Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ondansetron Accord 2 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

ondansetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Navnet på dette legemidlet er Ondansetron Accord 2mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, men gjennom hele dette pakningsvedlegget vil det kalles Ondansetron Accord.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ondansetron Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Ondansetron Accord
 3. Hvordan du bruker Ondansetron Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ondansetron Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ondansetron Accord er og hva det brukes mot
Ondansetron Accord inneholder virkestoffet ondansetron, som tilhører en gruppe legemidler som kalles antiemetika.
Ondansetron Accord brukes til
 • Forebygging av kvalme og brekninger forårsaket av
  • kjemoterapi mot kreft hos voksne og hos barn ≥6 måneder.
  • strålebehandling mot kreft hos voksne.
 • Forebygging og behandling av postoperativ kvalme og brekninger hos voksne og hos barn ≥ 1 måned.
Spør lege, sykepleier eller på apoteket hvis du vil ha ytterligere informasjon om bruk.
 
2. Hva du må vite før du eller barnet ditt bruker Ondansetron Accord
Bruk ikke Ondansetron Accord:
 • Dersom du eller barnet ditt er allergisk overfor ondansetron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor lignende legemidler som
  f. eks. granisetron eller dolasetron.
 • Dersom du eller barnet ditt tar Apomorphine (et legemiddel som brukes til å behandle Parkinsons sykdom)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ondansetron Accord:
 • Hvis du eller barnet ditt har tarmobstruksjon eller lider av alvorlig forstoppelse kan ondansetron gjøre disse verre.
 • Hvis du eller barnet ditt har hatt leverproblemer
Hvis du eller barnet ditt noensinne har hatt problemer med hjertet eller du tar medisiner for å behandle
hjerteproblemer (f.eks. kongestiv hjertesvikt som forårsaker kortpustethet og hovne ankler)
 • Hvis du eller barnet ditt har hatt ujevn hjerterytme (arytmier)
  Hvis du eller barnet ditt er allergisk overfor legemidler som ligner ondansetron, for eksempel granisetron eller palonosetron.
 • Hvis du eller barnet ditt skal opereres for å fjerne halsmandlene, fordi behandling med ondansetron kan skjule symptomer på indre blødning
 • Hvis du eller barnet ditt har problemer med nivåene av salter i blodet, for eksempel kalium, natrium og magnesium
Hvis du ikke er sikker på om noe av det ovennevnte gjelder for deg eller barnet ditt, må du rådføre deg med lege, sykepleier eller apotek før du får Ondansetron Accord.
Andre legemidler og Ondansetron Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du eller barnet ditt bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, naturlige kosttilskudd eller vitaminer eller mineraler.
Du må spesielt si fra til lege, sykepleier eller apotek hvis du eller barnet ditt bruker noen av følgende legemidler:
 • Fenytoin (brukes til behandling av epilepsi og hjertearytmier). Effekten av ondansetron kan svekkes.
 • Karbamazepin (brukes til behandling av epilepsi og nervesmerter). Effekten av ondansetron kan svekkes.
 • Rifampicin til behandling av infeksjoner som tuberkulose (TB). Effekten av ondansetron kan svekkes.
 • Antibiotika som erytromycin eller ketokonazol)
 • Antiarytmika (til behandling av ujevn hjerterytme) som amiodaron
 • Betablokkere brukt til å behandle enkelte hjerte- eller øyeproblemer, anspenthet eller forhindre migrene som atenolol eller timolol
 • Tramadol (brukes til behandling av smerte). Den smertestillende effekten av tramadol kan svekkes.
 • Apomorfin (legemiddel som brukes til å behandle Parkinsons sykdom). Kraftig nedgang av blodtrykk og tap av bevissthet ved samtidig bruk av (ondansetron) er rapportert med apomorfin.
 • Legemidler som påvirker hjertet (som haloperidol eller metadon)
 • Legemidler mot kreft (spesielt antracykliner som doxorubicin, daunorubicin eller trastuzumab).
 • SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere) brukt til behandling av depresjon og/eller angst, inkludert fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram
 • SNRI (serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere) brukt til behandling av depresjon og/eller angst, inkludert venlafaksin, duloksetin)
Rådfør deg med lege. Det kan være nødvendig å justere dosen.
Inntak av Ondansetron Accord sammen med mat og drikke
Du kan bruke Ondansetron Accord uavhengig av mat og drikke.
Graviditet, amming og fertilitet:Graviditet:
Du skal ikke bruke Ondansetron Accord i de tre første månedene av graviditeten. Ondansetron Accord kan føre til en liten økning i risikoen for at barnet blir født med leppespalte og/eller ganespalte (åpninger eller spalter i overleppen og/eller ganen). Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Ondansetron Accord dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er en kvinne som kan få barn, kan du bli anbefalt å bruke et effektivt prevensjonsmiddel.
Amming:
Virkestoffet ondansetron i Ondansetron Accord kan gå over i morsmelk. Mødre som får Ondansetron Accord skal derfor ikke amme.
Hvis du ammer, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Ondansetron Accord.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Ondansetron Accord vil ikke påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Ondansetron Accord
Dette legemidlet inneholder 2,5 mmol (eller 57,9 mg) natrium pr. maksimale daglige dose på 32 mg. Dette må tas i betraktning av pasienter med kontrollert natriuminntak.
 
3. Hvordan du bruker Ondansetron Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ondansetron Accord vil normalt administreres av lege eller sykepleier. Dosen som foreskrives for deg vil være avhengig av behandlingen du får.
Forebygging av kvalme eller brekninger fra kjemoterapi eller strålebehandling
Voksne
På dagen med kjemoterapi eller strålebehandling er anbefalt dose for voksne 8 mg gitt ved injeksjon inn i en vene eller muskel rett før behandling, og nye 8 mg 12 timer senere.
Vanlig intravenøs dose for voksne må ikke overstige ikke 8 mg.
Påfølgende dager
 • Etter kjemoterapi vil legemidlet ditt normalt gis via munnen som en 8 mg ondansetron-tablett eller 10 ml (8 mg) ondansetron-mikstur.
 • Peroral dosering kan begynne 12 timer etter siste intravenøse dose, og kan fortsettes i opptil 5 dager.
Hvis det er sannsynlig at den kjemoterapi eller strålebehandling du får vil forårsake alvorlig kvalme og brekninger, kan du eller barnet ditt få mer enn den vanlige dosen med Ondansetron Accord. Legen vil avgjøre dette.
For å forhindre kvalme og oppkast fra kjemoterapi
Barn over 6 måneder og ungdom
Legen vil bestemme dosen basert på barnets vekt eller størrelse (kroppsoverflateareal).
På dagen med kjemoterapi eller strålebehandling
 • Den første dosen gis ved injeksjon inn i en vene, rett før barnets behandling. Etter kjemoterapi vil barnets medisin vanligvis gis gjennom munnen som tabletter eller sirup.
Påfølgende dager kan oral dosering igangsettes 12 timer etter siste intravenøse dose og kan fortsettes i opptil 5 dager.
Forebygging og behandling av postoperativ kvalme og brekninger
Voksne:
 • Vanlig dose for voksne er 4 mg gitt ved injeksjon inn i en vene eller muskel. Til forebygging vil denne bli gitt rett før operasjonen.
Barn:
 • Legen vil fastsette dosen for barn over 1 måned og ungdom. Maksimal dose er 4 mg gitt som en langsom injeksjon inn i en vene. Til forebygging vil denne gis rett før operasjonen.
Pasienter med moderate eller alvorlige leverproblemer
Total daglig dose skal ikke overstige 8 mg.
Hvis du eller barnet ditt fortsetter å oppleve kvalme eller brekninger
Ondasetron Accord skal begynne å virke raskt etter injeksjonen. Hvis du eller barnet ditt fortsetter å oppleve kvalme eller brekninger, må du si fra til lege eller sykepleier.
Dersom du eller barnet ditt tar for mye av Ondansetron Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Din lege eller sykepleier vil gi deg eller barnet ditt Ondasetron Accord, og derfor er det lite sannsynlig at du eller barnet ditt får for mye. Kontakt lege eller sykepleier, dersom du tror du eller barnet ditt har fått for mye eller at det er glemt en dose.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
ALVORLIGE BIVIRKNINGER
Allergiske reaksjoner
Hvis du eller barnet ditt har en allergisk reaksjon, må du kontakte legen eller det medisinske personellet umiddelbart. Tegnene kan inkludere:
 • plutselig pipende pust og smerter eller stramhet i brystet
 • opphovning i øyelokkene, ansiktet, munnen eller tungen
 • hudutslett – røde flekker eller kuler under huden (elveblest) hvor som helst på kroppen
 • kollaps
Mindre alvorlige bivirkninger:

Svært vanlige
(kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)

 • Hodepine

Vanlige
(kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

 • Hetebølger
 • Forstoppelse
 • Endring i resultater fra leverfunksjonstester (hvis du får Ondansetron Accord injisert med et legemiddel kalt cisplatin, hvis ikke er denne bivirkningen mindre vanlig)
 • Irritasjon og rødhet på injeksjonsstedet

Mindre vanlige
(kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

 • Anfall eller kramper
 • Uvanlige kroppsbevegelser eller risting
 • Uregelmessige hjerteslag
 • Brystsmerter
 • Lavt blodtrykk, som kan gjøre at du føler deg svak eller svimmel
 • Hikke

Sjeldne
(kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)

 • Følelse av svimmelhet eller ørhet
 • Tåkesyn
 • Hjerterytmeforstyrrelse (som av og til forårsaker plutselig tap av bevissthet)

Svært sjeldne
(kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)

 • Nedsatt syn eller midlertidig synstap som vanligvis gjenopprettes i løpet av 20 minutter.

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ondansetron Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoensom er angitt på flasken eller esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevar ampuller i ytteremballasjen for å beskytte mot lys
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at det er skade på beholderen eller partikler / krystaller er synlige.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ondansetron Accord:
Virkestoffet i Ondansetron Accord er ondansetron (som hydrokloriddihydrat).
1 ml oppløsning til injeksjon og infusjon inneholder 2 mg ondansetron (som ondansetron hydrokloriddihydrat)
Hver ampulle på 2ml inneholder 4mg ondansetron (som ondansetron hydrokloriddihydrat). Hver ampulle på 4ml inneholder 8mg ondansetron (som ondansetron hydrokloriddihydrat).
Andre innholdsstoffer er sitronsyre monohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, natriumhydroksid og/eller saltsyre til pH-justering og vann til injeksjonsvæske.
Hvordan Ondansetron Accord ser ut og innholdet i pakningen:
Ondansetron Accord er en klar, fargeløs oppløsning til injeksjon og infusjon, fylt på en klar glassampulle/ rav glassampuller.
Ondansetron Accord 2 mg/ml er tilgjengelig i pakninger som inneholder 5 X 2 ml og 5 X 4 ml ampuller og også tilgjengelig i 10 X 2 ml og 10 X 4 ml ampuller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.10.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Bruksanvisning:
Til intravenøs injeksjon eller intramuskulær injeksjon eller intravenøs infusjon etter fortynning. Forskrivere som har til hensikt å bruke ondansetron til forebygging av forsinket kvalme og brekninger i forbindelse med kjemoterapi eller strålebehandling hos voksne, ungdom eller barn må rette seg etter kurant praksis og relevante retningslinjer.
Kvalme og brekninger indusert av kjemoterapi eller strålebehandling:
Voksne: Det emetogene potensialet av kreftbehandling varierer i henhold til hvilken dosering og hvilke kombinasjoner av kjemoterapi og strålebehandling som brukes. Administrasjonsvei og dose av ondansetron bør være fleksibel i doseringsområdet 8-32 mg/dag og bestemmes som vist nedenfor.
Emetogen kjemoterapi og strålebehandling:
Ondansetron kan administreres enten rektalt, peroralt (tabletter eller sirup), intravenøst eller intramuskulær administrasjon.
For de fleste pasienter som får emetogen kjemoterapi eller strålebehandling, skal ondansetron 8 mg administreres som en langsom intravenøs injeksjon (i løpet av minst 30 sekunder) eller intramuskulær injeksjon umiddelbart før behandling, etterfulgt av 8 mg peroralt hver 12. time.
For å beskytte mot forsinket eller forlenget emese etter de første 24 timer, skal peroral eller rektal behandling med ondansetron fortsette i opptil 5 dager etter en behandlingskur.
Høyemetogen kjemoterapi: For pasienter som får høyemetogen kjemoterapi, f. eks. høye doser med cisplatin, kan ondansetron gis enten peroralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært. Ondansetron har vist seg å ha samme effekt de første 24 timer av kjemoterapi ved alle følgende doseregimer:
 • En enkeltdose på 8 mg ved langsom intravenøs injeksjon (i løpet av minst 30 sekunder) eller intramuskulær injeksjon umiddelbart før kjemoterapi.
 • En dose på 8 mg ved langsom intravenøs injeksjon (i løpet av minst 30 sekunder) eller intramuskulære doser på 8 mg med 2-4 timers mellomrom, eller ved en konstant infusjon på 1 mg/time i opptil 24 timer.
 • En maksimal intravenøs startdose på 16 mg fortynnet i 50-100 ml saltløsning eller annen kompatibel infusjonsvæske (se pkt. 6.6) og infundert i løpet av minst 15 minutter umiddelbart før kjemoterapi. Startdosen av ondansetron kan etterfølges av to ytterligere 8 mg intravenøse doser (i løpet av minst 30 sekunder) eller intramuskulære doser med fire timers mellomrom.
 • Valg av doseringsregime gjøres på grunnlag av kurens emetiske potensiale.
En enkeltdose på mer enn 16 mg må ikke gis grunnet doseavhengig økning av risikoen for QT- forlengelse (se avsnitt 4.4, 4.8 og 5.1 i preparatomtalen).
Effekten av ondansetron ved høyemetogen kjemoterapi kan forsterkes ved å legge til en enkel intravenøs 20 mg dose av deksametason natriumfosfat administrert før kjemoterapibehandling.
For å beskytte mot forsinket eller forlenget emese etter de første 24 timer kan peroral eller rektal behandling med ondansetron fortsette i opptil 5 dager etter en behandlingskur.
Pediatrisk populasjon:
Kjemoterapi-indusert kvalme og brekninger (CINV) hos barn ≥ 6 måneder og ungdom:
Dosen for kjemoterapi-indusert kvalme og brekninger (CINV) kan beregnes på grunnlag av kroppsoverflate (BSA) eller vekt – se nedenfor.
Dosering ved kroppsoverflate (BSA):
Ondansetron skal administreres umiddelbart før kjemoterapi som en enkel intravenøs dose på 5 mg/m2. Den intravenøse enkeltdosen må ikke overskride 8 mg. Peroral dosering kan begynne 12 timer senere og kan fortsette i opptil 5 dager. (Se tabell i preparatomtalen).
Total dose i løpet av 24 timer (gitt som oppdelte doser) må ikke overskride voksen dose på 32 mg.
Dosering ved kroppsvekt:
Vektbasert dosering fører til høyere totale doser sammenlignet med dosering basert på kroppsvekt (BSA). Ondansetron skal administreres umiddelbart før kjemoterapi som en enkel intravenøs dose på 0,15 mg/kg. Intravenøs enkeltdose må ikke overskride 8 mg. To ytterligere intravenøse doser kan gis med 4-timers mellomrom. Peroral dosering kan begynne 12 timer senere og kan fortsette i opptil 5 dager. (Se preparatomtalen for ytterligere opplysninger).
Ondansetron Accord skal fortynnes i 5 % glukose eller 0,9 % natriumklorid eller annen kompatibel infusjonsvæske (se pkt. 6.6) og infunderes intravenøst i ikke mindre enn 15 minutter
Det foreligger ingen data fra kontrollerte kliniske undersøkelser om bruk av Ondansetron Accord til forebygging av kjemoterapi-indusert forsinket eller forlenget kvalme og brekninger (CINV) . Det foreligger ingen data fra kontrollerte kliniske undersøkelser om bruk av Ondansetron Accord ved kvalme og brekninger indusert av strålebehandling hos barn.
Postoperativ kvalme og brekninger (PONV):
Voksne: For å forebygge postoperativ kvalme og brekninger kan ondansetron administreres peroralt eller ved intravenøs eller intramuskulær injeksjon.
Ved induksjon av anestesi kan en enkeltdose ondansetron på 4 mg administreres som intramuskulær eller langsom intravenøs injeksjon.
En enkeltdose på 4 mg gitt som intramuskulær eller langsom intravenøs injeksjon anbefales til behandling av etablert postoperativ kvalme og brekninger.
Barn (over 1 måned og ungdom).
Peroral formulering:
Det er ikke utført studier om bruk av peroralt administrert ondansetron til forebygging av postoperativ kvalme og brekninger; langsom intravenøs injeksjon anbefales til dette formål.
Injeksjon:
Til forebygging av postoperativ kvalme og brekninger hos pediatriske pasienter som har kirurgiske inngrep under full narkose kan en enkeltdose med ondansetron administreres ved langsom intravenøs injeksjon (ikke under 30 sekunder) ved en dose på 0,1 mg/kg opptil maksimalt 4 mg enten før, under eller etter induksjon av anestesi. Til behandling av postoperativ kvalme og oppkast etter operasjon i pediatriske pasienter, etter å ha utført inngrepet under generell anestesi, kan det gis en enkelt dose ondansetron ved langsom intravenøs injeksjon (ikke mindre enn 30 sekunder) i en dose på 0,1 mg/kg opp til maksimalt 4 m. Det foreligger ingen data om bruk av Ondansetron Accord til behandling av postoperative brekninger hos barn under 2 år.
Eldre: Det er begrenset erfaring med bruk av ondansetron til forebygging og behandling av postoperativ kvalme og brekninger hos eldre. Ondansetron tolereres imidlertid godt hos pasienter over 65 år som får kjemoterapi.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon: Ingen endring av daglig dose, doseringsfrekvens eller administrasjonsvei er nødvendig.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon: Clearance av ondansetron er signifikant redusert, og halveringstid i serum signifikant forlenget hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Hos slike pasienter bør en total daglig dose på 8 mg ikke overskrides, og parenteral eller peroral administrasjon er derfor anbefalt.
Pasienter med langsom metabolisme av spartein/debrisoquin: Halveringstiden til ondansetron er ikke endret hos pasienter klassifisert med langsom metabolisme av spartein og debrisoquin. Gjentatt dosering hos slike pasienter vil derfor ikke gi andre eksponeringsnivåer enn hos den generelle populasjonen, og ingen endring i daglig dosering eller doseringsfrekvens er nødvendig.
Inkompatibilitet:
Oppløsningen må ikke autoklaveres.
Ondansetron Accord skal kun administreres med følgende anbefalte infusjonsoppløsninger: Natriumklorid 9 mg/ml
Glukose 50 mg/ml
Mannitol 100 mg/ml Ringer-oppløsning
Kaliumklorid 3 mg/ml + natriumklorid 9 mg/ml Kaliumklorid 3 mg/ml + glukose 50 mg/ml
Stabilitet av Ondansetron Accord etter fortynning med anbefalte infusjonsvæsker er dokumentert i konsentrasjoner på 0,016 mg/ml og 0,64 mg/ml.
Kun klare, fargeløse oppløsninger skal brukes. Fortynnet oppløsning skal oppbevares beskyttet mot lys.
Holdbarhet og oppbevaring
Uåpnet 3 år
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevar ampuller i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Injeksjon
Legemidlet skal brukes umiddelbart etter første åpning. Infusjon
Etter fortynning med anbefalte tynningsmidler er kjemisk og fysisk stabilitet dokumentert i 7 dager ved
25 °C og 2 – 8 °C.
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er det brukerens ansvar å sørge for riktig oppbevaringstid og oppbevaringsforhold før bruk. Oppbevaringstiden må normalt ikke overstige 24 timer ved 2 – 8 °C med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte, aseptiske forhold.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emetogen: Noe som fremkalle brekninger.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.