Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

OxyContin 5 mg depottabletter

OxyContin 10 mg depottabletter

OxyContin 15 mg depottabletter

OxyContin 20 mg depottabletter

OxyContin 30 mg depottabletter

OxyContin 40 mg depottabletter

OxyContin 60 mg depottabletter

OxyContin 80 mg depottabletter

OxyContin 120 mg depottabletter

oksykodonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva OxyContin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker OxyContin
 3. Hvordan du bruker OxyContin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer OxyContin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva OxyContin er og hva det brukes mot
OxyContin inneholder oksykodonhydroklorid som tilhører en legemiddelgruppe som kalles opioider og har en kraftig smertestillende effekt.
OxyContin depottabletter brukes ved langvarige sterke smerter slik som smerter ved kreft.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker OxyContin
Bruk ikke OxyContin:
 • dersom du er allergisk overfor oksykodon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6.1).
 • dersom du har store problemer med å puste, sterkt hemmet åndedrett med for lite oksygen i blodet (hypoksi) og/eller for mye karbondioksid (hyperkapni) i blodet.
 • dersom du har alvorlig, kronisk lungesykdom (KOLS = kronisk obstruktiv lungesykdom), hjertesykdom på grunn av kronisk overbelastning av lungekretsløpet (cor pulmonale) eller akutt, alvorlig astma.
 • ved lammet eller sterkt nedsatt tarmfunksjon (tarmslyng, paralytisk ileus) som gjør at tarminnholdet stopper opp.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker OxyContin.
Avslutt aldri behandling med OxyContin uten å rådføre deg med legen.
Legen din vil følge deg nøye opp og tilpasse behandlingen dersom du:
 • er eldre
 • har nedsatt allmenntilstand
 • har hodeskader (grunnet fare for økt trykk i hjernen)
 • har lavt blodtrykk (hypotoni)
 • har nedsatt nyrefunksjon
 • har nedsatt leverfunksjon
 • har nedsatt eller økt skjoldbruskkjertelfunksjon (hypotyreose eller hypertyreose)
 • har nedsatt binyrefunksjon (for eksempel Addisons sykdom)
 • har forstørret prostata (prostatahypertrofi)
 • er eller tidligere har vært avhengig av alkohol eller sterke smertestillende legemidler (opioider)
 • har forstyrret virkelighetsoppfatning som følge av overdosering med et annet legemiddel (toksisk psykose)
 • har nedsatt lungefunksjon
 • har betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • har galleveissykdommer
 • har en kronisk betennelse i tarmen (inflammatorisk tarmsykdom)
 • har redusert blodvolum på grunn av dehydrering (hypovolemi)
 • tar en type legemidler for behandling av angst eller søvnløshet kalt benzodiazepiner, eller andre legemidler som kan redusere hjerneaktiviteten din (f.eks. legemidler for behandling av kvalme, søvnløshet, psykiske forstyrrelser, allergi, kraftige smerter eller bedøvelsesmidler)
 • behandles eller har blitt behandlet de siste to ukene for depresjon (MAO-hemmere)
Informer legen om at du tar OxyContin dersom du skal opereres.
OxyContin 60 mg, 80 mg, 120 mg og 160 mg depottabletter gis bare hvis du har brukt legemidler av denne typen tidligere (opioder, en gruppe sterke smertestillende) fordi medisinene kan gi pusteproblemer hvis dosen er for høy.
OxyContin kan hemme hosterefleksen.
OxyContin er avhengighetsskapende.
Du kan få et såkalt abstinenssyndrom når behandlingen med OxyContin avsluttes brått.
Plutselig behandlingsavbrudd kan gi følgende abstinenssymptomer: rastløshet, rennende øyne, rennende nese, svetting, urolig søvn, ukontrollerte bevegelser, angst og kramper. Disse symptomene kan forsterkes de tre påfølgende dagene.
Nedtrapping av dosen skal skje gradvis for å unngå abstinenssymptomer.
Lengre tids bruk kan medføre risiko for å miste effekten av OxyContin.
Du vil da trenge gradvis høyere doser for å opprettholde smertekontroll. Legen din vil vurdere om det kan være nødvendig å redusere dosen eller bytte til et annet liknende legemiddel.
Barn og ungdom
OxyContin bør ikke gis til barn og ungdom under 18 år da erfaring med behandling av disse pasientgruppene mangler.
Andre legemidler og OxyContin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du samtidig får behandling med såkalte MAO-hemmere (brukes til behandling av depresjon, Parkinsons sykdom eller andre sykdommer) vil legen din følge deg nøye opp og tilpasse behandlingen med OxyContin. Dette gjelder også dersom du nettopp har avsluttet behandling med MAO-hemmere.
Risikoen for bivirkninger øker dersom du tar OxyContin samtidig med benzodiazepiner eller andre legemidler som påvirker hjernens funksjon. Bivirkningene av OxyContin kan også forsterkes, for eksempel kan tretthet/søvnighet oppstå, eller pustevansker forverres.
Eksempler på legemidler som påvirker hjernens funksjon er:
 • Andre sterke smertestillende midler (opioider)
 • Sovemidler, angstdempende og beroligende midler (f.eks. benzodiazepiner)
 • Midler mot depresjon
 • Midler som brukes ved behandling av alvorlige psykiske lidelser (f.eks. vrangforestillinger)
 • Legemidler som brukes til å behandle allergi, reisesyke eller kvalme
Risikoen for bivirkninger øker hvis du bruker antidepressiva (som inneholder virkestoffene citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin eller venlafaksin). Disse legemidlene og oksykodon kan påvirke hverandre, og du kan oppleve symptomer som ufrivillige, rytmiske sammentrekninger i muskler, inkludert musklene som kontrollerer bevegelse i øyet, agitasjon/uro, overdreven svetting, skjelvinger, overdrevne reflekser, økt muskelspenning og kroppstemperatur over 38ºC. Kontakt lege hvis du opplever slike symptomer.
Dersom du tar OxyContin samtidig med legemidler som minsker blodets evne til å levre seg (såkalte kumarinderivater), kan koaguleringstiden øke eller minske. Det kan også være nødvendig at legen din må justere OxyContin-dosen.
Følgende legemidler kan øke effekten av OxyContin:
 • Enkelte legemidler mot infeksjoner (f.eks. såkalte makrolidantibiotika)
 • Legemidler mot sopp
 • Proteasehemmere som brukes til å behandle HIV
 • Cimetidin (syrehemmende middel som brukes til å behandle magesår og halsbrann)
Legen din vil vurdere om en reduksjon av dosen er nødvendig.
Følgende legemidler kan minske effekten av OxyContin:
 • Rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose)
 • Karbamazepin (brukes ved epilepsi og visse smertetilstander)
 • Fenytoin (brukes ved epilepsi)
 • Johannesurt
Legen din vil vurdere om en økning av dosen er nødvendig.
Inntak av OxyContin sammen med mat, drikke og alkohol
Du kan ta OxyContin i forbindelse med måltid, men det er ikke nødvendig. Vær imidlertid oppmerksom på at opptak av legemidlet øker dersom legemidlet tas på tom mage (økt maksimal mengde i blodet).
Du skal ikke drikke alkohol når du tar OxyContin.
Å innta alkohol mens du tar OxyContin kan få deg til å føle deg mer søvnig eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger som for eksempel svak pust med risiko for åndedrettsstans og bevisstløshet.
Du skal unngå å drikke grapefruktjuice når du tar OxyContin da det kan øke effekten av legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av OxyContin bør i størst mulig grad unngås under graviditet. Bruk av OxyContin i siste del av graviditeten kan gi abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bruk av OxyContin under fødselen kan forårsake alvorlige pusteproblemer hos den nyfødte.
Langtidsbruk av OxyContin under graviditet kan medføre livstruende abstinenssymptomer hos den nyfødte. Symptomer man skal se etter hos den nyfødte er irritabilitet, hyperaktivitet og unormalt søvnmønster, høylytt gråt, skjelving, oppkast, diaré og manglende vektøkning.
OxyContin skal ikke brukes ved amming da det går over i morsmelk. Bruk av OxyContin ved amming kan forårsake pusteproblemer hos barn som ammes.
Kjøring og bruk av maskiner
OxyContin svekker konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Dette bør tas hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring og bruk av maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid, når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
OxyContin inneholder laktose
OxyContin inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker OxyContin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne
Den vanlige startdosen er 10-20 mg hver 12. time. Legen tilpasser dosen individuelt til deg og foreskriver den dosen som trengs for å behandle smertene.
Den daglige dosen og eventuelle dosejusteringer under behandlingen bestemmes av den behandlende legen og avhenger av den tidligere doseringen. Pasienter som tidligere har tatt opioider kan på grunn av sin erfaring med opioidbehandlingen starte behandlingen med høyere doser.
Legen kan foreskrive en lavere startdose til eldre pasienter og risikopasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
Tablettene skal svelges hele med et glass vann. De må ikke deles, tygges eller knuses. Tomme matrix (tabletter) kan sees i avføringen.
Dersom du tar for mye av OxyContin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00), hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende symptomer kan forekomme ved overdosering: knappenålsstore pupiller, hemmet åndedrett, døsighet, muskelslapphet, lungeødem, langsom puls og blodtrykksfall. I alvorlige tilfeller kan koma og bevisstløshet forekomme.
Dersom du har glemt å ta OxyContin
Du kan ta den glemte tabletten så snart du husker det, men dersom det er kort tid igjen til neste dose skal du hoppe over den glemte dosen. Du kan deretter fortsette å ta tablettene som anvist.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med OxyContin
Avbryt ikke behandlingen uten å rådføre deg med legen først.
Dersom behandlingen avbrytes plutselig etter lang tids behandling, kan det oppstå abstinenssymptomer som rastløshet, angst, engstelighet, søvnløshet, ufrivillige muskelsammentrekninger, skjelvinger og mage- og tarmproblemer. Legen din kommer til å fortelle deg hvordan du skal avslutte behandlingen for å minske risikoen for abstinenssymptomer, vanligvis gjøres det ved at dosen reduseres gradvis.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig dersom noen av følgende symptomer oppstår:
Svært langsom eller svak pust (hemmet åndedrett). Dette er den alvorligste risikoen med legemidler som OxyContin (opioider) og kan til og med være livstruende.
Kvalme eller oppkast er vanligvis forbigående, men kan lindres med antiemetika. Som med andre sterke opioider kan forstoppelse forekomme og kan behandles på egnet måte med avføringsmidler. Dersom disse bivirkningene fortsetter bør de utredes med hensyn til alternative årsaker.
Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av OxyContin:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Søvnighet, svimmelhet, hodepine, forstoppelse, kvalme, oppkast, kløe.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter):
Nedsatt appetitt, angst, forvirring, søvnløshet, nervøsitet, depresjon, unormal tankevirksomhet, skjelving, sløvhet, hemmet åndedrett, magesmerter, diaré, fordøyelsesbesvær, munntørrhet, utslett, svetting, svakhetsfølelse.
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
Uttørring, uro, rastløshet, hallusinasjoner, humørsvingninger, opprømthet, legemiddelavhengighet, redusert sexlyst, nedsatt hormonproduksjon i testikler/eggstokker (hypogonadisme), krampeanfall, ufrivillige muskelbevegelser, prikking i huden, taleforstyrrelser, hukommelsestap, smaksforstyrrelser, redusert syn, redusert pupillstørrelse, hjertebank (i forbindelse med abstinens), utvidelse av blodkar, svært langsom eller svak pust, luft i magen, svelgevansker, tarmslyng, sure oppstøt, forhøyede leverenzymverdier, tørr hud, vannlatingsvansker, impotens, hevelser i armer og ben pga. væskeansamling, tørste, abstinens, sykdomsfølelse, overfølsomhetsreaksjoner, væskeansamling i vev (ødem), frysninger, legemiddeltoleranse, besvimelse (synkope), svimmelhet (vertigo).
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
Lavt blodtrykk, blodtrykksfall i oppreist stilling, elveblest.
Bivirkninger som er rapportert hos et ukjent antall pasienter:
Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi, anafylaktoid reaksjon), aggresjon, økt smertefølelse, tannråte, galleveiskolikk, kolestase (stans i strømmen av galle til tarm), uteblitt menstruasjon, legemiddelabstinenssymptomer hos nyfødte.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer OxyContin
5 mg:
Oppbevares ved høyst 30ºC.
10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg:
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av OxyContin
Virkestoffet er oksykodonhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
 • Laktosemonohydrat
 • Magnesiumstearat
 • Ammoniummetakrylatkopolymer
 • Povidon
 • Stearylalkohol
 • Talkum
 • Triacetin
 • Sorbinsyre
Filmdrasjering:
 • Hypromellose
 • Makrogol
 • Hydroksypropylcellulose (5 mg, 10 mg og 80 mg depottabletter)
 • Polysorbat 80 (20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg og 120 mg depottabletter)
Fargestoffer
 • Indigotin E132 (80 mg depottabletter)
 • Titandioksid E171
 • Jernoksid E172 (15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg depottabletter)
 • Briljantblått E133 (5 mg depottabletter)
Hvordan OxyContin ser ut og innholdet i pakningen
5 mg: Lyseblå, rund tablett merket OC på den ene siden og 5 på den andre siden.
10 mg: Hvit, rund tablett merket OC på den ene siden og 10 på den andre siden.
15 mg: Grå, rund tablett merket OC på den ene siden og 15 på den andre siden.
20 mg: Rosa, rund tablett merket OC på den ene siden og 20 på den andre siden.
30 mg: Brun, rund tablett merket OC på den ene siden og 30 på den andre siden.
40 mg: Gul, rund tablett merket OC på den ene siden og 40 på den andre siden.
60 mg: Rød, rund tablett merket OC på den ene siden og 60 på den andre siden.
80 mg: Grønn, rund tablett merket OC på den ene siden og 80 på den andre siden.
120 mg: Lilla, rund tablett merket OC på den ene siden og 120 på den andre siden.
Pakningsstørrelser
5 mg: 28 eller 98 (blisterpakning)
10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg: 25, 28, 50, 98 eller 100 stk. (blisterpakning og boks)
15 mg, 30 mg: 28, 56 eller 98 stk. (blisterpakning)
60 mg, 120 mg: 14, 28, 56, 98 eller 112 stk. (blisterpakning)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mundipharma AS
Dicks vei 10B
N-1366 Lysaker
post@mundipharma.no
Tilvirker
Bard Pharmaceuticals Ltd.
Cambridge Science Park
Milton Road
Cambridge CB4 0GW
Storbritannia
Fidelio Healthcare Limburg GmbH
Mundipharmastrasse 2
65549 Limburg
Tyskland
Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Holland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.