Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

semaglutid

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ozempic er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ozempic
 3. Hvordan du bruker Ozempic
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ozempic
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ozempic er og hva det brukes mot
Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid. Semaglutid hjelper kroppen din med å redusere blodsukkernivået ditt kun når blodsukkeret er for høyt, og semaglutid kan hjelpe med å forebygge hjertesykdom.
Ozempic brukes:
 • alene – hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og du ikke kan bruke metformin (et annet diabeteslegemiddel) eller
 • sammen med andre diabeteslegemidler – når disse ikke er gode nok til å kontrollere blodsukkernivået ditt. Disse andre legemidlene kan inkludere: diabeteslegemidler som tas gjennom munnen (slik som metformin, tiazolidindionpreparater, sulfonylureapreparater) eller insulin.
Det er viktig at du fortsetter med din plan for diett og fysisk aktivitet slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ozempic
Bruk ikke Ozempic:
 • dersom du er allergisk overfor semaglutid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ozempic.
Dette legemidlet er ikke et insulin og skal derfor ikke brukes hvis:
 • du har diabetes type 1 – en tilstand der kroppen din ikke produserer noe insulin
 • du utvikler diabetisk ketoacidose – en komplikasjon av diabetes med høyt blodsukker, pustebesvær, forvirring, sterk tørste, en søt lukt av ånden eller en søt eller metallisk smak i munnen.
Ozempic er ikke et insulin, og skal derfor ikke brukes som erstatning for insulin.
Effekter på fordøyelsessystemet
Under behandling med dette legemidlet kan du bli kvalm, kaste opp eller få diaré. Disse bivirkningene kan forårsake dehydrering (væsketap). Det er viktig at du drikker rikelig med væske for å hindre dehydrering. Dette er spesielt viktig hvis du har nyreproblemer. Rådfør deg med lege dersom du har spørsmål eller bekymringer.
Kraftige og vedvarende magesmerter som kan skyldes akutt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
Hvis du har kraftige og vedvarende smerter i mageområdet – oppsøk lege umiddelbart, da dette kan være et tegn på akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).
Hypoglykemi
Hvis et sulfonylureapreparat eller et insulinpreparat kombineres med dette legemidlet, kan det øke risikoen for å få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Se avsnitt 4 for varselsymptomer på lavt blodsukkernivå. Legen din kan be deg om å kontrollere blodsukkernivået. Dette vil hjelpe legen med å bestemme om dosen med sulfonylureapreparatet eller insulinet må endres for å redusere risikoen for lavt blodsukker.
Diabetisk øyesykdom (retinopati)
Dersom du har diabetisk øyesykdom og bruker insulin, kan dette legemidlet føre til forverring av synet ditt, og denne forverringen kan kreve behandling. Rådfør deg med legen din hvis du har diabetisk øyesykdom, eller hvis du opplever problemer med øynene under behandling med dette legemidlet.
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt for barn og ungdom under 18 år da sikkerhet og effekt ikke er fastslått for denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Ozempic
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert urtemedisiner eller andre legemidler du har kjøpt uten resept.
Du må spesielt gi beskjed til lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker legemidler som inneholder noe av følgende:
 • Warfarin eller andre tilsvarende legemidler som tas gjennom munnen for å redusere blodkoagulasjonen (orale antikoagulasjonsmidler). Det kan være nødvendig med hyppige blodprøver for å bestemme blodets evne til å koagulere (levre seg).
 • Dersom du bruker insulin, vil legen din fortelle deg hvordan du skal redusere insulindosen og anbefale deg at du måler blodsukkeret ditt oftere, slik at du unngår hyperglykemi (høyt blodsukker) og diabetisk ketoacidose (en komplikasjon ved diabetes som oppstår når kroppen ikke er i stand til å bryte ned glukose fordi det ikke er nok insulin).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, da det ikke er kjent om det kan påvirke ditt ufødte barn. Derfor anbefales det å bruke prevensjon mens du bruker dette legemidlet. Hvis du ønsker å bli gravid, bør du slutte å bruke dette legemidlet minst to måneder på forhånd. Hvis du blir gravid mens du bruker dette legemidlet, må du kontakte lege øyeblikkelig, da behandlingen din må endres.
Bruk ikke dette legemidlet dersom du ammer, da det ikke er kjent om Ozempic går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Hvis du bruker dette legemidlet i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin, kan det forekomme lavt blodsukker (hypoglykemi) som kan redusere konsentrasjonsevnen. Unngå kjøring eller bruk av maskiner hvis du får tegn på lavt blodsukker. Se avsnitt 2, “Advarsler og forsiktighetsregler” for informasjon om økt risiko for lavt blodsukker og avsnitt 4 for varselsymptomer på lavt blodsukker. Rådfør deg med lege for ytterligere informasjon.
Natriuminnhold
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Ozempic
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Hvor mye skal du bruke
 • Startdosen er 0,25 mg én gang per uke i fire uker.
 • Etter fire uker vil legen din øke dosen til 0,5 mg én gang per uke.
 • Legen din kan øke dosen til 1 mg én gang per uke hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok kontrollert med en dose på 0,5 mg én gang per uke.
Du må ikke endre dosen med mindre legen ber deg gjøre det.
Hvordan skal Ozempic gis
Ozempic gis som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Du må aldri injisere legemidlet i en blodåre eller muskel.
 • De beste stedene å injisere er foran på lårene, foran ved midjen (magen) eller i overarmen.
 • Før du bruker pennen for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker den.
Du finner en detaljert bruksanvisning på den andre siden av dette pakningsvedlegget.
Når skal Ozempic brukes
 • Du skal bruke dette legemidlet én gang per uke, på samme dag hver uke hvis det er mulig.
 • Du kan selv ta injeksjonen når som helst på dagen – uavhengig av måltider.
Som en hjelp for deg til å huske å injisere dette legemidlet kun én gang per uke, anbefales det å notere ukedagen som er valgt (f.eks. onsdag) på esken, og å skrive datoen på esken hver gang du har injisert dette legemidlet.
Om nødvendig kan du endre dagen for din ukentlige injeksjon av dette legemidlet så lenge det er minst 3 dager siden din siste injeksjon av dette legemidlet. Etter at en ny doseringsdag er valgt, skal du fortsette med én dose per uke.
Dersom du tar for mye av Ozempic
Kontakt lege øyeblikkelig dersom du tar for mye av Ozempic. Du kan få bivirkninger slik som kvalme.
Dersom du har glemt å ta Ozempic
Hvis du glemmer å injisere en dose, og:
 • det er 5 dager eller mindre siden du skulle ha brukt Ozempic, skal du ta Ozempic så snart du husker det. Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.
 • det er mer enn 5 dager siden du skulle ha brukt Ozempic, hopper du over den glemte dosen. Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Ozempic
Du må ikke avbryte behandlingen med dette legemidlet uten å snakke med legen. Hvis du slutter å bruke legemidlet, kan blodsukkernivået øke.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Vanlige: kan berøre opptil 1 av 10 brukere
 • komplikasjoner av diabetisk øyesykdom (retinopati) – du bør informere legen din hvis du opplever problemer med øynene, slik som synsforstyrrelser, under behandling med dette legemidlet.
Mindre vanlige: kan berøre opptil 1 av 100 brukere
 • betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt), som kan forårsake kraftige smerter i magen og ryggen som ikke forsvinner. Du skal oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever slike symptomer.
Sjeldne: kan berøre opptil 1 av 1000 brukere
 • alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner). Du skal søke medisinsk hjelp omgående og rådføre deg med lege umiddelbart hvis du får symptomer som pusteproblemer, opphovning av ansikt og hals og hurtige hjerteslag.
Andre bivirkninger
Svært vanlige: kan berøre flere enn 1 av 10 brukere
 • kvalme – dette går vanligvis over etter hvert
 • diaré – dette går vanligvis over etter hvert
Vanlige: kan berøre opptil 1 av 10 brukere
 • oppkast
 • lavt blodsukker (hypoglykemi) når dette legemidlet brukes sammen med et annet antidiabeteslegemiddel
Varselsymptomer på lavt blodsukker kan komme plutselig. De kan omfatte: kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hurtige hjerteslag, kvalme eller usedvanlig stor sultfølelse, synsforstyrrelser, søvnighet eller svakhet, nervøsitet, angst eller forvirring, konsentrasjonsproblemer eller skjelving.
Legen din vil fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker, og hva du gjør hvis du merker disse varselsymptomer.
Det er mer sannsynlig at du får lavt blodsukker dersom du også tar et sulfonylureapreparat eller insulin. Det kan være at legen din vil redusere dosen av disse legemidlene før du begynner å bruke dette legemidlet.
 • fordøyelsesproblemer
 • betennelse i magesekken (gastritt) – symptomene inkluderer magesmerte, kvalme eller oppkast
 • sure oppstøt eller halsbrann – også kalt “gastroøsofageal reflukssykdom” (GØRS)
 • magesmerte
 • oppblåst mage
 • forstoppelse
 • raping
 • gallesten
 • svimmelhet
 • tretthet
 • vekttap
 • redusert appetitt
 • luft i magen (flatulens)
 • økning av bukspyttkjertelenzymer (slik som lipase og amylase).
Mindre vanlige: kan berøre opptil 1 av 100 brukere
 • endring i hvordan mat eller drikke smaker
 • rask puls
 • reaksjoner på injeksjonsstedet – slik som blåmerker, smerte, irritasjon, kløe og utslett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ozempic
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten til pennen og på esken etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før åpning:
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Holdes borte fra kjøleelementet. Beskyttes mot lys.
Under bruk:
 • Du kan bruke pennen i 6 uker hvis pennen er oppbevart ved høyst 30ºC eller i kjøleskap (2-8ºC) og oppbevart borte fra kjøleelementet. Ozempic skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom det har vært frosset.
 • Når pennen ikke brukes, skal pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen ikke er klar og fargeløs eller nesten fargeløs.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ozempic
 • Virkestoff er semaglutid. Én ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 1,34 mg semaglutid. Én ferdigfylt penn inneholder 4 mg semaglutid i 3 ml oppløsning. Hver dose inneholder 1 mg semaglutid i 0,74 ml.
 • Andre innholdsstoffer er: dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid/saltsyre (for pH-justering).
Hvordan Ozempic ser ut og innholdet i pakningen
Ozempic er en klar og fargeløs eller nesten fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.
Hver penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser à 1 mg.
Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
1 penn og 4 NovoFine Plus engangsnåler.
3 penner og 12 NovoFine Plus engangsnåler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.03.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Bruksanvisning for Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Les nøye gjennom disse instruksjonene før du tar i bruk Ozempic ferdigfylt penn.
Ikke ta i bruk pennen før du har fått tilstrekkelig opplæring fra lege eller sykepleier.
Start med å kontrollere pennen for å forsikre deg om at den inneholder Ozempic 1 mg, se deretter på illustrasjonene nedenfor for å bli kjent med de ulike delene av pennen og nålen.
Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av dosetelleren på pennen, må du ikke bruke denne pennen uten hjelp. Få hjelp fra en person med godt syn som har fått opplæring i bruk av Ozempic ferdigfylt penn.
Pennen er en ferdigfylt penn med dosevelger. Pennen inneholder 4 mg semaglutid, og du kan kun velge doser på 1 mg. Pennen er utformet til bruk sammen med NovoFine og NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.
NovoFine Plus nåler er inkludert i pakningen.
Nåler er medisinsk utstyr.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Klargjøre pennen med en ny nål
 • Kontroller navnet og den fargede etiketten på pennen for å forsikre deg om at den inneholder Ozempic. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type injeksjonslegemiddel. Bruk av feil legemiddel kan forårsake alvorlig skade på helsen din.
 • Dra av pennehetten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kontroller at oppløsningen i pennen er klar og fargeløs. Se gjennom pennevinduet. Hvis oppløsningen ser uklar eller farget ut, skal pennen ikke brukes.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta en ny nål.
Kontroller papirforseglingen og den ytre nålehetten for skader som kan påvirke steriliteten. Bruk en ny nål dersom du ser noen skader.
 • Riv av papirforseglingen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere. Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra pennen på en sikker måte.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra av den indre nålehetten og kast den. Dersom du prøver å sette den på igjen kan du komme til å skade deg på nålen.
  En dråpe oppløsning kan komme til syne på nålespissen. Dette er normalt, men du skal likevel kontrollere gjennomstrømningen hvis du bruker en ny penn for første gang. Se trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen”.
  Ikke sett en ny nål på pennen før du er klar til å ta injeksjonen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid en ny nål til hver injeksjon.
Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon og unøyaktig dosering.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk aldri en nål som er bøyd eller ødelagt.
2. Kontrollere gjennomstrømningen
 • Før din første injeksjon med enhver ny penn må du kontrollere gjennomstrømningen. Dersom pennen allerede er tatt i bruk, skal du gå til trinn 3 “Velge dose”.
 • Vri dosevelgeren til dosetelleren viser symbolet for gjennomstrømningskontroll (Mangler tekstalternativ for bilde).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med nålen pekende oppover.
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0. Tallet 0 skal være på linje med dosepekeren.
 • En dråpe oppløsning skal komme til syne på nålespissen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
En liten dråpe kan være igjen på nålespissen, men den vil ikke bli injisert.
Hvis ingen dråpe kommer til syne, gjentas trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen” opptil 6 ganger. Hvis det fremdeles ikke kommer en dråpe til syne, skiftes nål og trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen” gjentas én gang til.
Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe, kast pennen og bruk en ny.
Mangler tekstalternativ for bildeForsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne på nålespissen før du bruker en ny penn for første gang. Dette sikrer gjennomstrømning av oppløsningen.
Hvis ingen dråpe kommer til syne, vil du ikke få injisert noe legemiddel, selv om dosetelleren beveger seg. Dette kan være tegn på at nålen er tett eller skadet.
Hvis du ikke kontrollerer gjennomstrømningen før din første injeksjon med enhver ny penn, kan det hende du ikke får den foreskrevne dosen og den tiltenkte effekten av Ozempic.
3. Velge dose
 • Vri dosevelgeren for å velge 1 mg.
 • Vri inntil dosetelleren stopper og viser 1 mg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser at 1 mg har blitt valgt.
Dosevelgeren klikker forskjellig når den vris forover, bakover eller forbi 1 mg. Ikke tell penneklikkene.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se at 1 mg har blitt valgt, før dette legemidlet injiseres.
Ikke tell penneklikkene.
1 mg i dosetelleren må være nøyaktig på linje med dosepekeren for å sikre at du får en riktig dose.
Hvor mye oppløsning er igjen
 • Bruk dosetelleren for å se hvor mye oppløsning som er igjen: Vri dosevelgeren inntil dosetelleren stopper.
  Hvis den viser tallet 1 er det minst 1 mg igjen i pennen.
  Hvis dosetelleren stopper før 1 mg, er det ikke nok oppløsning igjen til en full dose på 1 mg.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeHvis det ikke er nok oppløsning igjen i pennen til en full dose, skal du ikke bruke den. Bruk en ny penn med Ozempic.
4. Injisere dosen
 • Stikk nålen inn i huden slik legen eller sykepleieren har vist deg.
 • Forsikre deg om at du kan se dosetelleren. Ikke dekk den med fingrene. Dette kan avbryte injeksjonen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren viser 0. Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren. Du kan da høre eller merke et klikk.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • La nålen være i huden etter at dosetelleren har gått tilbake til 0, og tell sakte til 6. Dette er for å sikre at hele dosen din blir injisert.
 • Hvis nålen blir fjernet tidligere, kan det hende du ser en strøm av oppløsning komme fra nålespissen. Hvis dette skjer, blir ikke hele dosen levert.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern nålen fra huden. Hvis det er blod på injeksjonsstedet, skal du trykke lett. Ikke gni på stedet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Det kan hende du kan se en dråpe oppløsning på nålespissen etter injeksjonen. Dette er normalt og har ingen innvirkning på dosen din.
Mangler tekstalternativ for bildeSe alltid på dosetelleren for å følge med på hvor mange mg du injiserer. Hold inne doseknappen inntil dosetelleren viser 0.
Hvordan oppdage en tett eller skadet nål
 • Hvis 0 ikke vises i dosetelleren etter at du har trykket kontinuerlig på doseknappen, kan du ha brukt en tett eller skadet nål.
 • I dette tilfellet har du ikke fått noe legemiddel – til tross for at dosetelleren har beveget seg fra den opprinnelige dosen du har valgt.
Hvordan håndtere en tett nål
Bytt nålen som beskrevet i trinn 5 “Etter injeksjonen”, og gjenta alle trinn fra og med trinn 1 “Klargjøre pennen med en ny nål”. Forsikre deg om at du velger hele den dosen som du trenger.
Berør aldri dosetelleren når du injiserer. Dette kan avbryte injeksjonen.
5. Etter injeksjonen
 • Før nålespissen inn i den ytre nålehetten på et flatt underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når nålen er tildekket, trykkes forsiktig den ytre nålehetten ordentlig på.
 • Skru av nålen, og kast den på forsvarlig måte i samsvar med lokale retningslinjer. Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek om kasting av skarpe gjenstander.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sett pennehetten på pennen igjen etter hver bruk for å beskytte oppløsningen mot lys.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Kast alltid nålen etter hver injeksjon for å sikre problemfrie injeksjoner og forhindre tette nåler. Hvis nålen er tett, får du ikke injisert noe legemiddel.
Når pennen er tom, kastes den uten påsatt nål som instruert av legen, sykepleieren, apoteket eller lokale myndigheter.
Mangler tekstalternativ for bildePrøv aldri å sette den indre nålehetten tilbake på nålen igjen. Du kan stikke deg på nålen.
Mangler tekstalternativ for bildeFjern alltid nålen fra pennen umiddelbart etter hver injeksjon. Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsning og unøyaktig dosering.
Mangler tekstalternativ for bildeAnnen viktig informasjon
 • Oppbevar alltid penn og nåler utilgjengelig for andre, spesielt barn.
 • Du må aldri dele pennen eller nålene med andre personer.
 • Omsorgspersoner må være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler, dette for å forhindre nålestikk og kryssmitte.
Hvordan ta vare på pennen din
Behandle pennen med forsiktighet. Uforsiktig håndtering eller feil bruk kan forårsake unøyaktig dosering. Hvis dette skjer, kan det hende du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.
 • Ikke injiser Ozempic som har vært frosset. Hvis du gjør dette, kan det hende du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.
 • Ikke injiser Ozempic som har vært eksponert for direkte sollys. Hvis du gjør dette, kan det hende du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.
 • Utsett ikke pennen for støv, smuss eller væske.
 • Du må ikke vaske pennen, legge den i vann eller smøre den. Hvis nødvendig rengjør pennen med et mildt rengjøringsmiddel på en fuktet klut.
 • Du må ikke miste pennen i bakken eller slå den mot hardt underlag. Dersom du mister den eller mistenker at noe er galt med den, sett på en ny nål og kontroller gjennomstrømningen før du injiserer.
 • Du må ikke prøve å etterfylle pennen. Når den er tom, skal den kastes.
 • Forsøk ikke å reparere pennen eller å ta den fra hverandre.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

Ozempic ferdigfylt penn