Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten

Pantoprazol Pensa 20 mg enterotabletter

pantoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pantoprazol Pensa 20 mg er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pantoprazol Pensa 20 mg
 3. Hvordan du bruker Pantoprazol Pensa 20 mg
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pantoprazol Pensa 20 mg
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pantoprazol Pensa 20 mg er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen
dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på
apoteketiketten.
Pantoprazol Pensa er en selektiv «protonpumpehemmer», et legemiddel som virker ved å redusere
mengden syre som magen produserer (magesyre). Det brukes til behandling av syrerelaterte sykdommer
i magen og tarmen.
Pantoprazol Pensa 20 mg brukes i behandling av:
Voksne og ungdom fra og med 12 år:
 • Behandling av symptomer (for eksempel halsbrann, sure oppstøt og smerter ved svelging) i forbindelse med gastroøsofageal reflukssykdom som skyldes oppstøt og syre fra magen.
 • Langtidsbehandling av refluksøsofagitt (betennelsestilstand i spiserør og samtidig oppstøt av magesyre), og forebygging mot tilbakefall.
Voksne
 • Forebygging av sår i tolvfingertarmen og magesår forårsaket av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) hos pasienter i risikosonen med behov for langtidsbehandling med disse legemidlene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pantoprazol Pensa 20 mg
Bruk ikke Pantoprazol Pensa 20 mg:
 • Hvis du er allergisk overfor pantoprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du er allergisk overfor medisiner som inneholder andre protonpumpehemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer. Du bør informere legen om dette. Han/hun vil kontrollere leverenzymene dine oftere, spesielt når du bruker Pantoprazol Pensa 20 mg som langvarig behandling. Ved forhøyede leverenzymer skal behandlingen stoppes.
 • Hvis du trenger å ta såkalte NSAIDs kontinuerlig og får Pantoprazol Pensa 20 mg fordi du har økt risiko for å utvikle gastrointestinale komplikasjoner. En eventuell økt risiko vil bli evaluert ut fra dine personlige risikofaktorer, f.eks. alder (65 år eller mer), tidligere sår i mage eller tolvfingertarm, eller tidligere blødning i mage eller tarm.
 • Hvis du har redusert lager av eller risikofaktorer for redusert vitamin B12 og får langvarig behandling med pantoprazol. Som med alle syrenedsettende midler kan pantoprazol føre til redusert absorpsjon av vitamin B12.
 • Hvis du bruker medisiner som inneholder atazanavir (til behandling av HIV-infeksjon) samtidig som pantoprazol, må du rådføre deg med legen din.
 • Dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Pantoprazol Pensa som reduserer magesyre.
 • Hvis du tar pantoprazol i mer enn tre måneder, er det mulig at magnesiumnivået i blodet ditt synker. Lave nivåer av magnesium kan oppleves som utmattelse, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt hjertefrekvens. Hvis du får noen av disse symptomene bør du kontakte legen din omgående. Lave nivåer av magnesium kan også føre til reduksjon av kalium- og kalsiumnivåer i blodet. Legen din kan beslutte å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivåene dine.
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Pantoprazol Pensa. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Informer legen din omgående dersom du får noen av disse symptomene:
 • Vekttap som ikke er planlagt
 • Gjentatt oppkast
 • Vansker med å svelge
 • Oppkast av blod
 • Du ser blek ut og føler deg svak (anemi)
 • Blod i avføringen
 • Kraftig eller vedvarende diaré – Pantoprazol Pensa 20 mg er blitt assosiert med en svak økning i infeksiøs diaré.
Rådfør deg med lege for du bruker Pantoprazol Pensa 40 mg, dersom:
 • det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
Legen din kan bestemme at du skal ta noen prøver for å utelukke ondartet sykdom. Dette er fordi pantoprazol også lindrer symptomer på kreft og kan føre til forsinket diagnostisering av en eventuell kreftsykdom. Hvis symptomene vedvarer til tross for behandlingen, vil ytterligere undersøkelser bli vurdert.
Bruk av en protonpumpehemmer som Pantoprazol Pensa 20 mg, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økning i risikoen for brudd i hofte, håndledd eller rygg. Informer lege dersom du har benskjørhet eller dersom du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for benskjørhet).
Hvis du bruker Pantoprazol Pensa 20 mg over en lengre periode (mer enn 1 år) vil legen sannsynligvis undersøke deg regelmessig. Rådfør deg med legen hvis du får nye eller uvanlige symptomer eller problemer.
Andre legemidler og Pantoprazol Pensa 20 mg:
Pantoprazol Pensa 20 mg kan påvirke effekten av andre medisiner, og du må derfor fortelle legen din det hvis du tar:
 • Medisiner som ketokonazol, itrakonazol og posakonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner) eller erlotinib (brukes mot visse krefttyper) fordi Pantoprazol Pensa 20 mg kan hindre at disse og andre medisiner fungerer som de skal.
 • Warfarin og fenprokoumon, som påvirker blodets tykkelse (tykt eller tynt). Det kan hende du må gå gjennom andre undersøkelser.
 • Atazanavir (til behandling av HIV-infeksjoner).
 • Metotreksat (medisin til kjemoterapi som brukes i høye doser ved kreftbehandling). Hvis du tar en høy dose med metotreksat, kan det hende at legen midlertidig stopper behandlingen med Pantoprazol Pensa 20 mg.
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Det finnes ikke adekvat erfaring innen bruk av pantoprazol hos gravide kvinner. Det er rapportert om utskillelse i morsmelk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Svimmelhet og synsforstyrrelser er mulige bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved slike bivirkninger skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Pantoprazol Pensa 20 mg inneholder laktose og natrium
Dette legemidlet inneholder laktose. Hvis du vet at du lider av intoleranse overfor visse sukkertyper (ikke tåler enkelte sukkertyper), skal du ikke bruke Pantoprazol Pensa 20 mg før du har rådført deg med lege.
Dette legemidlet inneholder 1,34 mg natrium (salt) per dose. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Pantoprazol Pensa 20 mg
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta tablettene 1 time før et måltid. Tablettene skal ikke tygges eller brekkes, men skal svelges hele med litt vann.
Med mindre legen foreskriver noe annet, er den anbefalte dosen:
Voksne og ungdom fra og med 12 år
Behandling av øsofagussykdom som skyldes reflux av magesyre (reflukssykdom), og relaterte symptomer som halsbrann, sure oppstøt og smerter i forbindelse med svelging.
Anbefalt dosering er én tablett daglig. Symptomlindring oppnås vanligvis i løpet av 2–4 uker behandlingen kan fortsette i ytterligere 4 uker om nødvendig. Legen vil fortelle hvor lenge du skal ta medisinen. Etter dette kan eventuelle tilbakevendende symptomer kontrolleres ved å ta én tablett daglig etter behov.
Forebygging av tilbakefall av betennelse i øsofagus (refluksøsofagitt)
Anbefalt dosering er én tablett daglig, som kan økes til 40 mg daglig hvis symptomene vender tilbake. I slike tilfeller kan Pantoprazol Pensa 40 mg-tabletter brukes. Når betennelsen i øsofagus er leget, kan dosen reduseres til én 20 mg pantoprazol-tablett daglig igjen.
Voksne:
Forebygging av magesår og sår i tolvfingertarmen forårsaket av antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)
Anbefalt dosering er én tablett daglig.
Spesielle pasientgrupper:
Hvis du har alvorlige leverproblemer, skal du ikke ta mer enn én 20 mg tablett om dagen.
Bruk av Pantoprazol Pensa 20 mg hos barn
Disse tablettene anbefales ikke til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Pantoprazol Pensa 20 mg
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er ingen kjente symptomer på overdosering.
Dersom du har glemt å ta Pantoprazol Pensa 20 mg
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Ta den neste normale dosen til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Pantoprazol Pensa 20 mg
Avbryt ikke behandlingen uten å rådføre deg med lege eller apotek først.
Spør lege eller apotek hvis du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er rangert i henhold til følgende frekvens:
Svært vanlige (forekommer hos 1 av 10 behandlede pasienter)
Vanlige (forekommer hos 1-10 av 100 behandlede pasienter)
Mindre vanlige (forekommer hos 1-10 av 1000 behandlede pasienter)
Sjeldne (forekommer hos 1-10 av 10 000 behandlede pasienter)
Svært sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 10 000 behandlede pasienter)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Avbryt pantoprazol-behandlingen og kontakt legen din umiddelbart eller kontakte akuttmottaket på nærmeste sykehus, hvis du opplever noen av følgende symptomer:
Alvorlige allergiske reaksjoner (frekvens: sjeldne): Hevelse i tunge og/eller svelg, vansker med å svelge, elveblest, vansker med å puste, allergisk hevelse i ansiktet (Quinckes ødem/angioødem), kraftig svimmelhet med svært raske hjerteslag og kraftig svetting.
Alvorlige hudlidelser (frekvens: ikke kjent): Blemmer i huden og rask forverring av allmenntilstanden, erosjon (inkludert svak blødning) i øyne, nese, munn/lepper eller kjønnsorganer (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) eller lysfølsomhet.
Andre alvorlige lidelser (frekvens: ikke kjent): Gulfarging av huden og det hvite i øynene (alvorlig skade på leverceller, gulsott) eller feber, utslett og forstørrede nyrer, noen ganger med smertefull vannlating og smerte i nedre del av ryggen (alvorlig nyrebetennelse).
Listen nedenfor viser andre bivirkninger som kan forekomme ved bruk av pantoprazol
Vanlige (forekommer hos 1-10 av 100 behandlede pasienter): Godartede polypper i magesekken.
Mindre vanlige (forekommer hos 1-10 av 1000 behandlede pasienter)
Hodepine, svimmelhet, diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet og flatulens (luft i magen), obstipasjon, tørr munn, smerte og ubehag i magen, utslett, eksantem, erupsjon, kløe, følelse av svakhet, utmattelse eller generell sykdomsfølelse, søvnforstyrrelser, brudd i hofte, håndledd eller rygg (dersom pantoprazol brukes i høye doser og over lang tid)
Sjeldne (forekommer hos 1 -10 av 10 000 behandlede pasienter)
Synsforstyrrelser, f.eks. tåkesyn, elveblest, leddsmerter, muskelsmerter, vektendringer, økt kroppstemperatur, hevelse i armer og ben (perifert ødem), allergiske reaksjoner, depresjon;
forstørrede bryster hos menn, fordreid eller total mangel på smakssans.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 behandlede pasienter)
Desorientering
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Hallusinasjon, forvirring (spesielt hos pasienter som har hatt slike symptomer før), redusert nivå av natrium i blodet, kriblende følelse som prikking og bortdovning, muskelkrampe, følelse av kribling, prikking, stikking, brennende følelse eller nummenhet, betennelse i tykktarmen, som forårsaker langvarig, vandig diaré.
Bivirkninger som påvises ved blodprøver:
Mindre vanlige (forekommer hos 1-10 av 1000 behandlede pasienter)
Forhøyede leverenzymer.
Sjeldne (forekommer hos 1-10 av 10 000 behandlede pasienter)
Forhøyet bilirubin, økt mengde fettstoffer i blodet, alvorlig reduksjon i antall hvite blodceller (agranulocytose), som kan føre til hyppigere infeksjoner.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 behandlede pasienter)
Redusert antall blodplater, som kan gjøre at du lettere begynner å blø eller får blåmerker, redusert antall hvite blodceller (leukopeni), som kan føre til hyppigere infeksjoner, samtidig unormal reduksjon i antall av både røde og hvite blodceller (pancytopeni).
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Dersom du bruker Pantoprazol Pensa 20 mg i mer enn tre måneder kan magnesiumnivået i blodet ditt falle. Lave magnesiumnivåer kan vises som tretthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt puls. Informer lege omgående dersom du får noen av disse symptomene. Lavt magnesiumnivå kan også medføre en reduksjon i kalium- eller kalsiumnivået i blodet. Legen kan velge å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivået.
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pantoprazol Pensa 20 mg
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og beholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Tablettbeholder: Holdbarhet etter første åpning: 90 dager.
Oppbevaringsbetingelser:
Tablettbeholder: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Blisterpakning: Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pantoprazol Pensa 20 mg:
Virkestoffet er pantoprazol.
Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat 22,55 mg).
De andre innholdsstoffene er:
Tablettkjerne:
mikrokrystallinsk cellulose (E460i), laktosemonohydrat, krysskarmellosenatrium, kollodial vannfri silika, magnesiumstearat
Fargedrasjering
polyvinylalkohol, makrogol 3350, titandioksid (E171), talkum (E553b), gult jernoksid (E172), kinolingult aluminiumpigment (E104)
Gastroresistent drasjering
metakrylsyreetylakrylatkopolymer, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylsitrat (E1505), talkum (E553b)
Hvordan Pantoprazol Pensa 20 mg ser ut og innholdet i pakningen:
Pantoprazol Pensa 20 mg er gule/okerfargede, avlange, drasjerte tabletter.
Pantoprazol Pensa 20 mg er tilgjengelig i:
Tablettbeholdere (HDPE-flasker med HDPE- eller PP-skrulokk med tørkemiddel) i pakninger med 7, 14, 28, 30, 50 eller 90 enterotabletter.
Blisterpakninger (aluminium/aluminiumsfolie) i pakninger med 7, 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 enterotabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelse
Pensa Pharma AB
Birger Jarlsgatan 22
114 34 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Esteve Pharmaceuticals, S. A.
c/ Sant Martí, 75-97
08107 Martorelles (Barcelona), Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerrike

Pantoprazol A-med 20 mg magensaftresistente Tabletten

Danmark

Pantoprazol Pensa 20 mg enterotabletter

Polen

Pantoprazol Mercapharm 20 mg Tabletki dojelitowe

Nederland

Pantoprazol Pensa 20 mg maagsapresistente tabletten

Storbritannia

Pantoprazole Distriquimica 20 mg gastro-resistant tablets

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erosjon: Overflatisk sår.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagus: Spiserør