Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Picoprep pulver til mikstur, oppløsning

natriumpikosulfat, lett magnesiumoksid, vannfri sitronsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Picoprep brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Picoprep er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Picoprep
 3. Hvordan du bruker Picoprep
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Picoprep
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Picoprep er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning.
Picoprep er et pulver som inneholder natriumpikosulfat, et avføringsmiddel som virker ved å øke tarmaktiviteten. Picoprep inneholder også magnesiumsitrat, et annet avføringsmiddel som virker ved å holde væske tilbake i tarmen slik at det oppnås en utvaskingseffekt.
Picoprep anvendes til å tømme tarmen før røntgenundersøkelser, endoskopiske (innvendige) undersøkelser eller kirurgi.
 
2. Hva du må vite før du bruker Picoprep
Bruk ikke Picoprep:
 • dersom du er allergisk overfor natriumpikosulfat, lett magnesiumoksid, vannfri sitronsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • hvis du har nedsatt evne til å tømme magen (gastrisk retensjon),
 • hvis du har sår i magen eller tarmen,
 • hvis du har alvorlige problemer med nyrene,
 • hvis du har tilstopping eller perforering (hull) i tarmen,
 • hvis du for tiden er kvalm eller kaster opp,
 • hvis du lider av tilstander som krever kirurgi i mageregionen, slik som akutt betennelse i blindtarmsvedhenget (blindtarmsbetennelse),
 • hvis lege har sagt at du har stuvningssvikt (kongestiv hjertesvikt; hjertet klarer ikke pumpe nok blod effektivt rundt i kroppen),
 • hvis du lider av aktiv inflammatorisk tarmsykdom som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt,
 • hvis lege har sagt at du har for mye magnesium i blodet,
 • hvis du er svært tørst eller alvorlig dehydrert,
 • hvis lege har sagt at musklene dine er skadet slik at stoffer derfra lekker ut i blodet (rabdomyolyse),
 • hvis du lider av følgende tilstander:
  • tarmslyng (ileus; tilstopping eller manglende normal tarmbevegelse),
  • toksisk kolitt (ødeleggelse av tarmveggen),
  • toksisk megakolon (utvidelse av tykktarmen).

  Ved disse tilstandene kan bevegelsen av tarminnholdet være nedsatt eller forhindret. Symptomer inkluderer kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, ømhet eller oppblåsthet, kolikksmerter og feber.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Picoprep:
 • hvis du nylig har hatt kirurgi i mageregionen,
 • hvis du lider av hjertesykdom eller har nyreproblemer,
 • hvis du lider av inflammatoriske tarmsykdommer slik som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (kroniske betennelsestilstander i tarmen),
 • hvis du er eldre eller fysisk svak; vær påpasselig med å drikke tilstrekkelige mengder væske og elektrolytter under behandlingen,
 • hvis du bruker Picoprep før kirurgi i tarmene.
Dersom du skal til undersøkelse tidlig på dagen, kan det være at du må ta den andre doseposen i løpet av natten slik at søvnen forstyrres.
Andre legemidler og Picoprep
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å informere lege dersom du bruker:
 • volumøkende avføringsmidler, f.eks. kli,
 • reseptbelagte legemidler som tas via munnen (oralt); spesielt hvis legemidlene skal tas regelmessig ettersom effekten av disse kan endres, f.eks. p-piller, antibiotika, legemidler mot sukkersyke (antidiabetika), jern, penicillamin eller legemidler mot epilepsi (antiepileptika); slike legemidler bør tas minst to timer før eller minst seks timer etter inntak av Picoprep,
 • reseptbelagte legemidler som kan påvirke væske- og/eller saltbalansen, f.eks. vanndrivende legemidler, steroider (betennelsesdempende legemidler), litium (legemiddel mot psykose), digoksin (legemiddel mot hjertesvikt), legemidler mot depresjon (antidepressiva), karbamazepin (legemiddel mot epilepsi) eller legemidler mot psykose (antipsykotika).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Picoprep har imidlertid ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og betjene maskiner, men se til at du til enhver tid – etter inntak av hver dose – har tilgang til et toalett, inntil effekten har gitt seg.
Picoprep inneholder kalium og laktose
Hver dosepose inneholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bør diskutere dette med legen dersom du har nyreproblemer eller er satt på kontrollert kaliumdiett.
Dette legemidlet inneholder også laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Picoprep
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Hver dosepose av Picoprep pulver må løses opp i en kopp kaldt vann (ca. 150 ml). Rør i 2-3 minutter, og drikk deretter oppløsningen. Noen ganger blir oppløsningen varm når Picoprep løses opp. Hvis det skjer, kan du vente med å drikke den til den er tilstrekkelig nedkjølt.
Voksne (inkludert eldre) og ungdom over 18 år:
Den anbefalte dosen er én dosepose inntatt 10-18 timer før undersøkelsen og én dosepose inntatt 4-6 timer før undersøkelsen. Den første doseposen skal etterfølges av minst fem inntak av 250 ml klar væske, fordelt over flere timer. Den andre doseposen skal etterfølges av minst tre inntak av 250 ml klar væske, fordelt over flere timer. Du kan drikke klare væsker inntil to timer før undersøkelsen.
Du må forvente at hyppige, vandige avføringer kan starte når som helst etter inntak av en dose av Picoprep. Etter inntak av en dose må du til enhver tid oppholde deg i nærheten av et toalett, inntil effekten har gitt seg.
For å erstatte væsketap er det viktig å drikke rikelige mengder klar væske under behandling med Picoprep - inntil avføringstrangen har gitt seg. Generelt bør du prøve å drikke klar væske når du er tørst.
Klare væsker inkluderer et mangfold fruktjuicer uten fruktkjøtt, mineralvann, klar suppe, te og kaffe (uten melk, soya eller fløte) samt vann. Ikke drikk kun vann.
Hvor vellykket undersøkelsen som gjøres på sykehuset blir, avhenger av at tarmen din er så ren som mulig. Dersom tarmen din ikke er tilstrekkelig tømt, kan det hende at du må gjenta undersøkelsen.
Følg alltid legens instrukser med hensyn til diett.
Dersom du tar for mye av Picoprep
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Picoprep
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det har blitt rapportert om isolerte tilfeller av langvarige magesmerter hos noen pasienter. Dette kan indikere en alvorlig tilstand og kreve øyeblikkelig medisinsk hjelp. Det har også vært isolerte rapporter om alvorlige allergiske reaksjoner som kan medføre pusteproblemer. I tillegg har det vært rapportert om isolerte tilfeller av milde sår i tynntarmen.
Ved allergiske reaksjoner eller kraftige og langvarige magesmerter, skal lege kontaktes eller legevakt oppsøkes omgående.
De kjente bivirkningene av Picoprep beskrives nedenfor.
Vanlige bivirkninger (inntreffer hos færre enn 1 av 10, men flere enn 1 av 100 pasienter):
 • Hodepine
 • Kvalme
 • Smerter i endetarmen (proktalgi)
Mindre vanlige bivirkninger (inntreffer hos færre enn 1 av 100, men flere enn 1 av 1000 pasienter):
 • Utslett og/eller kløe
 • Dehydrering (uttørring) med hodepine og forvirring – som en følge av oppkast og kraftig diaré –dersom væske- og salttap ikke erstattes
 • Magesmerter
 • Oppkast
 • Lav natrium- eller kaliumkonsentrasjon i blodet (hyponatremi eller hypokalemi) med eller uten assosierte anfall; anfall har i enkelte tilfeller blitt rapportert hos pasienter med epilepsi.
Andre bivirkninger av ukjent hyppighet:
Legemidlets effekt medfører regelmessige, løse avføringer eller diaré. Dersom avføringene blir plagsomme eller bekymringsfulle, bør du imidlertid kontakte lege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Picoprep
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Kun til engangsbruk. Ubrukt innhold skal kastes.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og doseposen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Picoprep
 • Virkestoffer er 10,0 mg natriumpikosulfat, 3,5 g lett magnesiumoksid og 12,0 g vannfri sitronsyre per dosepose.
 • Andre innholdsstoffer er kaliumhydrogenkarbonat, sakkarinnatrium og naturlig, spraytørret appelsinaroma som inneholder akasiagummi, laktose, askorbinsyre og butylert hydroksyanisol.
Hvordan Picoprep ser ut og innholdet i pakningen
Picoprep er et pulver til mikstur, oppløsning.
Det leveres i pakninger (kartong) inneholdende 2 doseposer, 100 doseposer (50 pakker à 2 doseposer) eller 300 doseposer (150 pakker à 2 doseposer).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf. 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Storbritannia: Picolax
Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Romania, Slovakia, Spania og Sverige: Picoprep.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.01.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.