PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Navoban 5 mg kapsler, harde

tropisetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Navoban er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Navoban
 3. Hvordan du bruker Navoban
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Navoban
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Navoban er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navoban brukes ved kvalme og brekninger forårsaket av cellegiftbehandling, både som behandling og som forebyggende medisin. Navoban motvirker kvalme og brekninger ved å forhindre at kroppens signaler for kvalme og brekninger når hjernen.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Navoban
Bruk ikke Navoban
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor tropisetron, andre legemidler av samme type eller et av de andre innholdsstoffene i Navoban.
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon og samtidig har en langsom omsetning av legemidler (på grunn av arvelige forandringer i genene).
 • hvis du er gravid.
Snakk med legen din hvis du tror du kan være allergisk eller gravid.
Vis forsiktighet ved bruk av Navoban
 • hvis du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • hvis du har ukontrollert forhøyet blodtrykk eller rytme- eller ledningsforstyrrelser i hjertet.
 • hvis du bruker visse typer hjertemedisin (antiarrytmika eller betablokkere).
 • Hvis du bruker medisiner som kan medføre et unormalt elektrisk signal i hjertet kalt ”QT- forelengelse”
Bruk av andre legemidler sammen med Navoban
Behandlingen kan påvirkes hvis Navoban tas sammen med visse andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Vær spesielt oppmerksom ved samtidig bruk av legemidler som rifampicin (brukes mot tuberkulose) og fenobarbital og karbamazepin (brukes mot epilepsi), og legemidler som påvirker hjerterytmen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Navoban under graviditet og ved amming.. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Preparatet skal derfor ikke brukes under graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil og utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Navoban kan føre til svimmelhet og tretthet. Forsiktighet bør derfor utvises ved betjening av maskiner og motorkjøretøyer.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Navoban
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Navoban
Bruk alltid Navoban slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er:
Voksne: 5 mg daglig i 6 dager. Første dag gis injeksjon like før cellegiftbehandling startes. Etterfølgende doser gis som 1 kapsel daglig. Kapselen bør tas med vann om morgenen umiddelbart etter at man har stått opp og minst 1 time før matinntak.
Barn: På grunn av foreløpig begrenset erfaring anbefales ikke Navoban til barn.
Dersom du tar for mye Navoban
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Navoban
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den glemte dosen når du kommer på det. Hvis dette skjer mindre enn 4 timer før det er tid for neste dose, hopper du bare over den glemte dosen og fortsetter med det normale doseringsregimet.
Gjentatte svært høye doser av Navoban kan gi hallusinasjoner (dvs. at man hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige). Blodtrykksøkning kan oppstå hvis du har for høyt blodtrykk. Legen din vil følge deg opp nøye, og om nødvendig, behandle symptomene.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Navoban forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige:
Disse bivirkningene er mindre vanlige (forekommer hos mellom 1 og 10 av 1000 pasienter):
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) med kløende utslett og rødhet i huden.
 • Besvimelse, plutselig tap av bevissthet.
Disse bivirkningene er svært sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Kollaps.
 • Hjertestans.
Disse bivirkningene er av ukjent hyppighet:
 • Alvorlige allergiske reaksjoner med pustevansker (pipende pust).
 • Rytmeforstyrrelser i hjertet.
Dersom du opplever noen av disse må du kontakte legen din med en gang.
Andre bivirkninger:
Bivirkningene nevnt under er ofte milde og forbigående.
Disse bivirkningene er svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Hodepine.
 • Forstoppelse.
Disse bivirkningene er vanlige (forekommer hos mellom 1 og 10 av 100 pasienter):
 • Svimmelhet.
 • Magesmerter.
 • Diaré.
 • Tretthet.
Disse bivirkningene er mindre vanlige (forekommer hos mellom 1 og 10 av 1000 pasienter):
 • Lavt blodtrykk.
 • Rødming
 • Kortpustethet.
 • Ubehag i brystet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Navoban
Oppbevares utilgjengelig for barn Oppbevares i romtemperatur.
Bruk ikke Navoban etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Navoban
Virkestoff er: Tropisetron hydroklorid tilsvarende 5 mg tropisetron.
Hjelpestoffer er: Vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, maisstivelse, laktose. Fargestoffer er: Jernoksid, gul (E 172), jernoksid, rød (E 172), titandioksid (E 171).
Hvordan Navoban ser ut og innholdet i pakningen
Hard gelatinkapsel (Nr. 3) med en ugjennomsiktig, gul øvre del med ”NVR” trykt i rødt, og en ugjennomsiktig, hvit nedre del med "EA 5 mg" trykt i rødt.
Blisterpakning inneholdende 5 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsenPRIMIUS LAB LTD
48 Britannia Street, London WC1X9BS, United Kingdom Tilvirker
PRIMIUS LAB LTD,
48 Britannia Street, London WC1X9BS, United Kingdom
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 28.06.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.