Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning

natriumhydrogenkarbonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Natriumhydrogenkarbonat B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
 3. Hvordan du bruker Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Natriumhydrogenkarbonat B. Braun er og hva det brukes mot
Dette legemidlet inneholder natriumhydrogenkarbonat, et stoff som kan nøytralisere sure forbindelser.
Natriumhydrogenkarbonat B. Braun brukes:
 • for å nøytralisere overskudd av sure forbindelser i blodet
 • for å gjøre urinen mer basisk (alkalisk) ved tilfeller av forgiftning med sure forbindelser, f.eks. barbiturater eller acetylsalisylsyre, slik at utskillelsen går raskere
 • for å gjøre urinen mer basisk (alkalisk) slik at visse legemidler, f.eks. metotreksat og sulfonamider, blir mer løselige og dermed lettere skilles ut via urinen
 • for å gjøre urinen mer basisk (alkalisk) for å hindre at rester av hemoglobin blokkerer nyrene ved tilfeller av massiv nedbrytning av røde blodceller (hemolyse).
 
2. Hva du må vite før du bruker Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
Du skal ikke få Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
 • dersom du er allergisk overfor natriumhydrogenkarbonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom blodet ditt allerede er for basisk (alkalisk)
 • dersom du mister for mye karbondioksid via lungene
 • dersom du har for mye natrium i blodet
 • dersom du har for lite kalium i blodet
 • dersom du har mistet for mye klorid
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Natriumhydrogenkarbonat B. Braun infusjonsvæske.
Legen vil være spesielt forsiktig:
 • dersom du puster langsomt og/eller overfladisk
 • dersom blodet ditt er for surt på grunn av pusteproblemer eller lungeproblemer
 • dersom du har for lite kalsium i blodet
 • dersom den totale mengden av salter i blodet er for høyt (hyperosmolaritet)
 • dersom du har en sykdom eller tilstand som tilsier at inntaket av natrium bør være lavt, f.eks. hjertesvikt, væskeansamling i kroppen med hevelser, høyt blodtrykk, eklampsi (tilstand som er forbundet med hevelser i kroppsvev og kramper under graviditet) eller nyresvikt
 • dersom du har diabetes og har for mye sure forbindelser i blodet (diabetisk ketoacidose)
 • dersom hjertet har stoppet å slå (hjertestans)
 • dersom du har for mye melkesyre (laktat) i blodet (melkesyreacidose)
Bruk av dette legemidlet kan føre til for mye natrium og væske i kroppen.
Det vil bli foretatt kontroller av elektrolyttmengdene i blodet ditt, spesielt kalium. Væskebalansen og syre-basebalansen vil også bli kontrollert.
Dersom det er nødvendig vil du få tilskudd av kalium og kalsium før du får dette legemidlet.
Det vil bli kontrollert at kanylen eller den smale slangen er korrekt plassert i en vene, slik at alvorlige komplikasjoner unngås.
Barn
Spesiell forsiktighet vil utvises hos nyfødte, spedbarn og småbarn, ettersom for rask tilførsel av natriumhydrogenkarbonatoppløsninger kan føre til for mye natrium i blodet, lavere trykk i hjernevæsken og (hos for tidlig fødte nyfødte) blødninger inne i hodet.
Andre legemidler og Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Natriumhydrogenkarbonat kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler, spesielt
 • kortikosteroider, f.eks. hydrokortison, prednison
 • mannlige kjønnshormoner (androgener)
 • legemidler som øker urinutskillelsen (diuretika/vanndrivende legemidler), særlig de som øker utskillelsen av kalium
Natriumhydrogenkarbonat øker utskillelsen av sure legemidler, f.eks. acetylsalisylsyre, som kan føre til kortere eller svakere effekt av disse. Det kan også forsinke utskillelsen av basiske (alkaliske) legemidler, noe som kan forlenge eller forsterke effekten av disse.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Hvis du er gravid vil du bare få dette legemidlet dersom legen vurderer det som absolutt nødvendig.
Amming
Hvis du ammer vil du bare få dette legemidlet dersom legen mener at fordelene oppveier en mulig risiko.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
Dette legemidlet vil bli gitt av en lege eller sykepleier. Du vil få dette legemidlet som drypp (infusjon) via en smal slange eller kanyle som blir satt i en blodåre.
Dosering for å nøytralisere overskudd av sure forbindelser
Legen vil regne ut den dosen av dette legemidlet som er riktig for deg. Legen vil også avgjøre hvor lenge infusjonen skal pågå. Begge deler avhenger av din kliniske tilstand.
Dosering for å gjøre urinen mer basisk (alkalisk)
Dosen justeres i henhold til hvor basisk (alkalisk) urinen bør være, og tilførselen vil skje under nøye oppfølging av syre-basebalansen, væskebalansen og saltmengdene i blodet.
Dersom du får for mye av Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
For høye doser kan føre til at blodet blir for basisk, eller det kan gjøre at du får for mye natrium eller salter i blodet. Det kan også føre til overskudd av væske.
For rask tilførsel kan knyttes til økt risiko for hjerneskade på grunn av økte mengder karbondioksid, særlig dersom du har pusteproblemer.
Behandling
Legen vil bestemme videre behandling og eventuelt hvilke legemidler du trenger.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige bivirkninger er listet i henhold til hyppighet.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Unormalt mye natrium i blodet, unormalt mye salter i blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og den ytre esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Ikke bruk dette legemidlet hvis du oppdager
 • at oppløsningen er uklar
 • partikler i oppløsningen
 • misfarging av oppløsningen
 • at flasken lekker
Beholderne er kun til engangsbruk. Flasken og ubrukt innhold skal kastes etter bruk.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Natriumhydrogenkarbonat B. Braun
 • Virkestoff er natriumhydrogenkarbonat.
  1000 ml inneholder 42, 0 g natriumhydrogenkarbonat
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumedetat og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Natriumhydrogenkarbonat B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske er en klar, fargeløs og steril oppløsning av natriumhydrogenkarbonat i vann.
Teoretisk osmolaritet 1000 mosmol/liter
pH 7,0-8,5
Fargeløse glassflasker forseglet med gummipropper, inneholder 250 ml eller 500 ml.
Pakningsstørrelser: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tlf: +49-5661-71-0
Faks: +49-5661-71-4567
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.