Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Oxycodone Hameln 10 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Oxycodone Hameln 50 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

oksykodonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oxycodone Hameln er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oxycodone Hameln
 3. Hvordan Oxycodone Hameln gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oxycodone Hameln
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Oxycodone Hameln er og hva det brukes mot
Legen har foreskrevet dette legemidlet til deg for å lindre moderate til alvorlige smerter. Det inneholder virkestoffet oksykodon, som tilhører en gruppe legemidler som kalles sterke "smertestillende" (analgetika).
 
2. Hva du må vite før du bruker Oxycodone Hameln
Bruk ikke Oxycodone Hameln:
 • dersom du er allergisk overfor oksykodon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har pusteproblemer, for eksempel alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), alvorlig bronkial astma eller alvorlige pusteproblemer (åndedrettshemming). Legen vil informere deg dersom du har en av disse lidelsene. Symptomer kan inkludere kortpustethet, hoste eller pust som er langsommere eller svakere enn forventet
 • hvis du har en tilstand hvor tarmene ikke virker som de skal (paralytisk ileus) eller du har kraftige magesmerter
 • hvis du har hjerteproblemer etter langvarig lungesykdom (cor pulmonale)
 • hvis du har vedvarende problemer med forstoppelse
 • hvis du er under 18 år
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før behandling med Oxycodone Hameln hvis du:
 • er eldre eller svak
 • har en nedsatt skjoldbruskkjertelfunksjon (hypotyreose), da kan det hende du trenger en lavere dose av Oxycodone Hameln
 • har myksødem (en skjoldbruskforstyrrelse) med tørrhet, kulde og hevelser i huden som påvirker ansikt, armer og ben
 • har en hodeskade, alvorlig hodepine eller føler deg syk, da dette kan tyde på at trykket i hodeskallen er økt
 • har lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • har lavt blodvolum (hypovolemi). Dette kan skje ved alvorlig ekstern eller intern blødning, alvorlige brannskader, overdreven svette, alvorlig diaré eller oppkast
 • har en psykisk lidelse som følge av en infeksjon (toksisk psykose)
 • har betennelse i bukspyttkjertelen (som forårsaker alvorligr smerter i mage og rygg)
 • har problemer med galleblæren eller galleveiene
 • lider av kronisk betennelse i tarmen (inflammatorisk tarmsykdom)
 • har forstørret prostata, noe som medfører vanskeligheter med å urinere (hos menn)
 • har nedsatt binyrefunksjon (binyrene fungerer ikke som de skal, noe som kan forårsake symptomer som svakhet, vekttap, svimmelhet, følelse eller sykdom), f.eks. Addisons sykdom
 • har pusteproblemer som alvorlig lungesykdom. Legen vil informere deg dersom du har denne lidelsen. Symptomene kan omfatte kortpustethet og hosting
 • har lever- eller nyreproblemer
 • har tidligere hatt abstinenssymptomer som rastløshet (agitasjon), angst, skjelving eller svette når du har sluttet å innta alkohol eller ta medikamenter
 • har vært avhengig av alkohol eller rusmidler eller har en kjent opioidavhengighet
 • er ekstra følsom overfor smerter
 • må ta stadig høyere doser av Oxycodone Hameln for å få samme smertelindring (toleranse)
Du kan oppleve hormonendringer når du tar dette legemidlet. Det kan hende at legen din ønsker å følge opp disse endringene.
Hvis du skal ha en operasjon, må du informere legen på sykehuset om at du tar dette legemidlet.
Andre legemidler og Oxycodone Hameln
Samtidig bruk av Oxycodone Hameln og beroligende legemidler, som benzodiazepiner, eller andre lignende legemidler øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (åndedrettshemming) eller koma og kan være livstruende. På grunn av dette, bør samtidig bruk bare vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulige.
Dersom legen din foreskriver Oxycodone Hameln sammen med beroligende legemidler, bør dosen og varigheten av behandlingen begrenses av legen din.
Fortell legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg nøye med på dosen legen foreskriver til deg. Det kan være nyttig å informere venner og familie om å være oppmerksom på symptomene som er angitt over. Kontakt lege dersom du opplever slike symptomer.
Risikoen for bivirkninger øker hvis du bruker antidepressiva (som inneholder virkestoffene citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin eller venlafaksin). Disse legemidlene og oksykodon kan påvirke hverandre, og du kan oppleve symptomer som ufrivillige, rytmiske sammentrekninger i muskler, inkludert musklene som kontrollerer bevegelse i øyet, agitasjon/uro, overdreven svetting, skjelvinger, overdrevne reflekser, økt muskelspenning og kroppstemperatur over 38 °C. Kontakt lege hvis du opplever slike symptomer.
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Hvis du bruker denne injeksjonen sammen med andre legemidler, kan effekten av denne injeksjonen eller andre legemidler endres.
Fortell lege eller apotek dersom du tar:
 • en type legemiddel kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller du har tatt denne typen legemiddel de siste to ukene
 • legemidler som hjelper deg med å sove eller være rolig (f.eks. hypnotika eller sedativer, inkludert benzodiazepiner)
 • legemidler for å behandle depresjon (som paroksetin)
 • legemidler for å behandle psykiske eller psykiske lidelser (som fenotiaziner eller nevroleptika)
 • andre sterke smertestillende midler (analgetika)
 • muskelavslappende legemidler
 • legemidler mot høyt blodtrykk
 • kinidin (et legemiddel for å behandle rask hjerterytme)
 • cimetidin (et legemiddel mot magesår, fordøyelsesbesvær eller halsbrann)
 • legemidler mot soppsykdom (f.eks. flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol)
 • legemidler som brukes til å behandle infeksjoner (som klaritromycin, erytromycin eller telitromycin)
 • legemidler kjent som proteasehemmere for å behandle hiv (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir eller sakuinavir)
 • rifampicin (for å behandle tuberkulose)
 • karbamazepin (et legemiddel for å behandle anfall, utbrudd eller kramper og visse smertetilstander)
 • fenytoin (et legemiddel for å behandle anfall, utbrudd eller kramper)
 • et plantebasert legemiddel som kalles johannesurt (også kjent som hypericum perforatum)
 • allergimedisin (antihistaminer)
 • legemidler som behandler Parkinsons sykdom
Du må også informere legen dersom du nylig har fått narkose (anestesi).
Inntak av Oxycodone Hameln sammen med mat, drikke og alkohol
Det å drikke alkohol under behandlingen med Oxycodone Hameln kan gjøre deg søvnig eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger som overfladisk pust med risiko for pustestopp og bevissthetstap. Det anbefales ikke å drikke alkohol så lenge du tar Oxycodone Hameln.
Du bør unngå å drikke grapefruktjuice så lenge du behandles med dette legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Legemidlet er ikke anbefalt til bruk under graviditet og fødsel, med mindre legen din har bestemt det. Avhengig av dose og varighet av behandling med oksykodon, kan det oppdages langsom og overfladisk pust (åndedrettshemming) eller abstinenssymptomer hos nyfødte.
Amming
Legemidlet bør ikke tas av mødre som ammer, fordi oksykodon kan utskilles i morsmelk og kan forårsake åndedrettshemming hos spedbarn.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg trøtt når du begynner å bruke dette legemidlet, eller dersom du øker til en høyere dose.
Dersom dette gjelder deg, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Dette legemidlet kan påvirke din evne til å kjøre, fordi den kan gjøre deg søvnig eller svimmel.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Snakk med lege eller apotek dersom du er usikker på om det er trygt for deg å kjøre når du tar dette legemidlet.
Oxycodone Hameln inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver ml, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan Oxycodone Hameln gis
Legen din avgjør riktig dose for deg og bestemmer hvordan og når legemidlet skal gis. Dosen og hvor ofte legemidlet gis vil bli justert i henhold til hvor alvorlige smertene dine er. Legemidlet kan administreres som injeksjon eller infusjon under huden (subkutan injeksjon) eller direkte inn i en vene (intravenøs injeksjon). En lege eller sykepleier vil gi deg legemidlet.
Bruk av Oxycodone Hameln hos barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke få dette legemidlet.
Pasienter med lever- eller nyreproblemer
Fortell legen dersom du lider av nyre- eller leverproblemer. Legen kan foreskrive en lavere dose avhengig av lidelsen din.
Dosen som anbefales av lege bør ikke overskrides. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker.
Dersom du fortsatt opplever smerter når du bruker Oxycodone Hameln, bør du rådføre deg med legen din.
Dersom du tar for mye av Oxycodone Hameln, eller dersom en annen bruker legemidlet ditt Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) omgående hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Personer som har fått en overdose kan føle seg svært søvnige, kvalme eller svimle. De kan også ha pustevansker som fører til bevisstløshet eller til og med død og kan trenge akuttbehandling på sykehus. Dersom du søker medisinsk hjelp, husk å ta med dette pakningsvedlegget og eventuelt gjenværende legemiddel for å vise til legen.
Dersom du avbryter behandling med Oxycodone Hameln
Du bør ikke slutte å bruke dette legemidlet plutselig med mindre legen din ber deg om det. Dersom du ønsker å slutte å bruke legemidlet, bør du snakke med legen din først. Han eller hun vil kunne fortelle deg hvordan du bør gå frem for å redusere dosen gradvis, slik at du unngår bivirkninger.
Abstinenssymptomer som uro, angst, hjertebank, skjelving eller svette kan oppstå hvis du plutselig slutter å bruke dette legemidlet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alle legemidler kan forårsake allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Fortell legen din umiddelbart hvis du plutselig får hvesende pust, pusteproblemer, hevelse i øyelokkene, ansiktet eller leppene, utslett eller kløe, spesielt dersom det dekker hele kroppen.
Den mest alvorlige bivirkningen er en tilstand hvor du puster saktere eller svakere enn forventet (åndedrettshemming). Fortell legen din umiddelbart dersom du opplever dette.
Som med alle sterke smertestillende midler, er det fare for at du kan bli avhengig av Oxycodone Hameln.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Forstoppelse (legen din kan foreskrive et avføringsmiddel for å overvinne dette problemet)
 • Kvalme (dette skal normalt avta etter noen dager, men legen din kan foreskrive et legemiddel mot kvalme hvis det fortsetter å være et problem)
 • Døsighet (dette er mest sannsynlig når du begynner å ta legemidlet eller når dosen økes, men den bør avta etter noen dager)
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kløe i huden
Vanlige bivirkninger (forekommer hos inntil 1 av 10 personer)
 • Tørr munn, tap av matlyst, fordøyelsesbesvær, magesmerter eller ubehag, diaré
 • Forvirring, depresjon, en følelse av uvanlig svakhet, skjelving, mangel på energi, fatigue, angst, nervøsitet, søvnløshet, unormale tanker eller drømmer.
 • Pustevansker eller hvesing, kortpustethet, redusert hosterefleks.
 • Utslett.
 • Svette.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos inntil 1 av 100 personer)
 • Vanskelig for å svelge, kløe, hikke, en tilstand hvor tarmen ikke fungerer ordentlig (ileus), betennelse i magen, smaksforstyrrelser.
 • En følelse av svimmelhet, hallusinasjoner, humørsvingninger, ubehagelig stemningsleie, følelse av ekstrem lykke, rastløshet, uro, generelt ubehag, hukommelsestap, vanskeligheter med å snakke, redusert følsomhet for smerte eller berøring, prikking eller nummenhet i hender eller føtter, anfall, utbrudd eller kramper, uklart syn, svimmelhet, uvanlig muskelstivhet eller slapphet, ufrivillig muskelkontraksjon.
 • Vanskeligheter med å urinere, impotens, nedsatt seksuell lyst, lave nivåer av kjønnshormoner i blodet ("hypogonadisme", resultat av blodprøve).
 • Raske, uregelmessig hjerteslag, rødme i huden.
 • Dehydrering, tørste, kulderystelser, hevelse i hender, ankler eller føtter.
 • Tørr hud, alvorlig flassing eller avflaking av huden.
 • Rødhet i ansiktet, redusert størrelse på pupillene, muskelkramper, høy temperatur.
 • Et behov for å ta stadig høyere doser av legemidlet for å få samme smertelindring (toleranse).
 • Kolikksmerter i magen eller ubehag.
 • Forverring av leverfunksjonstester (resultat av blodprøve).
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Lavt blodtrykk.
 • En følelse av å skulle besvime, spesielt når du reiser deg.
 • Utslett (elveblest).
Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall personer)
 • Ekstra følsomhet overfor smerter.
 • Aggresjon
 • Tannråte.
 • Bortfall av menstruasjon.
 • En blokkering i galleflyten fra leveren (kolestase). Dette kan forårsake kløende hud, gulfarget hud, svært mørk urin og svært blek avføring.
 • Langvarig bruk av Oxycodone Hameln under graviditet kan føre til livstruende abstinenssymptomer for det nyfødte barnet. Symptomer man må se etter hos babyen inkluderer irritabilitet, hyperaktivitet og unormalt søvnmønster, høy skrikende gråt, skjelving, sykdom, diaré og manglende vektøkning.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Oxycodone Hameln
Oppbevares utilgjengelig for barn. Utilsiktet inntak hos barn er farlig og kan være dødelig.
Bruk ikke Oxycodone Hameln etter utløpsdatoen som er angitt på ampullen og esken etter EXP.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidlet skal brukes umiddelbart etter at ampullen er åpnet. En åpnet ampulle som ikke brukes, skal kastes omgående.
Legemidlet bør undersøkes visuelt og bør ikke brukes dersom det har synlige partikler eller misfarging.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Oxycodone Hameln
Virkestoffet er oksykodonhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
 • Sitronsyremonohydrat
 • Natriumsitratdihydrat
 • Natriumklorid
 • Saltsyre
 • Natriumhydroksid
 • Vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Oxycodone Hameln ser ut og innholdet i pakningen
Oxycodone Hameln er en klar fargeløs oppløsning, praktisk talt fri for synlige partikler, som leveres i fargeløse glassampuller.
10 mg/ml:
Hver 1 ml ampulle inneholder 10 mg oksykodonhydroklorid (tilsvarende 9 mg oksykodon).
Hver 2 ml ampulle inneholder 20 mg oksykodonhydroklorid (tilsvarende 18 mg oksykodon).
Pakningsstørrelse: 5, 10 ampuller.
50 mg/ml:
Hver 1 ml ampulle inneholder 50 mg oksykodonhydroklorid (tilsvarende 45 mg oksykodon).
Pakningsstørrelse: 5, 10 ampuller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
hameln pharma gmbh
Inselstraße 1
31787 Hameln Tyskland
Tilvirker
HBM Pharma s.r.o.
Sklabinská 30
03680 Martin Slovakia
hameln rds a.s.
Horná 36
900 01 Modra Slovakia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
AT Oxycodon-hameln 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung Oxycodon-hameln 10 mg/ml Injektions-/Infusionslösung
DE Oxycodon-hameln 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung Oxycodon-hameln 10 mg/ml Injektions-/Infusionslösung
DK Oxycodone Hameln
IE Oxycodone Hydrochloride 10 mg/ml solution for injection or infusion NO Oxycodone Hameln
PL Oxycodone Hydrochloride Hameln
SE Oxycodone Hameln 50 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning Oxycodone Hameln 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
UK Oxycodone Hydrochloride 50 mg/ml solution for injection or infusion Oxycodone Hydrochloride 10 mg/ml solution for injection or infusion
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2020.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:TILBEREDENINGSVEILEDNING:Oxycodone Hameln, 50 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Oxycodone Hameln, 10 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Se preparatomtalen for fullstendig forskrivingsinformasjon og annen informasjon.Indikasjoner
Oksykodon er indisert hos voksne for behandling av moderate til alvorlige smerter hos pasienter med kreft og postoperative smerter. Til behandling av alvorlige smerter som krever bruk av sterke opioider.
Administrasjon
Til intravenøs eller subkutan bruk.
Fortynning
Ampullene er til engangsbruk, og skal kun brukes til en pasient. Dette legemidlet bør gis straks etter at ampullen er åpnet, og ubrukt legemiddel skal kastes.
Legemidlet bør undersøkes visuelt og bør ikke brukes dersom det har synlige partikler eller misfarging.
Oxycodone Hameln, ufortynnet eller fortynnet til 1 mg/ml (for 10 mg/ml) eller 3 mg/ml (for 50 mg/ml) med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, glukose 5 % injeksjonsvæske eller vann til injeksjonsvæsker, er fysisk og kjemisk stabil ved kontakt med representative merker av polypropylen- eller polykarbonatsprøyter, polyetylen eller PVC-rør, og PVC- eller EVA-infusjonsposer, over en 24-timers periode ved 25 °C.
10 mg/ml injeksjon, ufortynnet eller fortynnet til 1 mg/ml (for 10 mg/ml) eller 3 mg/ml (for 50 mg/ml) i infusjonsvæsker og beholdere som er beskrevet ovenfor, trenger ikke beskyttelse mot lys over en 24- timers periode.
Feil håndtering av den ufortynnede løsningen etter åpning av ampullen eller de fortynnede løsningene kan føre til at legemiddelet ikke lenger er sterilt.
Følgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:(Fortsetter fra forrige side)Oxycodone Hameln, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Kompatibilitet
Oxycodone Hameln har vist seg å være kompatibel med følgende stoffer:
10 mg/ml:
Skopolaminbutylbromid
Skopolaminhydrobromid
Deksametasonnatriumfosfat
Haloperidol
Midazolamhydroklorid
Metoklopramidhydroklorid
Levomepromazinhydroklorid
50 mg/ml:
Skopolaminbutylbromid
Skopolaminhydrobromid
Deksametasonnatriumfosfat
Haloperidol
Midazolamhydroklorid
Metoklopramidhydroklorid
Levomepromazinhydroklorid
Glykopyrroniumbromid
Ketamin hydroklorid
Uforlikeligheter
Syklizin i konsentrasjoner på 3 mg/ml eller mindre, når det blandes med Oxycodone Hameln, enten ufortynnet eller fortynnet med vann til injeksjonsvæsker, viser ingen tegn på utfelling over en periode på 24 timer ved 25 °C. Utfelling har vist seg å forekomme i blandinger med Oxycodone Hameln ved syklizinkonsentrasjoner større enn 3 mg/ml eller når de er fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning. Det anbefales at vann til injeksjonsvæsker brukes som fortynningsmiddel når syklizin og oksykodonhydroklorid administreres sammen, enten intravenøst eller subkutant som en infusjon.
Proklorperazin er kjemisk inkompatibel med Oxycodone Hameln.
Holdbarhet
Forberedte infusjonsløsninger:
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet for fortynningene er påvist til 24 timer ved 25 °C.
For instruksjoner vedrørende fortynning av dette legemidlet før administrering, se eget punkt om
Fortynning.
Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukstider og -betingelser før bruk brukers ansvar. Vanligvis er ikke dette lenger enn 24 timer ved 2 til 8 °C, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sedativ: Avslappende, beroligende.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.