Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infusjonsvæske, oppløsning

natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat og natriumacetattrihydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du blir gitt dette legemidlet. Det inneholder informasjon som kan være viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ringer-Acetat Baxter Viaflo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du blir gitt Ringer-Acetat Baxter Viaflo
 3. Hvordan du blir gitt Ringer‑Acetat Baxter Viaflo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ringer-Acetat Baxter Viaflo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ringer-Acetat Baxter Viaflo er og hva det brukes mot
Ringer-Acetat Baxter Viaflo er en oppløsning av følgende virkestoffer i vann:
 • natriumklorid
 • kaliumklorid
 • kalsiumkloriddihydrat
 • magnesiumkloridheksahydrat
 • natriumacetattrihydrat
Natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorid og acetat er kjemiske stoffer som finnes i blodet.
Ringer-Acetat Baxter Viaflo brukes:
 • for å erstatte kroppsvæske og visse salter (elektrolytter) som kan ha gått tapt på grunn av sykdom eller skade
 • som kortsiktig behandling for redusert blodvolum
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du blir gitt Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Du må IKKE få Ringer-Acetat Baxter Viaflo hvis du lider av noen av de følgende tilstander
 • dersom du er allergisk overfor natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumklorid, magnesiumklorid, natriumacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • premature nyfødte og nyfødte født til termin (≤ 28 dager gamle): Barnet ditt må ikke få en type antibiotika kalt ceftriakson som drypp inn i en blodåre samtidig med denne medisinen.
 • for mye væske i rommene rundt cellene i kroppen (ekstracellulær hyperhydrering)
 • større blodvolum enn normalt (hypervolemi)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen din eller sykepleier dersom du har eller har hatt noen av de følgende medisinske tilstander.
 • en viss type antibiotika som heter ceftriakson må ikke blandes med eller gis samtidig med oppløsninger som inneholder kalsium, som gis til deg via drypp i en vene. Dette gjelder alle pasienter uansett alder. Legen din vet om dette og vil ikke gi dette samtidig, selv ikke via forskjellige infusjonsslanger eller forskjellige infusjonssteder.
 • Ceftriakson og kalsium kan imidlertid gis etter hverandre til pasienter eldre enn 28 dager dersom det brukes infusjonsslanger på ulike steder, eller dersom infusjonsslangene blir skiftet ut eller grundig skylt med fysiologisk saltvann mellom infusjonene for å unngå utfelling. Hvis du eller barnet ditt lider av lav blodmengde vil legen din unngå å gi kalsium og ceftriakson etter hverandre.
 • hjertesvikt (spesielt hvis den behandles med digitalis)
 • respirasjonssvikt (lungesykdom)
 • hevelse på grunn av oppsamling av væske i kroppen (ødem)
 • væskeansamling i magen (abdomen) på grunn av en slags leversykdom (ascitisk cirrhose)
 • redusert nyrefunksjon (nyreinsuffisiens/-svekkelse)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • oppsamling av væske under huden, spesielt rundt anklene (perifert ødem)
 • oppsamling av væske i lungene (pulmonært ødem)
 • høyt blodtrykk under graviditet (preeklampsi eller eklampsi)
 • aldosteronisme (en sykdom som gir høye nivåer av et hormon som kalles aldosteron)
 • enhver annen tilstand assosiert med natriumretensjon (når kroppen beholder for mye natrium), f.eks. behandling med steroider (se også nedenfor "Andre legemidler og Ringer-Acetat Baxter Viaflo")
 • enhver tilstand som kan medføre høye nivåer av kalium i blodet (hyperkalemi) som f.eks.:
  • nyresvikt
  • en sykdom i binyrene som påvirker hormoner som kontrollerer konsentrasjonen av kjemiske substanser i kroppen (adrenokortikal insuffisiens)
  • akutt dehydrering (tap av vann fra kroppen, f.eks. på grunn av oppkast eller diaré)
  • omfattende vevsskader (som kan oppstå ved alvorlig forbrenning) (i slike tilfeller er det nødvendig med nøye overvåkning av kaliumnivået i blodet ditt)
 • enhver sykdom som fører til høyere nivåer av vitamin D enn normalt, f.eks. sarkosidose
 • myasthenia gravis (en sykdom som forårsaker muskelsvakhet som stadig forverres)
 • rekonvalesens etter en operasjon
 • dersom du har problemer med væskenivåene i hjernen (f.eks. på grunn av hjernehinnebetennelse, blødning i hodeskallen eller hjerneskade)
 • dersom du har en tilstand som fører til høye nivåer av vasopressin, et hormon som regulerer væskemengden i kroppen, f.eks.
  • en brå og alvorlig sykdom eller skade
  • du har hatt en operasjon
  • hjernesykdom
  • du tar visse legemidler (se også "Andre legemidler og Ringer-Acetat Baxter Viaflo")

  Disse tilstandene kan øke risikoen for lave nivåer av natrium i blodet, som kan føre til hodepine, kvalme, kramper, døsighet, koma og hevelse i hjernen.
Når du får denne infusjonen vil legen din ta blod- og urinprøver for å overvåke:
 • væskemengden i kroppen din (væskebalanse)
 • mengden kjemiske stoffer som f.eks. natrium, kalium, kalsium, magnesium og klorid i blodet og urinen (dine plasma- og urinelektrolytter)
 • syre-basebalansen din (surheten i blodet og urinen)
Dette er spesielt viktig for barn da de har en begrenset evne til å regulere væske og elektrolytter.
Hvis du har noen av disse problemene, skal du overvåkes nøye hvis du skal få en infusjon med en stor mengde Ringer-Acetat Baxter Viaflo.
Selv om Ringer-Acetat Baxter Viaflo inneholder kalium, inneholder det ikke nok til å behandle veldig lave blodplasmanivåer (alvorlig kaliummangel).
Ringer-Acetat Baxter Viaflo inneholder stoffer som kan gjøre blodet for basisk (metabolsk alkalose). Men det inneholder ikke nok til å behandle deg hvis blodet ditt er for surt (metabolsk acidose).
Dersom gjentatt behandling er nødvendig, vil legen din gi deg andre infusjoner også. Disse vil dekke kroppens behov for andre kjemiske stoffer og ernæring (mat).
Hvis du merker noen endringer i din tilstand eller hvordan du føler deg under eller etter infusjonen, skal du fortelle det til legen eller sykepleieren din straks.
Andre legemidler og Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk av følgende legemidler anbefales ikke når du får en infusjon med Ringer-Acetat Baxter Viaflo:
 • Ceftriakson (et antibiotikum), når det gis intravenøst (se Advarsler og forsiktighetsregler).
 • suksameton, vekuron og tubokurarin (muskelavslappende midler som brukes under operasjoner)
 • kalium (et av saltene som forekommer naturlig i kroppen)
Andre legemidler som kan påvirke eller bli påvirket hvis de brukes sammen med Ringer-Acetat Baxter Viaflo:
 • kortikosteroider (anti-inflammatoriske legemidler)
 • andre steroider, f.eks. østrogen
 • visse vanndrivende tabletter (kaliumsparende diuretika)
 • ACE-hemmere (legemidler mot høyt blodtrykk)
 • takrolimus (brukes for å unngå avstøtning av transplantat samt til behandling av noen hudsykdommer)
 • ciklosporin (brukes for å unngå avstøtning av transplantat)
Disse kan øke nivåene av kalium og/eller natrium i blodet ditt.
Effektene av et legemiddel mot hjertesykdom (digitalis) kan bli forsterket av kalsium i Ringer-Acetat Baxter Viaflo. Dette kan gi alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen din.
Noen legemidler kan føre til økt kalsiumnivå i blodet ditt. Disse legemidlene inkluderer:
 • enkelte vanndrivende tabletter (tiaziddiuretika)
 • vitamin D
Visse legemidler kan utskilles (elimineres) raskere eller langsommere fra kroppen din på grunn av Ringer-Acetat Baxter Viaflo, og dette vil påvirke deres effekt. Eksempel på slike legemidler er:
 • kinidin (brukes til behandling av uregelmessig hjerterytme, arytmi)
 • salicylater (brukes til behandling av inflammasjon, f.eks. aspirin)
 • litium (for behandling av psykiatrisk sykdom, f.eks. bipolar lidelse)
 • stimulerende legemidler (sympatomimetika, f.eks. efedrin og pseudoefedrin, brukt i legemidler mot hoste og forkjølelse)
Noen legemidler kan øke risikoen for bivirkninger som følge av lave natriumnivåer i blodet. Disse legemidlene inkluderer:
 • enkelte kreftlegemidler
 • selektive serotonin reopptakshemmere (brukes til behandling av depresjon)
 • enkelte legemidler som brukes til behandling av psykiske lidelser (antipsykotika)
 • morfinlignende legemidler (opioider)
 • legemidler mot smerte og/eller inflammasjon [også kjent som ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)]
 • enkelte legemidler mot epilepsi
 • oksytocin (et legemiddel som brukes til behandling av gravide kvinner, fødsel og etter fødsel)
 • diuretika
Inntak av Ringer-Acetat Baxter Viaflo sammen med mat og drikke
Du bør spørre legen din om hva du kan spise eller drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du kan få Ringer-Acetat Baxter Viaflo dersom du er gravid eller ammende.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ringer-Acetat Baxter Viaflo påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du blir gitt Ringer‑Acetat Baxter ViafloDosering
Du vil bli gitt Ringer-Acetat Baxter Viaflo av en lege eller sykepleier. Legen vil bestemme hvor mye du behøver og når det vil bli gitt til deg. Dette vil avhenge av din alder, vekt, tilstand samt hensikten med behandlingen. Mengden du blir gitt kan også være påvirket av andre behandlinger du får.
Du skal IKKE få Ringer-Acetat Baxter Viaflo dersom det finnes partikler i oppløsningen eller dersom pakningen er skadet på noen måte.
Administrasjon
Ringer-Acetat Baxter Viaflo gis vanligvis gjennom en plastslange koblet til en kanyle og inn i en vene. Vanligvis brukes det en vene i armen din for å gi deg infusjonen. Legen din kan imidlertid bruke en annen metode for å gi deg legemidlet.
All ubrukt oppløsning skal kastes. Du skal IKKE bli gitt en infusjon med Ringer-Acetat Baxter Viaflo fra en pose som er delvis brukt.
Dersom du får for mye av Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller sykepleier.
Dersom du skulle få for mye Ringer-Acetat Baxter Viaflo, vet legen og sykehuspersonalet hvilke tiltak som skal treffes.
Dersom du får for mye Ringer-Acetat Baxter Viaflo (overinfusjon) eller det blir gitt for raskt, kan det gi følgende symptomer:
 • oppsamling av væske i vev (hyperhydrering), sees som stram hud
 • oppsamling av blod i bena (venestase)
 • hevelse (ødem) – påvirker muligens lungene, påvirker pustingen eller hjernen og forårsaker hodepine
 • endringer i surheten eller saltinnholdet i blodet
 • økt konsentrasjon av salter i blodet ditt (serumhyperosmolaritet)
Dersom du utvikler noen av disse symptomene, må du informere legen din umiddelbart. Infusjonen din vil bli stoppet og du vil få behandling avhengig av symptomene.
Dersom et legemiddel har blitt tilsatt til din Ringer-Acetat Baxter Viaflo før en overinfusjon oppstår, kan det legemidlet også gi symptomer. Du bør lese pakningsvedlegget til det tilsatte legemidlet for en oversikt over mulige symptomer.
Avbryte behandlingen med Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Legen din vil avgjøre når infusjonen skal stoppes.
Spør legen din eller sykepleier dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noen av følgende symptomer, si fra til legen din eller sykepleier straks. De kan være tegn på en sjelden, men veldig alvorlig, eller til og med dødelig allergisk (overfølsomhet) reaksjon:
 • hevelse i ansikt og lepper samt hevelse i halsen
 • pusteproblemer
 • hudutslett
 • rødhet i huden (erytem)
Du vil få behandling avhengig av symptomene.
De andre bivirkningene er angitt i henhold til hyppigheten.
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere):
 • hjertesvikt kan forekomme hos pasienter med pre-eksisterende hjerteproblem
 • oppsamling av væske i lungene (pulmonært ødem)
 • feber, infeksjon (rødme, hevelser), lokal smerte, blodpropp, inflammasjon eller irritasjon i venen omkring injeksjonsstedet
 • lekkasje av infusjonsvæske til nærliggende vev (ekstravasasjon)
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere):
 • tetthet i brystet eller brystsmerter
 • langsom hjerterytme (bradykardi) eller rask hjerterytme (takykardi)
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000):
 • anfall (kramper) når oppløsningen blir infundert
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • overfølsomhetsreaksjoner
 • lokalt eller utbredt elveblest (urtikaria), med utslett og kløe
 • for mye væske i blodårene (overhydrering)
 • endringer i saltnivåer og/eller syre/base-balansen i blodet
 • lave natriumnivåer i blodet (hyponatremi)
 • hevelse i hjernen (hjerneødem), som kan føre til hjerneskade
Dersom et legemiddel har blitt tilsatt infusjonsvæsken, kan det tilsatte legemidlet også forårsake bivirkninger. Disse bivirkningene vil avhenge av hvilket legemiddel som er blitt tilsatt. Du bør lese pakningsvedlegget til det tilsatte legemidlet for en oversikt over mulige symptomer.
Si ifra til legen din eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Dette legemidlet skal IKKE gis til deg etter utløpsdatoen som er angitt på posen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet skal ikke bli gitt til deg dersom det oppdages partikler i oppløsningen eller dersom enheten er skadet på noen måte.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Virkestoffer er:
 • natriumklorid 5,86 g per liter
 • kaliumklorid 0,30 g per liter
 • kalsiumkloriddihydrat 0,29 g per liter
 • magnesiumkloridheksahydrat 0,20 g per liter
 • natriumacetattrihydrat 4,08 g per liter
Andre innholdsstoffer er:
 • vann til injeksjonsvæsker
 • saltsyre (for pH-justering)
Hvordan Ringer-Acetat Baxter Viaflo ser ut og innholdet i pakningen
Ringer-Acetat Baxter Viaflo er en klar oppløsning uten synlige partikler.
Den leveres i poser av polyolefin/polyamid plast (Viaflo). Hver pose er pakket i en forseglet, beskyttende ytterpose av plast.
Posestørrelsene er:
 • 500 ml
 • 1000 ml
Posene er pakket i kartonger. Hver kartong inneholder et av følgende antall:
 • 20 poser à 500 ml
 • 10 poser à 1000 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Baxter AS
Gjerdrumsvei 11
0484 Oslo
Tilvirkere
Baxter Healthcare Ltd.
Caxton Way
Thetford Norfolk IP24 3SE
Storbritannia
Bieffe Medital S.A.
Ctra de Biescas, Senegüé
22666 Sabiñánigo (Huesca)
Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige: Ringer-Acetat Baxter Viaflo, infusionsvätska, lösning
Danmark: Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Norge: Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Finland: Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Island: Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.08.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Siden denne oppløsningen inneholder kalsium, skal den ikke administreres gjennom samme infusjonsutstyr som blod, siden dette kan føre til at blodet koagulerer.
Håndtering og tilberedning
Må bare brukes dersom oppløsningen er klar, uten synlige partikler og dersom posen er uten skader. Administreres umiddelbart etter at infusjonssettet er tilkoblet.
Ikke ta av ytterposen før posen er klar til bruk.
Den indre posen opprettholder produktets sterilitet.
Infusjonsposer av plast må ikke seriekobles. Slik bruk kan føre til luftemboli fordi residualluft kan bli trukket fra den første posen, før administrasjonen av væske fra den andre posen er ferdig.
Dersom det benyttes overtrykk for å øke infusjonshastigheten på intravenøse oppløsninger i fleksible plastbeholdere, kan dette resultere i luftemboli dersom beholderen ikke er fullstendig tømt for luft før administrering. Bruk av intravenøst administrasjonssett med lufting og med åpen luftventil, kan resultere i luftemboli. Intravenøse administrasjonssett med lufting og med luftventil i åpen posisjon, bør ikke brukes med fleksible plastbeholdere.
Oppløsningen må administreres med sterilt utstyr og ved bruk av aseptisk teknikk. Utstyret må primes med oppløsningen for å forhindre at luft kommer inn i systemet.
Tilsetninger kan gjøres før infusjon eller under infusjon gjennom den forseglbare injeksjonsporten.
Kontroller isotonisitet før parenteral administrasjon når det benyttes tilsetninger. Grundig og forsiktig aseptisk blanding av enhver tilsetning er påkrevet. Oppløsninger som inneholder tilsetninger, skal brukes umiddelbart og ikke oppbevares.
Tilsetning av andre legemidler eller bruk av feil administrasjonsteknikk kan forårsake febrile reaksjoner på grunn av muligheten for tilførsel av pyrogener. Dersom bivirkninger skulle forekomme, må infusjonen avbrytes umiddelbart.
Kastes etter én gangs bruk.
Kast eventuelle ubrukte rester.
Ikke koble til delvis brukte poser.
1. Åpning
a. Ta Viaflo-posen ut av ytterposen umiddelbart før bruk.
b. Kontroller at det ikke er mindre lekkasjer ved å klemme godt på den indre posen. Dersom det oppdages lekkasjer, må oppløsningen kastes fordi det er mulig at produktet ikke lenger er sterilt.
c. Kontroller at oppløsningen er klar og uten partikler. Dersom oppløsningen ikke er klar, eller dersom den inneholder partikler, skal den kastes.
2. Tilberedning for bruk
Bruk sterilt utstyr ved tilberedning og under administrasjon.
a. Heng opp posen ved hjelp av opphengningsanordningen.
b. Fjern plastbeskyttelsen fra infusjonsporten i bunnen på posen:
 • ta tak i den lille vingen på halsen til porten med én hånd
 • ta tak i den store vingen på hetten med den andre hånden og vri
 • hetten vil løsne
c. Bruk en aseptisk metode for å klargjøre infusjonen.
d. Koble til infusjonssettet. Det vises til bruksanvisninger som medfølger settet for tilkobling, klargjøring av settet og bruk av oppløsningen.
3. Teknikker for injeksjon av legemidler som skal tilsettes
Advarsel: Tilsetninger kan være uforlikelige (se avsnitt 5 nedenfor, "Uforlikelighet for tilsatte legemidler")
For å tilsette legemidler før administrasjon
a. Desinfiser tilsetningsporten.
b. Bruk sprøyte med kanyletykkelse på 19 G (1,10 mm) til 22 G (0,70 mm), punkter den forseglbare tilsetningsporten og injiser.
c. Bland oppløsningen og legemidlet godt. Når det benyttes legemidler med høy tetthet, for eksempel kaliumklorid, knips lett på portene mens de peker oppover og bland.
Forsiktig: Ikke oppbevar poser som inneholder tilsatte legemidler.
For å tilsette legemidler under administrasjon
a. Steng klemmen på settet.
b. Desinfiser tilsetningsporten.
c. Bruk en sprøyte med kanyletykkelse på 19 G (1,10 mm) til 22 G (0,70 mm), punkter den forseglbare tilsetningsporten og injiser.
d. Ta posen av infusjonsstativet og/eller snu den slik at portene peker oppover.
e. Fjern væske fra begge portene ved å knipse forsiktig mens posen er snudd opp-ned.
f. Bland oppløsningen og legemidlet godt.
g. Heng posen tilbake slik den skal være under bruk, åpne klemmen og fortsett infusjonen.
4. Holdbarhet under bruk: Tilsetninger
Kjemisk og fysikalsk stabilitet til enhver tilsetning ved samme pH som Ringer Acetat-oppløsning i Viaflo-posen skal fastslås før bruk.
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal det fortynnede produktet brukes umiddelbart. Om produktet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og betingelsene før bruk, brukerens ansvar og holdbarheten vil vanligvis ikke være lenger enn 24 timer ved 2–8 °C, med mindre tilberedning er foretatt under kontrollerte og validerte, aseptiske forhold.
5. Uforlikeligheter for tilsatte legemidler
Kompatibiliteten for legemidler som skal tilsettes oppløsningen i Viaflo-posen, må vurderes før tilberedning.
Ringer-Acetat Baxter Viaflo skal ikke blandes med produkter som inneholder karbonater, sulfater eller fosfater.
Kalsiumsalter er rapportert å være inkompatible med en rekke legemidler. Komplekser kan dannes og det kan resultere i dannelsen av et bunnfall.
 • Samtidig behandling med ceftriakson og Ringer-Acetat Baxter Viaflo er kontraindisert hos premature nyfødte og nyfødte født til termin (≤ 28 dager gamle), selv om separate infusjonsslanger brukes.
 • Ceftriakson må ikke blandes med eller gis samtidig med intravenøse oppløsninger som inneholder kalsium, selv ikke via forskjellige infusjonsslanger eller forskjellige infusjonssteder. Dette gjelder alle pasienter uansett alder.
 • Hvis den samme infusjonsslangen skal brukes for sekvensiell administrasjon, må slangen skylles grundig med en kompatibel væske mellom infusjonene.
Preparatomtalen til legemidlet som skal tilsettes, må følges.
Bekreft oppløselighet og stabilitet i vann ved samme pH som Ringer-Acetat Baxter Viaflo (pH 5,0 til 6,0) før tilsetning av et legemiddel.
Ringer-Acetat Baxter Viaflo er uforlikelig med følgende legemidler (listen er ikke utfyllende og er ment som veiledning):
 • amfotericin B
 • kortison
 • erytromycinlaktobionat
 • etamivan
 • etylalkohol
 • tiopentalnatrium
 • dinatriumedetat

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vasopressin (adh, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.