Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

naloksonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml blir gitt til deg
 3. Hvordan Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml blir gitt til deg
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml blir oppbevart
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml er og hva det brukes mot
Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml er et legemiddel som brukes for å oppheve virkningen av overdosering med såkalte opioider, f.eks. overdosering med morfin.
Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml brukes for å oppheve de uønskede virkningene av opioider ved å motvirke en livstruende påvirkning av sentralnervesystemet og åndedrettet (pustevansker).
Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml brukes også for å stille diagnose ved akutt overdosering eller forgiftning med opioider.
Dersom en kvinne har fått smertestillende legemidler under fødsel, kan det nyfødte barnet behandles med Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml for å oppheve bivirkningene av opioider, for eksempel hvis den nyfødte har pusteproblemer eller sentralnervesystemet er påvirket.
 
2. Hva du må vite før Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml blir gitt til deg
Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml må ikke gis
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor naloksonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml blir gitt til deg
Forsiktighet vil utvises
 • dersom du er fysisk avhengig av opioider (f.eks. morfin) eller har fått høye doser av slike legemidler. (Du kan da få sterke abstinenssymptomer etter behandling med Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml pga. en for rask oppheving av virkningen av opioider. Slike symptomer kan være høyt blodtrykk, hjertebank, alvorlige pusteproblemer eller hjertestans.)
 • dersom du har problemer med hjerte eller blodsirkulasjon (fordi det da er større risiko for å få bivirkninger som høyt eller lavt blodtrykk, hjertebank og alvorlige pusteproblemer).
Andre legemidler og Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Dersom du bruker smertestillende legemidler som f.eks. buprenorfin, kan den smertestillende effekten bli enda sterkere når du behandles med Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml. Oppheving av bivirkninger, f.eks. pusteproblemer forårsaket av buprenorfin, er likevel begrenset.
 • Dersom du bruker beroligende midler, fordi virkningen av Naloxon B. Braun kan inntreffe langsommere.
 • Dersom du bruker legemidler som kan påvirke hjerte eller blodsirkulasjon (f.eks. blodtrykksmedisiner som f.eks. klonidin). Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml sammen med alkohol
Informer legen din hvis du har drukket alkohol. Hos pasienter med blandingsforgiftning forårsaket av opioider og beroligende midler eller alkohol, kan virkningen av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml inntreffe langsommere.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon om bruk av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml hos gravide kvinner. Hvis du er gravid, vil legen vurdere fordelen med behandling med Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml mot den risikoen som det ufødte barnet utsettes for. Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml kan forårsake abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet.
Amming
Det er ikke kjent om Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml går over i morsmelk eller om nyfødte som ammes påvirkes av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml. Amming er derfor ikke anbefalt i 24 timer etter behandling.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Etter at du har fått Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml for å oppheve virkningene av opioider, må du ikke ferdes i trafikken, bruke maskiner eller utføre andre fysisk eller mentalt krevende aktiviteter i minst 24 timer etter behandling, ettersom virkningene av opioidene kan komme tilbake.
Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 3,8 mmol (88,5 mg) natrium per maksimal daglige dose. Informer legen dersom du er på saltfattig diett, slik at legen kan vurdere dette.
 
3. Hvordan Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml blir gitt til degDen anbefalte dosen som du får er
Oppheving av uønskede virkninger av opioider
Voksne: 0,1-0,2 mg, hvis nødvendig kan det gis ytterligere injeksjoner med 0,1 mg.
Barn: 0,01-0,02 mg per kilo kroppsvekt, hvis nødvendig kan det gis ytterligere injeksjoner med samme dose.
Diagnostisering og behandling av overdosering eller forgiftning med opioider
Voksne: 0,4-2 mg, hvis nødvendig kan injeksjonene gjentas med 2-3 minutters mellomrom. Maksimal dose på 10 mg skal ikke overskrides.
Barn: 0,01 mg per kilo kroppsvekt. Dersom en ytterligere dose er nødvendig, kan dosen som gis i den neste injeksjonen økes til 0,1 mg per kilo kroppsvekt.
Oppheving av bivirkninger av opioider hos nyfødte hvor mødrene har fått opioider.
0,01 mg per kilo kroppsvekt, hvis nødvendig kan det gis ytterligere injeksjoner.
For å oppheve de uønskede virkningene av opioider (hos voksne, barn og også hos nyfødte) blir pasientene overvåket for å være sikker på at det oppstår ønsket effekt av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml. Hvis nødvendig kan det gis ytterligere doser med 1-2 timers mellomrom.
Hos eldre pasienter som har problemer med hjertet eller blodsirkulasjonen eller hos pasienter som bruker legemidler som kan føre til sykdom i hjertet eller blodsirkulasjonen (f.eks. kokain, metamfetamin, midler mot depresjon (trisykliske antidepressiva), kalsiumblokkere, betablokkere, digoksin), skal Naloxon B. Braun 0,4mg/ml brukes med forsiktighet, ettersom alvorlige bivirkninger slik som hurtig hjerterytme (ventrikulær takykardi) og flimmer har forekommet.
Informer legen dersom du føler at virkningen av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml er for sterk eller svak.
Administrasjonsmåte (hvordan legemidlet gis)
Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml gis alltid som injeksjon inn i en blodåre (intravenøst) eller en muskel (intramuskulært), eller etter fortynning som intravenøs infusjon (drypp, som gis over lengre tid).
Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml gis av narkoselege eller annen erfaren lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du får for mye av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det kan være vanskelig å vite hva som er bivirkninger av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml, fordi det alltid gis etter at andre legemidler også er brukt.
Følgende bivirkninger kan være alvorlige. Rådfør deg med lege omgående dersom noen av de følgende bivirkningene forekommer:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hurtig hjerterytme
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Endringer i måten hjertet ditt slår på, langsom hjerterytme
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Anfall
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Allergiske reaksjoner (elveblest, nesekatarr eller forkjølelse, pusteproblemer, Quinckes ødem (kraftige hevelser), allergisk sjokk
 • Hjerteflimmer, hjertestans
 • Væske i lungene (lungeødem)
Andre bivirkninger omfatter:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Kvalme
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Svimmelhet, hodepine
 • Forhøyet eller nedsatt blodtrykk (du kan få hodepine eller følelse av å besvime)
 • Brekninger
 • Dersom det gis en for stor dose etter en operasjon, kan du bli opphisset og føle smerter (fordi den smertestillende virkningen av legemidlet du tidligere fikk motvirkes, og i tillegg fjernes virkningen på pusten din).
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Ufrivillig skjelving eller risting (tremor), svetting
 • Diaré, munntørrhet
 • Rask pust (hyperventilering)
 • Irritasjon i blodåreveggen er rapportert etter intravenøs bruk. Lokal irritasjon og betennelse er rapportert etter intramuskulær bruk.
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Spenning
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Misfarging og sår i huden (erythema multiforme)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml blir oppbevart
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ampulleetiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar ampullene i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Fortynnede oppløsninger oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml
 • Virkestoff er naloksonhydroklorid.
  Hver ampulle med 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid (som naloksonhydrokloriddihydrat).
 • Hjelpestoffer er natriumklorid, fortynnet saltsyre (til justering av pH) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml ser ut og innholdet i pakningen
Naloxon B. Braun er en klar og fargeløs oppløsning i fargeløse glassampuller som inneholder 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.
Pakningsstørrelser: 5 og 10 ampuller
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tilvirkere
hameln pharmaceuticals gmbh
Langes Feld 13
31789 Hameln
Tyskland
eller
B. Braun Medical S.A.Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Belgia

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Danmark

Naloxon B. Braun injektions-/infusionsvæske, opløsning

Finland

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

Hellas

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση

Irland

Naloxone 400 micrograms/ml solution for injection/infusion

Island

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Italia

Naloxone B. Braun 0,4 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione

Luxemburg

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Nederland

Naloxon HCl B. Braun 0,4 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Norge

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Portugal

Naloxona B. Braun 0,4 mg/ml solução injetável/para perfusão

Spania

Naloxona B. Braun 0,4 mg/ml solución para inyección/perfusión

Storbritannia

Naloxone 400 micrograms/ml solution for injection/infusion

Sverige

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Tyskland

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Østerrike

Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.03.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Holdbarhet etter anbrudd:
Legemidlet bør brukes umiddelbart etter anbrudd.
Holdbarhet etter fortynning:
Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer under 25ºC. Av mikrobiologiske hensyn skal fortynningen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstiden og forholdene preparatet oppbevares under før bruk. Denne oppbevaringstiden skal normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Ved intravenøs infusjon skal Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml kun fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. 5 ampuller med Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml (2 mg) per 500 ml gir 4 mikrogram/ml.
Det er anbefalt at infusjoner med Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml ikke blandes med preparater som inneholder bisulfitt, metabisulfitt, langkjedete anioner eller anioner med høymolekylvekt eller basiske oppløsninger.
Dette legemidlet er kun til engangsbruk.
Undersøk legemidlet visuelt før bruk (også etter fortynning). Bruk bare klare og fargeløse oppløsninger som ikke inneholder partikler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

quinckes ødem (angioødem, angionevrotisk ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.