Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Oftagel 2,5 mg/g øyegel i endosebeholder

karbomer 974P

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oftagel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oftagel
 3. Hvordan du bruker oftagel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oftagel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Oftagel er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Oftagel er en erstatning for tårevæske og inneholder et smøremiddel som heter karbomer 974P.
Det er en øyegel som brukes ved symptomer på tørre øyne (slik som såre, sviende, irriterte eller tørre øyne) fordi øynene ikke produserer nok tårevæske.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Oftagel
Bruk ikke Oftagel øyegel
 • dersom du er allergisk overfor karbomer eller noen av de andre innholdsstoffene dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forholdsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Oftagel
 • dersom tilstanden forverres eller ikke forbedrer seg etter du har startet behandling med Oftagel: Kontakt legen din.
 • MÅ IKKE INJISERES, MÅ IKKE SVELGES.
Barn og ungdom inntil 18 år gamle:
Sikkerheten og effekten av Oftagel hos barn og ungdom i doser anbefalt for voksne har blitt etablert gjennom klinisk erfaring, men ingen kliniske studier er tilgjengelige.
Andre legemidler og Oftagel
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du må bruke annen øyemedisin under behandlingen med Oftagel: bruk først den andre øyemedisinen, vent så i 15 minutter før du bruker Oftagel.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Han/hun vil avgjøre om du kan bruke Oftagel.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Synet kan bli uklart en kort stund etter at du har brukt Oftagel. Du må vente til synet har blitt normalt igjen før du kjører bil eller bruker maskiner.
 
3. Hvordan du bruker oftagel
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen av Oftagel er 1 dråpe i hvert øye som må behandles, opp til 4 ganger om dagen.
Barn og ungdom inntil 18 år:
Sikkerheten og effekten av Oftagel hos barn og ungdom i doser anbefalt for voksne har blitt etablert gjennom klinisk erfaring, men ingen kliniske studier er tilgjengelige.
Bruksanvisning:
Vask hendene før du åpner endosebeholderen.
Påse at det er gel i spissen på beholderen. Riv av klaffen for å åpne beholderen. Bøy hodet bakover og se i taket.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Trekk ned det nederste øyelokket til du får en liten “lomme”.
 2. Vend endosebeholderen opp-ned. Trykk på beholderen til det faller en dråpe ned i “lommen”.
 3. Slipp det nederste øyelokket og blunk noen ganger.
 4. Gjenta trinn 1 til 3 for det andre øyet hvis det også skal behandles. En endosebeholder rekker til behandling av begge øyne.
For å unngå infeksjon må du unngå at spissen på endosebeholderen berører øyet, omkringliggende vev eller andre steder.
Kast endosebeholderen etter bruk. Må ikke brukes igjen.
Dersom du tar for mye av Oftagel:
Det er ikke farlig å ta flere dråper Oftagel enn anbefalt.
Generelt ved overdosering av legemidler: Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13
00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Oftagel:
Dersom du har glemt å ta en dose av Oftagel, fortsetter du med neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din:
 • dersom tilstanden forverres eller ikke har forbedret seg etter å ha startet behandling med Oftagel.
Rådfør deg med legen hvis du får noen av følgende bivirkninger like etter at du har påført øyegelen og du er urolig:
 • kortvarig uklart syn
 • mild, kortvarig stikking eller sviing i øyet.
Ovennevnte bivirkninger er vanlige, men det varierer hvor mange som får det.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Oftagel
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten til endosebeholderen og posen etter EXP og esken etter Utl. dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar endosebeholderne i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
Kast den åpnede endosebeholderen med gjenværende løsning rett etter bruk. Må ikke brukes igjen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Oftagel
 • Virkestoff er karbomer 974 P 2,5 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Oftagel ser ut og innholdet i pakningen
Oftagel er en gulaktig og halvgjennomskinnelig (opaliserende) gel i en endosebeholder. Hver endosebeholder inneholder 0,5 g øyegel. Pakningen inneholder 10, 20, 30 eller 60 endosebeholdere.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finland
Tilvirker:
LABORATOIRES UNITHER
ESPACE INDUSTRIEL NORD
151 RUE ANDRE DUROUCHEZ – BP 28028
80084 AMIENS CEDEX 2 FRANKRIKE
eller
LABORATOIRE UNITHER
ZI DE LA GUERIE
50211 COUTANCES CEDEX FRANKRIKE
eller
SANTEN OY
KELLOPORTINKATU 1
33100 TAMPERE FINLAND
Dette legemiddelet er autorisert i medlemslandene i EØS under følgende navn:
Frankrike, Spania, Italia og Portugal SICCAFLUID
Nederland: SICCAFLUID UNIDOSE
Island og Norge: OFTAGEL
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.