Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nicorette 2 mg medisinsk tyggegummi

Nicorette 4 mg medisinsk tyggegummi

nikotin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicorette brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 • Du bør søke profesjonell hjelp hvis du etter 1 år fortsatt har problemer med å holde deg røykfri uten å bruke Nicorette.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicorette
 3. Hvordan du bruker Nicorette
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicorette
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nicorette brukes som hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Ved tygging skjer en langsom frigjøring av nikotin som absorberes i munnhulen. Effekten av Nicorette kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Innholdet av nikotin gir en spesiell smak. Du kan trenge 2-3 dager for å venne deg til denne smaken.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nicorette
Bruk ikke Nicorette:
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du har noen av følgende sykdommer:
 • nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • moderat eller alvorlig leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår
 • betennelse i spiserøret
Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.
Tyggegummien kan i sjeldne tilfeller sette seg fast i tannproteser og forårsake skade på disse.
Nicorette inneholder nikotin og kan derfor være forbundet med en viss tilvenningsfare, men er både mindre skadelig og lettere å avslutte enn røykeavhengighet.
Barn og ungdom
Nicorette tyggegummi skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten anbefaling av helsepersonell.
Andre legemidler og Nicorette
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:
 • teofyllin for behandling av astma
 • takrin for Alzheimers sykdom
 • klozapin for schizofreni
 • ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Røyking hos både kvinner og menn kan medføre problemer med å bli gravid. Det er veldig viktig å slutte å røyke når du er gravid fordi det kan føre til redusert vekst av fosteret, en for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av medisiner som inneholder nikotin. Hvis du ikke klarer dette, bør Nicorette kun brukes etter avtale med helsepersonell som følger deg opp under graviditeten, din lege eller en lege som er spesialisert til å hjelpe de som ønsker å slutte å røyke.
Nicorette bør unngås ved amming siden nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Hvis legen din har anbefalt deg å benytte Nicorette bør tyggegummien brukes rett etter amming, og ikke i løpet av de siste 2 timer før amming.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nicorette inneholder xylitol
Nicorette tyggegummi inneholder xylitol som kan ha en avførende effekt.
Energimengde 2,4 kcal/g xylitol.
 
3. Hvordan du bruker Nicorette
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
2 mg tyggegummi: Kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicorette depotplaster.
4 mg tyggegummi: Brukes alene.
Nicorette tyggegummi benyttes når du vanligvis vil røyke en sigarett, eller hvis røykesug oppstår. Tilstrekkelig antall tyggegummier bør benyttes hver dag. Hvis du vil øke sjansene dine i å lykkes med røykesluttforsøket, er det viktig at du ikke tar for få tyggegummier samt at du bør bruke Nicorette lenge nok slik at du unngår tilbakefall av røykingen. Doseringen er individuell og baseres på den enkelte røykers nikotinavhengighet. Det er også viktig at du er motivert for å slutte å røyke.
Behandling med tyggegummi alene
Doseringen er individuell. Tyggegummien tygges langsomt etter behov. Det er i de fleste tilfellene tilstrekkelig med 8-12 tyggegummi daglig, uansett styrke. Bruk ikke flere enn 24 tyggegummier daglig.
Velg styrken på tyggegummien ut fra hvor nikotinavhengig du er. Dersom du røyker mer enn 20 sigaretter pr. dag eller anser deg for å være sterkt nikotinavhengig, anbefales det å begynne med 4 mg. Styrken 2 mg kan være startdose eller nedtrappingsdose.
Røykeavvenning
Ved røykeavvenning skal du ikke røyke og bruke Nicorette samtidig. Behandlingsvarigheten er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Etter 3 måneder skal du gradvis redusere antall tyggegummier som brukes per dag. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag. Lengre behandlingstid enn 1 år anbefales ikke. I visse tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for ikke å begynne å røyke igjen. Gjenværende tyggegummier bør spares da trang til røyking kan oppstå brått igjen.
Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicorette mellom røykeperioder for å forlenge røykfrie intervaller. Dersom du ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, må du søke profesjonell rådgivning. Forsøk på å slutte å røyke bør gjøres så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, må du søke profesjonell hjelp. Lengre behandlingstid enn 1 år anbefales ikke. I visse tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for ikke å begynne å røyke igjen. Gjenværende tyggegummier bør spares da trang til røyking kan oppstå brått igjen.
Behandling med Nicorette 2 mg tyggegummi i kombinasjon med Nicorette depotplaster
Hvis du har mislykkes med behandling med tyggegummi alene eller du ønsker å redusere den daglige bruk av tyggegummi pga. lokale bivirkninger, kan du bruke Nicorette depotplaster sammen med tyggegummi 2 mg for å lindre røykesuget.
Les nøye gjennom bruksanvisning for Nicorette depotplaster som følger med den pakningen før bruk.
Innledende kombinasjonsbehandling
Ett plaster daglig av styrken 25 mg/16 timer i 8 uker. Plasteret settes på om morgenen og tas av ved sengetid.
Bruk Nicorette 2 mg tyggegummi sammen med Nicorette depotplaster etter følgende anbefalt dosering:
Anbefalt dose er minimum 4 tyggegummier (2 mg) om dagen, og i de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummi pr. dag tilstrekkelig i tillegg til plaster. Bruk ikke mer enn 24 tyggegummi pr. dag.
Etter 8 uker med kombinasjonsbehandling, reduseres dosen gradvis etter ett av de følgende to alternativ:
Nedtrapping – alternativ 1
Etter de første 8 behandlingsukene går du over til Nicorette depotplaster med lavere styrke:
Ett plaster daglig av styrken 15 mg/16 timer i 2 uker, deretter ett plaster daglig av styrken 10 mg/16 timer i 2 uker.
Bruk samtidig like mange 2 mg tyggegummier som ved begynnelsen av behandlingen.
Reduser deretter gradvis antall tyggegummier. Bruk ikke tyggegummier i mer enn totalt 1 år fra behandlingsstart.
Nedtrapping – alternativ 2
Slutt helt med å bruke plaster etter de første 8 behandlingsukene. Reduser gradvis antall 2 mg tyggegummier. Bruk ikke tyggegummier i mer enn 1 år fra behandlingsstart.
Kombinasjonsbehandlingens forløp er tydeliggjort i tabellen under.

KOMBINASJONSBEHANDLING

Innledende behandling

Tidsperiode

Plaster

Tyggegummi 2 mg

De første 8 uker

1 plaster daglig av styrken 25 mg/16 timer

Etter behov. Anbefalt 5-6 tyggegummier daglig, men ikke mer enn 24 tyggegummi daglig.

Nedtrapping - alternativ 1

De neste 2 uker

1 plaster daglig av styrken 15 mg/16 timer

Fortsett å bruke tyggegummi etter behov, men ikke mer enn 24 tyggegummi daglig.

De påfølgende 2 uker

1 plaster daglig av styrken 10 mg/16 timer

Fortsett å bruke tyggegummi etter behov, men ikke mer enn 24 tyggegummi daglig.

Total behandlingstid:
ikke mer enn 1 år

---

Trapp gradvis ned på antall tyggegummier frem til fullstendig avvenning.

Nedtrapping - alternativ 2

Total behandlingstid:
ikke mer enn 1 år

---

Trapp gradvis ned på antall tyggegummier frem til fullstendig avvenning.

Bruksanvisning tyggegummi
Det er viktig med riktig tyggeteknikk. Nicorette skal tygges svært langsomt (10-15 ganger) med pauser (av ca. 1 minutt) hvor tyggegummien får hvile mellom kinnet og gummen før du fortsetter tyggingen.
Slik tygges Nicorette:
Mangler tekstalternativ for bilde
Tygg langsomt og gjenta rutinen når smaken blir for sterk. Etter ca. 30 minutter er nikotinen tygget ut. Tyggegummien skal ikke svelges.
Dersom du tar for mye av Nicorette
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Ved svelging utløses nikotin langsom og ufullstendig, slik at forgiftningsfaren er liten. Symptomer på for høy dose nikotin kan være blekhet, svette, kvalme, svimmelhet, diaré og hodepine. Stopp bruk av tyggegummi i slike tilfeller og fjern plasteret ved samtidig bruk av plasteret.
Nikotindoser som tolereres av røykere under behandling kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos barn, og kan være dødelige. Mistanke om nikotinforgiftning hos barn krever øyeblikkelig hjelp og behandles umiddelbart. Produkter som inneholder nikotin bør ikke oppbevares slik at de kan håndteres eller inntas av barn.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Røykeslutt kan forårsake symptomer som nedstemthet, søvnløshet, irritabilitet, frustrasjon, angst, konsentrasjonsvansker, rastløshet, redusert hjertefrekvens, økt appetitt eller vektøkning, svimmelhet, hoste, forstoppelse, blødende tannkjøtt, munnsår eller betennelse i svelget. I tillegg kan nikotinsug føre til en sterk trang til å røyke.
Tyggegummien kan i prinsippet gi samme bivirkninger som nikotin tilført ved røyking, men mindre markert. Irritasjon i munn og svelg kan oppleves, men de fleste venner seg til dette ved fortsatt bruk. Bivirkningene er hovedsakelig doseavhengige og kan reduseres ved riktig tyggeteknikk.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • Hodepine
 • Hoste, irritasjon i hals
 • Hikke, kvalme
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere):
 • Overfølsomhet
 • Endret smaksans, prikkende hudfornemmelse
 • Fordøyelsesbesvær, luft i magen, magesmerter, oppkast, diaré, munntørrhet, økt spyttsekresjon, betennelse i munnslimhinnen
 • Brennende følelse i munnen, trøtthet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av100 brukere):
 • Hjertebank (en uvanlig følelse av hjerteslagene dine), hurtig puls
 • Rødme, høyt blodtrykk
 • Pustebesvær med pipende lyd ved pusting (bronkospasme), kortpustethet, nesetetthet, nysing, tetthet i halsen eller endring i hvordan stemmen din høres ut
 • Hudutslett (urtikaria) og/eller kløe i huden, økt svetting
 • Unormale drømmer
 • Raping, betennelse i tungen, munnsår, skade på munnslimhinnen, prikkende følelse i munnen
 • Kjevesmerter
 • Slapphet, brystsmerter og ubehag, utilpasshet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av1000 brukere):
 • Svelgebesvær, nummenhet i munnen, brekninger
 • Unormal hjerterytme (atrieflimmer)
Bivirkninger med ukjent frekvens (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Alvorlig allergisk reaksjon som inkluderer hevelse av ansikt og munn (angioødem eller anafylaktiske reaksjoner)
 • Tåkesyn, økt tåreproduksjon
 • Tørr hals, mage-tarm ubehag, smerte i leppene
 • Rødhet i huden (erytem)
 • Muskelømhet i kjeve
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nicorette
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nicorette
 • Virkestoff er nikotinresinat tilsvarende nikotin 2 mg og 4 mg.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er:
  • 2 mg:
   Tyggegummibase (inneholder butylhydroksitoluen E321)
   Sorbitol 161,9 mg
   Sorbitol 70 % 40,5 mg
   Flavour for smoker
   Haverstroo aroma
   Natriumhydrogenkarbonat
   Natriumkarbonat, vannfritt
   Glyserol 85 %
   Talkum
  • 4 mg:
   Tyggegummibase (inneholder butylhydroksitoluen E321)
   Sorbitol 152,3 mg
   Sorbitol 70 % 38,1 mg
   Flavour for smoker
   Haverstroo aroma
   Natriumkarbonat
   Kinolingult (E104)
   Glyserol 85 %
   Talkum
Hvordan Nicorette ser ut og innholdet i pakningen
Nicorette er en kvadratisk tyggegummi med grå-beige farge (2 mg) eller lys gul farge (4 mg).
Pakningsstørrelser: 30, 105 og 210 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige.
Tilvirker:
McNeil AB, Helsingborg, Sverige
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alzheimers sykdom (alzheimers demens): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.