Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Prednisolon Alternova 2,5 mg tabletter

Prednisolon Alternova 5 mg tabletter

Prednisolon Alternova 20 mg tabletter

prednisolon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Prednisolon Alternova er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Prednisolon Alternova
 3. Hvordan du bruker Prednisolon Alternova
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Prednisolon Alternova
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Prednisolon Alternova er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Prednisolon Alternova er et kortikosteroid som har en kraftig effekt ved en rekke betennelsestilstander. Prednisolon Alternova hemmer kroppens betennelsestilstander og undertrykker immunforsvaret ved alvorlige lidelser.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Prednisolon Alternova
Bruk ikke Prednisolon Alternova:.
 • dersom du er allergisk overfor prednisolon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette
  legemidlet (listet opp i avsnitt 6.)
 • ved innvendige soppinfeksjoner
 • dersom du nylig er vaksinert med levende virus eller bakterier.
Advarsler og forsiktighetsregler.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Prednisolon Alternova.
Vis forsiktighet ved bruk av Prednisolon Alternova:.
 • dersom du har Cushings syndrom (symptomer på for mye binyrebarkhormon),
 • dersom du har infeksjon som ikke kontrolleres med antibiotika,
 • dersom du har mavesår, psykoser, Herpes simplex i øyet, sukkersyke, leversykdom, nyre- eller hjertesvikt, høyt blodtrykk, benskjørhet, lavt stoffskifte eller kronisk tykktarmssykdom,
 • dersom du har grå eller grønn stær.
Kroppens motstandskraft mot infeksjoner nedsettes og det kan være vanskelig å oppdage infeksjoner. Blodets levringstid kan forandres.
Dosereduksjon bør skje sakte og over lang tid, avhengig av behandlingstid, dose og tilstand.
Andre legemidler og Prednisolon Alternova.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Prednisolon-behandling påvirker effekten av mange andre legemidler; ikke minst ved annen samtidig hormonbehandling. Hvis Prednisolon Alternova tas under samtidig behandling med:
 • legemidler mot epilepsi (barbiturater, fenytoin, karbamazepin), legemiddel mot tuberkulose (rifampicin), kan effekten av Prednisolon Alternova reduseres,
 • legemidler mot diabetes (perorale antidiabetika), kan gi en forverring av din diabetes,
 • legemiddel mot kreft (cyklofosfamid), kan først gi nedsatt effekt av cyklofosfamid etterfulgt av en senere økt effekt,
 • en type smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende midler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs som ibuprofen, naproksen, med flere), kan følgende oppstå: ubalanse i kroppens væske- og saltnivåer, blodtrykksøkning/redusert effekt av blodtrykksmedisin, samt at risikoen for magesår og andre mage-/tarmplager kan øke.
Inntak av Prednisolon Alternova sammen med mat og drikke.
Prednisolon Alternova bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
Graviditet, amming og fertilitet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko for fosterskadelige effekter. Bruk derfor ikke Prednisolon Alternova under graviditet annet enn når legen har bestemt det. Prednisolon Alternova går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Du kan amme selv om du tar Prednisolon Alternova, men snakk med legen først og følg legens anvisninger.
Påvirkning av fertilitet: Kvinner: Behandling med kortikosteroider kan føre til menstruasjonsforstyrrelser og uteblitt menstruasjon. Menn: Langvarig kortikosteroidterapi kan hemme sæddannelsen (redusert produksjon, samt nedsatt bevegelighet av sædcellene).
Kjøring og bruk av maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Prednisolon Alternova påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruk av maskiner.
Prednisolon Alternova. inneholder laktose
Prednisolon Alternova 2,5 mg tabletter inneholder 39,5 mg laktose per tablett.
Prednisolon Alternova 5 mg tabletter inneholder 79 mg laktose per tablett.
Prednisolon Alternova 20 mg tabletter inneholder 316 mg laktose per tablett.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Prednisolon Alternova
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen er individuell og bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanligvis innledes behandlingen med en høy dose som gradvis reduseres til en bestemt vedlikeholdsdose. Når behandlingen skal avsluttes bør dosen reduseres gradvis.
Dersom du tar for mye av Prednisolon Alternova.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Prednisolon Alternova.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Prednisolon Alternova.
Du må ikke avbryte behandlingen uten å rådføre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Høye doser og langvarig behandling øker risikoen for bivirkninger.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100): Væskeopphopning i kroppen, høyt blodtrykk, undertrykking av binyrebarkens egen hormonproduksjon, Cushings syndrom (symptomer på for mye binyrebarkhormon), fortynning av huden, nedsatt sårheling, forstyrrelser i saltbalansen som for høyt natriumnivå eller for lavt kaliumnivå, sukker i urinen, for høyt blodsukker, benskjørhet, muskelsvinn, veksthemming hos barn, hemning av infeksjonsforsvaret, aktivering av infeksjoner.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100): Aktivering av tidligere psykiske forstyrrelser, grønn stær, grå stær, økt risiko for blodpropp.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000): Godartet trykkøkning i hodet (benign intrakranial hypertensjon).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Prednisolon Alternova
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Prednisolon Alternova.
 • Virkestoff er prednisolon 2,5 mg, 5 mg eller 20 mg.
 • Andre innholdsstoffer er gelatin, potetstivelse, laktosemonohydrat, magnesiumstearat og talkum.
Hvordan Prednisolon Alternova ser ut og innholdet i pakningen.
Prednisolon Alternova 2,5 mg tabletter: Hvite, runde, 6 mm, flate tabletter med delestrek på den ene siden. Tabletten kan deles i to like doser.
Prednisolon Alternova 5 mg tabletter: Hvite, runde, 8 mm flate tabletter med delestrek på den ene siden. Tabletten kan deles i to like doser.
Prednisolon Alternova 20 mg tabletter: Hvite, runde, 8 mm bikonvekse tabletter med delestrek på den ene siden. Tabletten kan deles i to like doser.
Pakningsstørrelse
Tablettboks, plast:
Prednisolon Alternova 2,5 mg tabletter: 100 stk
Prednisolon Alternova 5 mg tabletter: 50, 100 stk
Prednisolon Alternova 20 mg tabletter: 25, 100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Alternova A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark
Tilvirker.
Viminco A/S
Lodhusvej 11
4220 Skælskør
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 2014-09-16

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.