. Dersom den ferdigfylte pennen ikke brukes innen 3 minutter etter at hetten er fjernet, må pennen kastes i beholderen for skarpe gjenstander, og en ny ferdigfylt penn må brukes.
 • Aldri sett den grønne hetten tilbake på pennen etter at den er fjernet.
 • Hold den ferdigfylte pennen komfortabelt i 1 hånd ved å holde I den øvre delen, slik at du kan se vinduet på den ferdigfylte pennen (se figur F).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur F
 • Bruk den andre hånden til å forsiktig klype i hudområdet du vasket, for å forberede et injeksjonssted. (se figur G). Den ferdigfylte pennen krever et stramt injeksjonssted for at den skal aktiveres på riktig måte
 • Det er viktig at du klyper i huden for å sikre at du injiserer under huden (i fettvev) men ikke dypere (i muskel). Injeksjonen kan kjennes ubehagelig dersom det injiseres i en muskel.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur G
 • Ikke trykk inn den grønne aktiveringsknappen ennå.
 • Plasser nålebeskyttelsen på den ferdigfylte pennen mot den sammenklemte huden med en vinkel på 90 grader (se figur H).
 • Det er viktig å ha en korrekt vinkel for å være sikker på at legemidlet havner under huden (i fettvev), ellers kan injeksjonen bli smertefull og det kan hende legemidlet ikke virker.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur H
 • For å bruke den ferdigfylte pennen må du først låse opp den grønne aktiveringsknappen.
 • For å låse den opp, trykk den ferdigfylte pennen bestemt mot den sammenklemte huden til nålebeskyttelsen er fullstendig trykt inn (se figur I).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur I
 • Fortsett å holde nålebeskyttelsen trykt inn.
  • Dersom du ikke fortsetter å holde nålebeskyttelsen fullstendig trykket inn mot huden vil ikke den grønne aktiveringsknappen fungere.
  • Fortsett å klype huden sammen mens du holder den ferdigfylte pennen på plass.
  • Trykk på den grønne aktiveringsknappen for å starte injeksjonen. En klikkelyd indikerer at injeksjonen starter. Hold inne den grønne knappen og fortsett å holde den ferdigfylte pennen bestemt trykket mot huden (se figur J). Dersom du ikke får til å starte injeksjonen må du spørre om hjelp fra en omsorgsperson eller rådføre deg med helsepersonell.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur J
 • Den lilla indikatoren flytter seg langs vinduet under injeksjonen (se figur K).
 • Følg med på den lilla indikatoren til den slutter å bevege seg, for å være sikker på at hele legemiddeldosen er injisert.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur K
 • Injeksjonen kan ta opp til 10 sekunder.
 • Du kan høre enda et klikk i løpet av injeksjonen, men du skal fortsette å holde den ferdigfylte pennen bestemt mot huden til den lilla indikatoren slutter å bevege seg.
 • Slipp opp den grønne knappen når den lilla indikatoren har sluttet å bevege seg. Løft den ferdigfylte pennen rett ut av injeksjonsstedet med en vinkel på 90 grader for å ta nålen ut av huden. Nålebeskyttelsen vil da bevege seg ut igjen og gå i lås slik at den dekker nålen (se figur L).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur L
 • Kontroller vinduet for å se at det er fylt med den lilla indikatoren (se figur L).
 • Dersom vinduet ikke er fylt med den lilla indikatoren kan det hende:
  • Nålebeskyttelsen ikke har gått i lås. Ikke rør nålebeskyttelsen på den ferdigfylte pennen, fordi du kan stikke deg selv med nålen. Dersom nålen ikke er dekket av beskyttelsen, kast den ferdigfylte pennen forsiktig i beholderen for skarpe gjenstander for å unngå skader fra nålen.
  • Du ikke har fått hele dosen din med RoActemra. Ikke prøv å bruke den ferdigfylte pennen på nytt. Ikke gjenta injeksjonen med en annen ferdigfylt penn. Rådfør deg med helsepersonell.
Etter injeksjonen
 • Det kan komme en liten blødning fra injeksjonsstedet. Du kan trykke en bomullsdott eller gasbind mot injeksjonsstedet.
  • Ikke gni på injeksjonsstedet.
  • Om nødvendig kan du dekke injeksjonsstedet med en liten bandasje.
Steg 4. Kast den ferdigfylte pennen
 • Den ferdigfylte RoActemra-pennen skal ikke brukes flere ganger.
  • Kast den brukte ferdigfylte pennen i beholderen for skarpe gjenstander (se “Hvordan kaster jeg brukte ferdigfylte penner?”)
  • Ikke sett hetten tilbake på den ferdigfylte pennen.
  • Dersom en annen person gir injeksjonen må denne personen også være forsiktig når den ferdigfylte pennen trekkes ut og kastes, for å unngå uhell med å skade seg på nålestikk og overføring av infeksjon.
Hvordan kaster jeg brukte ferdigfylte penner?
 • Kast din brukte RoActemra ferdigfylt penn og den grønne hetten i en beholder for skarpe gjenstander rett etter bruk (se figur M).
  • Ikke kast den ferdigfylte pennen og den grønne hetten sammen med vanlig husholdningsavfall eller sammen med avfall til resirkulering.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur M
 • Spør lege eller apotek hvordan du skal kaste fulle avfallsbeholdere for skarpe gjenstander.
 • Oppbevar beholderen for skarpe gjenstander utilgjengelig for barn.
Oppbevar RoActemra ferdigfylt penn og avfallsbeholderen utilgjengelig for barn. Hold oversikt over injeksjonene dine
 • Skriv ned dato, tid og i hvilket område av kroppen du injiserte. Det kan også være nyttig å skrive ned eventuelle spørsmål eller bekymringer i forbindelse med injeksjon, slik at du kan stille spørsmålene til helsepersonell.
Snakk med helsepersonell som kjenner til bruk av RoActemra dersom du har spørsmål eller bekymringer i forbindelse med din RoActemra ferdigfylte penn.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.