PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Questran 4 g pulver til mikstur, suspensjon, dosepose

Kolestyramin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Questran er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Questran
 3. Hvordan du bruker Questran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Questran
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Questran er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Questran brukes for behandling av for høye verdier av fettstoffer i blodet når diettbehandling ikke har hatt tilstrekkelig effekt, kløe i huden forårsaket av forsnevring i gallegangen, samt ved diaré forårsaket av for mye gallesyrer i tarmen.
Questran senker kolesterolinnholdet i blodet ved at det bindes til gallesyrer i tynntarmen. Gallesyrer dannes fra kolesterol og ved nydannelse av gallesyrer tas kolesterol fra blodet, noe som derved bidrar til at kolesterolinnholdet synker.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Questran
Bruk ikke Questran
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor kolestyramin eller et av de andre innholdsstoffene i Questran.
 • dersom du har fullstendig tilstopping av gallegangene.
Vis forsiktighet ved bruk av Questran
 • dersom du har betennelsessykdommer i tarmen.
 • ved meget langvarig behandling, da det kan minske opptaket av fettløselige vitaminer og mangel på K-vitamin kan gi økt tendens til blødning. Vitamin A, D og K kan i enkelte sammenhenger behøves å gis forebyggende.
 • ved reduksjon av folat i blodet, behandling med folsyre kan være nødvendig.
Bruk av andre legemidler sammen med Questran
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av enkelte andre legemidler kan påvirkes om Questran tas samtidig med disse. Avslutt ikke behandlingen med kolestyramin uten at du har avklart dette med legen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Questran skal ikke brukes under graviditet.
Questran går ikke over i morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sett noen form for påvirkning av Questran på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Questran
Kontakt lege før du tar denne medisinen hvis det er visse sukkerarter du ikke tåler.
Vær nøye med munnhygienen da Questran inneholder sukker (sakkarose).
 
3. Hvordan du bruker Questran
Bruk alltid Questran slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen til voksne er: 1-2 doseposer 2-3 ganger daglig.
Barn: Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt til barnets vekt eller alder.
For å unngå treg mage og forstoppelse, skal man begynne med 1/2 dosepose daglig første uken og siden øke dosen ukentlig til anbefalt dose oppnås.
Andre legemidler skal tas 1 time før eller 4 - 6 timer etter Questran for å hindre at opptaket av legemidlene påvirkes.
Pulveret blandes ut i vann, saft, juice eller annen drikke. Det går også bra å blande ut i supper eller moset frukt, som f.eks. eplemos eller moset ananas.
Dersom du tar for mye av Questran
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Questran forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert ved bruk av Questran:
Forandringer i protrombinverdier, vektøkning, vektnedgang, blødningstendens, redusert proteininnhold i blodet, blodmangel, lymfekjertelsykdom, store blåmerker, hodepine, ørhet, besvimelse, søvnighet, nervesmerter, stikninger, smaksforstyrrelser, nattblindhet (ved vitamin A-mangel), betennelse i øyets regnbuehinne, øresus, svimmelhet, astma, hvesende pust, anstrengt pust, hikke, forstoppelse, betennelse i bukspyttkjertelen, ubehag i magen, luft i magen, kvalme, oppkast, diaré, sure oppstøt, fettdiaré, tungebetennelse, endetarmsproblemer, blødninger i mage eller tarm, blødning i endetarmen, misfarget avføring, blødning i hemorroider, blødende magesår, svelgebesvær, sår i mage eller tarm, endetarmssmerter, raping, akutt mage/tarmsykdom, hull i tennene, blødninger i munnen, forstoppelse, betennelse i tykktarmen, blod i urinen, problemer med å late vannet, unormal urinlukt, økt urinmengde, utslett, hudirritasjon, elveblest, benskjørhet, ryggsmerter, muskelsmerter, leddsmerter, leddbetennelse, mangel på vitamin A, mangel på vitamin K, mangel på vitamin D, høyt syreinnhold, overskudd av klor i blodet (hos barn), anoreksi, trøtthet, vannansamlinger, gallesten, forkalket galleblære, gallesmerter, unormale leververdier, økt seksuell lyst, angst.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Questran
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Questran etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Questran
 • Virkestoff er kolestyramin 4 g.
 • Andre innholdsstoffer er sukker (sakkarose) 3,3 g, akasiagummi, propylenglykolalginat, sitronsyre, polysorbat 80, appelsinaroma.
Hvordan Questran ser ut og innholdet i pakningen
Questran leveres som pulver til mikstur og er pakket i doseposer.
Finnes i pakninger på 50 doseposer og 4 x 50 doseposer.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Tyskland
Tilvirker:
Farmea
10 rue Bouche Thomas
ZAC d'Orgemont
49000 Angers
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 20.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.