Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Naratriptan Orifarm 2,5 mg filmdrasjerte tabletter

naratriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Naratriptan Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Naratriptan Orifarm
 3. Hvordan du bruker Naratriptan Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Naratriptan Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Naratriptan Orifarm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Naratriptan Orifarm inneholder naratriptan(hydroklorid) og tilhører en gruppe legemidler som kalles triptaner (også kjent som 5-HT1-reseptoragonister).
Naratriptan Orifarm brukes til behandling av hodepinefasen ved migrene.
Migrenesymptomer kan forårsakes av midlertidig utvidelse av blodårer i hodet. Det antas at Naratriptan Orifarm reduserer utvidelsen av disse blodårene. Dette bidrar videre til å fjerne hodepinen og lindre andre symptomer på et migreneanfall, slik som uvelhet (kvalme eller oppkast) og følsomhet for lys og lyd.
 
2. Hva du må vite før du bruker Naratriptan Orifarm
Bruk ikke Naratriptan Orifarm:
 • dersom du er allergisk overfor naratriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har et hjerteproblem som innsnevring av arteriene (iskemisk hjertesykdom) eller brystsmerter (angina), eller tidligere hatt hjerteinfarkt
 • hvis du har problemer med blodomløpet i bena som forårsaker krampelignende smerter ved gange (perifer vaskulær sykdom)
 • hvis du har hatt et slag eller mini-slag (også kalt drypp eller TIA)
 • hvis du har høyt blodtrykk. Du kan bruke Naratriptan Orifarm hvis blodtrykket er mildt forhøyet og blir behandlet
 • hvis du har alvorlig nyre- eller leversykdom
 • med annen migrenemedisin, som inneholder ergotamin eller lignende legemidler som metysergid eller triptaner/5-HT1 reseptoragonist.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Naratriptan Orifarm:
Om du har noen ekstra risikofaktorer
 • om du er en storrøyker, eller bruker nikotinerstatningsmidler, og spesielt
 • om du er mann over 40 eller
 • hvis du er en kvinne som har vært gjennom overgangsalderen.
I svært sjeldne tilfeller har folk utviklet alvorlige hjertesykdommer etter bruk av naratriptan, selv om de ikke hadde noen tegn til hjertesykdom før.
Hvis noen av punktene ovenfor gjelder for deg, kan det bety at du har en større risiko for å utvikle hjertesykdommer.
Hvis du er allergisk mot antibiotika kalt sulfonamider
I så fall kan du også være allergisk mot Naratriptan Orifarm. Hvis du vet du er allergisk mot et antibiotikum, men du er usikker på om det er et sulfonamid: Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Naratriptan Orifarm.
Hvis du bruker Naratriptan Orifarm hyppig
Bruk av Naratriptan Orifarm for ofte kan forverre hodepinen.
Rådfør deg med lege dersom dette gjelder deg. Legen din kan anbefale at du slutter å bruke Naratriptan Orifarm.
Hvis du føler smerte eller tetthet i brystet etter at du bruker Naratriptan Orifarm
Disse bivirkningene kan være intense, men de går vanligvis over raskt. Hvis de ikke går over raskt, eller blir alvorlige søk medisinsk hjelp umiddelbart. Punkt 4 i dette pakningsvedlegget har mer informasjon om disse mulige bivirkningene.
Hvis du tar antidepressiva
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Naratriptan Orifarm hvis du tar antidepressiva. Se også "Andre legemidler og Naratriptan Orifarm" nedenfor.
Andre legemidler og Naratriptan Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen medisiner må ikke tas med Naratriptan Orifarm, og andre kan forårsake bivirkninger hvis de blir tatt sammen med Naratriptan Orifarm. Du må fortelle legen din dersom du bruker:
 • andre triptaner/5-HT1 reseptoragonister brukt til å behandle migrene. Ikke bruk Naratriptan Orifarm samtidig som disse legemidlene. Ikke ta dem igjen i minst 24 timer etter bruk av Naratriptan Orifarm.
 • ergotamin også brukt til å behandle migrene, eller lignende legemidler, som metysergid. Ikke bruk Naratriptan Orifarm samtidig som disse legemidlene. Slutt med disse legemidlene minst 24 timer før du bruker Naratriptan Orifarm. Ikke bruk dem igjen i minst 24 timer etter bruk av Naratriptan Orifarm.
 • SSRI (selektiv serotoninreopptakshemmere) eller SNRI (serotonin noradrenalinreopptakshemmere) brukt til å behandle depresjon. Bruk av Naratriptan Orifarm med disse legemidlene kan føre til forvirring, svakhet og/eller koordinasjonsvansker. Fortell legen din umiddelbart hvis du er påvirket på denne måten.
 • Johannesurt (Hypericum perforatum). Inntak av urtemedisiner som inneholder Johannesurt mens du bruker Naratriptan Orifarm kan gjøre bivirkninger mer sannsynlig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er kun begrenset informasjon om sikkerheten til naratriptan for gravide kvinner, men til nå er det ingen bevis for økt risiko for fødselsskader. Legen din kan anbefale at du ikke tar Naratriptan Orifarm mens du er gravid.
Ikke amme babyen din 24 timer etter bruk av Naratriptan Orifarm. Hvis du lekker morsmelk i løpet av denne tiden, kast melken og ikke gi det til babyen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Både symptomer på migrene og legemidlet kan gjøre deg søvnig. Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du er påvirket.
Naratriptan Orifarm inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Naratriptan Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta bare Naratriptan Orifarm etter at migrenehodepinen har startet. Ikke ta Naratriptan Orifarm for å forebygge et anfall.
Den anbefalte dosen er:
Voksne (18-65 år)
Anbefalt dose er én tablett (2,5 mg), svelges hel med et glass vann.
Bruk hos barn
Naratriptan Orifarm anbefales ikke til barn under 18 år.
Bruk hos eldre pasienter
Naratriptan Orifarm anbefales ikke til voksne over 65 år.
Når skal du ta Naratriptan Orifarm
Det er best å ta Naratriptan Orifarm så snart som mulig etter at migrenehodepinen har startet, selv om det kan tas når som helst under et anfall.
Dersom symptomene dine kommer tilbake
Du kan ta en ny Naratriptan Orifarm tablett etter 4 timer, med mindre du har nyre- eller leverskade.
Hvis du har nyre- eller leverskader, må du ikke ta mer enn en tablett i løpet av 24 timer.
Det må ikke tas mer enn 2 tabletter i løpet av 24 timer.Dersom den første tabletten har ingen effekt
Ikke ta en ny tablett for det samme anfall.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom Naratriptan Orifarm ikke gir deg noen lindring.
Dersom du tar for mye av Naratriptan Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ikke ta mer enn 2 Naratriptan Orifarm tabletter i løpet av 24 timer.
For mye Naratriptan Orifarm kan gjøre deg syk.
Symptomer på overdose kan inkludere: forhøyet blodtrykk, ørhet, spenninger i nakke, tretthet og manglende koordinasjonsevne.
Kontakt legen din for råd hvis du har tatt mer enn to tabletter i løpet av 24 timer.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Naratriptan Orifarm og kontakt lege øyeblikkelig hvis du opplever følgende:
Allergisk reaksjon (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter)
 • Tegn på allergi inkluderer utslett; tungpustethet; hovne øyelokk, ansikt eller lepper; fullstendig kollaps. Hvis du får noen av disse symptomene etter bruk av Naratriptan Orifarm avslutt bruken. Kontakt en lege umiddelbart.
Andre bivirkninger
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • Sykdomsfølelse (kvalme) eller sykdom (oppkast), selv om dette kan skyldes selve migrenen.
 • Tretthet, døsighet eller nedsatt almenntilstand/utmattelse.
 • Svimmelhet, kriblende følelse eller varmefølelse.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • Tunghet, trykk, tetthet eller smerter i brystet, halsen eller andre deler av kroppen. Disse bivirkningene kan være intense, men de går vanligvis over raskt. Hvis bivirkningene fortsetter eller blir alvorlige (spesielt brystsmertene): Søk legehjelp raskt. Hos svært få personer kan disse symptomene være forårsaket av et hjerteinfarkt.
 • Synsforstyrrelser (selv om disse kan skyldes selve migreneanfallet).
 • Pulsen kan gå raskere, saktere eller endre rytme.
 • Liten blodtrykksstigning i inntil 12 timer etter inntak av Naratriptan Orifarm.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Søvnighet (somnolens).
 • Smerter i nedre venstre side av magen og blodig diaré (iskemisk kolitt). Søk legehjelp.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter):
 • Redusert blodforsyning til armer og ben, hvilket forårsaker smerte og ubehag.
 • Hjerteproblemer, inkludert brystsmerter (angina) eller hjerteinfarkt. Søk legehjelp.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Naratriptan Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Naratriptan Orifarm
 • Virkestoff er naratriptan (2,5 mg) som naratriptanhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: vannfri laktose; mikrokrystallinsk cellulose; krysskaramellosenatrium; magnesiumstearat.
  Filmdrasjering: Makrogol; titandioksid (E171); polyvinylalkohol; talkum; indigotin (E132); jernoksid, gul (E172).
Hvordan Naratriptan Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Naratriptan Orifarm er grønne, filmdrasjerte, avlange tabletter cirka 12x5x4 mm.
Naratriptan Orifarm er tilgjengelige i blisterpakninger som inneholder 2, 3, 4, 6, 12 eller 18 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Chanelle Medical
Loughrea
Co. Galway
Irland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Finland: Naratriptan Orifarm
Sverige: Naratriptan Orifarm
Norge: Naratriptan Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.02.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.