Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ritonavir Accord 100 mg filmdrasjerte tabletter

ritonavir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg eller barnet ditt.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ritonavir Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Ritonavir Accord
 3. Hvordan du bruker Ritonavir Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ritonavir Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ritonavir Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ritonavir Accord inneholder det aktive virkestoffet ritonavir. Ritonavir er en proteasehemmer, og brukes for å kontrollere HIV-infeksjon. Ritonavir brukes i kombinasjon med andre legemidler mot HIV (antiretrovirale legemidler) for å kontrollere din HIV-infeksjon. Legen din vil diskutere med deg hvilken kombinasjon av legemidler som passer best for deg.
Ritonavir brukes av barn fra 2 år og oppover, ungdom og voksne som er smittet av HIV, viruset som forårsaker AIDS.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Ritonavir Accord
Bruk ikke Ritonavir Accord
 • hvis du er allergisk overfor ritonavir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en alvorlig leversykdom.
 • hvis du for tiden tar et av følgende legemidler:
  • astemizol eller terfenadin som er vanlige legemidler mot allergi og som kan være tilgjengelig reseptfritt,
  • amiodaron, bepridil, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon og kinidin mot hjerterytmeforstyrrelser,
  • Dihydroergotamin og ergotamin mot migrene,
  • Ergonovin og metylergonovin som gis ved usedvanlig store blødninger som kan skje etter fødsel eller abort,
  • klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam og triazolam eller midazolam tatt via munnen som hjelper deg til å få sove og/eller som brukes mot angst,
  • klozapin og pimozid som er antipsykotiske legemidler mot unormale tanker eller følelser,
  • kvetiapin (brukt i behandling av schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depressiv lidelse),
  • lurasidon (brukt i behandling av depresjon),
  • ranolazin (brukt i behandling av kroniske brystsmerter [angina]),
  • petidin, piroksikam og propoksyfen som er smertestillende legemidler,
  • cisaprid mot visse mageproblemer,
  • rifabutin som brukes som forebygging/behandling av visse infeksjoner*,
  • vorikonazol mot soppinfeksjoner*,
  • simvastatin og lovastatin som er kolesterolsenkende legemidler,
  • alfuzosin mot forstørret prostata,
  • fusidinsyre mot bakterielle infeksjoner,
  • sildenafil hvis du lider av en lungesykdom kalt pulmonal hypertensjon som kan gjøre pusting vanskelig. Pasienter uten denne sykdommen kan bruke sildenafil mot impotens (erektil dysfunksjon) under oppfølging fra lege (se avsnittet Andre legemidler og Ritonavir Accord),
  • avanafil eller vardenafil mot erektil dysfunksjon,
  • kolkisin (mot gikt) dersom du har nyre og/eller leverproblemer (se avsnittet Andre legemidler og Ritonavir Accord),
  • johannesurt (Hypericum perforatum) vil kunne redusere effekten av Ritonavir Accord.
   • Reseptfrie naturlegemidler kan inneholde johannesurt.
* Legen din kan bestemme om du kan ta rifabutin og/eller vorikonazol sammen med hjelpedoser (lavere doser) av ritonavir, men en terapeutisk dose av ritonavir må ikke brukes sammen med disse to legemidlene.
Hvis du tar et eller flere av legemidlene nevnt ovenfor, be legen din om å få bytte til annet/andre legemidler mens du tar ritonavir.
Les også listen med andre legemidler under “Andre legemidler og Ritonavir Accord” ved bruk av Ritonavir Accord sammen med andre legemidler der kombinasjonen krever spesiell forsiktighet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Ritonavir Accord.
Viktig informasjon
 • Hvis ritonavir skal tas i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler er det viktig at du også leser pakningsvedlegget som leveres sammen med disse legemidlene nøye. Disse pakningsvedleggene kan inneholde informasjon om situasjoner hvor ritonavir bør unngås. Hvis du har ytterligere spørsmål om ritonavir eller om andre legemidler forskrevet til deg, kontakt lege eller apotek.
 • Ritonavir er ingen kur mot HIV-infeksjon eller AIDS.
 • Pasienter som tar ritonavir kan fortsette å utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV eller AIDS. Det er derfor viktig at du blir nøye fulgt opp av legen din mens du tar ritonavir.
 • Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.
Fortell legen din hvis du har/har hatt:
 • En tidligere leversykdom.
 • Hepatitt B eller C og behandles med kombinasjoner av antiretrovirale legemidler, siden du har en økt risiko for alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger pga. effekten på leveren. Regelmessige blodprøver kan være nødvendige for å kontrollere leverfunksjonen din.
 • Hemofili. Det har vært rapportert noen tilfeller om økt blødning hos pasienter med hemofili som tar proteasehemmere. Årsaken til dette er ukjent. Det kan hende du trenger tilleggsmedisin for å hjelpe blodet ditt til å levres (faktor VIII) for å kontrollere blødning.
 • Erektil dysfunksjon, siden legemidler som brukes til å behandle erektil dysfunksjon kan gi lavt blodtrykk og langvarig ereksjon.
 • Diabetes, siden det har vært rapportert utvikling eller forverring av diabetes (diabetes mellitus) hos noen pasienter som tar proteasehemmere.
 • Nyresykdom, siden det kan være nødvendig at legen sjekker dosen av andre legemidler du bruker (som f.eks. proteasehemmere).
Fortell legen din hvis du opplever:
 • Vedvarende diaré eller oppkast, siden dette kan redusere effekten av legemidlene du tar.
 • Kvalme, oppkast eller magesmerter, siden dette kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen. Noen pasienter som tar ritonavir kan få alvorlige problemer med bukspyttkjertelen. Informer legen din så fort som mulig hvis dette gjelder deg.
 • Symptomer på infeksjon – kontakt legen din umiddelbart ved symptomer på infeksjon. Hos noen pasienter med langtkommet HIV-infeksjon (AIDS), kan tegn og symptomer fra tidligere infeksjoner forekomme like etter oppstart av behandling mot HIV-infeksjon. Dette kan også være infeksjoner pasientene tidligere ikke har merket at de har hatt. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring av kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe disse infeksjonene. I tillegg til disse opportunistiske infeksjonene, kan autoimmune sykdommer (en tilstand som oppstår når immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også oppstå etter at du starter å ta medisiner for behandling av din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Hvis du opplever symptomer på infeksjon eller andre symptomer som muskelsvakhet, begynnende svakhet i hender og føtter som beveger seg mot overkroppen, hjertebank, skjelvinger eller hyperaktivitet, vennligst kontakt legen din snarest for å få nødvendig behandling.
 • Stivhet, verking og smerter i ledd (spesielt i hofte, kne og skulder) og vansker med å gå.
  Disse kan være symptomer på en sykdom som kan føre til alvorlige skader på skjelettet (osteonekrose). Noen pasienter som tar flere antiretrovirale legemidler kan utvikle denne sykdommen.
 • Smerter, ømhet eller svakhet i muskler, særlig i kombinasjon med antiretroviral behandling inklusive proteasehemmere og nukleosidanaloger. Ved sjeldne tilfeller har disse muskelsykdommene vært alvorlige. (Se avsnitt 4. Mulige bivirkninger)
 • Svimmelhet, ørhet, besvimelse eller unormal hjerterytme. Noen pasienter som bruker Ritonavir Accord kan få elektrokardiogram (EKG)-forandringer. Informer legen hvis du har hjertefeil eller ledningsforstyrrelser i hjertet.
 • Rådfør deg med legen din dersom du har ytterligere spørsmål om helsen din.
Barn og ungdom
Ritonavir Accord er ikke anbefalt til barn under 2 år.
Andre legemidler og Ritonavir Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Noen legemidler skal aldri tas sammen med ritonavir. Disse er angitt tidligere i avsnitt 2 ”Bruk ikke Ritonavir Accord”. Noen legemidler kan tas, med forhåndsregler, sammen med ritonavir ved omstendigheter som er beskrevet under.
Følgende advarsler gjelder når ritonavir brukes i terapeutisk dose. Disse advarslene kan også gjelde når ritonavir brukes i lavere dose (hjelpedose) sammen med andre legemidler.
Fortell legen din dersom du tar noen av legemidlene som er listet under, siden du bør viseekstra forsiktighet.
 • Sildenafil eller tadalafil mot impotens (erektil dysfunksjon). Det kan være nødvendig å redusere dosen og/eller doseringshyppigheten til disse legemidlene for å unngå lavt blodtrykk og langvarig ereksjon. Du må ikke ta Ritonavir Accord sammen med sildenafil hvis du lider av pulmonal hypertensjon (se også avsnitt 2 Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Ritonavir Accord). Si ifra til legen din om du bruker tadalafil for pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i blodårene i lungene).
 • Kolkisin (mot gikt) da ritonavir kan øke blodnivåene til dette legemidlet. Du
  må ikke ta ritonavir sammen med kolkisin dersom du har nyre- og/eller leverproblemer (se også ‘Bruk ikke Ritonavir Accord’ ovenfor)
 • Digoksin som er en hjertemedisin. Legen din kan komme til å justere dosen av digoksin og bør følge deg opp nøye hvis du samtidig tar digoksin og ritonavir. Dette for å unngå hjerteproblemer.
 • Hormonelle prevensjonsmidler som inneholder etinyløstradiol, siden ritonavir kan redusere effekten av disse legemidlene. Det anbefales at det isteden brukes kondom eller andre ikke- hormonelle metoder som prevensjonsmiddel. Du kan også oppleve uregelmessige underlivsblødninger hvis du tar denne typen av hormonelle prevensjonsmidler sammen med ritonavir.
 • Atorvastatin eller rosuvastatin mot forhøyet kolesterol, siden ritonavir kan øke nivåene av disse legemidlene i blodet. Snakk med legen din før du tar kolesterolsenkende legemidler sammen med ritonavir (se også Bruk ikke Ritonavir Accord).
 • Kortisonlegemidler (f.eks. deksmetason, flutikasonpropionat prednisolon, triamcinolon), siden ritonavir kan øke nivåene av disse legemidlene i blodet, noe som kan føre til Cushings syndrom (fører blant annet til et rundere ansikt) og redusert produksjon av hormonet kortisol. Legen din vil kanskje redusere kortisondosen eller følge nærmere med på bivirkninger dine.
 • Trazodon mot depresjon, siden bivirkninger som kvalme, svimmelhet, lavt blodtrykk og besvimelse kan forekomme ved behandling med trazodon i kombinasjon med ritonavir.
 • Rifampicin og sakinavir mot henholdsvis tubekulose og HIV, siden alvorlige leverskader kan forekomme når de tas sammen med ritonavir.
 • Bosentan, riociguat til behandling av pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i blodårene i lungene), siden ritonavir kan øke nivået av bosentan i blodet.
Noen legemidler kan være uheldige å ta i kombinasjon med ritonavir siden effekten av disse legemidlene kan økes eller reduseres når de tas sammen med ritonavir. I noen tilfeller må legen utføre visse tester, endre dosen eller følge deg opp regelmessig. Fortell legen din dersom du bruker noen reseptbelagte eller reseptfrie legemidler. Dette gjelder også naturlegemidler. Det er i tillegg veldig viktig du nevner bruk av følgende legemidler:
 • amfetamin og amfetaminderivater,
 • antibiotika som f.eks. erytromycin og klaritromycin,
 • legemidler mot kreft (f.eks. afatinib, ceritinib, dasatinib, ibrutinib,nilotinib, venetoklaks, vinkristin, vinblastin),
 • blodfortynnende legemidler (antikoagulantia) som f.eks. rivaroksaban, vorapaksar, warfarin,
 • antidepressiva (legemidler mot depresjon) som f.eks. amitriptylin, desipramin, fluoksetin, imipramin, nortriptylin, paroksetin, sertralin og trazodon,
 • legemidler mot sopp som f.eks. ketokonazol og itrakonazol,
 • antihistaminer (legemidler mot allergi) som f.eks. loratadin og feksofenadin,
 • antiretrovirale legemidler (mot virusinfeksjoner) som HIV-proteasehemmere (amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, tipranavir), ikke- nukleoside reverstranskriptasehemmere (NNRTI) (delavirdin, efavirenz, nevirapin), og andre (didanosin, maraviroc, raltegravir, zidovudin),
 • legemidler mot tuberkulose (bedakvilin og delamanid)
 • antivirale legemidler (mot virusinfeksjoner) til behandling av kronisk hepatitt C (HCV) hos voksne (simeprevir),
 • angstdempende legemidler som buspiron,
 • legemidler mot astma som teofyllin og salmeterol,
 • atovakvon, et legemiddel mot visse typer influensa og malaria,
 • buprenorfin, et legemiddel brukt til behandling av kroniske smerter,
 • bupropion, et legemiddel brukt til å hjelpe deg ved røykeavvenning,
 • legemidler mot epilepsi som f.eks. karbamazepin, valproat, lamotrigin og fenytoin,
 • hjertemedisiner som f.eks. disopyramid og meksiletin, og kalsiumkanalantagonister som amlodipin, diltiazem og nifedipin,
 • immundempende legemidler som f.eks. cyklosporin, takrolimus og everolimus,
 • levotyroksin (brukes for å behandle problemer med skjoldbruskkjertelen),
 • morfin og morfinlignende legemidler brukt til behandling av sterke smerter som f.eks. metadon og fentanyl,
 • sovemedisiner som f.eks. alprazolam og zolpidem, samt midazolam gitt som injeksjon,
 • beroligende midler som f.eks. haloperidol, risperidon og tioridazin,
 • kolkisin, et legemiddel mot urinsyregikt.
-
Det er noen legemidler som ikke kan tas sammen med Ritonavir Accord. Disse er angitt tidligere i avsnitt 2 under «Bruk ikke Ritonavir Accord».
Ritonavir Accord sammen med mat og drikke
Ritonavir Accord skal inntas sammen med mat.
Graviditet og ammingRådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det finnes veldig mye informasjon om bruk av ritonavir under graviditet. Når gravide kvinner fikk ritonavir som hjelpemedisin sammen med andre proteasehemmere etter første trimester, økte ikke sjansen for misdannelser sammenlignet med befolkningen generelt.
Ritonavir Accord kan gå over i morsmelk. For å unngå overføring av infeksjonen, skal ikke mødre med HIV amme sine barn.
Kjøring og bruk av maskiner
Ritonavir Accord kan forårsake svimmelhet. Hvis du er påvirket skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ritonavir Accord inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 0,362 mg natrium per tablett. Dette skal tas i betraktning av pasienter som står på en natriumkontrollert diett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ritonavir Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker. Legemidlet tas én eller to ganger daglig med mat.

Det er viktig at Ritonavir Accord filmdrasjerte tabletter svelges hele og ikke tygges, deles eller knuses.

De anbefalte dosene av Ritonavir Accord er:
 • Hvis Ritonavir Accord brukes for å forsterke effekten av andre legemidler mot HIV, er den vanlige dosen for voksne 1 til 2 tabletter en eller to ganger daglig. For ytterligere informasjon om dosering, se pakningsvedlegget for de legemidlene mot HIV som ritonavir tas sammen med. Dette gjelder også dosering for barn.
 • Hvis legen din har foreskrevet terapeutisk dose kan startdose for voksne være 3 tabletter om morgenen og 3 tabletter 12 timer senere. Dosen økes så gradvis i løpet av 14 dager, inntil du skal ta terapeutisk dose som er 6 tabletter 2 ganger daglig (totalt 1200 mg daglig). Barn (2- 12 år) starter med lavere doser enn nevnt over, og dosen økes opp til maksimaldose i forhold til kroppsstørrelsen deres.
Legen din vil veilede deg om hvilken dosering som er den riktige for deg.
Ritonavir skal tas hver dag for å holde din HIV-infeksjon under kontroll, selv om du skulle føle deg mye bedre. Hvis en bivirkning hindrer deg i å ta ritonavir som anbefalt, så gi straks beskjed til legen. I perioder med diaré vil legen din avgjøre om ekstra oppfølging er nødvendig.
Sørg alltid for å ha nok ritonavir på lager, så du ikke risikerer å gå tom. Når du er på reise eller er innlagt på sykehus, må du sørge for å ha med deg nok ritonavir, inntil du kan få en ny forsyning.
Dersom du tar for mye Ritonavir Accord
Nummenhet, prikking eller en følelse av ”prikking og stikking” kan oppstå dersom du tar for mye ritonavir. Kontakt straks legen din hvis du oppdager at du har tatt mer ritonavir enn du skulle.
Kontakt legevakten hvis du ikke kan komme i kontakt med legen din.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ritonavir Accord
Hvis du har glemt å ta en dose, så ta den så snart du oppdager det. Hvis det snart er tid for neste dose så ta bare denne dosen. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Ritonavir Accord
Slutt ikke å ta ritonavir uten å ha snakket med legen selv om du føler deg bedre. Å ta ritonavir slik legen har foreskrevet gir deg den beste sjansen for å utsette utvikling av resistens mot legemidlene du tar mot HIV-infeksjonen.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Behandling av HIV kan føre til vektøkning og en økning i lipid- og glukosenivåene i blodet.
Disse er delvis knyttet til forbedringen i helsetilstand og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Når ritonavir brukes sammen med andre antiretrovirale legemidler, vil bivirkningene av ritonavir også være avhengig av disse legemidlene. Derfor er det veldig viktig at du leser bivirkningsavsnittet I pakningsvedlegget til disse legemidlene nøye.
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • smerter i øvre eller nedre del av magen
 • oppkast
 • diaré (kan være alvorlig)
 • kvalme
 • rødming og varmefølelse
 • hodepine
 • svimmelhet
 • smerter i svelget
 • hoste
 • urolig mage eller fordøyelsesproblemer
 • følelse av prikking eller nummenhet i hendene, føttene eller rundt leppene og munnen
 • følelse av svakhet eller tretthet
 • vond smak i munnen
 • skader på nervene som kan forårsake svakhet og smerter
 • kløe
 • utslett
 • leddsmerter og ryggsmerter
Vanlige: kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer
 • allergiske reaksjoner inkludert hudutslett (kan være rødt, oppsvulmet og kløende), alvorlig hevelse i huden og andre vev
 • søvnløshet (insomni)
 • økt kolesterol
 • forhøyede triglyserider
 • uro
 • urinsyregikt
 • mageblødning
 • betennelse i leveren og gulfarging av huden eller det hvite i øynene
 • økt vannlating
 • redusert nyrefunksjon
 • krampeanfall
 • lavt nivå av blodplater
 • tørste (dehydrering)
 • unormalt kraftig menstruasjon
 • luft i magen (flatulens)
 • dårlig matlyst
 • munnsår
 • muskelverk (smerter), ømhet eller svakhet
 • feber
 • vekttap
 • resultater fra laboratorieundersøkelser: endringer i resultater fra blodprøver (som blodsammensetning og antall blodlegemer)
 • forvirring
 • konsentrasjonsproblemer
 • besvimelse
 • uklart syn
 • hevelse i hender og føtter
 • høyt blodtrykk
 • lavt blodtrykk og følelse av å besvime når man reiser seg
 • kalde hender og føtter
 • kviser (akne)
Mindre vanlige: kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer
 • hjerteinfarkt
 • diabetes
 • nyresvikt
Sjeldne: kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer
 • alvorlig og livstruende hudreaksjoner med blemmer (Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi)
 • høye blodsukkerverdier
Snakk med legen din hvis du føler deg kvalm, kaster opp eller har magesmerter, siden dette kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen. Snakk også med legen din hvis du opplever stivhet, verking og smerter i ledd (spesielt i hofte, kne og skulder) og vansker med å gå. Dette kan være symptomer på osteonekrose. Se også avsnitt 2 Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Ritonavir Accord.
Hos mennesker med hemofili A og B er det meldt tilfeller av økt blødningstendens under behandling med proteasehemmere. Skulle dette skje deg, må du øyeblikkelig kontakte lege.
Unormale leverfunksjonsprøver, hepatitt (betennelse i lever) og i sjeldne tilfeller gulsott har blitt rapportert hos pasienter som tar ritonavir. Noen av disse hadde andre sykdommer eller tok andre medisiner. Personer som allerede har en leversykdom eller hepatitt kan oppleve en forverring av tilstanden.
Det er rapportert smerter eller ømhet i musklene, samt muskelsvakhet, særlig ved samtidig bruk av kolesterolsenkende legemidler og antiretroviral kombinasjonsbehandling med proteasehemmere og nukleosidanaloger. Muskellidelsene har i sjeldne tilfeller vært alvorlige (rabdomyolyse). Ved tilfeller av uforklarlig eller vedvarende smerter eller ømhet i musklene, muskelsvekkelse eller kramper, slutt å ta legemidlet og kontakt lege så snart som mulig eller kontakt legevakten.
Informer legen din så snart som mulig hvis du opplever symptomer på en allergisk reaksjon slik som utslett, elveblest eller pusteproblemer etter å ha brukt ritonavir.
Kontakt lege, apotek, legevakten eller sykehus dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ritonavir Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Ritonavir Accord kapsler etter utløpsdatoen på esken og boksen etter henholdsvis
«Utl.dato» og «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Skal brukes innen 4 måneder etter anbrudd av boksen.
Oppbevares ved høyst 25°C. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ritonavir Accord
 • Virkestoffet er ritonavir. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg ritonavir.
 • Andre innholdsstoffer i tabletten er kopovidon, sorbitanlaurat (E493), kolloidal vannfri silika (E551), vannfritt kalsiumhydrogenfosfat og natriumstearylfumarat.
 • Filmdrasjeringen består av hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol , hydroksypropylcellulose (E463), talkum (E553b), kolloidal vannfri silika (E551) og polysorbat 80 (E433).
Hvordan Ritonavir Accord ser ut og innholdet i pakningen
Ritonavir Accord er hvite til gråhvite, kapselformede, filmdrasjerte tabletter merket "H" på én side og "R9" på den andre.
Ritonavir Accord er tilgjengelige i hvite HDPE-bokser med barnesikret polypropylenlokk og Alu-Alu blisterpakning..
Pakningsstørrelser:
HDPE-flaske: 30, 90 og 120 tabletter.
Kryss perforert blisterpakning for enhetsdose: 30x1, 90x1 og 120x1 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht Nederland
Tilvirkere
Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Storbritannia
Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000
Malta
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemofili a (faktor viii-mangel): Faktor VIII er en blodkomponent som er nødvendig for at blodet skal levre seg. Hemofili A er en arvelig blødersykdom (forekommer bare hos gutter), der kroppen lager for lite faktor VIII, slik at det oftere oppstår blødninger.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

proteasehemmer: Legemiddel som brukes i behandling av hiv-infeksjon. Proteasehemmere virker ved å bremse ned virusets evne til å reprodusere seg selv og dermed reduseres spredning av virus i kroppen. Immunforsvaret innhenter seg og sykdomsutviklingen hemmes.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.