Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nutriflex Omega Peri infusjonsvæske, emulsjon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nutriflex Omega Peri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nutriflex Omega Peri
 3. Hvordan du bruker Nutriflex Omega Peri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nutriflex Omega Peri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Nutriflex Omega Peri er og hva det brukes mot
Nutriflex Omega Peri inneholder væsker og stoffer som kalles aminosyrer, elektrolytter og fettsyrer, som er nødvendige for at kroppen skal vokse eller bli frisk. Det inneholder også kalorier i form av karbohydrater og fett.
Nutriflex Omega Peri brukes til voksne.
Du får Nutriflex Omega Peri når du ikke kan spise mat på vanlig måte. Det er mange situasjoner der dette kan være tilfellet, f.eks. når du skal bli frisk etter operasjon, skader eller forbrenninger, eller når kroppen din ikke er i stand til å ta opp mat fra magen eller tarmen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Nutriflex Omega Peri
Bruk ikke Nutriflex Omega Peri
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene, egg, peanøtter, soyabønner eller fisk eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dette legemidlet skal ikke brukes til nyfødte, spedbarn og småbarn under 2 år.
Du skal heller ikke bruke Nutriflex Omega Peri dersom du har noe av følgende:
 • livstruende problemer med blodsirkulasjonen, som problemer som kan oppstå hvis du er i en tilstand med kollaps eller sjokk
 • hjerteinfarkt eller slag
 • alvorlig nedsatt evne til levring av blodet, blødningsrisiko (alvorlige blodlevringsforstyrrelser, økt blødningstendens)
 • blokkering av blodårer pga. blodpropper eller fett (embolisme)
 • alvorlig leversvikt
 • nedsatt tilførsel av galle (hindret galleutskillelse fra leveren)
 • alvorlig nyresvikt uten nyreerstatningsbehandling
 • forstyrrelser i saltbalansen i kroppen
 • for lite eller for mye væske i kroppen
 • vann i lungene (lungeødem)
 • alvorlig hjertesvikt
 • visse stoffskiftesykdommer, slik som
  • for mye fett i blodet
  • medfødt sykdom som berører stoffskiftet (omsetningen) av aminosyrer i kroppen
  • unormalt høyt blodsukker som det er nødvendig å gi mer enn 6 enheter insulin per time for å kontrollere
  • unormalt stoffskifte som kan oppstå etter operasjoner eller skader
  • koma av ukjent årsak
  • utilstrekkelig oksygentilførsel til vev
  • unormalt høye syrenivåer i blodet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Nutriflex Omega Peri.
Informer legen din dersom:
 • du har problemer med hjerte, lever eller nyrer
 • du har visse former for stoffskiftesykdommer, slik som diabetes (sukkersyke), unormale mengder fett i blodet og forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalanse eller syre-basebalanse.
Når du får dette legemidlet vil du få tett oppfølging for å oppdage tidlige tegn på allergiske reaksjoner (som feber, skjelving, utslett eller kortpustethet).
Videre oppfølging og tester, slik som forskjellige undersøkelser av blodprøver, vil utføres for å være sikker på at kroppen din håndterer tilført ernæring på riktig måte.
Helsepersonellet kan også gjøre tiltak for å sikre at ditt behov for væske og elektrolytter blir dekket. Du kan få ytterligere ernæring i tillegg til Nutriflex Omega Peri, slik at alle dine behov dekkes.
Barn
Sikkerhet og effekt hos barn over 2 år er ennå ikke klarlagt. Data er ikke tilgjengelig.
Dette legemidlet skal ikke gis til nyfødte, spedbarn og småbarn under 2 år.
Andre legemidler og Nutriflex Omega Peri
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Nutriflex Omega Peri og andre legemidler kan påvirke hverandres effekt. Informer lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker eller får behandling med noen av følgende legemidler:
 • insulin
 • heparin
 • legemidler som hindrer uønsket levring av blodet, f.eks. warfarin eller andre såkalte kumarinderivater
 • legemidler som fremmer urinutskillelsen (diuretika)
 • legemidler til behandling av høyt blodtrykk eller hjerteproblemer (ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister)
 • legemidler som brukes ved transplantasjon av organer, slik som ciklosporin og takrolimus
 • legemidler som brukes til behandling av betennelser (kortikosteroider)
 • hormonpreparater som påvirker væskebalansen (adrenokortikotropt hormon (ACTH))
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis du er gravid vil du kun bli behandlet med dette legemidlet dersom legen anser det som strengt nødvendig for at du skal bli frisk. Det foreligger ingen data på bruk av Nutriflex Omega Peri hos gravide kvinner.
Kvinner som får parenteral ernæring (næringstilførsel utenom mage-tarmkanalen) bør ikke amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet gis vanligvis til pasienter som ikke er i bevegelse, som f.eks. er på sykehus eller medisinsk klinikk. Dette utelukker at pasientene kjører bil eller bruker maskiner. Legemidlet i seg selv har imidlertid ingen effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Nutriflex Omega Peri
Dette legemidlet gis ved intravenøs infusjon (drypp), det vil si via en tynn slange direkte inn i en blodåre. Dette legemidlet kan gis via en av de små (perifere) eller store (sentrale) blodårene. Anbefalt infusjonsvarighet for en pose med parenteral ernæring er maksimalt 24 timer.
Legen vil avgjøre hvor mye du har behov for av dette legemidlet og hvor lenge du må behandles.
Bruk av Nutriflex Omega Peri hos barn og ungdom
Sikkerhet og effekt hos barn over 2 år er ennå ikke klarlagt. Data er ikke tilgjengelig.
Dette legemidlet skal ikke gis til nyfødte, spedbarn og småbarn under 2 år.
Dersom du tar for mye av Nutriflex Omega Peri
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har fått for mye av dette legemidlet kan du få såkalt ”overload”-syndrom med følgende symptomer:
 • for mye væske i kroppen og elektrolyttforstyrrelser
 • vann i lungene (lungeødem)
 • tap av aminosyrer gjennom urinen og forstyrrelser i aminosyrebalansen
 • oppkast, kvalme
 • skjelving
 • høyt blodsukker
 • glukose (sukker) i urinen
 • væskemangel
 • mye mer konsentrert blod enn vanlig (hyperosmolalitet)
 • nedsatt eller tap av bevissthet pga. ekstremt høyt blodsukker
 • forstørret lever (hepatomegali) med eller uten gulsott (ikterus)
 • forstørret milt (splenomegali)
 • fettavleiring i indre organer
 • unormale verdier i leverfunksjonstester
 • nedsatt antall røde blodceller (anemi)
 • nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni)
 • nedsatt antall blodplater (trombocytopeni)
 • økt antall umodne røde blodceller (reticulocytose)
 • ødeleggelse av blodceller (hemolyse)
 • blødning eller tendens til blødning
 • nedsatt evne til levring av blodet (som kan sees som endret blødningstid, koagulasjonstid, protrombintid osv.)
 • feber
 • store mengder fett i blodet
 • tap av bevissthet
Infusjonen må stoppes umiddelbart dersom noen av disse symptomene oppstår.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan være alvorlige. Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende bivirkningene. Han/hun vil da stoppe behandlingen med dette legemidlet:
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • allergiske reaksjoner, f.eks. hudreaksjoner, kortpustethet, hevelser i lepper, munn og svelg, pustevansker
Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • irritasjon eller betennelse i blodårer (flebitt, tromboflebitt)
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • kvalme, oppkast, manglende matlyst
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • blodet har lettere for å levre seg enn vanlig
 • blåaktig misfarging av huden
 • kortpustethet
 • hodepine
 • rødming
 • rødhet i huden (erytem)
 • svetting
 • frysninger
 • kuldefølelse
 • feber
 • døsighet
 • smerter i brystet, ryggen, skjelettet eller korsryggen
 • redusert eller økt blodtrykk
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • unormalt store mengder fett eller sukker i blodet
 • store mengder sure forbindelser i blodet
 • For mye fett kan føre til såkalt ”fat-overload”-syndrom. For mer informasjon om dette, se ”Dersom du tar for mye av Nutriflex Omega Peri ” i avsnitt 3. Symptomene forsvinner vanligvis når infusjonen stoppes.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni)
 • nedsatt antall blodplater (trombocytopeni)
 • nedsatt tilførsel av galle (kolestase)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Nutriflex Omega Peri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke fryses. Dersom innholdet har vært frosset skal posen kastes.
Oppbevar posen i den beskyttende ytterposen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nutriflex Omega Peri
Virkestoffene i den bruksferdige blandingen er:

fra øvre kammer (glukoseoppløsning)

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Glukosemonohydrat

70,40 g

88,00 g

132,0 g

176,0 g

tilsvarende glukose

64,00 g

80,00 g

120,0 g

160,0 g

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

0,936 g

1,170 g

1,755 g

2,340 g

Sinkacetatdihydrat

5,280 mg

6,600 mg

9,900 mg

13,20 mg

fra midtre kammer (fettemulsjon)

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Triglyserider av medium kjedelengde

20,00 g

25,00 g

37,50 g

50,00 g

Soyaolje, renset

16,00 g

20,00 g

30,00 g

40,00 g

Omega-3-syretriglyserider

4,000 g

5,000 g

7,500 g

10,00 g

fra nedre kammer
(aminosyreoppløsning)

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Isoleucin

1,872 g

2,340 g

3,510 g

4,680 g

Leucin

2,504 g

3,130 g

4,695 g

6,260 g

Lysinhydroklorid

2,272 g

2,840 g

4,260 g

5,680 g

tilsvarende lysin

1,818 g

2,273 g

3,410 g

4,546 g

Metionin

1,568 g

1,960 g

2,940 g

3,920 g

Fenylalanin

2,808 g

3,510 g

5,265 g

7,020 g

Treonin

1,456 g

1,820 g

2,730 g

3,640 g

Tryptofan

0,456 g

0,570 g

0,855 g

1,140 g

Valin

2,080 g

2,600 g

3,900 g

5,200 g

Arginin

2,160 g

2,700 g

4,050 g

5,400 g

Histidinhydrokloridmonohydrat

1,352 g

1,690 g

2,535 g

3,380 g

tilsvarende histidin

1,000 g

1,251 g

1,876 g

2,502 g

Alanin

3,880 g

4,850 g

7,275 g

9,700 g

Aspartinsyre

1,200 g

1,500 g

2,250 g

3,000 g

Glutaminsyre

2,800 g

3,500 g

5,250 g

7,000 g

Glysin

1,320 g

1,650 g

2,475 g

3,300 g

Prolin

2,720 g

3,400 g

5,100 g

6,800 g

Serin

2,400 g

3,000 g

4,500 g

6,000 g

Natriumhydroksid

0,640 g

0,800 g

1,200 g

1,600 g

Natriumklorid

0,865 g

1,081 g

1,622 g

2,162 g

Natriumacetattrihydrat

0,435 g

0,544 g

0,816 g

1,088 g

Kaliumacetat

2,354 g

2,943 g

4,415 g

5,886 g

Magnesiumacetattetrahydrat

0,515 g

0,644 g

0,966 g

1,288 g

Kalsiumkloriddihydrat

0,353 g

0,441 g

0,662 g

0,882 g

Elektrolytter [mmol]

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Natrium

40

50

75

100

Kalium

24

30

45

60

Magnesium

2,4

3,0

4,5

6,0

Kalsium

2,4

3,0

4,5

6,0

Sink

0,024

0,03

0,045

0,06

Klorid

38

48

72

96

Acetat

32

40

60

80

Fosfat

6,0

7,5

11,25

15,0

 

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Aminosyreinnhold [g]

32

40

60

80

Nitrogeninnhold [g]

4,6

5,7

8,6

11,4

Karbohydratinnhold [g]

64

80

120

160

Lipidinnhold [g]

40

50

75

100

 

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Energi i form av lipider [kJ (kcal)]

1590 (380)

1990 (475)

2985 (715)

3980 (950)

Energi i form av karbohydrater [kJ (kcal)]

1075 (255)

1340 (320)

2010 (480)

2680 (640)

Energi i form av aminosyrer [kJ (kcal)]

535 (130)

670 (160)

1005 (240)

1340 (320)

Energi ikke-protein [kJ (kcal)]

2665 (635)

3330 (795)

4995 (1195)

6660 (1590)

Total energi [kJ (kcal)]

3200 (765)

4000 (955)

6000 (1435)

8000 (1910)

 

Osmolalitet

950
mosmol/kg

950
mosmol/kg

950
mosmol/kg

950
mosmol/kg

Teoretisk osmolaritet

840
mosmol/liter

840
mosmol/liter

840
mosmol/liter

840
mosmol/liter

pH

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

Andre innholdsstoffer er sitronsyremonohydrat (til pH-justering), lecitin fra egg, glyserol, natriumoleat, helracemisk alfa-tokoferol, natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Nutriflex Omega Peri ser ut og innholdet i pakningen
Bruksferdig preparat er en infusjonsvæske, emulsjon, dvs. at det gis gjennom en tynn slange inn i en blodåre.
Nutriflex Omega Peri leveres i fleksible flerkammerposer som inneholder:
 • 1250 ml (500 ml aminosyreoppløsning + 250 ml fettemulsjon + 500 ml glukoseoppløsning)
 • 1875 ml (750 ml aminosyreoppløsning + 375 ml fettemulsjon + 750 ml glukoseoppløsning)
 • 2500 ml (1000 ml aminosyreoppløsning + 500 ml fettemulsjon + 1000 ml glukoseoppløsning)
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur A: Flerkammerposen er pakket i en beskyttende ytterpose. Mellom posen og ytterposen er det plassert en oksygenabsorbent og en oksygenindikator. Posen med oksygenabsorbent er laget av inert materiale som inneholder jernhydroksid.
Figur B: Det øvre kammeret inneholder en glukoseoppløsning, det midtre kammeret inneholder fettemulsjon og det nedre kammeret inneholder en aminosyreoppløsning.
Glukoseoppløsningen og aminosyreoppløsningen er klare og fargeløse til stråfargede oppløsninger. Fettemulsjonen er melkehvit.
Det øvre og det midtre kammeret kan kobles sammen med det nedre kammeret ved å åpne de sveisede forseglingene.
Hver posestørrelse leveres i esker med 5 poser.
Pakningsstørrelser: 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml og 5 x 2500 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tlf.: +49-5661-71-0
Faks: +49-5661-71-4567
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.11.2017
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Det er ingen spesielle forholdsregler for destruksjon.
Preparater for parenteral ernæring skal inspiseres visuelt med hensyn til skade, misfarging og ustabil emulsjon før bruk.
Ikke bruk poser som er skadet. Ytterposen, den indre posen og den sveisede forseglingen mellom kamrene skal være intakte. Skal bare brukes hvis aminosyre- og glukoseoppløsningene er klare og fargeløse til stråfargede, og fettemulsjonen er homogen med melkehvitt utseende. Skal ikke brukes hvis oppløsningene inneholder utfellinger.
Skal ikke brukes hvis emulsjonen er misfarget eller viser tegn på faseseparasjon (oljedråper, oljelag) etter blanding av innholdet i de tre kamrene. Avslutt infusjonen umiddelbart ved misfarging av emulsjonen eller tegn på faseseparasjon.
Fargen på oksygenindikatoren (figur A) skal sjekkes før ytterposen åpnes. Skal ikke brukes hvis oksygenindikatoren er rosa. Skal bare brukes hvis oksygenindikatoren er gul.
Tilberedning av ferdig emulsjon
Prinsipper for aseptisk teknikk må følges nøye.
Åpning: Riv opp ytterposen ved å dra i rivekantene (figur 1). Ta posen ut av den beskyttende ytterposen. Kast ytterpose, oksygenindikator og oksygenabsorbent.
Inspiser den indre posen visuelt for lekkasjer. Poser som lekker skal kastes, da sterilitet ikke kan garanteres.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
For å åpne og blande kamrene sekvensielt, rull posen med begge hender, og begynn med å åpne den sveisede forseglingen som skiller det øvre kammeret (glukose) og det nedre kammeret (aminosyrer) (figur 2a). Fortsett deretter å presse, slik at den sveisede forseglingen som skiller det midtre kammeret (lipider) og det nedre kammeret åpnes (figur 2b).
Tilsettinger
Etter at aluminiumsforseglingen er fjernet (figur 3), kan forlikelige tilsettinger tilføres via tilsettingsporten (figur 4).
Nutriflex Omega Peri kan blandes med følgende tilsettinger opptil de øvre konsentrasjonsgrensene eller maksimal mengde tilsetting etter blanding, som er spesifisert nedenfor. De ferdige blandingene er stabile i 7 dager ved 2-8ºC og i ytterligere 2 dager ved 25ºC.
 • Elektrolytter: Det må tas hensyn til elektrolyttene som allerede er tilstede i posen. Stabilitet er vist for en total mengde på opptil 200 mmol/liter natrium + kalium (totalt), 9,6 mmol/liter magnesium og 6,4 mmol/liter kalsium i blandingen av de tre oppløsningene.
 • Fosfat: Stabilitet er vist for en maksimal konsentrasjon på opptil 20 mmol/liter for uorganisk fosfat.
 • Alanylglutamin: Opptil 24 g/liter.
 • Sporstoffer og vitaminer: Stabilitet er vist med kommersielt tilgjengelige oppløsninger med flere sporstoffer og multivitaminer, opptil standarddose anbefalt av respektiv produsent av mikroernæringsformuleringen.
Detaljert informasjon om tilsettingene nevnt ovenfor og tilsvarende holdbarhet for slike blandinger kan fås på forespørsel fra produsenten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Bland innholdet i posen grundig (figur 5) og inspiser blandingen visuelt (figur 6). Emulsjonen skal ikke vise tegn på faseseparasjon.
Blandingen er en melkehvit, homogen olje-i-vann-emulsjon.
Klargjøring for infusjon
Emulsjonen skal alltid ha romtemperatur før infusjonen igangsettes.
Fjern aluminiumsfolien fra infusjonsporten (figur 7) og fest den til infusjonssettet (figur 8). Bruk et ikke-ventilert infusjonssett eller steng luftinntaket på et ventilert sett. Heng posen på et infusjonsstativ (figur 9) og utfør infusjonen ved bruk av standard infusjonsteknikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Kun til engangsbruk. Beholder og ubrukt innhold skal kastes etter bruk.
Delvis brukte beholdere skal ikke kobles til på nytt.
Dersom filtre benyttes, må disse være lipidpermeable (porestørrelse ≥ 1,2 mikrometer).
Holdbarhet etter fjerning av den beskyttende ytterposen og etter blanding av innholdet i posen
Kjemisk og fysiokjemisk stabilitet under bruk av blandingen med aminosyrer, glukose og fett er vist i 7 dager ved 2-8ºC og i ytterligere 2 dager ved 25ºC.
Holdbarhet etter blanding med forlikelige tilsettinger
Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes umiddelbart etter blanding med tilsettinger. Dersom det ikke brukes umiddelbart etter blanding med tilsettinger, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før administrering.
Etter anbrudd (tilkobling av infusjonssett i infusjonsporten)
Emulsjonen skal brukes umiddelbart etter at beholderen er anbrutt.
Nutriflex Omega Peri skal ikke blandes med andre legemidler uten at forlikelighet er vist.
Nutriflex Omega Peri skal ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett pga. fare for pseudoagglutinasjon.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

embolisme (embolidannelse): En sykdomstilstand som oppstår av en plutselig tilstopping av blodstrømmen. Tilstoppingen skyldes en dannelse av en embolus som oftest stammer fra en blodpropp dannet et annet sted i blodsirkulasjonen. Embolisme kan også skyldes plakk av kolesterol, bakterieklumper, kreftceller eller injiserte substanser som luftbobler eller uoppløselige partikler som føres med blodet.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hepatomegali (forstørret lever, leverforstørrelse): Forstørret lever. Kan være forårsaket av en rekke forhold, som for eksempel virusinfeksjon, rus, alkoholmisbruk og kreft.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

splenomegali (forstørrelse av milten): Forstørrelse av milten. Milten er en del av lymfesystemet, som er en del av immunsystemet. Milten bryter blant annet ned gamle røde blodceller.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.