Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter

Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter

baricitinib

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Olumiant er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Olumiant
 3. Hvordan du bruker Olumiant
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Olumiant
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Olumiant er og hva det brukes mot
Olumiant inneholder virkestoffer baricitinib. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles Janus-kinasehemmere, som reduserer betennelse.
Olumiant brukes til å behandle voksne med moderat til alvorlig leddgikt (revmatoid artritt), en betennelsessykdom i leddene, dersom tidligere behandling ikke hadde god nok virkning eller ikke ble tolerert. Olumiant kan brukes alene eller sammen med andre legemidler som metotreksat.
Olumiant virker ved å redusere aktiviteten til et enzym i kroppen som kalles «Janus-kinase», som er involvert i betennelse. Ved å redusere aktiviteten til dette enzymet, bidrar Olumiant til å redusere smerte, stivhet og hevelse i leddene dine, tretthet, og bidrar til å forsinke skade av benvev og brusk i leddene. Disse effektene kan hjelpe deg med å utføre normale dagligdagse aktiviteter, og forbedrer dermed den helserelaterte livskvaliteten hos pasienter med revmatoid artritt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Olumiant
Bruk ikke Olumiant:
 • dersom du er allergisk overfor baricitinib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid eller tror du kan være gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før og under behandling med Olumiant dersom du:
 • har en infeksjon eller hvis du ofte får infeksjoner. Si fra til legen din hvis du får symptomer som feber, sår, føler deg mer trett enn vanlig eller tannproblemer, da disse kan være tegn på infeksjon. Olumiant kan nedsette kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, og kan forverre en eksisterende infeksjon eller øke sjansen for at du får en ny infeksjon
 • har eller tidligere har hatt tuberkulose. Det kan være nødvendig med prøver for å sjekke deg for tuberkulose før du får Olumiant. Si fra til legen din dersom du får vedvarende hoste, feber, nattesvette og vekttap under behandling med Olumiant, da disse kan være tegn på tuberkulose
 • har hatt en herpesinfeksjon (helvetesild), fordi Olumiant kan gjøre at den kommer tilbake. Si ifra til legen din hvis du får smertefullt hudutslett med blemmer under behandling med Olumiant. Dette kan være tegn på helvetesild
 • har eller tidligere har hatt hepatitt B eller C
 • skal få en vaksine. Du skal ikke få visse (levende) vaksiner mens du bruker Olumiant
 • har kreft, siden legen vil måtte bestemme om du fortsatt kan få Olumiant
 • har dårlig leverfunksjon
 • tidligere har hatt blodpropp i årer i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (pulmonal emboli). Snakk med legen din dersom du får smertefull hevelse i ben, brystsmerter eller kortpustethet, ettersom dette kan være tegn på blodpropp i årer.Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger:
 • tetthet i brystet
 • piping i brystet
 • alvorlig ørhet og svimmelhet
 • hevelse av leppene, tungen eller svelget
 • elveblest (kløe eller hudutslett)
Det kan være nødvendig med blodprøver før du starter med Olumiant eller mens du tar det, for å se om du har et lavt antall røde blodceller (anemi), hvite blodceller (nøytropeni eller lymfopeni), høyt nivå av kolesterol (fett i blodet) eller høyt nivå av leverenzymer. Dette er for å forsikre om at behandlingen med Olumiant ikke forårsaker problemer.
Barn og ungdom
Olumiant skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år da det ikke finnes informasjon om bruk i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Olumiant
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Før du bruker Olumiant, er det spesielt viktig at du forteller legen din eller apoteket ditt hvis du bruker:
 • probenecid (mot gikt), siden dette legemidlet kan øke nivået av Olumiant i blodet ditt. Hvis du tar probenecid, er den anbefalte dosen av Olumiant 2 mg én gang daglig
 • et injiserbart legemiddel mot revmatisme
 • legemidler som brukes til å kontrollere kroppens immunrespons, som azatioprin, takrolimus eller ciklosporin
 • andre legemidler som tilhører gruppen Janus-kinasehemmere, som ruxolitinib
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal bruke et sikkert prevensjonsmiddel for å forhindre å bli gravid under behandling med Olumiant, og i minst én uke etter den siste behandlingen med Olumiant. Du må fortelle legen din hvis du blir gravid, da Olumiant ikke skal brukes under graviditet.
Du skal ikke bruke Olumiant mens du ammer, siden det ikke er kjent om dette legemidlet skilles ut i morsmelk. Du og legen din bør bestemme om du skal amme eller bruke Olumiant. Du skal ikke gjøre begge deler.
Kjøring og bruk av maskiner
Olumiant har ingen påvirkning på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Olumiant
Behandling skal startes av en lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av leddgikt (revmatoid artritt). Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 4 mg én gang daglig. Legen din kan gi deg en lavere dose på 2 mg én gang daglig, spesielt hvis du er over 75 år eller hvis du har en økt risiko for infeksjoner. Hvis legemidlet virker bra, kan legen din bestemme at dosen kan reduseres.
Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, er den anbefalte dosen av Olumiant 2 mg én gang daglig.
Olumiant er til peroral bruk. Du skal svelge tabletten med et glass vann.
Du kan ta tablettene enten med eller uten mat. For å hjelpe deg å huske å ta Olumiant, kan det gjøre det enklere å ta den til samme tid hver dag.
Dersom du tar for mye av Olumiant
Dersom du tar for mye av Olumiant, kontakt legen din. Du kan oppleve noen av bivirkningene beskrevet i avsnitt 4.
Dersom du har glemt å ta Olumiant
 • Hvis du glemmer en dose, ta den så snart du husker det.
 • Hvis du glemmer dosen din en hel dag, hopp over den glemte dosen og ta kun en enkelt dose som vanlig neste dag.
 • Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Olumiant
Ikke avbryt behandlingen med Olumiant med mindre legen din ber deg gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Infeksjoner som helvetesild, som kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
Kontakt legen din eller oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du opplever følgende symptomer, som kan være tegn på helvetesild (herpes zoster):
 • smertefullt hudutslett med blemmer og feber
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • hals- og neseinfeksjoner
 • høyt nivå av fett (kolesterol) i blodet), påvist med blodprøve
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • forkjølelsessår (herpes simplex)
 • infeksjon som gir magebesvær eller diaré (gastroenteritt)
 • urinveisinfeksjon
 • lungebetennelse (pneumoni)
 • høyt antall blodplater (celler som er involvert i blodkoagulasjon), påvist med blodprøve
 • en følelse av uvelhet i magen (kvalme)
 • høyt nivå av leverenzymer, påvist med blodprøve
 • utslett
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • lavt antall hvite blodceller (nøytrofile), påvist med blodprøve
 • økning av et enzym kalt kreatinkinase, påvist med blodprøve
 • høyt nivå av fett (triglyserider) i blodet, påvist med blodprøve
 • kviser (akne)
 • vektøkning
 • hevelse i ansiktet
 • elveblest
 • blodpropp i årer i lungene
 • blodpropp i årer i bena eller bekkenet, kalt dyp venetrombose (DVT)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Olumiant
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteren og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Olumiant
 • Virkestoff er baricitinib. Hver tablett inneholder 2 eller 4 mg baricitinib.
 • Andre innholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, mannitol, rødt jernoksid (E 172), lecitin (soya) (E 322), makrogol, poly(vinylalkohol), talkum og titandioksid (E 171).
Hvordan Olumiant ser ut og innholdet i pakningen
Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter er lyserosa, avlange tabletter, med «Lilly» på én side og «2» på den andre.
Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter er mellomrosa, runde tabletter, med «Lilly» på én side og «4» på den andre.
Tablettene er avrundede og har innsunket felt på hver side for å hjelpe deg med å plukke dem opp.
Olumiant 2 mg og 4 mg er tilgjengelig i blisterpakninger med 14, 28, 35, 56, 84 og 98 tabletter i kalenderpakninger, og 28 × 1 og 84 × 1 tabletter i perforerte endoseblisterpakninger. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ, Utrecht, Nederland.
Tilvirker: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spania.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: November 2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.www.olumiant.eu
 
Vennligst fjern denne delen av pakningsvedlegget og ha den med deg.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dvt (dyp venetrombose): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

pulmonal emboli (lungeemboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.