Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Omacor 1000 mg kapsler, myke

Omega-3-syreetylestere 90

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Omacor er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Omacor
 3. Hvordan du bruker Omacor
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Omacor
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Omacor er og hva det brukes mot
Omacor myke kapsler inneholder en renset, oppkonsentrert blanding av flerumettede omega-3 fettsyreetylestere.
Omacor myke kapsler brukes:
 • alene eller sammen med kolesterolsenkende legemidler for å senke forhøyede mengder av fettstoffer (triglyserider) i blodet når diett alene ikke gir god nok effekt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Omacor
Bruk ikke Omacor:
 • dersom du er allergisk overfor fiskeolje, soya eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis noe av dette gjelder for deg, ikke ta dette legemidlet, men snakk med legen din.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Omacor. Informer legen din dersom:
 • du skal gjennomgå, eller nylig har gjennomgått et større kirurgisk inngrep
 • du nylig har vært utsatt for et traume
 • du har nyreproblemer
 • du har leverproblemer. Legen din vil overvåke en eventuell påvirkning av Omacor på leveren ved hjelp av blodprøver
 • du er allergisk mot fisk
Barn
Barn bør ikke bruke dette legemidlet.
Andre legemidler og Omacor
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du tar blodfortynnende legemiddel (Marevan) kan det være behov for å kontrollere og justere dosen hvis du samtidig skal bruke Omacor. Dette gjelder også hvis doseringen endres eller du skal slutte å bruke Omacor.
Inntak av Omacor sammen med mat og drikke
Det anbefales at kapslene tas i forbindelse med måltid for å unngå problemer med magen (oppstøt med fiske-smak eller -lukt, kvalme, luft i magen, diaré eller forstoppelse).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Omacor bør ikke brukes under graviditet og amming, hvis ikke legen har bestemt at det er absolutt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Omacor inneholder soyaolje
Omacor inneholder soyaolje. Dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya må du ikke bruke dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Omacor
Bruk alltid Omacor slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Kapselen skal tas med et lite glass vann
 • Kapselen bør tas i forbindelse med et måltid for å unngå problemer med magen
 • Legen bestemmer hvor lenge du skal ta dette legemidlet
Den vanlige dosen er:
Anbefalt startdose er 2-4 kapsler daglig. Hvis virkningen ikke er tilstrekkelig kan legen din øke dosen til 6 kapsler daglig. En daglig dose på 4 kapsler eller mer bør deles i to daglige doser.
Dersom du har glemt å ta Omacor:
Hvis du har glemt å ta en dose, kan du ta en dose når du husker det, med mindre det er nesten tid for å ta den neste, vanlige dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose (dobbel dose av hva som er anbefalt av legen) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Omacor
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 pasienter):
 • mageproblemer (inkludert oppblåst mage, magesmerter, forstoppelse, diare, fordøyelsesplager (dyspepsi), luft i magen, raping, sure oppstøt, kvalme eller oppkast
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 pasienter):
 • høyt blodsukkernivå (hyperglykemi)
 • urinsyregikt
 • svimmelhet
 • smaksforstyrrelser
 • hodepine
 • lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • neseblødning
 • blod i avføringen (gastrointestial blødning)
 • utslett
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 til 10 av 10 000 pasienter):
 • allergiske reaksjoner (hypersensitivitet)
 • kløende utslett (elveblest eller urtikaria)
 • leverplager med endringer i resultater av visse blodprøver
Andre bivirkninger som har oppstått hos svært få mennesker og med ukjent frekvens:
 • kløe
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Omacor
Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk ikke Omacor etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Kapslene skal ikke fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Omacor
 • Virkestoffet er 1 g Omega-3-syreetylestere 90 som inneholder 840 mg eikosapentaensyre (EPA) etylester (460 mg) og dokosaheksaensyre (DHA) etylester (380 mg).
 • Hjelpestoffer er: alfa-tokoferol (E307) (antioksidant), gelatin, glyserol, renset vann, triglyserider av middels kjedelengde, lecitin (soya) (E322).
Det myke kapselskallet er laget av gelatin fra storfe, glyserol og renset vann.
Hvordan Omacor ser ut og innholdet i pakningen
Omacor er en gjennomskinnelig avlang, myk kapsel som inneholder en lys gul klar olje.
Omacor myke kapsler selges i hvite polyetylenbokser á 98 kapsler. Boksene er anbruddsikret.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
BASF AS
Postboks 420
1327 Lysaker
Tilvirker
BASF AS
Framnesveien 41
3222 Sandefjord
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet kan henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Tlf: +47 22 53 48 50
E-post: omega3@basf.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 01.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).