Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Plegridy 63 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Plegridy 94 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Plegridy 125 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

peginterferon beta‑1a

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Plegridy er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Plegridy
 3. Hvordan du bruker Plegridy
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Plegridy
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Plegridy er og hva det brukes motHva Plegridy er
Virkestoffet i Plegridy er peginterferon beta‑1a. Peginterferon beta‑1a er en endret, langtidsvirkende form av interferon. Interferoner er naturlige stoffer som lages i kroppen for å bidra til å beskytte mot infeksjoner og sykdommer.
Hva Plegridy brukes mot
Dette legemidlet brukes til å behandle attakkvis multippel sklerose (relapserende-remitterende MS) hos voksne i alderen 18 år og oppover.
MS er en kronisk sykdom som påvirker sentralnervesystemet, inkludert hjernen og ryggmargen, der kroppens immunforsvar (det naturlige forsvarssystemet) ødelegger det beskyttende laget (myelin) som omgir nervene i hjernen og ryggmargen. Dette forstyrrer signalene mellom hjernen og andre deler av kroppen, og forårsaker symptomene på MS. Pasienter med attakkvis MS har perioder der sykdommen ikke er aktiv (remisjon) innimellom oppblussing av symptomer (attakk eller anfall).
Hver enkelt person har sitt eget sett av MS‑symptomer. Disse kan være:
 • Problemer med balansen eller ørhet, problemer med å gå, stivhet og muskelspasmer, trøtthet, nummenhet i ansiktet, armene eller beina
 • Akutt eller kronisk smerte, blære- og tarmproblemer, seksuelle problemer, problemer med synet
 • Problemer med å tenke og konsentrere seg, depresjon.
Hvordan Plegridy virker
Plegridy ser ut til å virke ved å stoppe kroppens immunsystem i å skade hjernen og ryggmargen. Dette kan bidra til å redusere antall anfall og bremse funksjonsnedsettelsen som MS gir. Behandling med Plegridy kan bidra til å forhindre at du blir verre, selv om det ikke vil helbrede MS.
 
2. Hva du må vite før du bruker Plegridy
Bruk ikke Plegridy
 • dersom du er allergisk overfor peginterferon beta‑1a, interferon beta‑1a eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Se avsnitt 4 for symptomene på en allergisk reaksjon.
 • dersom du har en alvorlig depresjon eller har selvmordstanker.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege dersom du har eller tidligere har hatt:
 • depresjon eller problemer som påvirker sinnsstemningen
 • selvmordstanker
  • Legen kan likevel forskrive Plegridy, men det er viktig å la legen få vite det dersom du tidligere har hatt en depresjon eller lignende problemer som påvirker sinnsstemningen.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du injiserer Plegridy dersom du har noen av sykdommene som er nevnt nedenfor. Disse tilstandene kan bli verre mens du bruker Plegridy:
 • Alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • Irritasjon på et injeksjonssted, som kan føre til skade i hud og vev (nekrose på injeksjonsstedet). Når du er klar til å injisere, følg nøye instruksjonene i avsnitt 7 “Instruksjoner for injisering med Plegridy ferdigfylt penn”, på slutten av pakningsvedlegget. Dette er for å minske risikoen for reaksjoner på injeksjonsstedet.
 • Epilepsi eller andre lidelser med anfall som ikke kontrolleres ved hjelp av legemidler
 • Hjerteproblemer, som kan gi symptomer som brystsmerte (angina), særlig etter å ha vært i aktivitet, hovne ankler, kortpustethet (kongestiv hjertesvikt) eller uregelmessig hjerterytme (arytmi).
 • Problemer med skjoldkjertelen
 • Lavt antall hvite blodceller eller blodplater, noe som kan medføre økt risiko for infeksjon eller blødning
Andre ting å ta hensyn til når du bruker Plegridy
 • Du vil måtte ta blodprøver for å bestemme antall blodceller, blodkjemi og nivået av leverenzymer. Dette vil bli gjort før du begynner å bruke Plegridy, med jevne mellomrom etter oppstart av behandling med Plegridy og deretter regelmessig under behandlingen, selv om du ikke har noen spesielle symptomer. Disse blodprøvene kommer i tillegg til prøver som vanligvis blir tatt for å følge opp MS.
 • Funksjonen av skjoldkjertelen vil bli kontrollert regelmessig eller når legen mener det er nødvendig.
 • Det kan oppstå blodpropp i de små blodårene under behandlingen. Disse blodproppene kan påvirke nyrene dine. Dette kan skje fra noen uker til flere år etter at du begynte å bruke Plegridy. Det kan hende legen vil kontrollere blodtrykket ditt, blodet (antall blodplater) og nyrefunksjonen.
Hvis du ved et uhell stikker deg selv eller noen andre med kanylen i Plegridy, skal det berørte området umiddelbart vaskes med såpe og vann, og lege eller sykepleier skal kontaktes så snart som mulig.
Barn og ungdom
Plegridy skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år. Sikkerhet og effekt av Plegridy i denne aldersgruppen er ikke kjent.
Andre legemidler og Plegridy
Plegridy bør brukes med forsiktighet sammen med legemidler som brytes ned i kroppen av en gruppe proteiner som kalles “cytokrom P450” (f.eks. enkelte legemidler som brukes mot epilepsi eller depresjon).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, spesielt legemidler som brukes til behandling av epilepsi eller depresjon. Dette gjelder også alle reseptfrie legemidler.
Det kan hende du må minne annet helsepersonell på at du får behandling med Plegridy. Hvis du f.eks. får forskrevet andre legemidler eller du må ta en blodprøve, kan Plegridy påvirke de andre legemidlene eller resultatet av prøvene.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det forventes ingen skadelige effekter på nyfødte/spedbarn som ammes. Plegridy kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Plegridy har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Plegridy inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg), og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Plegridy
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dose
Én injeksjon med Plegridy 125 mikrogram hver 14. dag (annenhver uke). Prøv å bruke Plegridy på samme tidspunkt og samme ukedag hver gang du injiserer.
Oppstart av behandling med Plegridy
Hvis du ikke har brukt Plegridy før, kan legen råde deg til å øke dosen gradvis slik at du kan venne deg til effekten av Plegridy før du tar full dose. Du vil få en startpakning som inneholder de første to injeksjonene: én oransje penn med Plegridy 63 mikrogram (til dag 0) og én blå penn med Plegridy 94 mikrogram (til dag 14).
Etter dette vil du få en vedlikeholdspakning som inneholder grå penner med Plegridy 125 mikrogram (til dag 28 og deretter annenhver uke).
Les instruksjonene i avsnitt 7 “Instruksjoner for injisering med Plegridy ferdigfylt penn” på slutten av dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke Plegridy.
Bruk tabellen som er trykt på innsiden av lokket på startpakningen for å holde rede på datoene du injiserer.
Injisere selv
Plegridy skal injiseres under huden (subkutan injeksjon). Bytt på stedene du bruker når du injiserer. Ikke bruk samme injeksjonssted flere ganger etter hverandre.
Du kan selv injisere Plegridy uten hjelp fra legen, dersom du har fått opplæring i hvordan dette skal gjøres.
 • Les og følg rådene i bruksanvisningen i avsnitt 7 “Instruksjoner for injisering med Plegridy ferdigfylt penn” før du begynner.
 • Spør legen om hjelp dersom du har problemer med å håndtere pennen.
Hvor lenge Plegridy skal brukes
Legen vil informere deg om hvor lenge du må fortsette å bruke Plegridy. Det er viktig at du fortsetter å bruke Plegridy regelmessig. Ikke gjør noen endringer uten at legen gir deg beskjed om dette.
Dersom du bruker for mye av Plegridy
Du skal injisere Plegridy bare én gang annenhver uke.
 • Dersom du har brukt mer enn én injeksjon med Plegridy i løpet av 7 dager, må du umiddelbart kontakte lege eller sykepleier.
Dersom du har glemt å bruke Plegridy
Du skal injisere Plegridy én gang annenhver uke. Denne regelmessige planen bidrar til å gi en så jevn behandling som mulig.
Hvis du går glipp av injeksjon på den vanlige dagen, injiser så snart du kan og fortsett deretter som vanlig. Du skal likevel ikke injisere mer enn én gang i løpet av en 7-dagers periode. Du må ikke sette to injeksjoner som erstatning for en injeksjon du har glemt.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
 • Leverproblemer
  (vanlige - forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
  Dersom du får noen av disse symptomene:
 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)
 • kløe overalt
 • kvalme og oppkast
 • huden får lett blåmerker
  • Kontakt lege øyeblikkelig. Dette kan være tegn på leverproblemer.
 • Depresjon
  (vanlige - forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
  Dersom du:
 • føler deg uvanlig trist, engstelig eller verdiløs, eller
 • får selvmordstanker
  • Kontakt lege øyeblikkelig.
 • Alvorlig allergisk reaksjon
  (mindre vanlige - forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
  Dersom du får noe av dette:
 • pustevansker
 • hevelse i ansiktet (lepper, tunge eller svelg)
 • hudutslett eller rødhet
  • Kontakt lege øyeblikkelig.
 • Anfall
  (mindre vanlige - forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
  Hvis du får kramper eller anfall
  • Kontakt lege øyeblikkelig.
 • Skade på injeksjonsstedet
  (sjeldne - forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
  Dersom du får noen av disse symptomene:
 • sprekker i huden sammen med hevelse, betennelse eller væske som lekker rundt injeksjonsstedet
  • Rådfør deg med lege.
 • Nyreproblemer, inkludert arrdannelse som kan gi nedsatt nyrefunksjon
  (sjeldne - forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
  Dersom du får noen av eller alle disse symptomene:
 • skummende urin
 • utmattelse (fatigue)
 • hevelse, spesielt i ankler og øyelokk, og vektøkning.
  • Kontakt lege fordi dette kan være tegn på nyreproblemer.
 • Blodproblemer
  (sjeldne - forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
  Følgende kan forekomme: Blodpropp i de små blodårene som kan påvirke nyrene dine (trombotisk trombocytopenisk purpura eller hemolytisk‑uremisk syndrom). Symptomene kan være at du lettere får blåmerker, blødning, feber, ekstrem svakhet, hodepine, svimmelhet eller ørhet. Det kan hende legen finner endringer i blodet og nyrefunksjonen din.
Dersom du får noen av eller alle disse symptomene:
 • økt dannelse av blåmerker eller blødning
 • ekstrem svakhet
 • hodepine, svimmelhet eller ørhet
  • Kontakt lege øyeblikkelig.
Andre bivirkninger
Svært vanlige bivirkninger
(forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • influensalignende symptomer. Disse symptomene er ikke egentlig influensa, se nedenfor. Du kan ikke smitte andre.
 • hodepine
 • muskelsmerter (myalgi)
 • smerter i ledd, armer, bein eller nakke (artralgi)
 • frysninger
 • feber
 • føle seg svak og trøtt (asteni)
 • rødhet, kløe eller smerte rundt stedet du har satt injeksjonen
  • Kontakt lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.
Influensalignende symptomer
Influensalignende symptomer er mer vanlige når du begynner å bruke Plegridy. Når du fortsetter med injeksjonene vil symptomene gradvis avta. Se nedenfor for enkle måter å håndtere eventuelle influensalignende symptomer.
Tre enkle måter som kan hjelpe til med å dempe de influensalignende symptomene:
 1. Vurder tidspunktet for når du skal injisere Plegridy. Start og slutt av influensalignende symptomer varierer fra pasient til pasient. I gjennomsnitt starter influensalignende symptomer ca. 10 timer etter injeksjonen og varer mellom 12 og 24 timer.
 2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtime før injeksjonen med Plegridy, og fortsett å ta paracetamol eller ibuprofen så lenge du har de influensalignende symptomene. Rådfør deg med lege eller apotek om hvor mye og hvor lenge du skal ta det.
 3. Hvis du har feber bør du drikke mye vann, slik at du har nok vann i kroppen.
Vanlige bivirkninger
(forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
 • kvalme eller oppkast
 • håravfall (alopesi)
 • kløe i huden (pruritus)
 • økt kroppstemperatur
 • endringer rundt det stedet du har satt injeksjonen, som f.eks. hevelse, betennelse, blåmerker, varme, utslett eller fargeendring
 • endringer i blodet som kan forårsake trøtthet eller nedsatt evne til å bekjempe infeksjoner
 • økt mengde leverenzymer i blodet (vil kunne ses i blodprøver)
  • Kontakt lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.
Mindre vanlige bivirkninger
(forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
 • elveblest
 • endringer i blodet som kan forårsake uforklarlige blåmerker eller blødninger.
  • Kontakt lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.
Hyppighet ikke kjent
(hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • pulmonal arteriell hypertensjon: En sykdom med betydelig innsnevring av blodårene i lungene, noe som fører til høyt blodtrykk i blodårene som frakter blod fra hjertet til lungene. Pulmonal arteriell hypertensjon er sett ved ulike tidspunkt under behandlingen, også flere år etter oppstart av behandlingen med interferon beta-preparater.
For lettere å kunne spore dette legemidlet skal legen eller apoteket registrere navnet og Lot-nummeret til legemidlet du har fått, i pasientjournalen din. Det kan også være lurt at du selv noterer disse detaljene, i tilfelle du blir spurt om denne informasjonen i fremtiden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Plegridy
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utløpsdato” og på etiketten etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Åpne pakningen bare når du trenger en ny penn.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
  • Skal ikke fryses. Kast all Plegridy som har vært frosset ved et uhell.
 • Plegridy kan også oppbevares utenfor kjøleskap ved romtemperatur (høyst 25ºC) i opptil 30 dager, men må beskyttes mot lys.
  • Pakninger kan tas ut av kjøleskapet og deretter legges tilbake mer enn én gang hvis det er nødvendig.
  • Sørg for at tiden pennene oppbevares utenfor kjøleskap ikke er mer enn 30 dager til sammen.
  • Kast alle penner som har vært oppbevart utenfor kjøleskap i mer enn 30 dager.
  • Hvis du er usikker på hvor mange dager en penn har vært oppbevart utenfor kjøleskap, skal pennen kastes.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at:
  • pennen er ødelagt.
  • oppløsningen er farget eller uklar, eller du ser partikler som flyter i den.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Plegridy
Virkestoff er peginterferon beta‑1a.
Hver 63 mikrogram ferdigfylt penn inneholder 63 mikrogram peginterferon beta‑1a i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning.
Hver 94 mikrogram ferdigfylt penn inneholder 94 mikrogram peginterferon beta‑1a i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning.
Hver 125 mikrogram ferdigfylt penn inneholder 125 mikrogram peginterferon beta‑1a i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning.
Andre innholdsstoffer er: Natriumacetattrihydrat, konsentrert eddiksyre, argininhydroklorid, polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker (se avsnitt 2 “Plegridy inneholder natrium”).
Hvordan Plegridy ser ut og innholdet i pakningen
Plegridy er en klar og fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning, i en ferdigfylt penn av glass, med en påfestet kanyle.
Pakningsstørrelser:
 • Plegridy startpakning inneholder én oransje ferdigfylt penn med 63 mikrogram og én blå ferdigfylt penn med 94 mikrogram.
 • De grå pennene med 125 mikrogram leveres i pakninger med enten to eller seks ferdigfylte penner.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være i handelen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp
Nederland
Tilvirker
Biogen (Denmark) Manufacturing ApS
Biogen Allé 1
DK-3400 Hillerød
Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Biogen Norway AS
Tlf. +47 23 40 01 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09/2019.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Instruksjoner for injisering med Plegridy ferdigfylt penn
Mangler tekstalternativ for bildeAdvarsel! Ikke fjern hetten før du er klar til å injisere.
Hvordan du injiserer Plegridy
Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke Plegridy og hver gang du får en ny utlevering på resepten din. Det kan ha kommet ny informasjon. Denne informasjonen erstatter ikke samtaler med lege eller sykepleier om din sykdomstilstand eller behandling.
Merk:
 • Før du bruker pennen for første gang, skal legen eller sykepleieren vise deg hvordan du eller din omsorgsperson klargjør og injiserer med pennen.
 • Pennen er kun beregnet til bruk under huden (subkutant).
 • Hver penn kan kun brukes én gang.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke del pennen med andre. Dette for å unngå at en infeksjon overføres til dem eller at du får en infeksjon fra dem.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk mer enn 1 penn hver 14. dag (annenhver uke).
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk pennen dersom den har falt i gulvet eller er synlig skadet.
Doseplan
Startpakningen inneholder de to første injeksjonene slik at du gradvis kan venne deg til dosen. Velg riktig penn fra en pakning.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk mer enn én penn i en 14-dagers periode (annenhver uke).
Utstyr du trenger til din injeksjon med Plegridy-penn:
 • 1 Plegridy-penn (se figur A)
Før bruk – De ulike delene av Plegridy-pennen (figur A)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur A.
Mangler tekstalternativ for bildeAdvarsel! Ikke fjern hetten før du er klar til å injisere. Dersom du fjerner hetten, ikke sett den tilbake på pennen. Dette kan føre til at pennen låses.
Annet utstyr som ikke følger med i pakningen (se figur B):
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur B.
Klargjøre for injeksjonTrinn 1: Ta pennen din ut av kjøleskapet.
a. Ta Plegridy-pakningen ut av kjøleskapet og velg den riktige pennen (dosen) fra pakningen.
b. Etter å ha tatt ut én penn, lukk pakningen og legg pakningen tilbake i kjøleskapet.
c. La pennen tempereres til romtemperatur i minst 30 minutter.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk varmekilder, som f.eks. varmt vann, til å varme opp pennen.
Trinn 2: Finn frem utstyret du trenger og vask hendene.
a. Finn en godt opplyst, ren, flat overflate, f.eks. et bord, der du kan arbeide. Finn frem alt utstyret du trenger for å gi deg selv eller få en injeksjon.
b. Vask hendene med såpe og vann.
Trinn 3: Kontroller Plegridy-pennen (se figur C)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur C.
a. Kontroller vinduet som viser injeksjonsstatus. De grønne stripene skal være synlige.
b. Sjekk utløpsdatoen.
c. Kontroller legemiddelvinduet og forsikre deg om at legemidlet er klart og fargeløst.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk pennen dersom:
 • De grønne stripene ikke er synlige i vinduet for injeksjonsstatus.
 • Den har gått ut på dato.
 • Væsken er farget, uklar eller inneholder flytende partikler.
Merk: Det kan hende du ser luftbobler i legemiddelvinduet. Dette er normalt og vil ikke påvirke dosen din.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk pennen dersom den har falt i gulvet eller er synlig skadet.
Trinn 4: Velg og rengjør injeksjonsstedet
a. Velg et injeksjonssted på låret, magen eller baksiden av overarmen (se markerte områder i figur D).
 • Dersom noen områder er vanskelige å nå, be om hjelp fra en omsorgsperson som har fått opplæring.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur D.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett en injeksjon i et område på kroppen der huden er irritert, øm, rød, har blåmerker, er tatovert, infisert eller har arr.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett en injeksjon direkte i navlen.
b. Tørk huden med en spritserviett.
Mangler tekstalternativ for bildeMerk: Ikke berør eller blås på dette området igjen før injeksjonen.
c. La injeksjonsstedet tørke av seg selv før du injiserer dosen.
Sette injeksjonenTrinn 5: Trekk hetten av Plegridy-pennen
a. Trekk pennens hette rett av og legg den til side (se figur E). Pennen er nå klar til injeksjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur E.
Mangler tekstalternativ for bildeAdvarsel! Ikke berør, rengjør eller manipuler kanylebeskyttelsen. Du kan stikke deg på kanylen eller pennen kan låses.
Mangler tekstalternativ for bildeAdvarsel! Ikke sett hetten tilbake på pennen. Dette kan låse pennen.
Trinn 6: Sett injeksjonen
a. Hold pennen over injeksjonsstedet. Forsikre deg om at de grønne stripene er synlige i vinduet som viser injeksjonsstatus (se figur F).
 • Hold pennen vinkelrett (90° vinkel) over injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur F.
Mangler tekstalternativ for bildeAdvarsel! Ikke la pennen hvile mot injeksjonsstedet før du er klar til å injisere. Dette kan føre til at pennen utilsiktet låses.
b. Press pennen bestemt ned på injeksjonsstedet, og fortsett å holde pennen på denne måten. Når du hører at klikkelydene begynner, vet du at injeksjonen pågår (se figur G).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur G.
c. Fortsett å holde pennen fast nede på injeksjonsstedet til klikkelydene har stoppet (se figur H).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur H.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke løft pennen opp fra injeksjonsstedet før klikkelydene stopper og grønne haker er synlig i vinduet som viser injeksjonsstatus.
Mangler tekstalternativ for bildeAdvarsel! Dersom du ikke hører klikkelyder eller grønne haker ikke er synlig i vinduet som viser injeksjonsstatus etter et forsøk på å injisere, kan pennen ha blitt låst, og det er mulig at du ikke har fått injeksjonen. Du skal da kontakte legen din, sykepleier eller apotek.
Trinn 7: Fjern Plegridy-pennen fra injeksjonsstedet
a. Etter at klikkelyden har stoppet, løft pennen opp fra injeksjonsstedet. Kanylebeskyttelsen vil bli forlenget slik at den dekker kanylen, og låses (se figur I).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur I.
 • Dersom du ser blod på injeksjonsstedet, tørk det av med kompressen og sett på en selvklebende bandasje eller et plaster.
Trinn 8: Kontroller for å forsikre deg om at du har fått hele dosen av Plegridy (se figur J)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur J.
a. Kontroller vinduet som viser injeksjonsstatus. De grønne hakene skal være synlige.
b. Kontroller legemiddelvinduet. Det gule stempelet skal være synlig.
Etter injeksjonenEtter bruk – De ulike delene av Plegridy-pennen (se figur K):
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur K.
Merk: Etter at pennen er fjernet fra injeksjonsstedet, vil kanylebeskyttelsen låses for å beskytte mot kanylestikk. Ikke sett hetten tilbake på pennen.
Trinn 9: Kaste den brukte Plegridy-pennen
 • Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier om hvordan den brukte pennen skal kastes.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett hetten tilbake på pennen.
Trinn 10: Pleie av injeksjonsstedet
 • Sett en kompress eller selvklebende bandasje eller et plaster på injeksjonsstedet hvis det er nødvendig.
Trinn 11: Sjekk injeksjonsstedet
 • Sjekk injeksjonsstedet etter 2 timer, om det er rødt, hovent eller ømt.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du får en hudreaksjon og den ikke forsvinner etter et par dager.
Noter dato og injeksjonssted
 • Noter dato og injeksjonssted for hver injeksjon.
 • For injeksjonene fra startpakningen kan du bruke den trykte tabellen på innsiden av lokket på startpakningen.
Generelle advarsler
Mangler tekstalternativ for bildePlegridy-pennen skal ikke brukes om igjen.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke la andre bruke din Plegridy-penn.
 • Oppbevar Plegridy-pennen og alle legemidler utilgjengelig for barn.
Oppbevaring
 • Anbefalt oppbevaring er i kjøleskap, ved kontrollert temperatur 2ºC til 8ºC, i lukket originaleske for å beskytte mot lys.
 • Ved behov kan Plegridy oppbevares i lukket originaleske utenfor kjøleskap ved høyst 25ºC i opptil 30 dager.
 • Plegridy kan tas ut av kjøleskapet og legges tilbake hvis det er nødvendig. Total samlet tid utenfor kjøleskap ved en temperatur på høyst 25ºC, skal ikke overstige 30 dager.
Mangler tekstalternativ for bildeSkal ikke fryses eller utsettes for høye temperaturer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ms (multippel sklerose): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

Plegridy ferdigfylt penn