Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Olmesartan medoxomil Krka 10 mg filmdrasjerte tabletter

Olmesartan medoxomil Krka 20 mg filmdrasjerte tabletter

Olmesartan medoxomil Krka 40 mg filmdrasjerte tabletter

Olmesartanmedoksomil (olmesartanum medoxomilum)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Olmesartan medoxomil Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Olmesartan medoxomil Krka
 3. Hvordan du bruker Olmesartan medoxomil Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Olmesartan medoxomil Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Olmesartan medoxomil Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Olmesartan medoxomil Krka tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-antagonister. De senker blodtrykket ved å få blodårene til å slappe av.
Olmesartan medoxomil Krka brukes til behandling av høyt blodtrykk (også kjent som hypertensjon) hos voksne og hos barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Høyt blodtrykk kan skade blodårer i organer som hjerte, nyrer, hjerne og øyne. I noen tilfeller kan dette føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Vanligvis har høyt blodtrykk ingen symptomer. Det er viktig å få sjekket blodtrykket ditt for å hindre at skader oppstår.
Høyt blodtrykk kan kontrolleres med legemidler som Olmesartan medoxomil Krka tabletter. Legen din har sannsynligvis også anbefalt at du foretar noen livsstilsendringer for å bidra til å senke blodtrykket ditt (for eksempel vektreduksjon, slutte å røyke, redusere alkoholmengden og redusere saltmengden i kosten). Legen din kan også ha anbefalt regelmessig trening, som gåing eller svømming. Det er viktig å følge disse rådene fra legen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Olmesartan medoxomil Krka
Bruk ikke Olmesartan medoxomil Krka
 • dersom du er allergisk overfor olmesartanmedoksomil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også best å unngå Olmesartan medoxomil Krka tidlig i graviditeten - se avsnitt om graviditet).
 • dersom du har gulning av huden og øynene (gulsott) eller problemer med drenering av galle fra galleblæren (galleveisblokkering, f.eks. gallesteiner).
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Olmesartan medoxomil Krka.
Informere legen din dersom du tar følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
 • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har nyreproblemer relatert til diabetes
 • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket ditt og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet “Bruk ikke Olmesartan medoxomil Krka”.
Informer legen din hvis du har noen av følgende helseproblemer:
 • Nyreproblemer
 • Leversykdom
 • Hjertesvikt eller problemer med hjerteklaffene eller hjertemuskelen
 • Kraftig oppkast, diaré eller behandling med høye doser av vanndrivende tabletter (diuretika) eller hvis du står på en saltfattig diett
 • Økt kaliummengde i blodet
 • Problemer med binyrene
Kontakt lege dersom du får diaré som er alvorlig, vedvarende og medfører betydelig vekttap. Legen kan vurdere symptomene dine og bestemme hvordan blodtrykksmedisineringen din skal fortsette.
Som med alle legemidler som reduserer blodtrykket, kan et kraftig blodtrykksfall medføre hjerteinfarkt eller slag hos pasienter med blodforsyningsforstyrrelser i hjerte eller hjerne. Legen din vil derfor sjekke blodtrykket ditt nøye.
Du må informere legen din dersom du tror at du er (eller tror du kan komme til å bli) gravid. Olmesartan medoxomil Krka er ikke anbefalt tidlig i graviditeten, og må ikke benyttes hvis du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av graviditeten (se avsnitt 2 “Graviditet og amming”).
Mørkhudede pasienter
Som andre tilsvarende legemidler har Olmesartan medoxomil Krka noe mindre blodtrykkssenkende effekt hos mørkhudede pasienter.
Eldre
Hvis du er over 65 år og legen din velger å øke din dose av olmesartanmedoksomil til 40 mg daglig, må legen sjekke blodtrykket ditt regelmessig for å sikre at det ikke blir for lavt.
Barn og ungdom
Studier med Olmesartan medoxomil Krka har blitt utført hos barn og ungdom. For ytterligere informasjon, snakk med legen din. Olmesartan medoxomil Krka er ikke anbefalt til barn fra 1 til 6 år og bør ikke gis til barn under 1 år, da det ikke finnes erfaring med bruk.
Andre legemidler og Olmesartan medoxomil Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke noen av følgende legemidler:
 • Andre blodtrykkssenkende legemidler, da virkningen av Olmesartan medoxomil Krka kan øke.
  Legen kan behøve å endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
  Hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene “Bruk ikke Olmesartan medoxomil Krka” og “Advarsler og forsiktighetsregler”).
 • Kaliumtilskudd, en salterstatning som inneholder kalium, vanndrivende tabletter (diuretika) eller heparin (til fortynning av blodet). Bruk av disse legemidlene samtidig med Olmesartan medoxomil Krka kan øke kaliummengden i blodet ditt.
 • Litium (et legemiddel som brukes til å behandle humørsvingninger og visse typer depresjon) brukt samtidig med Olmesartan medoxomil Krka kan øke litiums toksisitet. Hvis du må ta litium, vil legen din måle litiummengden i blodet ditt.
 • Betennelsesdempende legemidler (Ikke-steroide antiinflammatoriske midler; NSAID) (legemidler som brukes til å lindre smerter, hevelse og andre betennelsessymptomer, inkludert leddgikt) brukt samtidig med Olmesartan medoxomil Krka kan øke faren for nyresvikt og virkningen av Olmesartan medoxomil Krka kan reduseres av NSAID.
 • Kolesevelamhydroklorid, et legemiddel som senker kolesterolnivået i blodet, da virkningen av Olmesartan medoxomil Krka kan reduseres. Legen din kan anbefale at du tar Olmesartan medoxomil Krka minst 4 timer før kolesevelamhydroklorid.
 • Visse syrenøytraliserende legemidler (antacida), som brukes mot fordøyelsesbesvær, da virkningen av Olmesartan medoxomil Krka kan reduseres litt.
Inntak av Olmesartan medoxomil Krka sammen med mat og drikke
Olmesartan medoxomil Krka kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må informere legen din dersom du tror at du er (eller tror du kan komme til å bli) gravid. Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte med Olmesartan medoxomil Krka før du blir gravid, eller så snart du vet at du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Olmesartan medoxomil Krka. Olmesartan medoxomil Krka er ikke anbefalt tidlig i graviditeten, og må ikke benyttes hvis du er mer enn 3 måneder gravid, siden det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Olmesartan medoxomil Krka er ikke anbefalt hos mødre som ammer, og legen din vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, særlig hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan føle deg trett eller svimmel under behandling av høyt blodtrykk. Ikke kjør eller bruk maskiner før symptomene går over hvis du opplever dette. Rådfør deg med legen din.
Olmesartan medoxomil Krka inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose (en sukkertype). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Olmesartan medoxomil Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte startdosen er én 10 mg tablett én gang daglig. Hvis blodtrykket ditt ikke kommer under kontroll, kan imidlertid legen din velge å øke dosen til 20 mg eller 40 mg én gang daglig, eller foreskrive tilleggsmedisiner.
Barn og ungdom fra 6 til 18 år.
Den anbefalte startdosen er 10 mg én gang daglig. Hvis blodtrykket til pasienten ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen velge å øke dosen til 20 eller 40 mg én gang daglig. Hos barn med kroppsvekt under 35 kg vil ikke dosen økes til mer enn 20 mg én gang daglig.
Hos pasienter med lett til moderat nyresykdom skal dosen ikke være over 20 mg én gang daglig.
Tablettene kan tas med eller uten mat. Svelg tablettene med tilstrekkelig mengde vann (f.eks. ett glass). Hvis mulig, ta den daglige dosen til samme tid hver dag, f.eks. til frokosten.
Dersom du tar for mye av Olmesartan medoxomil Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Olmesartan medoxomil Krka
Dersom du har glemt å ta en dose, ta din normale dose neste dag som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Olmesartan medoxomil Krka
Det er viktig å fortsette å ta Olmesartan medoxomil Krka med mindre legen din ber deg avbryte behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis de oppstår, er de ofte milde og krever ikke at behandlingen avbrytes.
Selv om ikke mange får dem, kan følgende to bivirkninger være alvorlige:
I sjeldne tilfeller (kan ramme inntil 1 av 1000 personer) er følgende allergiske reaksjoner, som kan ramme hele kroppen, rapportert:
Hevelse i ansikt, munn og/eller strupehode sammen med kløe og utslett kan oppstå ved behandling med Olmesartan medoxomil Krka. Hvis dette skjer, skal du slutte å ta Olmesartan medoxomil Krka, og kontakte lege omgående.
I sjeldne tilfeller (men litt oftere hos eldre personer) kan Olmesartan medoxomil Krka gi for stort blodtrykksfall hos utsatte individer eller som følge av en allergisk reaksjon. Dette kan gi kraftig svimmelhet eller besvimelse. Hvis dette skjer, skal du slutte å ta Olmesartan medoxomil Krka, kontakte lege omgående og legge deg ned.
Dette er andre hittil kjente bivirkninger av Olmesartan medoxomil Krka:Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Svimmelhet, hodepine, kvalme, fordøyelsesbesvær, diaré, magesmerter, mage-tarmkatarr (gastroenteritt), tretthet, sår hals, rennende eller tett nese, bronkitt, influensalignende symptomer, hoste, smerter, smerter i bryst, rygg, ben eller ledd, urinveisinfeksjon, hovne ankler, ben, føtter, hender eller armer, blod i urinen.
Det er også sett følgende endringer i blodprøvesvar:
Økt fettnivå (hypertriglyseridemi), økt urinsyrenivå (hyperurikemi), økt urinstoff i blod, økte verdier i lever- og muskelfunksjonsprøver.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Raskt innsettende allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen og forårsake pustevansker samt raskt blodtrykksfall, som også kan medføre besvimelse (anafylaktiske reaksjoner), kraftig svimmelhet (vertigo), oppkast, kraftløshet, diffust ubehag, muskelsmerter, utslett, allergisk hudutslett, kløe, hudforandringer (eksantem), klumper i huden, angina (smerter eller ubehagelig følelse i brystet).
I blodprøver er det sett redusert antall blodplater (trombocytopeni).
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
Energimangel, muskelkramper, nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt.
Det er også sett endringer i blodprøvesvar. Disse omfatter økt kaliumnivå (hyperkalemi) og økt nivå av stoffer relatert til nyrefunksjon.
Barn og ungdom
Hos barn er bivirkningene tilsvarende de som er rapportert hos voksne. Svimmelhet og hodepine er imidlertid sett oftere hos barn, og neseblødning er en vanlig bivirkning kun sett hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Olmesartan medoxomil Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Olmesartan medoxomil Krka
 • Virkestoff er olmesartanmedoksomil.
  Hver Olmesartan medoxomil Krka 10 mg filmdrasjert tablett inneholder 10 mg olmesartanmedoksomil.
  Hver Olmesartan medoxomil Krka 20 mg filmdrasjert tablett inneholder 20 mg olmesartanmedoksomil.
  Hver Olmesartan medoxomil Krka 40 mg filmdrasjert tablett inneholder 40 mg olmesartanmedoksomil.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, lavsubstituert hydroksypropylcellulose og magnesiumstearat i tablettkjernen og titandioksid, talkum, makrogol 3000 og polyvinylalkohol i filmdrasjeringen.
Hvordan Olmesartan medoxomil Krka ser ut og innholdet i pakningen
Filmdrasjerte tabletter på 10 mg er hvite, runde, delvis bikonvekse filmdrasjerte tabletter, preget med “S1” på den ene siden av tabletten, tablettdiameter: 6,5 mm, tykkelse 2,4 mm‑3,4 mm.
Filmdrasjerte tabletter på 20 mg: Hvite, runde, delvis bikonvekse filmdrasjerte tabletter, preget med “S2” på den ene siden av tabletten, tablettdiameter: 8 mm, tykkelse 3,4 mm‑4,5 mm.
Filmdrasjerte tabletter på 40 mg: Hvite, runde, delvis bikonvekse filmdrasjerte tabletter, preget med “S3” på den ene siden av tabletten; tablettdimensjon: 13 × 8 mm, tykkelse 4,3 mm‑5,5 mm.
Olmesartan medoxomil Krka 10 mg, 20 mg og 40 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i esker med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 filmdrasjerte tabletter i blistere og i tablettbokser med 100 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia
Lokal representant
KRKA Sverige AB
Göta Ark 175
118 72 Stockholm
Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia
eller
TAD Pharma GmbH,
Heinz-Lohmann-Straße 5
27472 Cuxhaven
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.09.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.