Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml oppløsningsvæske til parenteral bruk

natriumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Natriumklorid B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid B. Braun
 3. Hvordan du bruker Natriumklorid B. Braun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid B. Braun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Natriumklorid B. Braun er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er en oppløsning av natriumklorid som gis som en injeksjon.
Det inneholder samme konsentrasjon av natriumklorid som konsentrasjonen av salter i blodet ditt.
Det brukes som oppløsningsmiddel eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker med andre legemidler.
 
2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid B. Braun
Bruk ikke Natriumklorid B. Braun
 • dersom blodet ditt inneholder for mye natrium (hypernatremi) eller klorid (hyperkloremi).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Natriumklorid B. Braun:
 • dersom du har hjertesvikt.
 • dersom du har alvorlig nyresvikt.
 • dersom du har hevelser (ødem).
 • dersom du har opphopning av natrium i kroppen.
 • dersom du har for lite kalium i blodet (hypokalemi).
 • dersom du har en sykdom som gjør at du må begrense inntaket av natrium, f.eks. hjertesvikt, hevelser i kroppen, væskeansamling i lungene, høyt blodtrykk, kramper eller bevisstløshet hos gravide (eklampsi), alvorlig nyresvikt.
 • dersom du bruker legemidler som kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon.
 • dersom du har for høyt syreinnhold i kroppen (metabolske acidoser).
Det kan være nødvendig å kontrollere innholdet av salter i blodet, væskebalansen og syre-basebalansen i kroppen.
Andre legemidler og Natriumklorid B. Braun
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ved samtidig bruk av kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon kan det forekomme opphopning av natrium og klorid i kroppen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Natriumklorid B. Braun kan brukes under graviditet og amming, men fordi dette preparatet brukes til oppløsning eller fortynning av andre legemidler, må det tas hensyn til egenskapene til de andre legemidlene, og lege må derfor rådføres før bruk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Natriumklorid B. Braun
Dette legemidlet vil bli gitt av en lege eller annet helsepersonell.
Legemidlet brukes til tilberedning av injeksjonsvæsker (legemidler som gis ved hjelp av sprøyte).
Mengden som skal brukes bestemmes av legen og avhenger av legemidlet som skal oppløses eller fortynnes.
Dersom du tar for mye av Natriumklorid B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du får for mye av dette legemidlet kan det føre til at kroppen din blir tilført for store mengder væske, natrium eller klorid og at syreinnholdet i kroppen blir for høyt.
I slike tilfeller vil behandlingen med Natriumklorid B. Braun bli stoppet umiddelbart. Du vil i tillegg få vanndrivende legemidler for å øke urinproduksjonen. Elektrolyttnivåene i blodet vil bli kontrollert. Legen vil bestemme videre behandling for å normalisere elektrolyttnivåene, væskebalansen og syre-basebalansen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
For rask injeksjon av høye konsentrasjoner med natriumklorid kan føre til akutt overbelastning av blodomløpet, økt urinutskillelse, for høyt syreinnhold i blodet og diaré. For høyt innhold av natrium og klorid i blodet kan forekomme.
Det er økt fare for overbelastning av blodomløpet ved hjerte- og nyresvikt.
Dersom den ferdige injeksjonsvæsken har en høy konsentrasjon av natriumklorid og den gis utenom blodåren, kan dette føre til irritasjoner og betennelser i blodårens vegger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid B. Braun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Hetteglass, 10 ml og 20 ml: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Hetteglass, 50 ml og 100 ml og plastampuller: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Skal brukes innen ett døgn etter anbrudd. Plastampulle som er anbrutt skal brukes umiddelbart.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen er uklar, det er partikler i oppløsningen eller beholderen er skadet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Natriumklorid B. Braun
 • Virkestoff(er) er natriumklorid.
  1 ml injeksjonsvæske inneholder 9 mg natriumklorid.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Natriumklorid B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Natriumklorid B. Braun er en klar, fargeløs oppløsning av natriumklorid i vann.
Pakninger:
 • Hetteglass som inneholder 10 ml, 20 ml, 50 ml eller 100 ml og leveres i pakninger med 20 stk.
 • Plastampuller av polyetylen som inneholder 5 ml, 10 ml eller 20 ml og leveres i pakninger med 20 stk.
 • Plastampuller av polyproylen som inneholder 10 ml eller 20 ml og leveres i pakninger med 50 eller 100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være på markedet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tilvirkere
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
34212 Melsungen, Tyskland
 • for batchnumre der siffer 6+7 er 81, 82 eller 83.
eller
B. Braun Medical S.A.
Carreterra de Terrassa 121
08191 Rubi, Barcelona, Spania
 • for batchnumre der siffer 6 er 4.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenokortikotropt hormon (kortikotropin, acth): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.