Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Olanzapine Teva 5 mg smeltetablett

Olanzapine Teva 10 mg smeltetablett

Olanzapine Teva 15 mg smeltetablett

Olanzapine Teva 20 mg smeltetablett

olanzapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Olanzapine Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Olanzapine Teva
 3. Hvordan du bruker Olanzapine Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Olanzapine Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Olanzapine Teva er og hva det brukes mot
Olanzapine Teva inneholder virkestoffet olanzapin. Olanzapine Teva tilhører en gruppe medisiner som kalles antipsykotika og som brukes for å behandle følgende tilstander:
 • Schizofreni, en sykdom med symptomer som at man hører, ser eller føler ting som ikke eksisterer, vrangforestillinger, ualminnelig mistenksomhet og tilbaketrukkenhet. Personer med denne sykdommen kan også føle seg deprimerte, engstelige eller anspente.
 • Moderate til alvorlige maniske anfall, en tilstand med symptomer på oppstemthet eller eufori.
Det er vist at Olanzapine Teva forebygger tilbakefall av disse symptomene hos pasienter med bipolar lidelse hvor maniske anfall har respondert på olanzapinbehandling.
 
2. Hva du må vite før du bruker Olanzapine Teva
Bruk ikke Olanzapine Teva:
 • dersom du er allergisk overfor olanzapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). En allergisk reaksjon kan arte seg som utslett, kløe, hevelse i ansikt eller lepper eller pustebesvær. Hvis dette skjer deg, skal du kontakte legen din.
 • dersom du tidligere har fått vite at du har øyeproblemer som visse typer glaukom (forhøyet trykk i øyet).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Olanzapine Teva.
 • Bruk av Olanzapine Teva hos eldre demente pasienter anbefales ikke, ettersom det kan gi alvorlige bivirkninger.
 • Denne type legemidler kan forårsake uvanlige bevegelser, dette gjelder spesielt ansikt og tunge. Hvis dette oppstår mens du bruker Olanzapine Teva, skal du kontakte legen din.
 • Ytterst sjeldent gir legemidler av denne typen en kombinasjon av feber, hurtigere pust, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet. Hvis dette forekommer, skal du slutte å ta medisinen og umiddelbart kontakte legen din.
 • Vektøkning er sett hos pasienter som bruker Olanzapine Teva. Du og legen din bør sjekke vekten regelmessig. Vurder henvisning til en ernæringsfysiolog eller hjelp med en diettplan om nødvendig.
 • Høyt blodsukker og høye fettnivåer (triglyserider og kolesterol) er sett hos pasienter som bruker Olanzapine Teva. Legen din bør ta blodprøver for å sjekke blodsukker og visse fettnivåer før du begynner med Olanzapine Teva og regelmessig under behandlingen.
 • Informer legen dersom du eller noen annen i din familie har tidligere hatt blodpropp, fordi legemidler som disse har vært forbundet med dannelse av blodpropper.
Dersom du lider av en av de følgende sykdommene, skal du informere legen din så snart som mulig:
 • Slag eller lite drypp (midlertidige symptomer på slag)
 • Parkinsons sykdom
 • Prostataproblemer
 • Tilstoppet tarm (paralytisk ileus)
 • Lever- eller nyresykdom
 • Blodsykdommer
 • Hjertesykdom
 • Diabetes
 • Kramper
 • Hvis du vet at du kan ha saltmangel som følge av langvarig, alvorlig diaré og oppkast (hatt omgangssyke) eller bruk av diuretika (vanndrivende tabletter).
Dersom du lider av demens, bør du eller din omsorgsperson informere legen din om du har hatt slag eller lite drypp (transitorisk iskemisk anfall (TIA)).
Som en rutinemessig forholdsregel, bør blodtrykket kontrolleres av legen din hvis du er over 65 år.
Barn og ungdom
Olanzapine Teva er ikke beregnet til pasienter under 18 år.
Andre legemidler og Olanzapine Teva:
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du skal kun bruke andre medisiner mens du bruker Olanzapine Teva hvis legen din sier at det er i orden. Du kan komme til å føle deg søvnig dersom du tar Olanzapine Teva samtidig med legemidler mot depresjon eller legemidler som anvendes til behandling av angst eller søvnløshet (beroligende medisin).
Vær spesielt nøye med å fortelle legen din om du bruker:
 • Legemidler mot Parkinsons sykdom
 • Karbamazepin (et antiepileptikum og stemningsstabilisator), fluvoxamin (mot depresjon) eller ciprofloksacin (antibiotikum) – det kan bli nødvendig å endre din Olanzapine Teva-dose.
Inntak av Olanzapine Teva sammen med alkohol
Ikke drikk noen form for alkohol under behandling med Olanzapine Teva fordi det kan gjøre deg døsig hvis det tas sammen med alkohol.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør ikke bli gitt dette legemidlet mens du ammer, ettersom små mengder Olanzapine Teva kan gå over i morsmelk.
Følgende symptomer kan oppstå hos nyfødte hvor mødre har brukt Olanzapine Teva under siste trimester (de siste tre månedene av svangerskapet): skjelving, muskelstivhet og/eller svakhet,
søvnighet, agitasjon, pusteproblemer og problemer med å fødeinntak. Får barnet ditt noen av disse symptomene kan det være nødvendig å kontakte lege.
Kjøring og bruk av maskiner:
Det er en risiko for å føle seg døsig når du bruker Olanzapine Teva. Hvis dette oppstår, må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Informer legen din om dette.
Olanzapine Teva inneholder laktose, sukrose og aspartam
Dette legemidlet inneholder laktose og sukrose. Hvis du har blitt fortalt av legen din at du har intoleranse for noen sukkerarter, kontakt legen din før du begynner å bruke denne medisinen.
Dette legemidlet inneholder 2,25 mg/4,5 mg/6,75 mg/9 mg aspartam i hver 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg smeltetablett., Aspartam er en fenylalaninkilde. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminiosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
 
3. Hvordan du bruker Olanzapine Teva
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil fortelle deg hvor mange Olanzapine Teva tabletter du skal ta, og hvor lenge du skal fortsette å bruke dem. Daglig dose av Olanzapine Teva er mellom 5 mg og 20 mg. Ta kontakt med legen din dersom symptomene dine kommer tilbake, men du må ikke slutte å ta Olanzapine Teva uten at legen din har gitt beskjed om det.
Du bør ta Olanzapine Teva tablettene èn gang daglig i følge legens anvisning. Forsøk å ta tablettene til samme tid hver dag. Det spiller ingen rolle om du tar tablettene med eller uten mat. Olanzapine Teva smeltetabletter er til oral bruk.
Olanzapine Teva tablettene kan lett brekke, du bør derfor være forsiktig når du tar i tablettene. Du skal ikke ta på tablettene med våte hender, fordi tablettene lett kan gå i stykker. Putt tabletten i munnen.
Den vil løses opp i munnen din med en gang slik at du lett kan svelge den.
Du kan også legge tabletten i et fullt glass eller kopp med vann, appelsinjuice, eplejuice, melk eller kaffe og røre rundt. Med noen drikkevarer kan blandingen forandre farge og muligens bli uklar. Drikk den med det samme.
Dersom du tar for mye av Olanzapine Teva:
Pasienter som har tatt mer Olanzapine Teva enn de skulle, har merket følgende symptomer: raske hjerteslag, opprørthet/aggressivitet, problemer med å snakke, uvanlige bevegelser (spesielt i ansikt og tunge) og redusert bevissthetsnivå. Andre symptomer kan være: Akutt forvirring, krampeanfall (epilepsi), koma, en kombinasjon av feber, hurtigere pust, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet, sakte pust, innånding, høyt blodtrykk eller lavt blodtrykk, unormal hjerterytme. Kontakt legen din eller sykehus med en gang hvis du opplever noen av symptomene ovenfor. Vis tablettpakningen til legen.
Dersom du har glemt å ta Olanzapine Teva
Ta medisinen så fort du husker det. Du må ikke ta to doser på èn dag.
Dersom du avbryter behandlingen med Olanzapine Teva
Du skal ikke slutte å ta tablettene selv om du føler deg bedre. Det er viktig at du fortsetter å ta Olanzapine Teva så lenge legen din ber deg om det.
Hvis du slutter brått med Olanzapine Teva, kan symptomer som, svetting, søvnløshet, skjelving, uro, kvalme og oppkast forekomme. Legen din kan foreslå å redusere dosen gradvis før du slutter med behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Informer legen omgående hvis du har:
 • Uvanlige bevegelser (en vanlig bivirkning som kan ramme opptil 1 av 10 personer) hovedsakelig i
  ansikt eller tunge.
 • Boldpropper i venene (en mindre vanlig bivirkning som kan ramme opptil 1 av 100 personer), spesielt i leggene (symptomer omfatter hevelse, smerte og rødhet i leggen), som kan passere gjennom blodårene til lungene og forårsake brystsmerter og pustevanskeligheter. Oppsøk lege straks hvis du merker noen av disse symptomene.
 • En kombinasjon av feber, hurtig pust, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet (frekvensen av denne bivirkningen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).
Svært vanlige bivirkninger (som kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer) omfatter vektøkning, søvnighet og økning av prolaktininnhold i blodet. Noen mennesker kan føle seg svimle eller besvime (med lav hjerterytme) i starten av behandlingen, spesielt når de reiser seg fra liggende eller sittende stilling. Dette vil som regel gå over av seg selv, men om det ikke forsvinner, skal du snakke med legen din.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) omfatter nivåendringer av enkelte blodceller, sirkulerende fettstoffer og tidlig i behandlingen midlertidig økning i leverenzymer, forhøyet blodsukker og urinsukker, økning i nivåer av urinsyre og kreatinkinase i blodet, øket sultfølelse, svimmelhet, rastløshet, skjelving, uvanlige bevegelser (dyskinesier), forstoppelse, tørrhet i munnen, utslett, følelse av svakhet, ekstrem tretthet, vannansamling som fører til hevelse i hender, ankler eller føtter, feber, leddsmerter og seksualproblemer som nedsatt sexlyst hos menn og kvinner eller ereksjonsproblemer hos menn.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 100 personer) omfatter overfølsomhet (f.eks hevelse i munn og hals, kløe og utslett), diabetes eller forverring av diabetes, av og til forbundet med ketoacidose (ketoner i blod og urin) eller koma, kramper, vanligvis i tilfeller med tidligere krampeanfall (epilepsi), muskelstivhet eller rykninger (inkludert øyebevegelser), rastløse bein, problemer med å snakke, stamming, langsom hjerterytme, følsomhet for sollys, neseblødning, oppblåst mage, sikling, hukommelsestap eller glemsomhet, urinlekkasje, manglende evne til å urinere, hårtap, fravær eller mindre menstruasjonsperioder og endringer i brystene hos menn eller kvinner slik som unormal produksjon av brystmelk eller unormal vekst.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) omfatter senket normal kroppstemperatur, unormal hjerterytme, plutselig, uforklarlig død, betennelse i bukspyttkjertelen som forårsaker alvorlig magesmerte, feber og sykdom, leverlidelse som viser seg som gulfarging av huden og de hvite deler av øyet, muskel-lidelse i form av uforklarlig verking og smerte og forlenget og/eller smertefull ereksjon
Enkelte pasienter har opplevd alvorlige hudreaksjoner og forandringer i blodbildet, et syndrom som kalles for DRESS. DRESS innledes av influensa-liknende symptomer med et utslett i ansiktet og så til et mer omfattende utslett, høy kroppstemperatur, forstørrede lymfeknuter, økte leverenzymnivåer sett i blodprøver og en økning av en type hvite blodceller (eosinofili).
Ved bruk av olanzapin kan eldre demente pasienter være utsatt for hjerneslag, lungebetennelse, urininkontinens, fall, ekstrem tretthet, synshallusinasjoner, forhøyet kroppstemperatur, rødhet i huden og problemer med å gå. Enkelte dødsfall er rapportert i denne gruppen.
Hos pasienter med Parkinsons sykdom kan Olanzapine Teva forverre symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Olanzapine Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Olanzapine Teva
Virkestoffet er olanzapin.
Hver Olanzapine Teva 5 mg smeltetablett inneholder 5 mg virkestoff. Hver Olanzapine Teva 10 mg smeltetablett inneholder 10 mg virkestoff. Hver Olanzapine Teva 15 mg smeltetablett inneholder 15 mg virkestoff. Hver Olanzapine Teva 20 mg smeltetablett inneholder 20 mg virkestoff.
Andre innholdsstoffer er: mannitol, aspartam (E951), magnesiumstearat, krysspovidon type B, laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose, sitronsmak [smakstilsetninger, maltodekstrin, sukrose, gummi arabicum (E414), glyceryltriacetat (E1518) og alfatokoferol (E307)].
Hvordan Olanzapine Teva ser ut og innholdet i pakningen
Smeltetablett er det tekniske navnet for en tablett som løser seg i munnen din med en gang, slik at du lett kan svelge den.
Olanzapine Teva 5 mg smeltetablett er en gul, rund, bikonveks tablett, 8 mm i diameter. Olanzapine Teva 10 mg smeltetablett er en gul, rund, bikonveks tablett, 10 mm i diameter. Olanzapine Teva 15 mg smeltetablett er en gul, rund, bikonveks tablett, 11 mm i diameter. Olanzapine Teva 20 mg smeltetablett er en gul, rund, bikonveks tablett, 12 mm i diameter.
Olanzapine Teva 5 mg, 10 mg og 15 mg smeltetabletter er tilgjengelige i pakninger med 28, 30, 35,
50, 56, 70 eller 98 tabletter.
Olanzapine Teva 20 mg smeltetabletter er tilgjengelig i pakninger med 28, 30, 35, 56, 70 eller 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva B.V.
Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederland
Tilvirker
Teva Pharmaceutical Works
Pallagi út 13
4042 Debrecen Ungarn
TEVA PHARMA S.L.U.
Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4
50.016 Zaragoza Spania
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Storbritannia
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren Tyskland
Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem Nederland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet.
Teva Sweden AB Sverige
Tlf: +46 42121100
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiepileptikum (antiepileptika): Legemiddel mot epilepsi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.