Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paracetamol Norfri 24 mg/ml mikstur, oppløsning

paracetamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Paracetamol Norfri brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber og 5 dager med smerte.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracetamol Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracetamol Norfri
 3. Hvordan du bruker Paracetamol Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracetamol Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Paracetamol Norfri er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Paracetamol Norfri er:
Paracetamol Norfri er et smertestillende og febernedsettende middel. Det inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Hva Paracetamol Norfri brukes mot:
Voksne og barn over 3 kg (0 år):
Korttidsbehandling av
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter
Ved høy feber må lege kontaktes.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber og 5 dager med smerte.
 
2. Hva du må vite før du bruker Paracetamol Norfri
Bruk ikke Paracetamol Norfri:
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har leverbetennelse (hepatitt)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracetamol Norfri.
Vis forsiktighet ved bruk av Paracetamol Norfri:
 • Ved langtidsbruk i mer enn 3 måneder av Paracetamol Norfri med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetamol Norfri, bør lege kontaktes.
 • Dersom du har eller har hatt nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • Dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade.
Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Paracetamol Norfri kan gi alvorlig leverskade. Spesielt utsatt er personer som har spisevegring (anoreksi), misbruker alkohol, er feilernærte og barn.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracetamol Norfri dersom du vet at du har lavt nivå av såkalt glutation, da dette kan øke risikoen for bivirkninger.
Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Rådfør deg med lege ved fortsatt medisinering.
Nyreskade ved langvarig bruk av Paracetamol Norfri kan ikke utelukkes.
Barn
Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig.
Andre legemidler og Paracetamol Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ved bruk av Paracetamol Norfri i høye doser over lengre tid kan effekten av blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som f.eks. warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracetamol Norfri hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi, kloramfenikol (type antibiotika), probenecid (brukes mot urinsyregikt), metoklopramid (brukes mot kvalme) og kolestyramin (brukes mot for høyt kolesterol).
Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol (f.eks. Paracet, Panodil, Pinex, Paralgin forte, Paracetduo) samtidig med Paracetamol Norfri uten etter avtale med lege.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Paracetamol Norfri kan brukes under graviditet. Du bør bruke lavest mulig dose for å redusere dine smerter og/eller din feber og bruke den over kortest mulig tid. Kontakt lege hvis smertene og/eller feberen ikke reduseres, eller hvis du trenger å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Paracetamol Norfri inneholder natrium, sorbitol og natriummetabisulfitt
Paracetamol Norfri inneholder 0,08 mmol (eller 1,7 mg) natrium per ml. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett og som veier 25 kg eller mer (dose på 12,5 ml eller mer).
Paracetamol Norfri inneholder sorbitol (140 mg/ml). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet. Kan ha en mild avførende effekt spesielt hos barn behandlet med den høyeste dosen. Energimengde 2,6 kcal/g sorbitol.
Paracetamol Norfri inneholder natriummetabisulfitt. Kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og sammentrekninger av luftveiene.
 
3. Hvordan du bruker Paracetamol Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis du har vært i kontakt med lege eller har fått legemidlet på resept skal du alltid følge legens anvisning. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Paracetamol Norfri skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 48 timer til barn under 12 år med mindre det er avtalt med lege.
Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: ca. 10-15 mg pr. kg kroppsvekt. Den vanlige anbefalte døgndose er 30-45 mg pr. kg kroppsvekt, og maksimal døgndose er 60-75 mg pr. kg kroppsvekt. Bruk den vedlagte doseringssprøyten. Ikke gi høyere dose enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for alvorlig leverskade.
Anbefalt dose er angitt nedenfor:

Vekt (alder)

Mikstur

 

3-6 kg (0-4 måneder)

2 ml

3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder-1 år)

5 ml

3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år)

8 ml

3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år)

10 ml

3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år)

15 ml

3 ganger i døgnet

Over 25 kg anbefales heller paracetamol tabletter. Anbefalt enkeltdose for voksne er 500-1000 mg.
Paracetamol Norfri kan doseres inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering.
Bruk til barn under 1 år skal skje i samråd med lege.
Ved andre bruksområder: Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Dersom du tar for mye av Paracetamol Norfri
Ved overdosering av Paracetamol Norfri, kan det oppstå livstruende leverskade. Med overdose menes ca. 6-10 ganger høyere dose enn anbefalt. Inntak av over 10 gram paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade som kan være dødelig. Symptomer kan først komme etter 1,5-2 døgn eller mer. Det er derfor av største betydning at motgiften gis så tidlig som mulig hvis leverskade skal kunne forhindres.
Du må derfor ikke vente, men straks kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Paracetamol Norfri
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner, allergiske hudreaksjoner som utslett, redusert antall hvite blodlegemer og blodplater, blodmangel (anemi), påvirkning av leverfunksjon.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.
Ved langtidsbehandling kan muligheten for nyreskade ikke utelukkes.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Paracetamol Norfri
Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Paracetamol Norfri
 • Virkestoff er 24 mg/ml paracetamol.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, sorbitol (E420), povidon K-30, natriumsitrat, kaliumsorbat, sitronsyremonohydrat, natriummetabisulfitt (E223), sakkarinnatrium, jordbæraroma og vann.
Hvordan Paracetamol Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Paracetamol Norfri mikstur er en klar, fargeløs til svakt farget løsning med jordbærsmak.
Paracetamol Norfri mikstur er pakket i brun glassflaske eller brun plastflaske (PET) med hvitt, barnesikret skrulokk (polyeten/polypropen). Doseringssprøyte er vedlagt.
Pakningsstørrelser:
60 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
S.C. Laropharm S.R.L.
145 A Alexandriei street
Bragadiru, Ilfov
Romania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.