Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning

piperacillin/tazobaktam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Piperacillin tilhører en legemiddelgruppe som kalles “bredspektrede penicillinantibiotika”. Det kan drepe mange bakterietyper. Tazobaktam kan hindre at noen motstandsdyktige (resistente) bakterier overlever virkningen av piperacillin. Dette betyr at flere bakterietyper drepes når piperacillin og tazobaktam brukes sammen.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi brukes til voksne og ungdom til behandling av bakterieinfeksjoner, som de som rammer nedre luftveier (lunger), urinveier (nyrer og blære), mageregionen, hud eller blod. Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan brukes til behandling av bakterieinfeksjoner hos pasienter med lavt antall hvite blodceller (nedsatt motstand mot infeksjoner).
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi brukes hos barn på 2-12 år til behandling av infeksjoner i buken, som blindtarmbetennelse (appendicitt), peritonitt (infeksjon i væske og slimhinner i bukorganer) og galleblæreinfeksjoner. Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan brukes til behandling av bakterieinfeksjoner hos pasienter med lavt antall hvite blodceller (nedsatt motstand mot infeksjoner).
Ved visse alvorlige infeksjoner kan legen din vurdere å bruke Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi sammen med andre antibiotika.
 
2. Hva du må vite før du bruker Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Bruk ikke Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
 • dersom du er allergisk overfor piperacillin eller tazobaktam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor antibiotika som heter penicilliner, cefalosporiner eller andre betalaktamasehemmere, da du også kan være allergisk overfor Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi:
 • dersom du har allergier. Rådfør deg med legen din eller annet helsepersonell før du får dette legemidlet dersom du har flere allergier.
 • dersom du hadde diaré fra før, eller fikk diaré under eller etter behandlingen. Informer i så fall legen din eller annet helsepersonell omgående. Ikke ta medisin mot diaré uten å sjekke med legen din først.
 • dersom du har lavt kaliumnivå i blodet. Legen din kan ønske å sjekke nyrene dine før du tar dette legemidlet og ta regelmessige blodprøver under behandlingen.
 • dersom du har nyre- eller leverproblemer eller går til hemodialyse. Legen din kan ønske å sjekke
 • nyrene dine før du tar dette legemidlet og ta regelmessige blodprøver under behandlingen.
 • dersom du bruker visse legemidler (som kalles antikoagulantia) for å unngå for mye blodlevring (se også «Andre legemidler og Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi» i dette pakningsvedlegget), eller du får en uventet blødning under behandlingen. Informer i så fall legen din eller annet helsepersonell omgående.
 • dersom du får kramper under behandlingen. Informer i så fall legen din eller annet helsepersonell.
 • dersom du tror du har fått en ny eller forverret infeksjon. Informer i så fall legen din eller annet helsepersonell.
Barn under 2 år
Piperacillin/tazobaktam er ikke anbefalt til barn under 2 år på grunn av utilstrekkelige data vedrørende sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Disse omfatter:
 • legemiddel mot urinsyregikt (probenecid). Dette kan øke tiden det tar før piperacillin og tazobaktam går ut av kroppen.
 • legemidler til blodfortynning eller behandling av blodpropp (f.eks. heparin, warfarin og
 • acetylsalisylsyre)
 • legemidler som får musklene dine til å slappe av under en operasjon. Informer legen din hvis du skal få narkose.
 • metotreksat (legemiddel til behandling av kreft, leddgikt og psoriasis). Piperacillin og
 • tazobaktam kan øke tiden det tar før metotreksat går ut av kroppen
 • legemidler som senker kaliumnivået i blodet (f.eks. tabletter som øker vannlatingen og visse legemidler mot kreft)
 • legemidler inneholdende andre antibiotika som heter tobramycin, gentamycin eller vankomycin. Informer legen din hvis du har nyreproblemer.
Påvirkning av laboratorieprøver
Informer legen eller laboratoriepersonell om at du bruker Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi hvis du skal avgi en blod- eller urinprøve.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med legen din eller annet helsepersonell før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din avgjør om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi passer for deg.
Piperacillin og tazobaktam kan gå over til foster i livmoren eller utskilles i morsmelk. Hvis du ammer, avgjør legen om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi passer for deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bruk av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi inneholder natrium
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning inneholder
4,9 mmol (112 mg) natrium per hetteglass.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning inneholder
9,7 mmol (224 mg) natrium per hetteglass.
Dette bør tas i betraktning hvis du er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Legen din eller annet helsepersonell gir deg dette legemidlet som en infusjon (drypp som varer i 30 minutter) i en vene. Legemiddeldosen du får avhenger av hva du behandles for, din alder og om du har nyreproblemer eller ikke.
Voksne og ungdom over 12 år
Den anbefalte dosen er 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam hver 6.-8. time, som gis i en vene (direkte i blodstrømmen).
Barn 2-12 år
Den anbefalte dosen til barn med infeksjoner i mageregionen er 100 mg/12,5 mg piperacillin/ tazobaktam per kg kroppsvekt hver 8. time i en vene (direkte i blodstrømmen). Den vanlige dosen til barn med lavt antall hvite blodceller er 80 mg/10 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvekt hver 6. time i en vene (direkte i blodstrømmen).
Legen beregner dosen ut fra barnets vekt, men hver enkelt dose skal ikke overskride 4 g/0,5 g av
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi.
Du vil få Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi til infeksjonstegnene har forsvunnet helt (5-14 dager).
Pasienter med nyreproblemer
Det er mulig at legen din må redusere dosen av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi eller hvor ofte du får det. Legen din kan også ønske å ta blodprøver for å sørge for at behandlingen har riktig dose, spesielt hvis du må ta dette legemidlet lenge.
Dersom du tar for mye av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet,
kontakt lege eller apotek.
Da du får Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi av en lege eller annet helsepersonell, er det lite sannsynlig at du får feil dose. Informer likevel legen din omgående hvis du får bivirkninger, som kramper, eller du tror du har fått for mye.
Dersom du har glemt å ta Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Rådfør deg med legen din eller annet helsepersonell omgående hvis du tror at du ikke har fått en dose av
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen umiddelbart dersom du opplever noen av disse potensielt alvorlige bivirkningene av Piperacillin/Tazobactam:
De alvorlige bivirkningene av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi (med hyppighet angitt i parentes) er:
 • alvorlig hudutslett [Stevens-Johnsons syndrom (ikke kjent), bulløs dermatitt (ikke kjent), eksfoliativ dermatitt (ikke kjent), toksisk epidermal nekrolyse (sjelden)] som til å begynne med ser ut som rødlige skyteblink-liknende flekker eller sirkulære utslett, ofte med blemmer i midten. Andre tegn inkluderer sår i munnen, halsen, nesen, ekstremiteter (armer/ben) og kjønnsorganer, samt øyekatarr (røde og hovne øyne). Utslettet kan utvikle seg til omfattende blemmer eller avflassing av huden og kan potensielt være livstruende.
 • alvorlig, potensielt dødelig allergisk tilstand (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske
 • symptomer) som kan inkludere huden og andre viktige organer under huden, slik som nyrene og leveren (ikke kjent)
 • en hudsykdom (akutt generalisert eksantematøs pustulose) fulgt av feber, som består av en rekke små
 • væskefylte blærer som finnes over store deler av hoven og rød hud (ikke kjent)
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller andre deler av kroppen (ikke kjent)
 • kortpustethet, piping i brystet eller pustevansker (ikke kjent)
 • kraftig utslett eller elveblest (mindre vanlig), kløe eller utslett på huden (vanlig)
 • gulning av øyne eller hud (ikke kjent)
 • skade på blodceller [tegn omfatter: åndenød når du ikke forventer det, rød eller brunurin (ikke kjent), neseblødning (sjelden) og små blåmerker (ikke kjent), kraftig reduksjon i antall hvite blodceller (sjelden)]
 • kraftig eller vedvarende diaré samtidig med feber eller kraftløshet (sjelden)
Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom noen av de følgende bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 brukere):
 • diaré
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere):
 • gjærsoppinfeksjon
 • reduksjon i antall blodplater, reduksjon i røde blodceller eller blodpigment / hemoglobin, unormale laboratorieprøver (positiv direkte Coombs test), forlenget blodlevringstid (forlenget aktivert partiell tromboplastintid)
 • forlenget blodlevringstid
 • unormale laboratorieprøver (positiv direkte Coombs test)
 • redusert proteinmengde i blodet
 • hodepine, søvnløshet
 • magesmerter, oppkast, kvalme, forstoppelse, urolig mage
 • økt mengde leverenzymer i blodet
 • unormale blodprøver for nyrefunksjon
 • feber, reaksjon på injeksjonsstedet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere):
 • reduksjon i antall hvite blodceller (leukopeni), forlenget blodlevringstid (forlenget protrombintid)
 • redusert kaliummengde i blodet, redusert blodsukker
 • lavt blodtrykk, betennelse i venene (merkes som ømhet eller rødhet i det rammede området), rødfarging av huden
 • økt mengde av et blodpigmentnedbrytningsprodukt (bilirubin)
 • ledd- og muskelsmerter
 • frysninger
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere):
 • alvorlig infeksjon i tykktarmen, betennelse i munnens slimhinner
Ikke kjente bivirkninger (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • alvorlig reduksjon i røde blodceller, hvite blodceller og blodplater (pancytopeni), reduksjon i hvite blodlegemer (nøytropeni), forlenget blødningstid, økt antall blodplater, økt antall av en bestemt type hvite blodlegemer (eosinofili)
 • allergisk reaksjon og alvorlig allergisk reaksjon
 • leverbetennelse
 • dårlig nyrefunksjon og nyreproblemer
 • en form for lungesykdom hvor eosinofiler (en form for hvite blodceller) forekommer i lungene i et økt antall.
Piperacillinbehandling har vært forbundet med økt forekomst av feber og utslett hos pasienter med cystisk fibrose.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevar hetteglasset i esken.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglasset. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Uåpnede hetteglass: Oppbevares ved høyst 25ºC. Til engangsbruk. Kast ubrukt oppløsning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
 • Virkestoffer er piperacillin og tazobaktam.
  Hvert hetteglass inneholder 2 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,25 g tazobaktam (som natriumsalt).
  Hvert hetteglass inneholder 4 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,5 g tazobaktam (som natriumsalt).
 • Produktet inneholder ingen hjelpestoffer.
Hvordan Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g er et hvitt til off-white pulver til infusjonsvæske, oppløsning.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g er tilgjengelig i fargeløse hetteglass (type II) på
15 ml og 50 ml lukket med grå klorbutylgummipropp.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g er et hvitt til off-white pulver til infusjonsvæske, oppløsning.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g er tilgjengelig i fargeløse hetteglass (type II) på
50 ml lukket med grå klorbutylgummipropp.
Pakningsstørrelser: 1, 5 og 10 hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
Pb 430
NO-1753 Halden
Tilvirker
LABESFAL - Laboratórios Almiro S.A.
Fresenius Kabi Group
3465-157 Santiago de Besteiros
Portugal
og
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g:
MITIM S.r.l.
Via Cacciamali n°34-36-38
25125 Brescia
Italia
Dette legemidlet er godkjent i andre EU/EØS-land under følgende navn:

Østerrike

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi N.V. 2 g/0,25 g poeder voor oplossing voor infusie / poudre pour solution pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi N.V. 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie / poudre pour solution pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Bulgaria

Пиперацилин/Тазобактам Каби 2 g/0,25 g прах за инфузионен разтвор
Пиперацилин/Тазобактам Каби 4 g/0,5 g прах за инфузионен разтвор

Kypros

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Tsjekkia

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g

Danmark

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g Pulver til infusionsvæske, opløsning
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g Pulver til infusionsvæske, opløsning

Finland

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0.25g infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0.5g infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Frankrike

Piperacilline/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, poudre pour solution pour perfusion
Piperacilline/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion

Tyskland

Piperacillin/Tazobacatm Kabi 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
Piperacillin/Tazobacatm Kabi 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Hellas

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Ungarn

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g por oldatos infúzióhoz

Irland

Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g powder for solution for infusion
Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusion

Nederland

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g poeder voor oplossing voor infusie
Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie

Norge

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Polen

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji.
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji.

Portugal

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g/0.5g

Romania

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, pulbere pentru soluţie perfuzabilă
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Slovakia

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g

Spania

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g Polvo para solución para perfusión
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g Polvo para solución para perfusión

Sverige

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g Powder for solution for infusion
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g Powder for solution for infusion

Storbritannia

Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g powder for solution for infusion
Piperacillin/Tazobactam 4g/0.5g powder for solution for infusion

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.02.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Dette er et utdrag fra preparatomtalen for å lette administreringen av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi. Forskriveren bør kjenne til innholdet i preparatomtalen når passende behandling for en pasient skal avgjøres.
Uforlikeligheter med fortynningsmidler og andre legemidler
Ringer-laktat (Hartmann’s) oppløsning er uforlikelig med Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi.
Dersom Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi skal brukes samtidig med andre antibiotika (for eksempel aminoglykosider) må Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi administreres separat. Blanding av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi med et aminoglykosid in vitro kan føre til inaktivering av aminoglykosidet.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi skal ikke blandes med andre legemidler i samme sprøyte eller infusjonsflaske, da forlikelighet ikke er dokumentert.
På grunn av kjemisk ustabilitet, skal Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi ikke brukes i oppløsninger som inneholder natriumbikarbonat.
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi skal ikke settes til blodprodukter eller albuminhydrolysater.
Instrukser for bruk
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi gis ved intravenøs infusjon (drypp over 30 minutter).
Intravenøs bruk
Rekonstituer hvert hetteglass med væskevolumet angitt i tabellen under, og en av de kompatible
væskene til rekonstituering. Rist hetteglasset til pulveret er oppløst. Ved konstant risting løses det vanligvis opp innen 5-10 minutter (for detaljer vedrørende håndtering, se nedenfor).

Hetteglassets innhold

Volum av væske* som skal tilsettes hetteglasset

2 g/0,25 g (2 g piperacillin og 0,25 g
tazobaktam)

10 ml

4 g/0,50 g (4 g piperacillin og 0,5 g
tazobaktam)

20 ml

*Kompatible væsker til rekonstituering:
 • Natriumklorid 0,9 % (9 mg/ml) injeksjonsvæske, oppløsning
 • Sterilt vann til injeksjonsvæsker(1)
(1) Maksimalt anbefalt volum av sterilt vann til injeksjonsvæsker per dose er 50 ml.
Rekonstituert oppløsning trekkes opp av hetteglasset med en sprøyte. Ved rekonstituering som anvist vil hetteglassets innhold trukket opp med sprøyte gi deklarert mengde piperacillin og tazobaktam.
Rekonstituert oppløsning kan fortynnes til ønsket volum (f.eks. 50 ml til 150 ml) med en av følgende kompatible væsker:
 • Natriumklorid 0,9 % (9 mg/ml) injeksjonsvæske, oppløsning
 • Glukose 5 % (50 mg/ml)
 • Dekstran 6 % i 0,9 % natriumklorid

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

aktivert partiell tromboplastintid (aptt): Screeningtest som måler aktiviteten til koagulasjonssystemet, og som benyttes i utredning av blødningstilstander.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.